DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 112     <-- 112 -->        PDF

SAOPĆENJA


OKO DISCIPLINSKOG POSTUPKA


I.
Propisima Zakona o državnim službenicima (ZoDS) regulirano je pitanje disciplinske
odgovornosti službenika. Pa kako je starješina šumarije nadležan da predlaže
pokretanje disciplinskog postupka, ukazuje se opravdanim za potrebe prakse
objasniti neka pitanja.


Kako je ranije već nešto napisano u vezi s kažnjavanjem za neurednost, to će
se, da se izbjegne ponavljanje, objasniti samo pitanja, koja se izravno- tiču postupka
pred disciplinskim sudom.


Kada starješina šumarije nađe, da je povrijeđen propis odnosno počinjen jedan
od disciplinskih prestupa iz 61. 65/c ZoDS, dostavit će pismeni i obrazloženi prijedlog
nadležnom disciplinskom tužiocu, da ovaj započne disciplinski postupak u smislu
propisa ćl. 72. ZoDS. Ovdje valja napomenuti, da su u čl. 65/c ZoDS nabrojeni opći,
tipičn i disciplinski prestupi i da to nabrajanje nije nikako iscrpno, no da ovi
opći principi ipak služe kao rukovodno načelo pri eventualnom daljem određivanju
disciplinskih prekršaja (analogija).


Kako se ne bi disciplinski postupak odugovlačio, da bi se omogućila hitnost
disciplinskog postupka čime bi disciplinsko kažnjavanje odgovaralo svojoj svrsi (povreda
ovog principa može također dovesti do disciplinske odgovornosti i kažnjavanja),
starješina mora svoj prijedlog za pokretanje detaljno obrazložiti i priložiti svu
dokumentaciju, kojom potkrepljuje odnosno dokazuje navode u prijavi. U svim
slučajevima kod prijave disciplinskih prestupa, kad se radi ,o šumskoj ili drugoj šteti,
uz prijavu treba priložiti izvještaj ili zapisnik o pronađenoj šteti, te procjembeni
manual. Da bi se izbjegla sva suvišna prepiska, traženje nadopuna i tome si., treba
ispitati sve okolnosti i, ako je potrebno, ispitati odnosno preslušati svjedoke bez
obzira da li su ponuđeni i od strane okrivljenog.


Valja naročito upozoriti na sastav i formu preslušnog zapisnika. Šumarije
često provode formalna saslušanja toliko da se ne prekrše propisi čl. 69/c ZoDS
(»Službenik ne može biti kažnjen prije nego što bude saslušan«), a ne paze prilikom
preslušanja, da se ispitaju i utvrde sve činjenice od bitne važnosti kao i da se provjere
navodi okrivljenog. Sama forma preslušnog zapisnika mora biti takva, da se
iz njega vidi gdje je rađen, kada je započeto preslušanje i kada je dovršeno, tko je
bio prisutan, odnosno tko je preslušavao, a tko vodio zapisnik, te što je predmet
uredovanja i na kraju potpune generalije (prezime i ime, ime oca i majke, mjesto
rođenja i kotar, datum rođenja, gdje živi i čiji je službenik, u kom zvanju i plaćevnom
razredu i sa kojom plaćom, da li je oženjen i ima li djece i u kojoj starosti,
čiji je državljanin i kakve je škole svršio, te kakvog imovnog stanja, gdje je i kada
služio vojsku, da li je kada i zašto sudski ili disciplinski kažnjavan, da li se nalazi
pod istragom za koje drug o disciplinsko djelo i da li je pod suspenzijom i od
kada).


Kako bi u svakom konkretnom slučaju kazna bila što pravilnija, nadležni starješina
treba da ispita sve okolnosti koje utiču na težinu povrede i njene posljedice,
te veličine štete. Okolnosti koje ukazuju na veći stepen povrede zovu se otežavajuće
i pooštravaju kaznu, dok se one koje utiču na ublažavanje nazivaju olakšavajućim.
Obje vrste, da se tako izrazimo, utječu i na visinu i vrstu kazne. Ovdje valja napomenuti,
da se mora uzeti u obzir vladanje službenika i za vrijeme izvršenja prestupa
i poslije njega. Prema propisima čl. 43. Osnovnog zakona o prekršajima, a u vezi
čl. 67/a ZoDS-a kao otežavajuće okolnosti naročit o će se smatrati:


1. ako je disciplinsko djelo učinjeno u cilju ometanja službenog lica u vršenju
njegove službene dužnosti ili njegovoga omalovažavanja;
2. ako je disciplinsko djelo upereno protiv državne imovine;