DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 115     <-- 115 -->        PDF

kažnjeni službenik, sindikalne organizacije i starješina nadležan za postavljanje mogu


protiv pravomoćn e presud e tražiti obnovu disciplinskog postupka pod uslo


vima iz krivičnog sudskog postupka. A prema tim uslovima (član 379 Zakona o kri


vičnom postupku) krivični se postupak okončan pravomoćnom presudom može pono


viti, ako se dokaže, da je presuda zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu


svjedoka ili vještaka, ako se dokaže, da je do presude došlo uslijed krivičnog djela


suca ili osobe, koja je vršila izviđajne ili istražne radnje (revizori, izaslanici) i ako


se iznesu nove činjenice ili se podnesu novi dokazi koji bi mogli opravdati takvo


ponavljanje o čemu odlučuje sud, koji je u prijašnjem postupku sudio u prvom


stepenu.


Na kraju ćemo napomenuti nešto i o izvršenju disciplinske presude bez obzira da


li se službenik nalazi u službi ili ne.


Pravomoćna i izvršna disciplinska presuda izvršuje se na način, na koji se izvršuju


izvršna rješenja upravnih organa, kojima je utvrđena nečija obaveza, a koja se može


izvršiti prinudom. Prema tome disciplinska presuda (u djelu koji odlučuje o šteti)


izvršuje se administrativnim putem, po pravilima upravnog postupka (zabrana na


plaću, pljenidba i prodaja pokretnih stvari), a ako se tim putem ne može izvršiti,


ali bi se mogla putem sudskog izvršenja prodajom nekretnina dužnika, predstavlja


ona izvršni naslov za sudsko izvršenje.


Dobrinčić Veljko


JEDNO OBJAŠNJENJE ČL. 246. KRIVIČNOG ZAKONIKA


(PUSTOŠENJE ŠUMA)


Nije tako rijetka pojava da se po šumama vrši protivno propisima sječa ili krčenje
šume ili se uopće pustoši šuma. Kako su šumarije često u nedoumici da li se
kod takvih slučajeva radi o krivičnom djelu ili prekršaju, to se ukazuje opravdanim
objasniti propis 81. 246. Krivičnog zakonika.


U glavi XIX. K. Z. koja govori o krivičnim djelima protiv narodne privrede,
u st. 2. čl. 246. regulira se pitanje pustošenja šuma, pa se kaže:


»Tko u namjeri da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist obori
u šumi ili izvan šume jedno ili više stabala i time nanese štetu, koja prelaz i
dvije hiljade dinara, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne
godine« (istaknuo V. D.).


Ne zalazeći u ispitivanje odnosno u raspravljanje o drugim uvjetima, koji su
bitni za postojanje krivičnog djela pustošenja šume iz čl. 246. K. Z. pokušat ćemo
objasniti pitanje vrijednosti (cijene) drveta, a prema obaveznom tumačenju tog
člana i stava (bivši Prezidijum Narodne skupštine FNRJ).


Od stupanja na snagu K. Z.-a (objavljenog u Službenom listu FNRJ broj 40/51)


1. VII. 1951. god. mijenjale su se cijene drvetu, a osim toga donesen je i cjenik za
naknadu šumske štete prouzrokovane između ostalog i krivičnim djelima. Sve je
dovodilo u zabunu šumarije, koje nisu znale da li da prijavu protiv šumoštetnika
podnesu javnom tužioštvu ili sucu za prekršaje.
Prilikom donošenja K. Z.-a iznos od dvije hiljade dinara uzet je s obzirom na
vrijednost drveta u vremenu njegovog (K. Z.-a) donošenja, pa je prema tome mjerodavna
vrijednost drveta prema u t o dob a postojećim cijenama. Cijene pak, za
naknad u šumske štete počinjene krivičnim djelima donesene su upravo zato, da
se po njima presudi naknad a štete, a ne radi primjene za prosuđivanje o postojanju
ili nepostojanju krivičnog djela iz stava 2. čl. 246. K. Z.-a. Znači, šumarije
moraju, kad prosuđuju da li se radi o krivičnom djelu ili prekršaju, procijeniti vrijednost
drveta prema cijenama koje su postojale u vremenu donošenja K. Z.-a, a tek
kod utvrđivanja visine svog građansko-pravnog potraživanja u redovnom, krivičnom
ili administrativno-kaznenom postupku, mogu primjeniti povišenje cijena za naknadu
šumskih šteta poslije donošenja K. Z.-a (cjenik).


Dobrinčić Veljko