DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 116     <-- 116 -->        PDF

OPUNCIJA KAO STOČNA HRANA U DALMATINSKOM PRIMORJU


Ljeti 1952. posjetio sam otok Brač i obišao većinu njegovih sela. U Ložišću
skrenuo mi je pažnju bivši poljar i lugar Ivan D o m i ć, da seljani Ložišća i susjednog
Bobovišća počev od 1950. godine beru plodove indijske smokve (Opuntia ficus
indica) i njima hrane svinje. Lijevom rukom u debeloj kožnatoj rukavici hvataju
plodove, a nožem u desnoj otkidaju ih sa lista. Ubrane plodove ubacuju u vruću vodu,
u kojoj bodljike odmah ispadaju iz plodova. Na tako jednostavan način očišćene plodove
miješaju među ostalu krmu. Svinje rado jedu tu hranu te nije poznat slučaj,
da bi od toga bilo neke neprilike kod ishrane. Na ovaj novi izvor navela ih je oskudica
stočne hrane. Branje plodova obično traje 2 mjeseca.


Opuncija na nasipu od kamenja, načičkana ljubičastim plodovima (orig.)
Foto Ing. V. Beltram


Plodovi opuncije sadrže mnogo sladora pa se netko u Ložišću dosjetio, da od
njih peče rakiju. U tome nije uspio, možda radi nepravilne manipulacije.


Opuncija se u onom kraju prilično raširila po kamenjaru, jer je dovoljno da
list otpadne od debla pa da odmah uhvati korjen među kamenjem, gdje nijedna
biljka ne može da uspijeva. Sami korisnici opuncije u tim selima još nisu pristupili
njezinom razmnažanju. Listove opuncije ovdje još ne upotrebljavaju, kako se to primjenjuje
na Siciliji, gdje listove kuhaju i njima hrane svinje i magarce.


Naučniku Burbanku uspjelo je, da odgoji opunciju bez bodljika, što je silno
raširilo njezino kultiviranje u Americi. Međutim nije opravdano čekati, dok nama
ova nova opuncija dođe do ruku. Postoje naime mogućnosti brzog i jednostavnog
kultiviranja bodljikave vrste opuncije u najširim razmjerima na dalmatinskoj i crnogorskoj
obali i otocima, počev od Raba na jugoistok na neplodnom kamenjaru. Potrebno
je samo primjerom pokazati narodu njezinu korist i nova kultura prosirit će
se kroz najkraće vrijeme i davati odličnu krmu sa terena, koji danas ižaruju ljeti
najveću vrućinu. Opuncija će davati odličnu stočnu hranu u kasno ljeto. Kraj ogromne
proizvodnje listova i plodova uskoro će se osjetiti povećanje krme i to sa površina,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 117     <-- 117 -->        PDF

do danas praktički sterilnih. Kod povećane proizvodnje moći će se ofureni listovi i
plodovi vjerojatno konservirati sušenjem na suncu za kasniju upotrebu.


Šumari će ovu stvar prikazati zainteresovanim seljanima i podizati kulture opuncije,
imajući u vidu da je obnova šume na kršu uslovljena poboljšanjem ekonomskih
prilika naroda, u prvom redu povećanjem stočne hrane. (Kudzu (Pueraria hirsuta),
što je s uspjehom uvodi ing. Ziani ogroman je doprinos u tom pravcu.) Rad s opuncijom
je vrlo zahvalan: list ili njegov dio turi se među kamenje krajem augusta ili
u septembru prije kiša, gdje se odmah ukorijeni. Uspjeh je siguran, a koristi nastupaju
već u drugoj godini vegetacije.


Iz referata ing. Ant e Premužića : »Rješavanje kraškog problema pomoću
novog sistema seljačkog gospodarenja« (Beograd, 24. juna 1935.) uzimam završne
riječi:


»Čini se međutim, da bi se do sloja humusa i naslage zemlje moglo doći brže
uporabom primjerice nekih vrsta kakteja. V. Helm kaže za opunciju ficus indicu u
jednoj svojoj knjizi ovo: — Po svim obalama, od Atlasa do Sierre Morene, pored
Etne do Taurusa i Sinaja, prevukla je ta biljka najsuše i najneplodnije stijene i
kamenjare i povratila ih je, stvarajući humus, opet kulturi. Na Etni je sade po kamenju
lave, da ga prije učini sposobnim za obradu. Njezino trnje služi kao ograda
poljima, lišćem joj se hrani stoka, a sočni njeni plodovi prehranjuju i osvježuju
s jeseni četiri mjeseca svake godine čitavo pučanstvo. Upotrebom te biljke postalo
je moguće gospodarsko iskorištavati i takva zemljišta, koja prije toga nisu bila
sposobna ni za šumsku kulturu. —


Ova biljka je na otoku Rabu preživljela i zimu 1929. godine vani, a u Dalmaciji
uspijeva na mnogo mjesta u divljem stanju. Razmnaža se i prima vrlo lako
listovima.


Iz vlastita opažanja o opunciji neznana ništa kazati, ali ako je uistinu takav
tvorac humusa, onda su sabrani svi elementi, da se barem na južnim dijelovima
jugoslavenskog primorskog krša novi moderni sistem seljačkog kraškog gospodarstva
započne i na širokoj osnovici provede.«


Primjedba : Uzalud sam dvije godine očekivao glas o novoj ulozi opuncije
u »Š. L.« sa Brača. No, kako kroz to vrijeme važnost opuncije nije opala, potrebno
je dati o njoj prikaz našoj stručnoj javnosti.


Ing. VI. Beltram


MOLJAC JELOVIH IGLICA U SASTOJINAMA GORSKOG KOTARA


Boraveći početkom mjeseca lipnja o. g. sa studentima na obaveznoj školskoj
praksi u fakultetskim šumama na području šumarije Zalesina, naišli smo na skupine
mladih jelovih stabalaca, čije su iglice u tako velikom broju opale, da su krošnje
ostale jako proređene. Izgled krošanja popravili su tek novi ovogodišnji izbojci. Ista
je pojava zapažena i na nekim srednjedobnom, a i pojedinim starijim jelovim stablima.


Pregledom iglica determiniran je kao uzročnik ove pojave leptirić A r g yresthi
a fundell a F. R. iz familije moljaca (Yponomentida).


Prema dobivenim podacima zapažena je ta pojava u većoj ili manjoj mjeri u
mnogim jelovim sastojinama Gorskog Kotara pa držimo, da je od važnosti i korisno,
da ju na ovom mjestu evidentiramo i prema stručnoj literaturi točnije opišemo.
Moljac jelovih iglica (Argyresthia fundella F. R.) je leptirić sa rasponom
krila 10—12 mm. Gornje krilo je bijelo sa smeđim poprečnim isprekidanim šarama.
Njegova tamnozelena gusjenica ima sjajno crnu glavu i tamni leđni štitić. Leptir
leti koncem maja do početka juna. Na svakoj iglici odlaže po 1 jaje. Gusjenica minira
iglicu i u njoj prezimljuje. Slijedeće proljeće nastavlja gusjenica žderanje na
drugim iglicama i zakukuljuje se početkom maja na donjoj strani nepovrijeđenih
iglica u vretencu slični svilenasti sjajni bijeli zapredak. Napad može biti tako jak,
da se krošnje jako prorede. Naročito napada 30—40-godišnje jelove, a i smrekove
sastojine. (Nüsslin: Forstinsektenkunde, Berlin 1927; Hess-Beck): Forstschutz I.


527
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 119     <-- 119 -->        PDF

zamisliti bez pomnijeg studija svih onih faktora, koji na određenoj površini određuju
izbor vrsta i tehniku rada. Oni su često bili prisiljeni, radi kvantitativnog izvršavanja
planskih zadataka, da rukovođenje tim radovima prepuste nedovoljno stručnim, pa
katkada čak i sasvim nestručnim ljudima i da tek povremenim kontrolama ustanove
greške za koje je često već bilo prekasno da se isprave.


O nekim stručnim projektima za melioracije svakog pojedinog objekta, koji bi
se zasnivao na načelima nauke, nije tada bilo ni govora.
Sve to, a naročito još k tome naučno-instruktivna aktivnost, koju je na području
Dalmacije razvio saradnik Instituta za šumarska istraživanja NRH u Zagrebu ing.


Učesnici naučno-instruktivne ekskurzije u Dalmaciji


Petar Z i a n i, ponukalo je Šumarski Inspektorat u Splitu da organizira jednu masovnu
instruktažu u formi jedne stručne ekskurzije, na kojoj bi se sva ova pitanja
prodiskutirala i dalo poticaj šumarima-melioratorima da odlučnije priđu primjenjivanju
naprednijim metodama rada na pošumljivanju našeg dalmatinskog krša.


Glavna riječ na ovoj ekskurziji namijenjena je nauci, a u prvom redu nauci o
biljnim zajednicama (fitocenologiji), čije zasade predstavljaju dragocjeno i sigurno
rukovodstvo praktičarima, a koje je baš, nažalost, posljednjih godina praksa gotovo
sasvim zanemarila. Stoga je odlučeno bilo, da se ekskurzija kreće kroz područja svih
tipičnih klimatogenih šumskih zajednica, koje u Dalmaciji pridolaze, da bi šumaripraktičari
ovladali kriterijem utvrđivanja klimatogene zajednice kojoj određeno područje
(šire ili uže) pripada, na osnovu indikatora, a ujedno da ekskurzija obuhvati
barem glavne tipične stadije degradacije (regresije) tih zajednica, kako bi se odmah
moglo i raspraviti o principima melioracije na takvim glavnim tipovima.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Neudamm 1927; Schwerdtfeger: Die Waldkrankheiten, Berlin 1944). Na napadnutim


iglicama jasno se zapaža okrugla, jedva zamjetljiva rupica kroz koju je prošla sitna


oko jedan i po mm dugačka gusjenica. Rupica na izbledjelom i posmeđenom dijelu


iglica i ti kokoni dokazuju nam sigurno napad štetnika. — Gusjenicu, koja se nalazi


u iglici, nemoguće je kemijskim sredstvima uništiti. Štetnik je primaran te napada


iglice najzdravijih i najsvježijih stabalaca. Njegovoj gradaciji i širenju osobito pogo


duju, kao i ostalim moljcima, topla i sušna proljeća i ljeta. Kako je u posljednjih 11


god. bilo 9 godina sa toplim i sušnim ljetima, ekološke su prilike za razvoj i gradaciju


tog štetnika bile osobito povoljne, najvjerojatnije je, da je ova okolnost bila glavnim


uzrokom njegovom širenju, a mjestimice i masovnom napadanju u nekim jelovim


sastojinama Gorskog Kotara. Nije isključeno, da opetovani napad ovog štetnika i


fiziološko oboljenje stabala na plićim tlima može u ekstremno sušnim godinama iza


zvati mjestimično sušenje jelovih stabala većeg obima, što će trebati konačno još


utvrditi.


Dr. Zlatko Vajda


NAUČNO-INSTRUKTIVNA EKSKURZIJA NA PODRUČJU DALMACIJE


Novi privredni sistem FNRJ, čija je jedna od osnovnih karakteristika napuštanja
ranijeg administrativnog upravljanja privredom od strane državne vlasti, pokazao
je već vidne rezultate zahvaljujući djelovanju svog mehanizma, koji dopušta
maksimalno razvijanje inicijative privrednih organizacija i slobodno djelovanje ekonomskih
zakona u okvirima društvenih planova. Iako ova sloboda djelovanja ekonomskih
zakona ima najmanje mjesta baš u šumarstvu, obzirom na potrebu jačeg
administrativnog zahvatanja državne vlasti nego u ma kojoj drugoj privrednoj grani
radi postojanja poznatog raskoraka između ograničenih proizvodnih mogućnosti naših
šuma s jedne i društvenih potreba s druge strane kao i radi ostalih »neekonomskih«
funkcija šume, ipak je novi privredni sistem i u oblasti šumarstva našao vidova svoje
djelotvorne primjene.


Jedan od najznačajnijih vidova te primjene u oblasti melioracija, spada likvidacija
dirigiranog planiranja šumsko-meliorativnih radova, planiranja odozgo u tančine
i mjesto toga uvođenje planiranja odozdo, pri čemu je šumarskim stručnjacima
data puna sloboda odabiranja objekata, izbora vrsta i tehnike rada u okvirima općih
proporcija i datih privrednih mogućnosti zemlje.


Sasvim je razumljivo da je i stručna odgovornost šumara-melioratora u novom
sistemu porasla, jer su oni prestali biti prosti činovnici-izvršioci naređenja »odozgo«,
a njihova vlastita inicijativa postaje sve važniji pokretač radova na čijem izvođenju
oni treba da razviju i pokažu sve svoje stručne sposobnosti.


Iako se ne može reći da je preorijentacija u ovom smislu kod šumara, koji rade
na području dalmatinskog krša, već nastupila i da već djeluje — jer takve preorijentacije
uvijek nužno zaostaju za objektivnim uslovima! — ipak je činjenica, da u redovima
dalmatinskih šumara, a osobito u posljednje vrijeme, sve više sazrijeva misao


o potrebi podvrgavanja jednoj radikalnoj stručnoj kritici i temeljitoj reviziji dosadašnjih
principa melioracija degradiranih površina, a naročito izbora vrsta i tehnike
rada.
Ta se misao nametnula u prvom redu kao rezultat poslijeratnih mršavih uspjeha
pošumljavanja i melioracija, te su napredniji među šumarima sve manje skloni da
te neuspjehe pripisuju djelovanju nepovoljnih ekoloških faktora, a sve više šablonskoj
tehnici rada, koja baš o savladavanju tih nepovoljnih faktora nije vodila dovoljno
računa.


Jedan od glavnih uzroka nepovoljne bilanse pošumljavanja i melioracija u Dalmaciji
jest činjenica, da naši šumari na kršu u periodu administrativnog upravljanja
privredom nisu mogli da se, pretrpani kancelarijskim poslovima, posvete svom stručnom
pozivu neposrednog rukovođenja radovima, a takvo se rukovođenje ne da ni
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Stoga su na ekskurziju pozvani naši vrsni radnici na polju fitocenologije profesori
dr. Ivo Horvat i dr. Stjepan Horvatić, a od strane Instituta za šumarska istraživanja
ing. Josip Šafar, direktor i ing. Petar Ziani.


Ekskurzija je trajala 4 dana, od 29. svibnja do 1. lipnja 1954. godine, a kretala
se na maršruti Split-otok Šolta-Split-Podstrana-Omiš-dolina Cetine-Zadvarje-Vrulja-
Makarska-Staza (Biokovo)-Turija-Imotski-Plavo i Crveno Jezero-Sinj-Kočino Brdo-
Split. Šolta je odabrana kao primjerak zajednice Quercetum ilicis, dolina Cetine kao
primjerak asocijacije Carpinetum orientalis, Omiško i Makarsko primorje kao primjerak
južne zone Quercetum ilicis-a sa alepskim borom kao trajnom progresivnom
šumom, Biokovo kao primjerak vertikalnog prelaženja iz područja asocijacije Quercetum
ilicis u područje asocijacije Carpinetum orientalis, Turija kao lokalitet, na
kome se počinju javljati prvi elementi zajednice Ostryeto-seslerietum (dok čisti
Ostryeto-seslerietum nastupa u nešto višim položajima, koji ekskurziji nisu bili pristupačni),
a ostala stajališta na ovoj maršruti odabrana su radi instruktaže o tehnici
melioracija i principima izbora vrsta. Tako su kao takva stajališta odabrana
radilišta pošumljavanja Baško Polje (kod Makarske), Trlica (kod Imotskog), Mojanka
i Sičanska Glavica (kod Sinja), te Kočino Brdo kod Klisa, koje je izdvojeno
kao ogledno i demonstraciono polje za istraživačke radove ing. Ziani-a.


Ekskurziju su sačinjavali slijedeći učesnici:


Prof. dr. Stjepan Horvatić u pratnji asist. Hodakove (prof. dr. Ivo Horvat bio
je uslijed bolesti spriječen da se odazove pozivu Ispektorata);


ing. Josip Šafar i ing. Petar Ziani od Instituta za šumarska istraživanja NRH;


ing. Ivan Smilaj i ing. Rudolf Krpan od Uprave za šumarstvo i lovstvo;


ing. Dušan Jedlovski od Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti;
ing. Bogdan Dereta i ing. Oskar Piškorić od Srednje Šumarske škole za krš
u Splitu;
ing. agr. Ante Jelavić od Instituta za jadranskee kulture u Splitu (samo na
Šolti);


šef Šumarskog Inspektorata u Splitu ing. Ante Radovčić i inspektori ing. Fabjan
Jurković, ing. Dimitrije Bura, ing. Rudolf Meštrović i ing. Ratko Kevo, te šef
odsjeka za uređivanje šuma ing. Stevo Marković;


upravitelji dalmatinskih šumarija, odnosno njihovi zamjenici( svi osim dubrovačke
i hvarske Šumarije): ing. Branko Tkalčić (Zadar), ing. Fedor Polkovnikov
(Benkovac), ing. Zdenko Radića (Knin), ing. Mladen Kovačić (Drniš), ing. Mate
Huljev (Šibenik), ing Ilija Čolović (Split), ing. Heliodor Prelesnik (Sinj), ing. Ante
Dubravac (Imotski), teh. Ante Jerković (Makarska), teh. Mate Zekan (Metković),
ing Branimir Marinković (Supetar) i ing. Davor Žeravica (Korčula).


Tokom trajanja ekskurzije prof. dr. Stjepan Horvatić i ing. Petar Ziani održali
su na svim stajalištima, kojih je bilo 12, predavanja, koja su obuhvatala slijedeće
teme;


Dr. Horvatić: Asocijacija Orneto-quercetum ilicis, šuma alepskog bora, Carpi-´
netum orientalis croaticum i Ostryeto-seslerietum autumnalis, njihovi degradacijski
derivati, indikatori degradacije i tok progresije;


ing. Ziani: Opći ekološki, biocenotski i ekonomski principi melioracije degradiranih
površina; biocenotski i ekološki principi tehnike sadnje i sjetve; opći principi
izbora vrsta kod melioracija degradiranih površina na kršu.


Preveliki bi prostor zauzeo čak i sasvim kratak prikaz ovih predavanja, pa ćemo
se ovdje ograničiti samo na nabrajanje nekoliko najbitnijih načela istaknutih u ovim
predavanjima.


Prije nego se pristupi izradi osnove za melioraciju neke degradirane kraške
površine, ima se najprije utvrditi, kojoj klimatogenoj zajednici pripada područje u
kome se ta površina nalazi, a zatim utvrditi, o kojem se stepenu degradacije, odnosno
progresije, radi. Pripadnost klimatogenoj zajednici utvrđuje se na osnovu karakterističnih
vrsta, a stepen degradacije na osnovu opće fizionomije površine i vrste indikatora
pri čemu, na pr. u Carpinetumu razlikujemo 6 stadija degradacije.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 121     <-- 121 -->        PDF

1. stadij — niska «uma sa svim vrstama iz prvobitne zajednice;
2. stadij — šikara, koju sačinjavaju vrste iz prvobitne zajednice, ali k njima
pridolaze i nove vrste — indikatori degradacije;
3. stadij — otvorena šikara, pojedine vrste iz prvobitne zajednice iščezavaju;
4. stadij — kamenjar sa tlom u općoj degradaciji, na kome su već sve šumske
vrste iščezle;
5. stadij — kamenjar sa rijetkim kserofitnim nižim grmljem;
6. stadij — sterilni kamenjar sa Innula Candida.
Analogno i u zajednici Quercetum ilicis degradacija teče smjerom niska šuma
crnike — makija — otvorena makija ili garig sa Cistus-vrstama — kamenjar i t. d.
Kod izbora vrsta osnovno je načelo, da vrste iz prvobitne zajednice ne dolaze
u obzir kao meliorativne vrste na degradiranim površinama, jer je upravo i degradacija
tekla u pravcu razaranja osnovnih ekoloških uslova za njihov opstanak. Glavne
meliorativne vrste su četinjari i to u području zajednice Quercetum ilicis alepski bor
sa čempresom, a u području zajednice Ostryeto-seslerietum crni bor, ali opet ne na
površinama, gdje je degradacija uznapredovala do krajnjih stadija. Za Carpinetum
nemamo podesnog domaćeg meliorativnog četinjara, pa smo prisiljeni domenu upotrebe
alepskog bora proširiti i na topliji, a crnog bora i na hladniji Carpinetum.


Na potpuno degradiranim površinama ne dolazi u obzir niti upotreba četinjara,
nego jedino melioracija u sukcesijama, koje idu smjerom od vrsta, koje po svojim
ekološkim zahtjevima stoje najniže sukcesivno prema vrstama, koje u tom pogledu
stoje sve više i više, t. j . od gramineja preko kserofitnog grmlja do četinjara.


Upotreba listača dolazi u obzir tek tamo, gdje je progresija uznapredovala do
ekoloških uslova za razvoj klimatogene prvobitne zajednice. U Carpinetumu je crni
jasen listača-pionir.


Kod melioracije degradiranih površina mora se voditi računa o slijedećim ekološkim
uvjetima:


1. Sve vrste u aridnom području imaju duboko korijenje, radi čega se pojam
»dubina tla« (u fizionomskom, a ne u pedološkom smislu) poklapa sa čitavim profilom
dubinskog prodiranja korijenja, pa je upravo to dubinsko rasprostranjenje korijenovog
sistema na kršu jedini mjerodavni indikator dubine tla.
2. Sve šumske vrste u ovom području uspijevaju samo onda, ako se nalaze pod
zaštitom od najnepovoljnijih ekoloških faktora (insolacija, vjetar, posolica). Prema
tome, gdje postoji takva zaštita (izbojci iz panja, kserofitno grmlje i prizemno rašće),
treba je koristiti prilikom pošumljavanja bilo sadnjom ili sjetvom, a gdje ne postoji,
treba je stvoriti od vrsta, koje su prema konkretnom najnepovoljnijem ekološkom
faktoru najotpornije (na pr. rašeljka, neke Juniperus-Rhamnus-i Crataegus-vrste
i t. d.).
3. Prizemna etaža u kulturama na kršu je veoma važna, jer ubrzava proces
melioracije (progresije) i rast glavne vrste u visinu. To je t. zv. konzervativna etaža
i treba je obavezno stvarati pored glavne meliorativne vrste.
Osim ovih ekoloških uvjeta treba voditi računa i o dva glavna biocenotska
uvjeta, a to su:


1. Gustoća i sklop drveća. Šumske vrste uspješno se bore protiv nepovoljnih
ekoloških faktora samo ako su u grupi, a nikada pojedinačno. Dokaz zato je, pored
ostalog, i činjenica, da vrste degradacije dolaze uvijek pojedinačno. Prema tome, na
površinama sa nepovoljnim ekološkim uslovima ne valja raditi sa pojedinačnim sadnicama,
nego uvijek u većim ili manjim grupama (gnijezdima) bilo da se radi o
sjetvi sjemena ili sadnji biljaka.
2. Mješovite kulture su uvijek sposobnije za borbu protiv nepovoljnih ekoloških
i biotskih faktora nego čiste kulture.
Prema stepenu degradacije, kraške površine se, obzirom na upotrebu tehnike
pošumljivanja, mogu podijeliti uglavnom u 4 skupine:


1. površine koje se mogu meliorirati prostom zabranom od paše i sječe. To su
relativno dobro uščuvane šikare i makije sa još živom izbojnom snagom, te se postepeno
mogu prevesti u viši uzgojni oblik;