DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 78 SEPTEMBAR —OKTOBAR GODINA 1954


DENDROLOŠKA I UZGOJNA VAŽNOST NEKOLIKO STARIH
PARKOVA U PODRUČJU VARAŽDINA


Dr. Milan Anić


U
U
području sjevernog dijela NR Hrvatske postoji više što većih što manjih
starih parkova, koji su za nas od velikog značenja u nekolik o
smjerova . U prvo m redu oni predstavljaju vrlo vrijednu i bogatu
dendrološku kolekciju. U drugom redu pružaju nam m o-
gućnos t za širenj e važnog šumskog, parkovnog i drugog kultiviranog
drveća i grmlja kod nas. U njima se nalazi vrlo mnogo drveća i
grmlja od naročite parkovne, kao i velik broj do-maćeg i stranog drveća
od velike šumsko-uzgojne vrijednosti. Ondje postoji više drvenastog bilja
koje se može kultivirati u industrijske svrhe. U treće m redu stari su
parkovi čvrsta baza za razna biološka i uzgojna proučavanja.


Pitomo Zagorje i čitava Srednja Podravina — načičkani vinorodnim
brežuljcima i išarani plodnim uvalama i dolinama — bili su vrlo pogodni
za razvitak velikog broja vlastelinskih posjeda. Oko 1880. g. bilo ih je u
Varaždinskoj županiji preko 180. Uporedo s time nastali-su ondje na malom
prostoru brojni dvorci i oko njih parkovi. Ovdje ćemo se osvrnuti na parkove
u Jalkovcu, šaulovcu, Maruševcu, Banskom Dvoru, Opeki, Vinici, Križovljangradu,
Klenovniku i Trakošćanu, a spomenut ćemo i parkove u Varaždinu
i Čakovcu. Njihov smještaj označen je u skici. U onome kraju imade
još nekoliko ovećih starih parkova. Tako u Novom Marofu postoji stari
park oko Lječilišta. Postoji i manji park u Gornjoj Rijeci. Od ranije su nam
poznati parkovi u Martijancu, Velikom Bukovcu i Rasinji. Osim toga postojao
je ondje do unatrag više decenija prilično veliki broj malih parkova.


Spomenuti parkovi nastali su još u prošlom stoljeću, a neki i ranije. Veći su
nastali u stilu posve slobodnih pejsažnih parkova — po uzoru znamenitih evropskih
parkova toga stila. I manji parkovi nose obilježje tadašnjeg pokreta što tješnje stilske
povezanosti dvoraca i pejsažnih parkova. Njihovom je uređenju posvećivano dosta
truda i brige. Angažirani su stručnjaci i nabavljan biljni materijal iz raznih srednjoevropskih
botaničkih vrtova, arboretuma i parkova. Neki su se od njih održali na
velikoj visini, te pripadaju među prvoklasn a djel a parkovne arhitekture
(Opeka, Križovljangrad). Neki su manji, ali također vrlo dobro komponirani i sačuvani
(Maruševec), Klenovnik). Neki su znatno zapušteni i gotovo uništeni (Jalkovec).
Parkove su podigli njihovi vlasnici (razni baruni i grofovi) za razonodu i udobnost,
a troškove pokrivali velikim dijelom prihodima od prodaje drva iz naših šuma.
Stvorene su time vrednote, koje su — zahvaljujući našoj revoluciji — postali konačno
općom narodnom svojinom.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Naš se osvrt odnosi na materijal, koji smo u navedenim parkovima uočili u
toku nekohko kraći h pregleda . Nakon oslobođenja pregledali smo te parkove
na poziv Ministarstva šumarstva i poljoprivrede NRH. Pregledali smo ih s tadašnjim
varaždinskim šumarima: ing. S. B r i k s i j e m, ing. B. Zmijancem i ing N
Gogerom. Posjetili smo ih djelomično i kasnije. Prema tome ovdje nije
obuhvaće n m iz daleka sa v dendrološki materijal, a napose razne forme i križan
« stranog i domaćeg drveća i grmlja, kojih ondje imade u velikom broju


Dvorac u parku OPEKA-VINICA.


Opći prikaz parkova


Ovdje ćemo iznijeti ukratko osnovna obilježja pojedinih parkova s
obzirom na njihovo stanje posljednjih godina.


a) Park oko dvorca u Jalkovcu: Nalazi se oko 4 km južno
od Varaždina. Smješten je u nizinskom (165 m), ali ocjeditom terenu,
u području šume lužnjaka i običnog graba. Park je malen, ali iznenađuje
velikim brojem drveća i grmlja. On je zadnjih decenija, nažalost, vrlo zapušten.
Za to vrijeme propal o je ondje mnogo vrijednog i drveća i
grmlja.


b) Park oko dvorca u šaulovcu: Nalazi se oko 10 km jugozapadno
od Varaždina. Dvorac je smješten na padinama brežuljka (220 m),
odakle su otvorene vedute na velik dio Srednje Podravine. U zaleđu i oko
dvorca nalazi se manji park, koji pokriva veći dio brežuljka. Podignut je
uglavnom u području šume kitnjaka i graba. Veći obilje vapna u tlu odaju
autohtoni elementi kao: klokočika, crni jasen, drijen, krkavina i mukinja.


c) Park Maruševec: Nalazi se oko 4 km sjeverozapadno od
želj. stanice Cerje Tužno. Smješten je na brežuljku (cea 200 m), koji se


414
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 5     <-- 5 -->        PDF

odlikuje blagim padinama i dalekim vedutama. Dvorac pripada među najljepše
u onome kraju. Obrastao je većim brojem penjačica. Ispred njega
uzgaja se razno rijetko egzotično grmlje i drugo bilje. Dvorac je okružen
ovećim parkom. U njemu se veoma skladno izmjenjuju travnate plohe s većim
ili manjim grupama drveća, a to sve čini lijepu povezanost s okolišnim
šumarcima. Park obiluje velikim brojem drveća i grmlja. Posebnog su spomena
vrijedna dva orijaška lužnjaka.


d) Park Banski Dvor: Nalazi se između Maruševca i Vinice,
kod sela Gornje Ladanje. Smješten je uz bivši dvorac porodice Festetić, koji
je 1918. g. uništen požarom. Oko njegovih zidina na brežuljku visokom 237
m, ispred vile sadašnjih vlasnika, i na istočnim padinama brežuljka nalazi
se oko 4,5 ha veliki park, u kojem prevladavaju četinjače. Park se naslanja


na prirodnu šumu kitnjaka i graba. U donjem dijelu parka nalazi se malo
jezerce okruženo crnom johom. Prije nekoliko decenija zasađena smrčeva
stabalca toliko su se razrasla da zatvaraju vedute. I smrčev nasad podignut
u redovima dosta je pokvario sliku pejsaža.


e) Par k Opeka : Nalazi se uz cestu Ladanje—Vinica. Od želj.
stanice Cerje Tužno udaljen je 11 km. Pripada među naše najveće i najvrednije
parkove. Uređen je sredinom prošlog stoljeća. Podignut je na padinama
i podnožju brežuljaka Kostanjevca (215 m) oko ovećeg dvorca. Sa
zapadne strane naslanja se na šumicu kitnjaka i kestena kao i šumicu kitnjaka
i običnog graba, sa kojima zaprema ca 50 ha. Nekoć je pripadao
porodici Draskovic, a kasnije porodici Bombelles.


Park je uređivan s vrlo mnogo smisla i ljubavi. Predstavlja rijetku
umjetničku hortikulturnu vrednotu. To je arboretum od neprocjenjive vrijednosti.
Odlikuje se velikim bogatstvom raznog drveća i grmlja, te mnogobrojnim
formama i križancima. Po svojem uređaju pripada on među
najljepše parkove ne samo kod nas nego i u Srednjoj Evropi. Odlikuje se
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 6     <-- 6 -->        PDF

vanredno uspjelom konfiguracijom zelenih masa. Ondje je postignut puni
sklad između travnatih ploha i većih ili manjih grupa drveća i grmlja, kao i
osamljenih stabala. Velika briga posvećena je i perenama i anuelama. Stabla
i grupe četinjača vješto su komponirane s raznobojnim skupinama i stablima
listača. Promjene boja u toku vegetacijskog rada, a napose u proljeće
i jesen, daju parku naročiti čar. Park je zadržao svoj primarni izgled.


Parku je pripadalo i dobro Zelendvor (182 m), koji se nalazi u
polju između parka i sela Petrijanca. Na gospodarske zgrade nadovezuju
se prostrane sastojine smrče, borovca i dr., koje su uzgojene uglavnom
u redovima.


Nacionalni park »Opeka


f) Park u Vinici: Nalazi se uz stari dvorac. Park je malen i
bez veće važnosti. Zadnjih par decenija dosta je zapušten. Nalazi se na
omanjem brežuljku u području kitnjaka i običnog graba na vapnenom
supstratu, što se vidi po autohtonim primjercima crnog jasena, klokočike
i krkavine.


g) Park Križovljangrad: Nalazi se u nizinskom terenu, u
području šume lužnjaka i običnog graba, uz Dravu. Zaprema oko 9 ha, a
nadovezuje se na cea 11 ha veliku šumicu. Tamošnji dvorac (cea 200 m)
pripadao je među najljepše dvorce onoga kraja. Stradao je, nažalost, od
požara. Sad se radi na njegovoj obnovi. Ispred dvorca prolazi cesta Križovljangrad—
Ormož. Uz park postojao je donedavno oveći dendrološki rasadnik.
Porodica Varady uložila je mnogo truda na uređenje i očuvanje parka.


Park pripada među najljepše naše parkove. U izvjesnom pogledu nadmašio
je i Opeku. I ondje su travnate plohe prijatno povezane s lijepo
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 7     <-- 7 -->        PDF

H S
´ -r . ..
,<:f ilil«*l
H H i
5 ::.
Stari grad Trakošćan sa parkom F. K. Hielschler
417
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 8     <-- 8 -->        PDF

komponiranim grupama drveća i soliternim stablima. S obzirom na sastav
park se dosta razlikuje od Opeke. Ondje je tlo mokrije i hladnije. Dolaze
do izražaja jači mrazovi i inače mnogo niže temperature. Radi toga postojeće
je drveće i grmlje uzgojeno uz dosta teškoća. Bilo je kod toga mnogo
gubitaka. Pokušaji oko uzgoja paulovnije, mamutovca, azijske tuje, kriptomerije,
libocedra i dr. nisu uspjeli. U parku se nalazi veći broj drveća,
kao i raznih rijetkih forma i križanaca, kakvih inače u onome kraju nema.
Na sjevernom dijelu park postepeno prelazi u polje. Prijelaz čine ogromni
osamljeni lužnjaci i guste skupine breza. Uz Dravu stere se park do prirodne
šume crne i bijele johe, te raznih vrba.


Park se još uvijek nalazi na vrlo velikoj estetskoj visini, iako se njegovom
uređenju ne poklanja pažnja. Za minulog rata pretrpio je mnogo
štete. Njemačka je vojska prilikom povlačenja porušila preko tamošnje
ceste u istočnom dijelu parka orijaška stabla jablana, crnog oraha, ^
rijetkih odlika javora i jasena.


h) Park u Klenovniku: Nalazi se na padinama brežuljka
(248 m), na kojem je smješten veliki dvorac — sada Sanatorij za plućne
bolesti. Udaljen je od željezničke stanice Ivanec oko 10 km. Park zaprema
površinu od desetak jutara. U njem se nalazi mnoštvo starih primjeraka
vrlo vrijednog stranog i domaćeg drveća. Odatle se zaključuje, da je tome
parku posvećivana već odavna velika briga. Pripadao je porodici Draskovic.


i) Park u Trakošćanu. Stari grad Trakošćan nalazi se na
vrh brežuljka, koji se strmo izdigao na najistočnijem okrajku Maceljske
Gore, u dolini između Maceljske i Ravne Gore. Konfiguracija terena i šumovitost
daju onome kraju poseban čar. To je jedan od biser-kutića Hrvatske.
Trakošćan je udaljen od željezničke stanice u Lepoglavi oko 12 km.
Uzdiže se od kojih 250 m na više. Okolišnu šumu čine bukva sa pitomim
kestenom i kitnjakom, te u već nešto povišenim položajima jela. Ispred
starog grada smješten je omanji park. Stari grad važan je historijski objekat.
On zadivljuje svojim klisurastim stijenama. Oronule zidine sve više
prekriva gusto zelenilo brsijana — tog vjernog pratioca starih dvoraca i
gradina.


j) Park u Varaždinu: U Varaždinu postoji oveći park s priličnim
brojem starog, odnosno odraslog drveća. Osnovan je pred kojih 100
godina. Mnogi su primjerci oštećeni i loši, te bi ih trebalo obnoviti. Usput
se spominje, da je posebne pažnje vrijedan nasad varaždinskog groblja,
koji pretežnim dijelom čine rezanjem raznoliko formirane tuje. Podignut
je dugogodišnjim nastojanjem vrtlarskog stručnjaka H. Hallera.


k) Park u Čakovcu: Nalazi se uglavnom zapadno od starog
grada, na visini od cea 165 m. Zaprema površinu od nekoliko jutara. Teren
mu je uglavnom ravan. To je prirodno područje lužnjaka, graba i klena,
a u jarcima rastu jasen, vrbe, johe i topole. Stariji dio parka obrastao je
nagusto drvećem i dosta je zapušten.


Ekološki odnošaji


Područje navedenih parkova nosi obilježje umjerene kontinentalne
(srednjoevropske) klime, koja je nešto hladnija i svježija nego što je to
u okolišu Zagreba. Iz podataka u tabeli i grafikonu vidimo, da su srednje
mjesečne oborine u Zagrebu za vegetacijskog rada manje nego u Čakovcu
i, pogotovu, u Lepoglavi. Srednje mjesečne temperature za to su vrijeme
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 9     <-- 9 -->        PDF

rtoziv Period Hiimotsbi MJ e s e c


Godišnje Op a j 6 a


stanice promalnanja faMorl 1. ti III. If. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. /It.


i;


-f?39,-*g*o. Oborine, mm 50 *s 59 85 too 93 92 1CH 89 109 71 64 954


Cobovec 1S51, -*90ć> Temperatura °6 i 8 05 5-0 107 152 19* 210 201 155 108 4 2 -10 100
kišni factor 86 HÖ 78 66 48 4 4 5 0 5 7 tot 169 954
189*. -S93S. Oborine, mm 68 55 81 104 117 119 126 119 111 129 87 78 1194
Lepog/afo f90*-S938. M Temperaturo, °C -02 n 65 too 150 185 204 19´4 155 106 54 rs 103
Zagreb -fS62~-f94Y,
rt>3
kišni fat?tor .
Oborine, mm
Temperaturo, °C
Kišni factor
49
00
500
44
20
220
12 9
59
68
8 7
10´*
70
11´6
60
78
a*
162
52
6´4
96
19´5
49
62
81
218
5 7
61
84
208
4 0
7 5
85
170
5 0
122
105
11´7
90
161
80
60
13 3
ill
63
16
394
115 9
900
112
803
m «flu


_| I 1 I | I J I L 1 1 1


/ // HI IV V. VI VII. YIII. tr. x. xi. xi´


Hagpeb —— vCepoglcisa Cahoixe"
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 10     <-- 10 -->        PDF

u Zagrebu veće. Iz mjesečnih kišnih faktora zaključujemo, da su stepen
humiditeta i toplinsko obilježje klime oko Zagreba nepovoljniji za vegetaciju
nego u Čakovcu i Lepoglavi. Za vrijeme vegetacijskog rada u Zagrebu
su 3—4 mjeseca semiaridne (sa), a ostali su mjeseci semihumidne
(sh) klime. U Čakovcu su 2—3 mjeseca semiaridne, a ostali su semihumidne
i humidne (h) klime. U Lepoglavi nema nijednog mjeseca semiaridne,
3 su mjeseca semihumidne, a ostali humidne klime. Drobrom uspijevanju
drveća u Srednjoj Podravini prija i veća količina zračne vlage. Dakako,
da i ondje kod pojedinih parkova dolaze do izražaja mikroekološke
prilike.


Ekološke prilike u području Srednje Podravine vrlo su podesne za uspijevanje
raznog drveća i grmlja. Tako ondje vrlo bujno raste ariš , kojeg
stabla dosegnu visinu i preko 30 m. Ariša imade i inače u onome kraju.
Ondje vrlo dobro rastu zelena duglazija, razne smrče i jele, tuje, sekvoja,
tisa, hrastovi, topole, jaseni, javori i dr. Mnogo strano drveće vrlo dobro
prirašćuje i razvija se u vrlo krupna stabla. Raste bolje nego gotovo igdjedrugdje kod nas. Duž Drave od prirode dobro raste bijel a joha . Proširila
se onamo dolinom Drave i Bednje. Stere se niz Dravu daleko istočnije
nego što je to niz Savu. Niz Savu ima je uglavnom do Bregane, a tek tu
i tamo do Rakitja kod Podsuseda. Niz Dravu vidjeli smo je sve do Osijeka.
Bijela joha kao i drugo razno drveće najbolji su dokaz, da su u onome
kraju ekološke prilike povoljnije nego što je to u savskom bazenu u okolišu
Zagreba.


Dendrološka važnost


Dendrološka važnost naših starih parkova veoma je velika. Pravi uvid


o njihovoj vrijednosti steći će se tek nakon što se temeljito determinira i
prikaže sav tamošnji dendrološki inventar. Napose to važi za parkove Opeku,
Križovljangrad i Maruševec. U mnogo slučajeva radi se o raznim rijetkim
primjercima i njihovim formama, a također i o križancima. Njihovo determiniranje
iziskivat će temeljitiju i dužu obradu, jer je taj posao vezan na
proučavanje cvjetova, plodova, sjemenja, pupova i dr. Ovdje ćemo se osvrnuti
na drveće i grmlje, koje smo ondje dosad primijetili, a koje je od
važnosti sa dendrološkog i uzgojnog gledišta. Za determiniranje više vrsta
dugujemo osobitu zahvalu prof. dr. I. P e v a 1 e k u.
A) GIMNOSPERME


Ginkg o (Gingko biloba) nalazi se u više parkova. U Jalkovcu i Maruševcu
tvori vrlo lijepa stabla promjera preko 50 cm. Ispod dvorca u
Opeki nalazi se oko 80 cm debelo soliterno stablo dugačkih i horizontalnih
grana. To je jedan od najljepših primjeraka kod nas.


Tis a (Taxus baccata) tvori veća ili manja stabla i stabalca kao i
krupne, široko zaobljene grmove. Ima je u svim parkovima, često se vidi
i njen prirodni pomladak. U varaždinskom parku postoji tisa debela 50 cm.
Krupnijih stabala ima u Maruševcu, Opeki i Križovljangradu. Jednu od
najkrupnijih tisa onog kraja, a i inače kod nas, vidjeli smo u čalincu kod
Maruševca. U Klenovniku nalaze se dvije goleme tise: jedna je 90 cm debela
i 15 m visoka (u gornjoj česti oštećena gromom), a druga oko l m
debela i 14 m visoka. U Opeki postoji mnogo primjeraka tise, kao i raznih
njenih forma. Vrlo su lijepi primjerci odlika: T. b. fastigiata, variegata,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 11     <-- 11 -->        PDF

aurea, lutea i dr. — Japansk a patis a (Cephalotaxus drupacea) nalazi
se u Maruševcu i Opeki, gdje postoji i njezina forma C. d. fastigiata,
kao i odlike C. d. pedunculata i nana.


Jel e (Abies sp.) obilno su zastupane. — česta je i dobrog uzrasta
običn a jel a (A. alba). U Banskom Dvoru ona tvori podstoinu etažu
u grupi običnog i crnog bora. U Opeki i Klenovniku ima njenih stabala
visokih do 30 m i debelih preko 60 cm. Debla su im ravna i jedra. Iznad
Trakošćana je autohtona. — Grčk a jel a (A. cephalonica) čini pojedina
stabla i manje grupe u Opeki i Križovljangradu. — Koloradk a (A.
concolor) nalazi se u većini parkova. Uspijeva vrlo dobro. U Jalkovcu,
šaulovcu i Maruševcu postoje stabla debela 30—60 cm. U Banskom Dvoru
ima ovećih skupina, kao i vrlo lijepih pojedinih stabala. Ondje smo vidjeli
i najljepše njeno stablo onoga kraja. Ono je pravilno formirane krošnje,
oko 45 cm debelo i preko 20 m visoko. I u Opeki imade veći broj njenih
stabala. Jedno stablo iznad dvorca debelo je preko 50 cm. Nekoliko manjih
stabala vidjeli smo i u Križovljangradu, u Klenovniku i u Trakošćanu. —
Kavkask a jel a (A. Nordmanniana) također vrlo dobro uspijeva. U
Maruševcu jedno je njeno stablo debelo oko 60 cm, a u Banskom Dvoru
ima grupa stabala u dobi od kojih 60 godina. Oveća grupa nalazi se na
ulazu u park. Veći broj stabala i grupa odraslih stabala postoji u Opeki i
Križovljangradu. — U Opeki postoje vrlo lijepa stabla španjolsk e
jel e (A. pinsapo). — Ondje se nalazi još nekoliko vrsta jela i njihovih
forma, a također i križanaca raznih jela, koje će trebati determinirati.
Napose je u tome zanimljiva Opeka. Po svoj prilici ondje postoje stabla
od A. amabilis, A. nobilis i dr.


U gotovo svim parkovima nalazi se zelena duglazija (Pseudotsuga
taxifolia viridis). Posebnu pažnju zaslužuje kultura u predjelu
Grabovnica kod Maruševca. U Banskom Dvoru tvori zelena duglazija veće
ili manje grupe. Raste sama ili sa smrčom. česti su primjerci promjera i
preko 80 cm. Vrlo krupnih stabala u grupama ili pojedinačno ima obilnije
i u Opeki. U Zelendvoru ima veći broj stabala debelih do 60 cm, kao i
mlađih kultura podignutih u redovima. Krupnijih stabala ima i u Vinici.
U smrčevoj sastojini na ulazu u Križovljangrad stabla zelene duglazije
gotovo su dvostruko deblja od jednako starih smrča. U parku Križovljangrad
ima stabala debelih do 70 cm. I u Klenovniku postoji više odraslih
duglazija. — Plav e duglazij e (P. t. glauca) ima također, ali rjeđe.
Ima je u Opeki, Križovljangradu i Čakovcu. Ona je mnogo slabijeg uzrasta.


Cug a (Tsuga canadensis) prilično je zastupana u Opeki. Ondje imade
njenih soliternih stabala i grupa sa stablima debelim do 70 cm. Dobro se
drže u poluzasjenjenim mjestima. I u Klenovniku vidjeli smo preko 30 cm
debela i 15 m visoka stabla. Manja stabla primijetili smo u Jalkovcu. —
U Opeki postoji još nekoliko vrsta cuga.


S m r č e (Picea sp.) zaslužuju posebnu pažnju. — Obična smrča


(P. excelsa) česta je u svim parkovima. Odraslih stabala i grupa ima u
Jalkovcu, šaulovcu, Maruševcu i Banskom Dvoru. U Banskom Dvoru podignut
je nasad u redovima. Napadnut je u jačoj mjeri ušencima (Chermes
viridis i C. strobilobius). I smrče u Čakovcu i Varaždinu većinom su jače
napadnute ušencima. U Opeki ima više smrča debelih preko 80 cm. Rastu
soliterno ili u grupama. U Zelendvoru nalaze se oveće sastojine uzgojene
u redovima. U Vinici ima stabala debelih do 70 cm. Na ulazu u Križovljan421
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 12     <-- 12 -->        PDF

grad postoji 60-godišnja sastojina smrče podignuta u redovima, s primiješanim
borovcem i duglazijom. U Križovljangradu ima smrča i preko 80
cm debelih. U Klenovniku tvori smrča grupu stabala debelih do 70 cm i
visokih do 30 m. U Maruševcu i Opeki primijetili smo odliku P. e. pendula,
a u Opeki odlike P. e. virgata, inversa i dr. — U Opeki i Križovljangradu
nalazi se i nekoliko stabala omorik e (P. omorica) ; u Križovljangradu
postoji vrlo lijepo stablo 35 cm debelo i 15 m visoko. — U Opeki se nalazi
sibirsk a smrč a (P. obovata). — U Maruševcu i Opeki postoji više
vrlo krupnih stabala od kavkask e smrč e (P. orientalis) s nekoliko
forma. — U gotovo svim parkovima nalaze se manja ili veća stabla i grupe
koloradk e smrč e (P. pungens) s odlikama P. p. viridis, glauca, coerulea,
argentea, Kosteriana dr. — U Opeki postoj e stabla i grupe e n g e 1m
a n k e (P. Engelmanni), s i t k e (P. sitchensis), b i j e 1 e (P. alba) i
tamne smrče (P. nigra), b r e v e r i j a n k e (P. Breweriana) i dr.


Od posebnog je interesa ari š (Larix europaea). Krupnih stabala ima
u Jalkovcu. Grupe vrlo krupnih i bujnih ariša nalaze se u šaulovcu. I u
Banskom Dvoru postoji grupa vrlo lijepih do 60 cm debelih i do 30 m visokih
ariša. U uvali desno od dvorca Opeke nalazi se grupa ariša visokih
preko 32 m. U Klenovniku imade dvadesetak ariša visokih do 30 m. U čakovečkom
parku nalazi se oveća grupa stabala debelih od 15—40 cm, ali
lošijeg vitaliteta. Inače u onom kraju ariš vrlo dobro raste. Tvori lijepa
stabla u području Varaždinbrega. U šumi Kresnici, kod sela Lužani, južno
od Varaždina, ariš je obilno zastupan. Vitalitet mu je vrlo dobar. Ondje
ima stabala do 40 cm debelih i do 25 m visokih. Bilo bi od velikog interesa
znati za provenijenciju sjemena, iz kojeg je uzgojen tamošnji ariš.


Opeka nas iznenađuje i cedrom. Ondje ima stabala himalajskog
cedra (C. deodara).


I borov i (Pinus sp.) su ondje dosta zastupani. — U Opeki se nalazi
oveća i nekoliko manjih limb a (P. cembra), te lijepi primjerci himalajskog
borovca (P. excelsa). — Obični borovac (P.
strobus) raste vrlo dobro u svim parkovima. U Maruševcu ima stabala
debelih preko 80 cm. U Opeki tvori velike i lijepe grupe. Vrlo su dekorativna
njegova soliterna stabla. U Zelendvoru postoji 60-godišnja sastojina
uzgojena u redovima. U Križovljangradu primiješan je 60-godišnjoj smrčevoj
sastojini, ali je deblji nego smrča. Ima ga obilno i u parkovnim grupama.
Usred starog parka u Klenovniku nalazi se uz put stablo debelo 120
cm i visoko oko 25 cm. — U varaždinskom parku nalazi se slabiji primjerak
ponderoznog bora (P. ponderosa), a u Opeki odraslo stablo
žefrejevc a (P. Jeffrey), koji fruktificira svakih nekoliko godina. —
Uz cestu pred ulazom u Križovljangrad nalazi se drvored od 25 stabala
rigidnog bora (P. rigida), koja su do 30 cm debela i oko 10 m visoka,
vrlo granata, prilično lošeg izgleda, a stara oko 60 godina. Obiluju
s mnogo starijih i novijih češera. Iz panjeva posječenih stabala tjerali su
prije nekoliko godina izbojci. Na jednom panju bilo je 13 jednogodišnjih
do 30 cm dugačkh izbojaka. — Posebnu pažnju zaslužuje ondje običn i
bo r (P. sylvestris). Oveća grupa odraslih stabala dugačkih i ravnih debala
nalazi se u Banskom Dvoru. Razgoljena je sječom za vrijeme rata. Krupna
stabla do 60 cm debljine postoje u Opeki, Križovljangradu i Klenovniku.


U čakovečkom parku ima više stabalaca, ali su lošijeg izgleda. Obični bor
za nas je od posebnog interesa, jer se često u literaturi smatra kao drvo,


422
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 13     <-- 13 -->        PDF

koje u čitavom onom kraju, kao i po sličnim terenima sjeverno od Drave,
raste od prirode. Po tamošnjim brežuljcima nalaze se tu i tamo borova
stabla ili grupe stabala. — Crn i bo r (P. nigra) tvori odrasla i lijepa
stabla zajedno sa običnim borom u Banskom Dvoru. U centralnom dijelu
Opeke postoje grupe elitnih crnih borova visokih do 30 m. — U nekoliko
parkova vidjeli smo i primjerke banksovc a (S. Banksiana), ali su redovno
lošeg uzrasta. Nekoliko primjeraka planinskog bora JP.
montana uncinata) vidjeli smo u smrčevoj sastojini na ulazu u Križovljangrad.


Mamutovac (Sequoia gigantea) pored ostalih egzota kraj dvorca u Opeki


Specijalnu vrednotu predstavlja u Opeki skiadopi t (Sciadopitys
verticillata). Tvori stabalce oko 8m visoko vrlo lijepo formirane, cunjaste
i do tla spuštene krošnje. Pripada među najvrednije primjerke tog parka.
U intervalima od nekoliko godina pojavljuju se na njemu češeri. Stabalce
je, navodno, prije 25 godina dovezeno iz Japana. To je jedini poznati nam
odrasliji primjerak kod nas.


Mamutova c (Sequoia gigantea) nalazi se na nekoliko mjesta.
Usred parka šaulovec postoji stablo debelo oko 80 cm, ali je na pridanku
jače natrulo. U Opeki tik gornjeg ruba dvorca nalazi se stablo oko 1 m
debelo, a desno od dvora stablo debelo oko 1,5 m i visoko preko 40 m. To
je po svoj prilici najljepši i najveći primjerak kod nas. Krošnja mu je posve
Čunjasta i spuštena do tla. U intervalima od nekoliko godina ono je okićeno
češerima.


I taksodi j (Taxodium distichum) dosta je čest. Jedno veće stablo
vidjeli smo u Jalkovcu, a nekoliko stabala do 70 cm debelih i do 20 m viso
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 14     <-- 14 -->        PDF

kih u Maruševcu. U donjem dijelu Opeke u okolišu tamošnjeg jezerca postoji
dvadesetak stabala. Na istočnom podnožju parka Klenovnik nalazi se
grupa od nekoliko taksodija.


Kriptomerij a (Cryptomeria japonica) tvori iznad dvorca u
Opeki stablo oko 80 cm debelo i preko 25 m visoko. Ondje ima više i krupnijih
i manjih stabala. I u Klenovniku postoji stablo 30 cm debelo i 12 m
visoko.


Posebnu vrednotu predstavljaju također grupe i pojedina stabla hib e
(Thujospis dolabrata) u Opeki. U Klenovniku vidjeli smo njeno stablo
debelo oko 20 cm i visoko 8 m, kao i više manjih stabalaca.


I t u j e (Thuja sp.) u onom kraju vrlo dobro rastu. Naročito to
važi za golem u t u j u (T. plicata), od koje imade većih i manjih stabala
i grupa u gotovo svim parkovima, a napose u Maruševcu, Opeki i
Križovljangradu. I u Čakovcu smo vidjeli više stabala do 8 m visokih.
Postoji i njena odlika T. p. fastigiata. — Iokcidentalna tu ja (T.
occidentalis) nalazi se u svim parkovima. U Klenovniku vidjeli smo njeno
stablo debelo oko 40 cm i visoko oko 12 ni. I njenih forma ima više, kao
što su: T. o. variegata, lutea, fastigiata, filiformis, ericoides (Retinospora
dubia). — Orijentaln a tuj a (T. orientalis) postoji također gotovo
u svim parkovima, ali je ona najosjetljivija prema studeni, što se vidi po
oštećenim stablima. Međutim, u Čakovcu imade stabalaca te tu je u parku
željezničke stanice, a dobrog su vitaliteta. Postoji nekoliko njenih forma,
kao T. o. aurea, flagelliformis, te retinosporna T. o. decussata. — Varaždinsko
groblje i groblje u Vinici dokaz su, koliku vrijednost tuje mogu
da predstavljaju u vrtnoj umjetnosti.


Liboceda r (Libocedrus decurrens) zabilježili smo u Opeki. U Varaždinu
pred vilom Briksi nalazi se vrlo lijepo stabalce oko 20 cm debelo.
U Trakošcanu primijetili smo jedan primjerak, ali je stradao od studeni.


Pačempres i (Chamaecyparis sp.) prilično su zastupani. — Law sonov
a pačempres a (C. Lawsoniana) ima svuda. U varaždinskom
parku ima stabala debelih preko 40 cm. Većih stabala i grupica ima u Jalkovcu,
Šaulovcu, Maruševcu, Opeki, Križovljangradu, Klenovniku i Čakovcu.
U Opeki postoji veći broj elitnih stabala tog pačempresa i više njegovih
forma, kao što su C. L. glauca, argenteä, lutea, pendula, filiformis
i dr. — U Opeki postoje stabla plavog pačempresa (C. thyoides)
i njegove retinosporne forme C. t. ericoides. — Ondje se nalazi i stablo od
nutkanskog pačempresa (C. nootkatensis) sa više forma. —
Hinoki pačempres (C. obtusa) čini grupe i soliterna stabla u
Opeki, a stabalca u Trakošcanu. U Opeki postoji više njegovih forma, kao
što su: C. o. aurea, ericoides idr. — Savarski pačempres (C. pisifera)
tvori stabalca u Jalkovcu i Trakošcanu, a grupe i krupna soliterna
stabla u Opeki. U Opeki imade i više njegovih forma, kao na pr. C. p.
aurea, filifera i dr. Vrlo je lijep i njegov retinosporni oblik C. p. squarrosa.


Borovic a (Juniperus sp.) ima gotovo u svim parkovima. — Obič nu
borovicu i klečiku (J. communis i J. nana) vidjeli smo u nekoliko
parkova. S o m i n a (J. sabina) nalazi se u gotovo svim parkovima.
Ona tvori oveće guste grupe u Opeki i još više u Križovljangradu. —
v i r g i n i j a n k a (J. virginiana) uzgaja se u gotovo svim parkovima. U
Opeki tvori oveće grupe i skupove s odraslim i vrlo dekorativnim stablima.
Ondje postoji više njenih forma, kao J. v. glauca, variegata filifera, ele
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 15     <-- 15 -->        PDF

gantissima i dr. U Klenovniku ima stabala do 60 cm promjera. — U Opeki
se nalaze i primjerci kineske borovice (J. chinensis), kao i njena
odlika J. c. Pfritzeriana.


b) ANGIOSPERME


Topole (Populus sp.) obilnije su zastupane. — Crna topola (P.
nigra) uzgaja se češće u Varaždinu i Čakovcu. — Jablan i (P. nigra
pyramidalis) tvore preko 1 m debela stabla u šaulovcu, Opeki, Zelendvoru,
Križovljangradu, Klenovniku i Čakovcu. — Stabala trepetljik e (P.
tremula) vidjeli smo u Opeki, Križovljangradu i Čakovcu. — Bijeli h
topol a (P. alba) ima debelih preko 80 cm u Opeki, Križovljangradu i
Čakovcu. — Siv a topol a (P. canescens) češće se vidi u Križovljangradu.
— Više vrlo lijepih stabala kasne euramerikanke (P.
euramericana serotina) vidjeli smo u Varaždinu i Čakovcu, a robusn e
topol e (P. robusta) u Varaždinu. — Od vrh a (Salix sp.) česta je
tužn a vrb a (S. babylonica). Vrlo lijep primjerak vidjeli smo u Jalkovcu.
— Odraslih stabala bijel e vrb e (S. alba) ima u Čakovcu.


Nekoliko stabala k ar i j e (Carya sp.) postoji u Križovljangradu.
Stabla često rađaju. — Više stabala pterokarij e (Pterocarya fraxinifolia)
nalazi se u Maruševcu i Opeki. — Crn i ora h (Juglans nigra)
čest je u onom kraju. Više stabala, ali lošijeg uzrasta, postoji u šaulovcu.
Uz put istočno od parka u Opeki postojao je drvored crnih oraha, ali su
im stabla bila znatno oštećena bijelom imelom. U Zelendvoru kultura crnog
oraha dosta je lošeg izgleda. Grupa od više crnih oraha ispod starog grada
vinice dobrog je uzrasta. U Križovljangradu vidjeli smo stabla preko 80 cm
debela.


Običn a brez a (Betula verrucosa) nalazi se u svim parkovima.
Vrlo dekorativno djeluju njene guste grupice na travnjacima u Križovljangradu.
— Joh e (Alnus sp.) se dobro koriste na najhladnijim i najvlažnijim
mjestima. — Bijel a joh a (A. incana) vrlo je dekorativna, kao što
to dokazuju primjerci u Čakovcu.


Vrlo krošnjata soliterna stabla obično g grab a (Carpinus betulus)
u Opeki i Križovljangradu odlični su primjeri visoke dekorativne vrijednosti
toga drveta. — Crven a bukv a (Fagus sylvatica purpurea)
nalazi se gotovo u svim parkovima. Krupnih stabala ima u parku Vara-
ždina,Opeki, Križovljangradu, Klenovniku i Čakovcu. — Pitom i keste
n (Castanea sativa) sastavni je dio prirodnih šumica, na koje se nastavljaju
parkovi u Opeki i Klenovniku, a donekle u Maruševcu i Trakošćanu.
Vrlo krupnih stabala imade u šumici Kostanjevec iznad parka Opeke.
U Klenovniku imade nekoliko preko 1 m i više oko 60 cm debelih vrlo
lijepih stabala. U Varaždinu primijetili smo u Tiršovoj ulici stablo oko 30
cm debelo s mnogo sitnih i nerazvijenih plodova.


Hrastov i (Quercus sp.) zaslužuju posebnu pažnju. — Soliterna
stabla lužnjak a (Q. pedunculata) svojim orijaškim krošnjama znatno
uveličavaju ljepotu većine parkova i čitavog pejsaža. Dva takva orijaša
nalaze se u Maruševcu. Jedno ima promjer 1,9 m, kratko deblo i krošnju
spuštenu gotovo do tla. Drugo je oko 2 m debelo i oko 25 m visoko. I tik
parka Banski Dvor nalazi se oko 1,80 m debelo također veoma krošnjato
stablo. U Zelendvoru ima lužnjakovih stabala debelih preko 1 m. Vrlo
krupnih orijaških lužnjaka ima u sjevernom dijelu parka Križovljangrada.


425
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Krupna stabla postoje i u čakovečkom parku. — Ce r (Q. cerris) tvori u
Opeki vrlo krupno i široko razgranato stablo. Visoke je dekorativne vrijednosti.
— Stabl o sladun a (Q. conferta)´ vidjeli smo u Klenovniku.
Ono je oko 60 cm debelo. — Gotovo u svim parkovima uzgajan je crven i
hras t (Q. borealis maxima). Krupnih, preko 70 cm debelih stabala tog
hrasta ima u Varaždinu, Maruševcu, Opeki, Križovljangradu i Klenovniku.
U predjelu Grabovnica kod Maruševca nalazi se 30-godišnja kultura tog
hrasta. — Ovećih stabala skerletnog hrasta (Q. coccinea) vidjeli
smo u Jalkovcu, Opeki, Maruševcu, Križovljangradu i Klenovniku. — Vrlo
su česta i stabla od čamolikog hrasta (Q. palustris). Ističu se iz
daljine svojim tankim granama. Više njegovih primjeraka vidjeli smo u
Maruševcu, Opeki i Klenovniku. U Klenovniku postoji više stabala do 70 cm
debelih i do 20 cm visokih. I u Križovljangradu bilo je njegovih stabalaca.


— Posebnu vrednotu predstavlja vazda zeleni hrast. (Q. pseudoturneri)
u Opeki, koji iznad dvorca tvori stablo lijepa uzrasta i krupne krošnje.
U Opeki postoji desno od dvorca i oveći primjerak po svoj prilici
tamnog hrasta (Q. velutina).
Brijestovi (Ulmus sp.) su dosta česti. — Stabla običnog
brijest a (U. carpinif olia) nalaze se u gotovo svim parkovima. Ima i
raznih njegovih forma kao U. c. suberosa i dr. Njegova odlika U. c. umbraculifera
uspješno se uzgaja u varaždinskim drvoredima. — U Opeki postoj
i stablo američkog brijesta (U. americana), a u Čakovcu stabla
veza (Ulmus laevis). — Crveni koprivić (Celtis occidentalis)
iznenađuje nas svojim krupnim stablima u Opeki i Križovljangradu. U Križivljangradu
nalazi se njegovo stablo promjera 1,20 m.


Maklur a (Maclura pomifera) češće se uzgaja. U Opeki postoji veći
broj stabala, koja rađaju krupnim plodovima. Jedno od njih napadnuto je
bijelom imelom. U Križovljangradu ima veći broj krupnijih stabala, a jedno
od njih donosi plodove promjera do 15 cm. — I katsur a (Cercidiphyllum
japonicum) nalazi se kao drvce u nekoliko parkova.


M a g n o 1 i j e (Magnolia sp.) pripadaju među najdekorativnije drveće.
Ima ih u više parkova. U Opeki postoje: M. acuminata, M. obovata (M.
hypoleuca), M. denudata (M. Yulan), M. Soulangeana i dr. Naročito je
dekorativno stablo od M. obovata, koje se ističe vrlo velikim lišćem, krupnim
bijelo-ružičastim cvjetovima, te uspravnim krupnim golim i zelenkastim
pupovima. Stablo se nalazi desno od dvorca. — Tulipanova c (Liriodendron
tulipifera) vrlo je čest u onom kraju. Stabalce lijepa uzrasta
nalazi se u Jalkovcu, a grupa od nekoliko krupnih stabala u Banskom
Dvoru. U Opeki, Križovljangradu i Klenovniku ima pojedinačnih stabala
i grupa sa stablima debelim preko 80 cm. Unutar zidina starog grada Trakošćana
postoji stablo oko 80 cm debelo.


Likvidamba r (Liquidambar styraciflua) mnogo je rjeđi. Primijetili
smo lijepo stabalce u Jalkovcu, kao i više stabalaca u Križovljangradu.


— Platan a (Platanus orientalis) tvori krupna stabla u gotovo svim parkovima.
Neka su od njih debela i preko 1 m. Krupnih stabala ima u Varaždinu,
Klenovniku i Čakovcu.
Crven i glo g (Crataegus oxyacantha coccinea plena) nalazi se
kao drvo 8 m visoko nedaleko dvorca Križovljangrad. — U više parkova
vidjeli smo i običnu mušmulu (Mespilus germanica). — Mukin
j a (Sorbus aria) tvori vrlo lijepo 65 cm debelo stablo na brežuljku u
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 17     <-- 17 -->        PDF

šaulovcu. — B r e k i n j a (S. torminalis) tvori češće do 60 cm debela soliterna,
krošnjata i vrlo dekorativna stabla u Opeki i Križovljangradu. —
I Prunu s vrst e (P. Pissardii, P. padus, P. serotina, P. serrulata i dr.)
kao i njihove forme ukrasu ju češće tamošnje parkove. — Vrlo su dekotivni
i primjerci Malu s pumila, M. baccata, M. floribunda, kao i nekoliko
P y r u s vrsta i forma.


Judin o drv o (Cercis siliquastrum) postoji kao stabalce u Jalkovcu,
ali ga oštećuje studen. Uz dvorac u Križovljangradu nalazi se oveće stabalce,
koje obilno fruktificira. — U gotovo svim parkovima ima krupnih
i lijepih stabala gl edicij e (Gleditsia triacanthos). Na nekoliko mjesta
vidjeli smo i bestrnatu gledičiju (G. t. inermis). — Iznenađuju nas i vrlo
lijepi primjerci gimnoklad a (Gymnocladus dioicus). Dva oveća stabla
sa mnogo izbojaka iz šilja i više manjih stabalaca postoje u Jalkovcu. Sjeverno
od dvorca nalazi se stablo preko 80 cm debelo. Ono pripada među najkrupnije
gimnoklade kod nas. I ispred dvorca u Križovljangradu nalazi se
oveće stablo. — Lijepo stablo žuto g drvet a (Cladrastis lutea) nalazi
se u šaulovcu. Ono je 25 cm debelo i 15 m visoko. — S of ore (Sophora
japonica) ima gotovo u svim parkovima. U šaulovcu i Križovljangradu
stabla su joj do 60 cm debela. — Bagre m (Robinia pseudoacacia) je
čest u svim parkovima. U Zelendvoru ima do 1 m debelih stabala. U čakovečkom
parku postoji bizarni, do 1,5 m debeli bagrem. Razgranat je do
tla, a donje grane su mu vrlo debele i horizontalno usmjerene. One su
podbočene stupovima, jer bi inače pukle zbog težine. Odlika R. p. monophylla
tvori do 40 cm debela i preko 20 m visoka stabla u šaulovcu i Opeki.
Ondje se nalaze i stabla odlika R. p. inermis, pyramidalis, Bessoniana i dr.
česta je i odlika R. p. umbraculifera. — Zabilježili smo i manja stabalca
od R. hispida i R. viscosa.


P t e 1 e i n i h stabalaca (Ptelea trifoliata) ima u šaulovcu. Opeki i
Križovljangradu. — Pajase n (Ailanthus glandulosa) tvori krupna stabla
u većini parkova. — češće se vide i stabalca š i m š i r a (Buxus sempervirens
arborescens). — Običn i ru j (Cotinus coggygria) tvori u
Maruševcu i Opeki oveće grupe, gdje su mu debla iskrivljena, povaljena
i do 25 cm debela. — Kisel i ru j (Rhus typhina) raširen je u cijelom
kraju. Njegovih stabalaca ima u Maruševcu, Opeki i Križovljangradu, a
vide se češće i u okolišnim selima. — B o ž i k a (Ilex aquifolium) može
tvoriti vanredno vrijedna parkovna stabalca. Iznad dvorca u Opeki nalazi
se njeno oko 5 m visoko stabalce čunjäste krošnje. I u dvorištu dvorca postoji
stabalce (ca 25 cm. promjera) vrlo lijepa uzrasta.


Javor i (Acer sp.) se nalaze gotovo u svim parkovima, često se susreću
lijepa i krupna stabla gorskog javora, mliječ a, klena,
negundovca i srebrnolisnog javora, te čitavog niza njihovih
forma. Tako se ističu odrasla stabla raznih forma gorsko g javor a


(A. pseudoplatanus), kao što su stabla od A. p. atropurpureus u Maruševcu,
Opeki, Križovljangradu i Klenovniku. U Križevijangradu postoji više krupnih
stabala A. p. Worleei, Leopoldii, variegatum i dr. Ondje je, nažalost, za
prošlog rata posječeno više krupnih stabala tih rijetkih javora. — U Opeki
i Križovljangradu postoje i lijepi primjerci odlika ml i j eča: A. platanoides
Schwedleri, variegatum, rubrum i dr. — Koliko mogu biti klenov a
stabla (A. campestre) dekorativna, dokazuju nam soliterni primjerci u
Opeki, Križovljangradu i Čakovcu. — U većini parkova vidjeli smo razne
427
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 18     <-- 18 -->        PDF

forme negundovc a (A. negundo). Osobito su lijepi primjerci A. n.
variegatum, aureovariegatum, aureomarginatum i dr. u Maruševcu, Opeki
i na više mjesta u Čakovcu. — U Križovljangradu nalaze se veoma dekorativni
primjerci od A. dasycarpum laciniatum. — Dva stabalca japan sko
g javor a (A. japonicum) nalaze se u Banskom Dvoru, a nekoliko
njih u Opeki.


Krupnih stabala običnog divlje g kesten a (Aesculus hypocastanum)
ima svuda. U Križovljangradu ima više primjeraka debelih preko
80 cm. — U Maruševcu i Opeki zabilježili smo lijepe primjerke od A. carnea,
A. pavia i A. parviflora. — Lip e (Tilia grandifolia, T. parviflora
i T. tomentosa) često se susreću u svim parkovima. Nisu rijetki primjerci
promjera i oko 1 m.


I jaseni (Fraxinus sp.) su obilnije zastupani. — Obični jasen


(F. excelsior) čini u Šaulovcu grupe sa stablima debelim preko 80 cm. Uz
istočni rub Opeke ima više preko 1 m debelih stabala posve ravnih i jedrih
debala. I u Zelendvoru vidjeli smo njegovih stabala debelih oko 1 m. Krupnih
jasena ima također u Križovljangradu, Klenovniku i Čakovcu. Postoje
i razne njegove forme, kao F. e. variegata, pendula i dr. Krupna stabla
odlike F. e. diversifolia vidjeli smo u Opeki i Križovljangradu. Za prošlog
rata u blizini dvorca Križovljangrad posječena su dva takva jasena debela
oko 80 cm. — Više primjeraka poljskog jasena (F. angustifolia)
nalazi se u parku Čakovcu, od kojih je jedan oko 80 cm debeo, ali vrlo nepravilna
debla. — Oveće stablo američkog jasena (F. americana)
nalazi se u šaulovcu, a više stabalaca vidjeli smo u Križovljangradu. —
U Opeki i Križovljangradu ima stabala i pensilvanskog jasena
(F. pennsylvanica). U Opeki zavrijeđuje osobitu pažnju njegova odlika
išaranog lišća: F. p. aucubaefolia. — Ondje se nalazi još nekoliko stranih
jasena.
Krupnijih stabala paulovnij e (Paulovnia imperialis) vidjeli smo
ü varaždinskom parku. — Katalp a (Catalpa bignonioides) je često drvo
u svim parkovima. U Maruševcu, Opeki i Križovljangradu tvori stabla
i grupe, a u Varaždinu i Klenovniku razvila se u stablo promjera i preko
60 cm.


U čitavom kraju često se i po seoskim vrtićima vidi veći broj stranog
i domaćeg dekorativnog drveća. Tako se u selima Čargovec, Vidovec, Petrijanec, Čalinec,
Vratno i dr. nalaze stabla od Abies Nordmanniana, A. alba, Chamaecyparis
Lawsoniana, Juniperus virginiana, Larix europaea, Picea excelsa, P. pungens, Pinus
nigra, P. sylvestris, P. strobus, Thuja gigantea, T. occidentalis, T. orientalis Taxus
baccata, Acer dasycarpum, A. negundo, Catalpa bignonioides, Fraxinus americana,
Gleditsia triacanthos, Prunus Pissardii, Rhus typhina i dr.


U spomenutim parkovima poklanjala se velika pažnja i uzgoju raznolikog
krupnijeg i sitnijeg grm i j a. Tako gotovo u svim parkovima nalazimo
raznih vrlo dekorativnih grmova .


U većini parkova, a često i u seoskim vrtićima nalaze se: Amorpha fruticosa,
Berberis div. sp., Buxus sempervirens, Caragana arborescens, Chaenomeles japonica,
Cornus alba, Corylus avellana fusco rubra, Cotoneaster div. sp., Deutzia gracilis,


D. crenđta. Evonimus japonica, Forsythia suspensa, Ilex aquifolium, Hibiscus syriacus,
Hydrangea arborescens, Ligustrum ovalifolium, Lonicera div. sp., Mahonia
aquifolium, Paeonia arborescens, Philladelphus coronarius, Rhus typhina, Physocarpus
opulifolius, Polygonum sachalinense (trajnica), Prunus laurocerasus schipkaensis,


ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Kosa div. sp., Symphoricarpus racemosus, S. orbiculatus, Syringa vulgaris, Viburnum
opulus roseum, Weigelia rosea, Spiraea prunifolia, S. Thumbergii, S. Vanhouttei, japonica,
S. Douglasii i dr.


Samo u nekim parkovima nalazimo grmove i grmiće od: Amelanchier
canadensis (Opeka), Buddleja variabilis (Opeka), Buxus sempervirens aureo
variegata (Opeka), Calycanthus floridus (Opeka), Ceanothus azureus
(Opeka), Chimonanthus praecox (Opeka), Chionanthus virginicus (Opeka),
Cotinus coggygria (Opeka, Maruševec), Cornus florida (Opeka), Elaeagnus
argentea i E. umbellata (Opeka, Križovljangrad), Erythrina crista galli
(Maruševec), Fontanesia Fortunei (Opeka), Fuchsia gracilis i F. microphylla
(Opeka, Maruševec), Halesia tetraptera (Opeka), Hydrangea quercifolia
(Opeka), Hypericum calycinum (Opeka), Indigofera decora (Opeka, Maruševec),
Jasminum humile, J. nudiflorum, J. fruticans, J. officinale i dr.
(Maruševec, Opeka), Kerria japonica i K. j . pleniflora (Opeka, Jalkovec),
Laburnum vulgare (Čakovec), Ligustrum ovalifolium variegatum (Varaždin,
Opeka, Klenovnik), Potentilla fruticosa (Opeka), Ribes aureum, R.
odoratum, R. sanguineum, R. rubrum, R. grossularia i dr. (Maruševec,
Opeka), Rhododendron luteum, R. gandavense, R. japonicum i R. maximum
(Opeka), Rhodotypos kerrioides (Opeka), Santolina chamaecyparissus
(Varaždin, Maruševec, Opeka), Staphylea pinnata (Varaždin, šaulovec,
Vinica), Teucrium chahaedrys (Maruševec, Opeka), Viburnum rhytidophyllum
(Jalkovec) i dr.


Bijel a imel a (Viscum album) vrlo je česta u onome kraju. Napada u velikoj
mjeri krušku i jabuku. Vidjeli smo je u Opeki na stablima Tilia sp., Maclura
pomifera, Acer campestre i Juglans nigra, a u Križovljangradu na stablima Acer
campestre, Betula verrucosa i Crataegus oxyacantha coccinea plena. U Opeki je, navodno,
ima i na stablima Quercus borealis i Q. palustris.


U parkovima se kultivirao i veći broj p e n j a č i c a. Održale su se
mnoge ne samo u parkovima nego i u seoskim vrtićima, česte su: Campsis
radicans (stijene dvoraca, u Trakošćanu primjerak promjera 8 cm), Clematis
Jackmanii, C. viticella coerulea, C. montana i dr., Hedera helix (stijene
dvoraca i starih gradova, u Trakošćanu primjerak debeo 15 cm), Parthenocissus
quinquefolia i P. tricuspidata, Polygonum baldschuanicum, Wisteria
sinensis (u Šaulovcu uz dvorac primjerak debeo 15 cm). Rjeđe se
vidi Aristolochia durior. Samo u Opeki vidjeli smo Hydrangea petiolaris.
Taj lijepi primjerak pokriva stijene u dvorištu dvorca. U čakovečkom parku
na ogradi vrtlarije vidjeli smo bujnu zeljastu penjačicu Echinocystis lobata.
Parkovne nasade ukrasuju i autohtone zeljaste penjačice kao: Calystegia
sepium, Polygonum dumetorum i Bryonia dioica. Na vlažnim mjestima rastu
Humulus lupulus i Vitis silvestris.


Uzgojna važnost naših starih parkova


U spomenutim parkovima uzgajano je mnogo raznog drveća i grmlja,
kao i njihovih forma, a i križanaca. Sakupljen je materijal razne provenijencije.
Mnogo je od toga materijala našlo posv e prikladn e ekološke
prilike. Iz dendrološkog prikaza vidimo, da ondje optimaln o raste
vrlo veli k broj drveća i grmlj a. Dakako da se i mnogo uzgaj anog materijala
pokazalo manje podesnim. On se doduše održao na životu, ali u
slabijem stanju. Njegov vitalitet ovisi u velikoj mjeri o mikroekološkim pri
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 20     <-- 20 -->        PDF

likama. Od mnogo uzgajanih vrsta i njihovih forma održali su se na životu
često te k pojedini, na j otpornij i primjerci. Vrlo je mnogo materijala
ondje uzgajano, ali bez uspjeha, jer je uginulo radi nepovoljni
h ekoloških uvjeta.


Preostali materijal rezultat je dugogodišnjeg i ustrajnog rada na unašanju
i podizanju pojedinih vrsta i njihovih forma, kao i raznih križanaca.
On predstavlja prema tome kolekciju drveća, koje se i uz nepovoljne vanjske
utjecaje — bilo iz mrtve ili žive prirode — bolje ili lošije održalo. Ondje
su uzgojem raznog drveća i grmlja vršeni i nesvjesno kroz dugi niz decenija
pokusi odabiranj a i s obzirom na ekološke prilike i s obzirom na
otpornost prema biotskim utjecajima. Elitn i primjerc i unutar pojedine
vrste, koja se ondje već dugo vremena uzgaja, mogu prema tome
često predstavljati vrlo vrijedan selekcion i materijal. Od njega možemo
imati veliku praktičnu korist.


Mnogo tamošnjeg drveća i grmlja ne služi samo kao dekorativni materijal
nego iz njihovih dosadanji h ekoloških, bioloških i uzgojnih
svojstava možemo crpsti pouku o upotrebnoj vrijednosti kod
podizanja novih nasada i parkova. Ono nam može vrlo dobro
poslužiti kod primjen e u podjednakim ekološkim, specijalno klimatskim
prilikama. Tako parkovi Šaulovec, Maruševec, Opeka i Klenovnik sadrže
mnogo odličnog materijala podesnog za brežuljkaste unutrašnje terene, a
Jalkovec, donji dio Opeke, Križovljangrad i čakovečki park sadrže mnogo
materijala podesnog za niže, hladnije predjele.


U spomenutim parkovima postoji velik broj drveća, koje nas zanima
s čisto š u m s k o-u z g o j n o g gledišta, budući da ondje odlično raste.
Odanle možemo povlačiti zaključke o tome, koje od kultiviranog drveća
zaslužuje da se u podjednakim ekološkim prilikama forsir a i pro širi
u našim šumskim kulturama. Prema tome naši stari
parkovi zanimaju nas s obzirom na iskustva stečena na uzgojenom drveću,
a koja bi mogla biti od koristi u pogledu jačanja proizvodn e sposobnost
i naših šuma. Sa šumsko-uzgojnog gledišta imamo kod toga u
vidu u prvom redu ariš, d u g 1 a z i j u, razne jele, s m r č e, borove,
hrastove, gledičiju, tulipanovac, platanu, topole
i dr.


Iskustva stečena u našim starim parkovima uzgojem čitavog niza
drveća i grmlja, te njihovih forma i križanaca, mogu da budu za nas od
znatne koristi i kod podizanja par k-š uma i zelenih pojasev
a u okolici naših gradova i drugih većih naselja, a — dakako — i
kod podizanja parkovnih nasada. Selekcijom prilagođeni materijal može pri
tome biti od snatne koristi. Tako ćemo kod uzgoja osjetljivih vrsta postići
daleko veći uspjeh, ako nam novi naraštaj potječe od stabala, koja su se
razvijala u nepovoljnijim prilikama nego inače, kao što je to, na pr., slučaj
kod judinog drvca, cedrova, paulovnije i dr.


Vrijednost kultiviranog drveća vrlo je velika zbog dobave sjemena i
uzgoja sadnica za pošumljivanje i parkiranje. Stari naši parkovi od velikog
su značenja kao odlične sjemensk e baze . Sjemenjem sabranim na
elitnim stablima omogućen nam je uzgoj dobrih sadnica za pošumljivanje,
kao i uzgoj stabalaca za parkovne nasade.


Naši stari parkovi mogu svojim dragocjenim sjemenskim materijalom
biti od znatne koristi. Time se može utjecati na jačanje veće aktivnosti na
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 21     <-- 21 -->        PDF

polju naše sjemenarske i rasadničke službe, te bar djelomično pružiti pomoć
na rješavanju tog krupnog problema, koje kod nas, nažalost, još nije
našlo svoj pravi put.


Korištenjem parkova kao sjemenskih baza započeto je u
Opeki. Taj se rad dobro odvija, ali ga treba daleko više proširiti i usavršiti,
te se koristiti i sjemenjem parkovnog drveća i grmlja kao i njihovih
forma čitavog onog kraja. Osim starih parkova mogu se pri tom koristiti
i stabla raznog drveća, koja se nalaze po privatnim šumicama, dvorištima
i vrtovima, po grobljima, u alejama i si. Najbolje je, da se sakupljanjem
sjemenja i plodova u cijelom kraju bavi samo ustanova u Opeki, jer ona
može dobro osposobiti radne ekipe, nabaviti opremu, podići naprave za
traženje i dr. Tim je ujedno omogućeno, da se posao vrši bez oštećivanja
drveća, a pod kontrolom i rukovodstvom stručnjaka, koji već posjeduju u
tome iskustva i koji će se još više usavršiti.


Stari parkovi su od velike važnosti s obzirom na proizvodnj u
dekorativnog materijala, koji uzgajamo u šumskim i drugim
rasadnicima. Kod nas sve više raste interes za takvim materijalom s obzirom
na podizanje nasada na području naselja, oko tvornica i raznih drugih
ustanova, kod parkiranja izletišta, odmarališta i zabavižta, kod podizanja
drvoreda uz ceste, autostrade i si.


Znatnu korist pružaju nam stari parkovi time žto daju mogućnost
uzgoja veoma različitog i osobito vrijednog dekorativnog materijala putem
vegetativnog razmnažanja. Napose to dolazi u obzir kod velikog
broja raznog rijetkog i osobito vrijednog drveća, kojih svojstva možemo
prenijeti na potomstvo najsigurnije samo vegetativnim putem. Dolazi
u obzir i kod drveća koje ne fruktificira, ili koje fruktificira rijetko i
malo, a zavređuje da se što više proširi. Odatle se vegetativnim
putem može dobiti dragocjeni materijal za uređenje naših
parkova.


Najveća primjena vegetativnog razmnažanja dolazi u obzir kod u zgoja
stabalaca iz reznica. Rad u Opeki usmjeren je tim putem,
ali je nužno i tu djelatnost proširiti i usavršiti. Ondje treba da dođu do izražaja
moderniji uređaji i savremenija tehnika, te sredstva za ubrzavanje
zakorjenjivanja reznica (auksinski preparati) i dr. Dakako, da se odrezivanje
reznica može vršiti jedino uz uslov što manjeg oštećivanja stabala.


I cijepljenje m bi se mogle pružiti velike mogućnosti u smjeru
obogaćivanja naših parkova vrijednim materijalom. U tome pogledu
naši stari parkovi mogu biti od velikog značenja, jer sadrže mnogo
podesnog materijala.


Ne smije se pustiti iz vida i još jedna vrlo važna korist, koju možemo
imati od naših starih parkova, a to je mogućnost studioznog
tretiranj a problema uzgoja drveća i grmlja visoke kvalitete s obzirom
na njihova ekološka, bioložka, tehnička i estetska svojstva. Stari parkovi
imaju veliku važnost u pogledu prožirenja istraživačke djelatnosti na
području uzgoja što vrednijeg i otpornijeg drveća. Danas je u tome pravcu
moguće više raditi i na šumskom drveću, jer su riješena mnoga tehnička
pitanja, koja su donedavno bila zaprekom i teškoćom genetičkih i bioloških
proučavanja u šumarstvu. Tako je riješeno pitanje ubrzane produkcije sjemenja
i plodova cijepljenjem plodnih grana na mlada stabalca; utvrđene
su nove metode ocjenjivanja fenotipskih i genotipskih osobina i dr.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 22     <-- 22 -->        PDF

U drugim zemljama pridaje se starim parkovima i arboretumima baš
u ovom pogledu velika važnost. To su kolekcij e živog drvenastog
materijala ustaljenih svojstava is obzirom na ekološke odnose
i s obzirom na biološka svojstva. U njima postoji mogućnost daljne selekcije
drveća i uzgoja domaćih ekoloških isto tako i mogućnost uzgoja
novih forma kombiniranjem svojstava matičnih stabala. Star i par kovi
i arboretumi najsigurnije su baze, gdje se nizovima decenija
mogu motriti morfološka obilježja, ekološki odnosi, te
biološka i uzgojna svojstva.


Stari parkovi služe nam, dakako, i kao objekti za demonstraciju i proučavanje
podesne parkovne strukture, složaja zelenih masa, smještaja pojedinog
drveća, grmlja i drugog bilja, sklada boja, izrade mreže parkovnih
stazica i puteljaka i t. d. Parkovi Opeka, Križovljangrad i Maruševec u tom
su pogledu upravo školski primjeri. To su primjeri uspjelog međusobnog
smještaja raznovrsnog drveća i grmlja i s obzirom na prostor i s obzirom
na njihov izgled u toku godine, kao i s obzirom na razvitak u nizu decenija.


Zaključne napomene


Iz dendrološkog prikaza vidimo, da u našim starim zagorskim parkovima
postoji veliko bogatstvo raznovrsnog drveća i grmlja, kao i mnoštvo
njihovih forma od velike parkovne, dendrološke i uzgojne vrijednosti. Kako
je istaknuto, ovdje smo obuhvatili u stvari tek jedan dio tog materijala.
Potrebno je prema tome, da se čitav dendrološki materijal što
detaljnije prouči. Taj bi posao trebali da obave naši stručnjaci što
prije, jer se dosta materijala radi dotrajalosti, a i slabe njege nalazi u lošem
stanju, te mu se broj sve više smanjuje.


Za nas je od velikog interesa i obrada zagorskih parkova sa
historijskog gledišta. Bilo bi korisno znati: kada, kako su i pod
kojim okolnostima oni nastali, te odakle je nabavljen biljni materijal. Mnogo
podataka naći će se vjerojatno u arhivima u Varaždinu, kao i arhivima
dvoraca, ukoliko su ostali sačuvani.


Obnovi i uređenju starih parkova nužno je posvetiti mnogo
više pažnje. Napose to vrijedi za parkove, koji su jače zapušteni, kao što je
to park Križovljangrad i Jalkovec. Sve naše stare parkove treba tretirati
kao kulturne spomenike i rijetke prirodne vrednote.
Svi oni treba da se zakonom zaštite i podvrgnu pod nadzor Konzervatorskog
zavoda. Nikakve preinake ne bi se smjele u njima vršiti bez znanja
i pristanka tog zavoda, odnosno bez učestvovanja stručnjaka, koje će delegirati
savjetodavni odbor. Prilikom obnove ne bi se smjelo pustiti iz vida
unošenje domaćeg endemičnog drveća i grmlja, kojeg ondje gotovo i nema.
Ovih nekoliko misli odnosi se i na druge naše stare parkove.


THE DENDROLOGICAL AND THE GROWING IMPORTANCE OF SOME OLD
PARKS IN NORTH CROATIA


Summary


In this paper the dendrological importance of some old parks in the neighbourhood
of Varaždin (the north part of Croatia) is dealt with. A great number of
various vigorous and wonderfull trees and their forms is to be found there. They
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 23     <-- 23 -->        PDF

are selected in accordance with both the ecological conditions and the resistence
against different deseases. The attention is especially drawn to the importance of
these trees in connection with seed gathering and using of it for forest, park-forest
and park growing. The mentioned old parks give a great possibility for the vegetative
reproduction of rare trees and their forms. They are of great importance owing
to the investigations in connection with the possibilities of new forms and ecological
race growing.


POLJSKI JASEN


(Fraxinus angustifolia Vahl)


Dr. ing. Pavle Fukarek


J
J
oš prije dosta kratkog vremena vladalo je kod nas mišljenje, da na našem
području dolaze samo dvije vrste jasena i to obični ili bijeli (u ovom
radu ga ja nazivam gorski , jer mi se ovaj naziv čini prikladniji nasuprot
nazivu poljski) tačnije, Fraxinus excelsior L. i crni jasen
Fr. Ornus L. Vrsta Fraxinus excelsior L. bila je kod nas poznata
sa vrlo različitih staništa, kako onih u Primorju, tako i onih u kontinentalnim
predjelima Panonije, pa naravno i sa onih na našim planinama.
Očito je bilo da su se pod nazivom Fr. excelsior L. zamjenjivala
katkada, već od ranije, po botaničarima utvrđena staništa poljskog jasena.
Za naše Primorske predjele nije bilo teško utvrditi ovu zabludu. Međutim,
za »obični« ili »bijeli« jasen na području Panonije nije se moglo na osnovu
nekih podataka literature naći pozitivan i siguran odgovor.


O evropskim jasenima napisana je jedna prilično obimna literatura. Podaci o
njima nalaze se gotovo u svakom florističkom djelu, a posebno u radovima o vegetaciji
pojedinih krajeva. Postoje i tri oveće monografije roda Fraxinus , od kojih
je ona Lingelsheim a (1) iz najskorijeg vremena. Treba, međutim, istaknuti,
da se tri monografa: W e n z i g (2), W e s m a e 1 (3) i spomenuti Lingelsheim,
ne samo međusobno ne slažu u nekim pojedinostima, nego imaju i posebne stavove
u pogledu postavljanja pojedinih vrsta, odnosno njihovih varijeteta. Isto tako i u
botaničkoj literaturi nalazimo kod nekih autora (F i o r i 4) sve jasene iz sekcije
Fraxin aster svedene kao podvrste ili varijatete Fr. excelsio r-a, a drugi
opet, kao na primjer i monograf Lingelsheim idu tako daleko, da pojedine jasne
varijatete osamostaljavaju kao posebne vrste. Proučavanje literature dovelo bi svakako
do izvjesne pomutnje, ukoliko se ne bi oslonio na vjerodostojan herbarski, a
još više na živi materijal u prirodi. Moja istraživanja počela su s analizom literature,
a dopunjena sa pregledima mnogih botaničkih zbirki, kao i sa oko 300 primjeraka
sakupljenog materijala na našem području, pokazala su mi jasno, da treba poljski
jasen smatrati jednom vrlo varijabilnom vrstom, mnogo šire rasprostranjenom na
području Balkanskog poluotoka, nego što se je ranije mislilo. Prvi prethodni izvještaj
koji sam napisao o poljskom jasenu i njegovom rasprostranjenju kod nas (vidi literaturu
pod br. 56.), pokazao se je iz sadašnje perspektive, više nego manjkav. Ovaj
izvještaj dao je, međutim, pobudu nekim našim dendrolozima, da se sa pitanjem vrsti
jasena na svom području detaljnije pozabave i njihovi radovi su mi dali također
mnogo materijala i pružili potpuniji uvid u pitanja, koja su me zanimala.


Pitanje poljskog jasena i njegovog rasprostranjenja u svijetu, a posebno na
području Balkanskog poluotoka, bilo je predmet jedne moje veće studije, koja će
vjerojatno biti štampana u najskorije vrijeme. U ovom kratkom izvještaju namjeravam
upoznati i naše šumarske stručnjake sa rezultatima nekih mojih istraživanja
u vezi sa karakteristikama i rasprostranjenjem poljskog jasena u našim predjelima.


433