DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 86     <-- 86 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU JAPANSKE SOFORE
(SOPHORA JAPONICA L,)


Ing. Stefanović Vitomir


S
S
ofora se uzgaja u našoj zemlji već oko stotinu godina i poznata je gotovo
u svim pokrajinama kao parkovno drvo, koje se dobro prilagođava
našem podneblju. Protivno nekadašnjem shvatanju da je ona samo parkovna
vrsta, novije šumarstvo smatra je podesnom i za uzgoj u šumi.
Razlog ovome leži u činjenici, da ona, pored dosta brzog rasta i kvalitetnog
drveta, predstavlja i veoma značajnu vrstu za pčelarstvo.


SI. 1. Japanska sofora (Sophora japonica L.) — A izbojak sa pupovima (Orig.),
B sjemenka sa sluzavim omotačem, C i D izbojci sa uspravnim vršnim metlicama, E
i F građa cvijeta, G mahuna (prema Hegi-u).


U perspektivnom planu pošumljavanja u Bosni i Hercegovini predviđa
se proizvodnja na desetine hiljada sadnica sofore sa kojima će biti pošumljeni
odgovarajući tereni. U vezi toga, a u okviru zadataka Zavoda za dendrologiju
i fitocenologiju na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Sarajevu,
koji se bavi ispitivanjem i proučavanjem, kako domaćih, tako i stranih
vrsta drveća na teritoriju Bosne i Hercegovine, nastojali smo da prikupimo
podatke, koliko je to bilo moguće, o dosadašnjem iskustvu sa ovim
drvetom. U prvom dijelu članka iznijet ćemo općenite podatke, t. j . botanički
opis vrste i varijeteta, nalazišta sofore, ekološka, uzgojna i tehnička
svojstva, a u drugom dijelu prikazat ćemo njen značaj za šire uzgajanje.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 87     <-- 87 -->        PDF

I.
Botanički opis vrste i varijeteta. Rod Sophoraspada
u porodicu Papilionaceae (potporodica Papilionate — leptirnjače).
Ova porodica mnogo je bogatija vrstama zeljastog bilja negoli drvenastog,
a među drvenastim prevladava grmlje i nisko drveće. Otuda rod Sophorapretežno je zastupljen sa grmolikim vrstama, a većina ih je rasprostranjena
u tropskim i toplijim predjelima umjerene zone. Jedino se dvije vrste
ovog roda razvijaju u vidu stabala, uvijek preko deset metara visine. To
su Sophora japonica L., porijeklom iz Kine-Koreje i Sophora tetrapteraMili., prirodno rasprostranjena u Novom Zelandu.


Tabela I. Vrste i varijetete roda Sophora


(prema Schneide r-u)


R.
br. Naziv vrste Prirodno
rasprostranjenj e Oblik rasta Obilježja vrste i varijeteta*
1. S. japonic a L. Kina, Koreja
Stablo do 25
m visine
Vrsta opisana u tekstu; varijeteti: var.
pendul a Loud. — grane su oborene
i vise: var. pubescen s Bosee.
— Listovi su uži i nešto duži nego
kod tipa i maljavi sa donje strane;
var. v i o 1 a c e a Carr. — Cvjetovi
smeđe crvenkasti; Odlikuje se bržim
rastom i fiziološki ranije sazrijeva.
2.
S. vicifoli a
Lag.
Kina
Grm do 1
m visine
Jako razgranati grm sa izbojcima smeđe
boje pomalo prugastim. Listovi su
5—6 Cm dugi sa 11 —15 listića. Cvjetovi
su bijeli sa žutim pjegama, duž.
15—18 mm. Varijeteti nisu opisani.
3. S. Moocrofti -
ana Benth.
1st. ´Azija (Kašmir,
Zapadni
Tibet)
Grm odi — 2
m visine
Izbojci jako pustenasti. List sastavljen
od 7—9 listića koji se završavaju sa
bodljikom na vrhu. Cvjetovi su žute
boje u metlicama. Varijeteti: Var.
D a v i d i Franchnet.
4.
S. af finiset. G.
Torr,
Sjev. Amerika
(Novi Meksiko,
Teksas)
Grm ili stabalce
do 6
m visine
fzbojci su narandžaste do crvenosmede
boje. List se sastoji od 13—19 listića,
koji su sa gornje strane goli, svjetlozeleni.
Veličina listića kreće se 3 : 1,5
cm. Cvjetovi su bijeli sa slabim crvenkastim
tonom, dugi do 15 mm. Varijeteti
nisu Opisani.
5. S. secundi -
flora Lag.
Sjev. Amerika
(Novi Meksiko,
Teksas)
Grm ili Stabalce
do 6
m visin
Zimzeleni grm sa pustenastim izbojcima.
List se sastoji od 7—9 jako kožastih
listića. Cvjetovi su violet plave
boje, mirisavi. Mahune su odrvenjene.
Varijeteti nisu opisani.


* Pored opisanih vrsta i varijeteta. C. Schneide r navodi i slijedeće vrste:
S. Wilsonii Craib. i S. tetraptera Mili. Prva vrsta je grmolika — rasprostranjena
u Kini; druga vrsta je stablo do 20 m visine, raspronjena u Novom Zelandu.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Sophora japonica L. (Syn. Stypnolobium japonicum Schatt.) je drvo
do 25 m visoko) rijetko i do 30 m) sa svijetlom, široko-okruglom krošnjom.
Kora drveta u mladosti je glatka i boje je sivozelene, kasnije ona postaje
debela i ispuca. Izbojci su do treće godine tamno zelene boje, pomalo rebrasti
i sa vrlo rijetkim lenticelama.


Pupovi su spiralno raspoređeni, relativno sitni sa nejasnim ljuskama i
sa vrlo sitnim bijelim dlačicama. Prije opadanja lišća, oni su obuhvaćeni
sa tri strane od osnove lisne drške, te dobijaju kasnije potkovičast izgled.


Lišće je neparno perasto. 15—25 cm dugo, sastavljeno od 11—17 listića.
Listići su dugoljasto-jajoliki (najširi u donjoj trećini), 3—5 cm dugi,
usiljena vrha. Sa gornje strane su zelene boje sa pojedinačnim dlačicama
i jedva primjetnom nervaturom, dok su sa donje strane plavkasto-zeleni,
sa polegnutim bijelim dlačicama, koje su najgušće obrasle uz glavni nerv.
Lisna drška je također maljava. Liltići se nalaze na peteljčičama, 2—3 mm
dugim (si. 1.).


Cvjetovi su bjelkasto-žuekasti, a nalaze se u širokim i uspravnim, do
25 cm dugim, vršnim metlicama. Plod je mahuna, duga do 10 cm, sa crnim
sjemenkama u ljepljivoj masi; ne puca uzdužno. Sjeme je krupno, crne boje,
više zaobljeno nego spljošteno. Sa donje bočne strane sjemenka ima jednu
malu udubljenu površinu iz koje se, za vrijeme klijanja pojavljuje klica.


Rod Sophor a obuhvata, pored vrste Sophora japonica L., još oko
20 grmolikih vrsta. Tu dolaze američke vrste Sophora affinis T. et G. i
Sophora secundiflora Lag. Od kineskih grmolikih vrsta najpoznatije su:
Sophora vicifolia Hance. i Sophora Wilsonii Craib. (detaljniji opis u
tabeli br. 1).


Nalazišta s o f o r e (S. japonica L). i njena ekološka


* svojstva
Domovina ovog drveta je Kina i Koreja, a ne Japan, kako bi se iz
naziva dalo pretpostaviti. U Japanu je doista ima jako mnogo, ali je tamo
uzgojena. U oblastima svog prirodnog raširenja zauzima dosta veliki areal.
U Kini je prostire od sjevernih dijelova (Peking) daleko u unutrašnjost
kopna, silazeći na jug sve do Kantona. Njena oblast rasprostiranja proteže
se između 22° i 41° sjeverne geografske širine i između 114° i 129° istočne
geografske dužine.


Razumljivo je, da na ovako velikom prostoru postoje velike raznolikosti
u podneblju. Opšta je karakteristika klime, naročito u Koreji, da se
uticaj mora u neposrednoj blizini manje osjeća od uticaja aziskog kontinenta.
Na sjeveru Koreje klima je izrazito kontinentalna sa oštrim zimama
i toplim ljetima, a na jugu je znatno blaža. Dok na sjeveru temperatura
zimi može da padne i na —40° C, na jugu rijetko padne ispod —10° C. U
većini oblasti njenog prirodnog rasprostranjen ja, zime su hladnije, a ljeta
su toplija nego kod nas. Padavine su takođe neravnomjerno lasproređene.
Oblasti blizu Mandžurske granice imaju manje od 650 mm padavine, dok
na jugu količina padavina dostiže godišnje i do 1400 mm. Ljetni period je
ovdje najkišniji, jer 75—85°/o padavina imaju mjeseci april—septembar.


Na svojim prirodnim staništima sofora se javlja najčešće pojedinačno
i vrlo rijetko dolazi u sastojinama. Otuda, ona´se najbolje razvija ako njena
krošnja ima punu sunčanu svjetlost. Pod sklopom drugog drveća ne uspjeva
dobro. Na prirodnim staništima pridolazi do 800 m n/m i povoljno se ra
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 89     <-- 89 -->        PDF

zvija na dubokim i svježim zemljištima. Najčešće dolazi sa vrstama:
Morus alba L., Brousonetia papyrifera Vent., Populus Simonii Carr.,
Koelreuteria paniculata Laxm., Phelodendron amurense Rupr., Pauloronia
lomentosa Steud., Quercus dentata Thunb. i dr.


U Evropi je prvi put uzgojena u drvoredima Zapadne i Srednje Evrope.
Prema Schenck-u , nalaze se njena brojna stabla u Francuskoj, Nje-


Rasprosiranjenje vrsla roda Sophora


Jhtma, Och^ouc^eju«/ f9A 2


mačkoj i Austriji, koja često izrastu do 30 m visine i 80—100 cm prsnog
prečnika. Tamo se pokazuje otporna prema mrazevima, svakogodišnje
cvjeta i obilno plodonosi.


U našoj zemlji sofora je često drvo po parkovima i drvoredima i srazmjerno
drugim stranim vrstama drveća, dosta je zastupljena. Prema postojećim
primjercima, koje opisuje Petrovi ć na široj teritoriji Srbije,
moglo bi se zaključiti, da se kod nas uzgaja već oko stotinu godina. Tako,
na pr., navode se primjerci u Banatu koji su postigli i do 76 cm prsnog
prečnika. Pored brojnih stabala u parkovima i drvoredima, koja pokazuju
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 90     <-- 90 -->        PDF

da se ova vrsta dobro aklimatizovala, P e t r o v i ć takođe spominje uzgajanje
sofore i u šumama. To su, doduše, manje grupe njenih stabala u
sastojinama sa drugim drvećem (šuma Koštanci, nedaleko od sela Vojvode
Stepe, gdje ima 11 stabala sa dimenzijama: 14—17 m visina; 36,7—76,0
cm prs. prečnik). Drugi slučaj uzgajanja sofore u šumskim kulturama
navodi se Državno šumsko imanje u Rogotu. Tu je, sve do rata, postojala
jedna mlada sastojina, koja je za vrijeme rata posječena i koja se kasnije
vrlo dobro regenerirala iz panja. Značajno je, da prema spomenutom autoru,
sofora dobro uspjeva i na području šumske uprave Deliblato; na živom
pijesku uspješno se razvio jedan primjerak od 10 m visine i 20 cm prsnog


Drvored od japanske sofore (S. japonica L.) u Sarajevu (Marindvor)
Foto Ing. A. Karahasanović


prečnika. Ovaj zadovoljavajući rast sofore na živom pijesku poklapa se sa
podacima iz ruske literature (Gladiševski), gdje se navodi da se ova
vrsta pokazala vrlo dobro kod pošumljavanja živog pijeska u Ukrajini.


Ovo iznosimo i radi toga, što je kod nas prilično uvriježeno mišljenje,
da je ovo drvo dosta osjetljivo na niske zimske temperature i da ono uslijed
svojih bioloških osobina (kasno cvjetanje — VII, VIII mj. i prema tome
i pitanje mogućnosti dozrijevanja sjemena), nije najpogodnije za naše klimatske
prilike. Posmatrajući mnogobrojne primjerke i na području grada
Sarajeva, gdje klima umnogome nosi izrazito kontinetalna obilježja, otpornost
sofore prema niskim temperaturama je relativno dobra. Naime, odrasla
stabla su upotpunosti otporna. Izuzetno, mogu da pro mrznu u manjoj
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 91     <-- 91 -->        PDF

mjeri još neodrvenjeni izbojci, kakav je slučaj bio prilikom veoma oštre
zime 1953/54 godine. Niske temperature, koje su se spuštale i do —20° C
imale su negativnog odraza i na mladim biljkama u rasadnicima (»Slatina
«).


Prema našim zapažanjima, sofora, isto tako dobro kao i bagrem podnosi
zagađeni vazđuh velikih gradova i stoga se pokazuje kao vrlo pogodna
za sadnju u blizini željezničkih stanica i većih industrijskih postrojenja.
Kao drvo parkova i drvoreda ističe se među ostalim vrstama drveća svojom
svijetlo zelenom krošnjom, naročito ljeti, kada uslijed velike žege, lišće
mnogih vrsta drveća požuti i smežura se. često puta njena su stabla sađena
i na takvim mjestima u gradovima, gdje je zemljište nasuto šljunkom, bez
dovoljno humusa, zbijeno ili je čak i asfaltirano. Međutim, i tu možemo
ustanoviti da njeno drveće pokazuje zadovoljavajući rast, što sve potvrđuje
već naprijed iznijeto gledište, da je sofora prema zahtjevima staništa dosta
plastična vrsta.


Što se tiče sazrijevanja njenog sjemena, u literaturi se ponegdje navodi
(Schenck) , da dobar dio sjemena, naročito u sjevernijim zemljama
Evrope, gotovo redovno svake godine, ne dozrije. U našoj zemlji, njeno
sjeme najvećim procentom stigne da dozrije, a samo izuzetno u pojedinim
godinama jedan dio sjemena može da ne dozrije. U godinama intenzivnog
rađanja sjemenom, zapažena je neotpornost njenih stabala na pritisak vlažnih
kitina snijega, koje mogu da prouzrokuju snijegolome pojedinih manjih
i većih grana (slučaj u Sarajevu 1952 godine, kada je bio oštećen
drvored na Marindvoru).


Uzgojna svojstva sofore (S- japonica L.)


Prema dosad poznatom iskustvu, sofora se razmnožava sjemenom, t. j .
generativnim putem. Poznato je takođe da se ona vrlo uspješno obnavlja
iz panja (već navedena mlada šumica izdanačkog porijekla u Rogotu). Isto
potvrđuju iskustva u Francuskoj (P o u r t e t). Kako je potrebno kvalitetno
sjeme za uzgoj njenih sadnica, to ćemo se zadržati na sjemenu sofore
i uzgoju sadnica za pošumljavanje.


0 sjemenu sofore. Sofora rađa sjemenom svake godine sa nejednakim
intenzitetom. Sjeme sazrijeva u kasnu jesen i tokom zime, te
kvalitet sjemena najčešće zavisi od vremenskih prilika u ovo vrijeme. Mahune
ostaju na stablu preko zime i tek koncem februara otpadaju, bilo u
cjelini ili pojedini dijelovi sa nekoliko sjemenki. Na istom stablu sve sjeme
ne dozrije istovremeno. Zato je potrebno prije branja sjemena ustanoviti,
da li su sjemenke u mahunama dobile crno-smeđu boju. Sve sjemenke, koje
su žućkaste ili crvenkaste boje, nisu dozrele.


Sjeme se bere u mahunama. Postupak čuvanja sjemena preko zime je
sličan kao kod bagrema. Ono se čuva u suhoj prostoriji i svremena na vrijeme
se prevrće. Kad se mahune dobro prosuše mogu se spremiti u vrećice
koje se objese na tavanicu.


U jednom kilogramu ima 6000—8000 sjemenki (P e t r o v i ć). Prema
ispitivanjima sjemena u Zavodu za uzgoj šuma na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Sarajevu, utvrđena je prosječna aspolutna težina (1000
zrna sjemena) 120 gr, iz čega proizlazi da je 1 kgr sjemena sakupljenog sa
stabala u Sarajevu 1953. g. je sadržavao 8000—8500 zrna.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Klijavost sjemena sofore. U našoj i inostranoj stručnoj
literaturi se ne navodi tačan procenat klijavosti sjemena, nego se kaže da
je on velik. Mi smo zato izvršili ispitivanja klijavosti sjemena sabranog za
stabala na području grada Sarajeva. Ova ispitivanja su izvršena u Štajnerovim
klijalicama sa pet proba. Utvrđena je prosječna klijavost 58%. Energija
klijavosti prvih osam dana iznosila je prosječno 35%, a poslije 19
dana 44%.


Ustanovljen je također i kvalitet sjemena i on je za neproklijalo sjeme
bio slijedeći: gnjilo sjeme — 22%, šturo sjeme — 1%, zdravo nedozrelo
sjeme 19%. Ovi rezultati pokazuju da je procenat neklijalog sjemena dosta
veliki. Međutim, potrebno je naglasiti da su ovakvi rezultati dobijem
zahvaljujući inače lošem kvalitetu sjemena sofore iz 1953 godine. Vjerovatno
je, da bi prosječna klijavost u godinama normalnog rađanja sjemenom
bila za 10—20% veća.


Kod naših pokusa sa sjemenom sofore u klijalima, kao i kod pokusne
sjetve u klijalu sa zemljom, mogli smo dosad ustanoviti, da uz povoljne
uslove, u prvih 8—10 dana nakon sjetve, iznikne većina klijavog sjemena,
te je proces klijanja kod većine sjemenki za to vrijeme završen. Najintenzivniji
je proces klijanja poslije 5—6 dana, a kasnije se odvija ritmički u
povremenim nastupima i traje ukupno 19 dana.


Prilikom klijanja sjemenke razvija se prvo korijenčić koji se u nešto
zakrivljenom obliku probija u zemlju. Istovremeno od nabujalih kotiledona,
omotač sjemenke puca i probijanjem kotiledona na površinu zemlje, on
ostaje u zemlji. U ovom stadiju, dok su kotiledoni još zatvoreni i nalaze se
tek iznad površine zemlje, dužina glavnog korijenčića iznosi već 6—7 cm.
U vremenu od 4—5 dana, kotiledoni se potpuno razviju, a glavni korijenčić
dostigne dužinu 10—12 cm. Na njemu se razvije jedan skup mikroskopsko
sitnih, nježnih dlačica, kao i postrani žilice.


Kotiledoni su bubrežasti, mesnati i cijela ruba. Boje su nešto tamnije
od prvih listića koji se neposredno poslije toga razviju. Njihova dužina je
nosi 2—2,5 cm, a širina od 1—1,5 cm. Oni se zadržavaju sve dok mlada
biljka ne dostigne visinu 10—12 cm i dok ne razvije 5—6 neparno perastih
listova, a što traje oko dva mjeseca od sjetve sjemena. Prvi listići su
veoma nježni, a pojavljuju se u vidu dva neparno perasta lista. Mlada stabljika
kao i listići (osobito sa donje strane) su u početku jako pustenasti
(SI. 3.).


Uzgoj sadnica iz sjemena. Sjetvu sjemena sofore treba
vršiti u proljeće i to u ono vrijeme kad ponik više ne može da strada od
kasnih mrazova, što već zavisi od staništa gdje se sjetva vrši. Prije sjetve
nije potrebno sjeme pariti ili potapati u vodi, kao što se radi sa sjemenkom
bagrema. Međutim, da bi izvadili sjemenke iz mahuna, potrebno je staviti
mahune, nekoliko sati u običnu vodu da one nabreknu, nakon čega se mogu
sjemenke vrlo lako izvaditi.


Sjeme se sije u brazde na dubini od 4—5 cm. Za jedan metar brazde
potrebno je 30 gr sjemena, a to zavisi od ustanovljenog procenta klijavosti.
Razmak između brazdi treba da bude 15—20 cm, jer jednogodišnje biljke
u povoljnim uslovima izrastu 30—40 cm. Kod sjetve sjemena mora se voditi
računa o kvalitetu zemljišta. Za uspješno klijanje sjemena trebaju
rahla zemljišta, dobrih fizičkih svojstava koja dobro zadržavaju vlagu.
Ponik je osjetljiv prvih dana po nicanju i njegov povoljan razvoj osiguran
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 93     <-- 93 -->        PDF

je samo uz stalnu vladu. Ukoliko mlade biljke budu izložene duže vremena
suši, njihove se stabiljke u dodiru sa površinom zemlje isuše, a biljke nakon
toga uginu. Ova osjetljivost ponika na-vlagu kasnije se gubi, pošto korijen
prodre dublje u zemlju.


Prema Beltram-u u rasadnicima Dalmacije (Supeter na Braču),
gdje je sofora često gajena, jednogodišnje biljke mogu da narastu do 1 m


SI. 3. Razvoj ponika sofore (S. japonica L.) Orig.


visine, pri čemu obrazuju dubok glavni korijen sa mnogobrojnim žiljem.
One, kad se presade, napreduju dobro i brzo, ali ipak nešto sporije od bagrema.
Ako su biljke presađene na povoljnom staništu, mogu prema pomenutom
autoru, nakon pet godina da procvatu.


U pogledu staništa na kojima se mogu saditi njene sadnice, čer nj
avski i Jovanović smatraju da se ona može gajiti kao prolazna
vrsta na našim staništima hrastova. U tom pogledu preporučuju se slijedeća
staništa: lužnjak — jasen; kitnjak-grab; cer-sladun; crni jasen-gra
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 94     <-- 94 -->        PDF

bić; crni bor, kao i staništa toplijih bukovih šuma. Za njeno uzgajanje po
parkovima i drugim gradskim nasadima potrebna su otvorenija mjesta, jer
sofora kao heliofilna vrsta zahtjeva punu sunčanu svjetlost. Na njen povoljan
rast štetno djeluju mrazišta, kao i suviše niske temperature u mlađim
godinama života. Otuda proizlazi, da soforu možemo uspješno gajiti
svuda tamo gdje i bagrem, pa čak i na onim terenima koji su nešto hladniji
od onih gdje bagrem još dobro uspjeva.


Svojstva i upotreba sofore. Drvo sofore je po izgledu dosta
slično bagremovom. Ono ima žutosmeđu srčevinu koja zauzima preko
dvije trećine drveta. Bjelika je zelenožute boje i svega je nekoliko milimetara
široka. Prema S c h n e n c k-u, specifična težina na vazduhu suhog
drveta iznosi 0,74. Izgleda, da nije još ispitan kvalitet drveta; prema podacima
iz strane literature, njeno drvo nalazi primjenu u izradi raznih alata,
namještaja i parketa.


Heg i navodi da se njeno lišće upotrebljava u medicini; u Kini se
iskorišćava za dobijanje žute boje. Cvjetni pupoljci sadrže oko 11% sop-
h o r i n a — jednog alkoloida koji bi trebao biti identičan sa citizinom
i rutinom.


II.
Značaj sofore za šire uzgajanje. Sofora može svakako
kod nas da uspjeva i to vrlo dobro. Prema tome, kad, se uzme u obzir još
i njen značaj za pčelarstvo, parkove i druge nasade, onda jasno proizlazi da
nju kod nas treba znatno više proširiti. Da vidimo u čemu se sastoji njen
značaj.


Poznato je, da u razvoju i unapređenju pčelarstva-važno naše privredne
grane, veliki značaj imaju brojne vrste drveća i grmlja, koje za vrijeme
cvjetanja pružaju pčelama obilnu pašu. Međutim, najveći broj vrsta cvjeta
u proljeće, kada se problem pčelinje paše uopšte ne postavlja. U većini krajeva
Jugoslavije nastupa praznina u ljetnoj paši i to od sredine jula, pa sve
do jesenje paše. Stoga, svaka biljka, a naročito dugogodišnja, koja u ovo
doba cvjeta — a nedonosna je, od ogromne je važnosti za pčelarstvo. Jedna
od takvih vrsta je japanska sofora. Ona cvjeta vremenski dugo (svakako
preko mjesec dana), a cvjetanje joj pada u tome »kritičnom periodu« —
juli, august. Zato pčelari ubrajaju soforu među na j medonosni je drveće i pridaju
joj ogromnu važnost.


Za vrijeme cvjetanja cijelo stablo liči na ogromni cvjet i opsjednuto
je pčelama. Pored cvjetnog praha, ona luči u većim količinama i nektar, a
što je najvažnije ovo lučenje nektara obavlja se i pod nepovoljnim vremenskim
prilikama. Prema č e r n j a v s k o m, njen med je sličan bagremovom,
a po sadržaju vitamina nadmašuje ga. Neki pčelari, doduše tvrde da
pčele često propadaju u velikom broju za vrijeme cvjetanja sofore. Jedni
čak zastupaju mišljenje da je ona otrovna, dok drugi smatraju da su pčele,
koje propadaju u to vrijeme, stare i iznemogle. Pomenuti autor napominje
da bi to eventualno trebalo provjeriti i zadržava dosad poznato mišljenje da
je sofora izdašna medonosnica i da ima veliki značaj u unapređenju pčelarstva.


Vrijeme cvjetanja sofore je različito; na jugu cvjeta u julu na sjeveru
u augustu mjesecu. Tako na primjer, u Primorju i Hercegovini, početak
cvjetanja nastupa za 15—20 dana ranije nego u Bosni ili Srbiji. Prema za
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 95     <-- 95 -->        PDF

pažanjima prof. Pobegajl a u nekim krajevima Bosne i Hercegovine
sofora ne cvjeta obilno svake godine. Bilo bi interesantno utvrditi da li to
ovisi od uslova sredine ili nekih drugih faktora čisto biološke prirode.


U našoj zemlji sofora je najviše uzgajana u Vojvodini. Ona tamo, pored
bagrema, igra značajnu ulogu u pčelarstvu. U drugim krajevima Jugoslavije,
koliko nam je poznato, gajena je u znatno manjoj mjeri i to uglavnom
kao parkovno drvo. Ona dobro uspjeva u Primorju, kao i u Hercegovini.
B e 11 r a m navodi da na plitkim i toplim terenima krša, kao i u
Senju, gdje je izložena primorskim burama, uspješno raste i obilno cvjeta.
U Makedoniji (Skoplje) D ž e k o v opisuje stabla — 25 godina stara, koja
cvjetaju i donose zrelo sjeme. U Sarajevu po parkovima (»Veliki park«)
i drvoredima (Marindvor) njena stabla, starosti od 25—30 godina takođe
cvjetaju obilno i donose sjeme.


Na kraju, potrebno je istaći da bi soforu trebalo unositi još više u naše
parkove, kao vrijedno dekorativno drvo. Njeno unašanje u šumama, odnosno
na rubovima šuma ima svog opravdanja, obzirom na dosad pokazani
njen uspjeh kod nas. Ovo će biti moguće, pošto sofora obilno rađa, te se
može naći dovoljno sjemena, a uz to ona se relativno i lako podiže. Na taj
način će se sigurno obezbjediti trajniji izvor pčelinje paše i to u širim razmjerima.
U tom smislu bilo bi interesantno izvršiti i pokuse sa nekim od
grmolikih vrsta roda S o p h o r a. Japanska sofora se može tim više preporučiti,
što se pokazala potpuno aklimatizovana vrsta u našim uslovima
sredine.


LITERATURA:


Ani c M.: Dendrologija, Šumarski priručnik, Zagreb 1946; B e 11 r a m V.:
Medonosna japanska sofora, Narodni Šumar, br. 8, Sarajevo 1948; Briml e F.:
Trees in Britain, London 1948; Džeko v S.: Skopskite parkovi i nivnata dendroflora,
Šumarski pregled, br. 2. Skopje 1954; Giperborejski B. — Marković
T.: Dendrologija, Sarajevo 1952; Hegi G.: Ilustrierte Flora von Mittel-
Europa, IV Band, Teil 3., München 1920; černjavsk i P.: Ono što gradovi mogu
učiniti za pčelarstvo, Novi pčelar, br. 1., Beograd 1937; černjavsk i P. — Jovanovi
ć B.: Šumska staništa i odgovarajuća dendroflora u Srbiji, izdanje S. A. N.,
Beograd 1951; Jovanovi ć B.: Nesamonikla dendroflora Beograda i okoline, Separat
God. Šumarskog fakulteta, Beograd, 1950; Pano v A.: Šumska pčelinja paša
(fenološki osvrt). Narodni šumar, br. 5—6, Sarajevo 1952; Petrovi ć D.: Strane
vrste drveća (egzoti u Srbiji), Izdanje S. A. N., Beograd 1951; Petrovi ć D.: Rad
u šumskim rasadnicima, Beograd 1952; Pourte t J.: Catalogue des especes cultivees
dans L´arboretum des Barres, Tome IX — Fasc. 2., Paris 1949; Stefanovi ć
V.: Prilog poznavanju nesamonikle dendroflore Sarajeva i okoline (rad u rukopisu);
Schenc k C.: Fremdländische Wald — und Parkbaüme, Bd. 3., Berlin 1939;
Schneide r C. K.: Ilustriertes Handbuch der Laubholzkunde, Br. II, Jena 1912;
Schmucke r T.: »Silvae orbis« — Die Baumarten der nördlich — gemässigten
Zone und ihre Verbreitung, C. I. S., Berlin 1942.


Résumé


La Sophora du Japon est une espece connue dans toutes les régions de Yougo


slavie et elle y a été cultivée depuis plus d´un siecle comme un arbre de parc. Elle


a montré des qualités d´une essence bien acclimatisée et dans la plupart de stations


elle pousse bien. C´est pourquoi on prévoit de l´introduire dans les forets.


Vu son importance de plus en plus croissant l´A. s´est efforcé d´exposer les pos


sibilités de sa cultivation sur une échelle plus grande. Dans la premiere partie de son


article l´A. réfere sur les données générales de la Sophora (la description botanique


de l´espece et de ses variétés, ainsi que ses stations et propriétés écologiques). Ensuite
ŠUMARSKI LIST 9-10/1954 str. 96     <-- 96 -->        PDF

il examine ses qualités sylvicoles: les pouvoir germinatif de semences, le développement
des semis et cultivation de jeunes plants pour les travaux de reboisement. Dans
ls choix des stations qui peuvent etre prises en considération pour les reboisements
on a fait profit d´expériences déja acquises dans ce pays. La Sophora peut etre cultivée
avec succes dans les stations de chenaies c.-a-d. du moins partout ou le robinier
pousse bien.


Enfin l´A. signale la valeur de la Sophora comme un arbre de parc et une aspece
qui favorise le développement et le progres de l´apiculture d´ou le besoin d´encourager
sa cultivation sur une échelle plus grande.


VRBE NAŠIH PODUNAVSKIH RITOVA


Ing\ Teodor Španović


Uvod


Z
Z
emljišta koja su nastala taloženjem rečnog nanosa, nazivaju se plavnicama,
naplavinama ili aluvijalnim zemljištem.
Polojem — plavnim područjem se naziva zemljište koje dolazi periodički
pod vodu i koje se nalazi između korita reke i nasipa ili terase.
Ritom se naziva niži deo zemljišta pored srednjeg i donjeg toka većih
reka koji je nastao taloženjem sitnijeg rečnog nanosa, a koji je voda svojevremeno
plavila. Posle izgradnje nasipa nezaštićeni ili inundacioni deo pretstavlja
plavno područje, a nasipom odvojeni deo koji voda više ne plavi,
zaštićeni deo rita.


Poloji nastaju usled neprestanog rada vode, a naročito visoke vode za
vreme poplava. Na mestima gde je matica blizu obale, voda dere i ruši
obalu i odronjava zemlju. Na mirnim mestima gde je matica daleko od
obale, voda taloži rečni nanos. Usled neprestanog i nejednoličnog rada vode
nanosi se obrazuju u slojevima različite debljine.


Konfiguracija poplavnog područja ritova je talasasta. Ceo teren se sastoji
iz viših delova — greda, nižih delova i bara. Prosečno otpada na grede
50%, niže delove 40% i na bare 10% zemljišta. Razlike u visinama iznose
do 7 m. Smer greda i bara je uglavnom paralelan sa smerom nekadašnjeg
korita reke.


Zbog veće količine nanosa, povoljnih hemijskih i bioloških procesa, odličnih
fizičkih osobina i dovoljne količine vode za vreme vegetacije, naplavnice
pretstavljaju mlada neiscrpna zemljišta sa vrlo velikom plodnošću.


Vegetacija ritova ,


Flora ritova zavisi od visine zemljišta iznad normalnog vodostaja, visine
površinske vode, dubine donje vode, mogućnosti proceđivanja i zadržavanja
vode, sastava i strukture zemljišta i bioloških osobina samih biljaka:
njihove izdržljivosti u vodi, vremena dolaženja u vodu i pojedinih ciklusa
razvitka.


Rad vode ima presudan uticaj ne samo na stvaranju zemljišta i njegov
bonitet, nego i na obrazovanje biljnih formacija, a naročito na obrazovanje
šumskih zajednica odnosno uspevanje pojedinih vrsta drveća. Već prema
tome, dali zemljište dolazi više ili manje pod vodu i dali ostaje duže ili