DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 11     <-- 11 -->        PDF

na teritorij odnosne republike. Republički odbor se brine da se planski izvrši
sabiranje građe za rad spomenut pod toč. I, 2, 3 i 4, o kojima je već bila
riječ. To sabiranje treba da se raspodijeli po naučnim granama. Za svaku
granu sabiranje treba da teče po njenoj naučnoj strukturi (dakle ne alfabetski).
To je potrebno za dalji rad naročito za upoređivanje s ostalim
terminima, koji se odnose na isti pojam ili na srodne pojmove. Izuzetak
čini rad oko sabiranja po tački I-l. Raspodjelu rada u prvoj etapi, koja se
odnosi na stručnu literaturu (tačka I-l.) treba da izvrši centralni odbor.
To iz razloga da se rad oko sabiranja ne bi bez potrebe vršio na dva kolosjeka.
Uostalom, bilo bi korisno da se pored općeg plana rada izradi i naročita
instrukcija (uputstvo).


Rad oko sređivanja šumarske terminologije predvidno će trajati čitav
decenij. Bilo bi korisno da se rezultati rada — prve i druge etape — publikuju
kao »Građa za šumarsku terminologiju«. To publikovanje dalo bi mogućnost,
da sabrana građa bude dostupna širokom krugu čitalaca, u prvom
redu šumarskih stručnjaka. Na taj bi način sabrana građa mogla biti izložena
širokoj diskusiji, a to bi doprinijelo proširivanju opsega šumarske
terminologije, dotjerivanju formi i selekciji termina. Vjerojatno je, da ne
bi bilo teško naći mogućnost za publikovanje sabrane građe. Građa bi se
mogla objaviti ili kao cjelina u izdanjima jedne od Akademija nauka ili
periodički (po granama) u naučnim i stručnim časopisima. Koliko se može
predvidjeti, obim šumarske terminologije iznosit će približno deset hiljada
termina. To znači, sabrana građa obuhvatala bi oko 350 štampanih stranica.


Kad izrađivanje šumarske terminologije prođe prvu i drugu etapu,
moći će se pristupiti trećoj, to jest izdavanju šumarsko-terminološkog rječnika
u najvažnijim evropskim jezicima. Na taj bi se način došlo do izjednačene
terminologije, dakle, do prve stepenice za jedinstvenu terminologiju.
Pored toga, terminološki rječnik uvećao bi mogućnost da se naše
šumarstvo još više služi stranom literaturom i da ono na taj način proširuje
svoje horizonte i unapređuje svoj razvoj. Na kraju, na taj način naša
šumarska nauka bolje bi se afirmirala u inostranstvu. Na putu izgrađivanja
jedinstvene šumarske terminologije mladi će pregaoci naći neku pomoć i u
šumarskoj enciklopediji, koju izdaje Leksikografski zatod FNRJ u Zagrebu.
Na svom kraju šumarska enciklopedija donijet će kratku šumarsku terminologiju
u ovim jezicima: srpsko-hrvatskom, latinskom, njemačkom, engleskom,
francuskom, talijanskom i ruskom.


Pošto sam se problemom šumarske terminologije bavio duže od četiri
decenija i sabrao u toj oblasti neku količinu iskustva, smatrao sam obavezom
prema struci, kojoj sam posvetio život i rad, da svoje gledanje iznesem
pred stručnu javnost. Pritom me je vodila isključivo želja, da bi se u
oblasti šumarske terminologije novo pokoljenje moglo koristiti iskustvom
jednoga od predstavnika stare generacije.