DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 12     <-- 12 -->        PDF

TABELE DRVNIH MASA ZA POLJSKI JASEN (FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA VAHL)


Dr. ing. Milenko Plavšić


U
U
našoj šumarskoj literaturi imamo do sada objavljene tri vrste lokalnih
tabele za kubiciranje stabala poljskog jasena.


Prvi je sastavio tabele drvnih masa za poljski jasen Mark o vi c (12). To su
jednoulazne tabele. Izrađene su na temelju materijala iz nizinskih šuma, koje se
nalaze kod Lipovljana, Jasenovca i Trstike. Daju drvnu masu stabala iznad debljine
od 4 cm. Nisu razlučene na bonitetne razrede.


Druge je tabele drvnih masa za poljski jasen izradio Emrovi ć (3). Te su
tabele dvoulazne. Kao ulazi služe promjer u prsnoj visini i totalna visina stabala.
Materijal za izradu tabela potječe s područja posavskih šuma fakultetske šumarije u
Lipovljanima. Daju masu krupnog drveta iznad 7 cm debljine. (Derbholz.)


Treće je tabele za kubiciranje stabala poljskog jasena sastavio Milojkovi c
(13). Objelodanjene su iste godine kad i tabele E m r o v i ć a. Te su tabele također
dvoulazne. Daju drvnu masu stabala iznad debljine od 3 cm. Milojkovi c donosi i
dvoulazne tabele za kubiciranje samo debala poljskog jasena. Materijal za sastav
tabela potječe iz šuma s područja ravnog Srijema.


Na izradu je navedenih tabela spomenute autore potakla činjenica, da
u domaćoj i stranoj šumarskoj literaturi nisu postojale posebne tabele
drvnih masa za poljski jasen. No osim toga od utjecaja je bila i važnost,
koju ima poljski jasen u našim šumama. U nizinskim šumama uz rijeke:
Savu, Dravu i Dunav poljski jasen predstavlja vrijednu i važnu vrstu
drveća pogotovu otkada se suši brijest. U tim šumama on zauzima znatne
površine. Tako prema Beniću (1) površina šuma poljskog jasena iznosi
samo u NR Hrvatskoj i AP Vojvodini oko 54.280 ha.


U vrijeme, dok još nisu postojale spomenute tabele, kubicirao se poljski
jasen na temelju tabela za hrast. Primjenom tih tabela dobivali su se
prosječno oko 18% veći rezultati zbog malodrvnosti jasena, kao što se to
vidi iz rezultata donijetih u ovoj radnji. (Tabela 3).


Međutim i pored toga što kod nas već postoje tri vrste tabela za kubiciranje
poljskog jasena, pristupio sam izradi novih tabela. Te su nove tabele
sastavljene na bazi dva ulaza i to: boniteta stojbine (visinskih) i promjera
u visini prsiju.


Uzrok, da sam pristupio izradi tih tabela je slijedeći: 1. što mi tih
vrsta tabela nemamo za poljski jasen; 2. jer smatram, da su za uređivanje
šuma te tabele pogodnije, nego dvoulazne na bazi totalne visine stabala i
prsnih promjera. Primjena je njihova jednostavnija i ekonomičnija, jer
otpada izmjera velikog broja visina i crtanje visinske krivulje za svaku
pojedinu sastojinu, a to znatno snizuje troškove uređivanja; 3. utvrđivanje
je prirasta odnosno materijalnog uspjeha proizvodnje na bazi tih tabela
mnogo jednostavnije, a mogli bismo reći i točnije (materijalno knjigovodstvo),
nego na bazi tabela s dva ulazna: visinom i promjerom.


Što se tiče točnosti utvrđenih kubatura drvnih masa po jednim i drugim
tabelama, u tome pogledu ne postoje znatne razlike, kao što se to vidi
iz rezultata donesenih u ovoj radnji, a pogotovu, kada se primjenjuju na
više stabala odnosno sastojina.


Upotreba je tabela za kubiciranje na bazi boniteta stojbine i prsnog
promjera jednostavna, jer se najčešće već okularnom procjenom visina i
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 13     <-- 13 -->        PDF

prsnih promjera stabala može ocijeniti u koji će se bonitet svrstati sastojina.
Ali, ako postoji u tome pogledu sumnja, dovoljno je izmjeriti samo
nekoliko visina jačih debljinskih stepena, pa da se utvrdi bonitetni razred
sastojine.


Ako uporedimo te tabele s tabelama drvnih masa, koje su izrađene u
nizovima — tarifama (:Alganove, Schaefferove, Lear-Spieckerove i t. d.:),
tada u visokim regularnim šumama imaju one prema njima prednost prilikom
utvrđivanja materijalnog uspjeha proizvodnje (bilanciranja). Naime,
u visokim regularnim šumama mogu sastojine u toku života prelaziti iz
jednog utvrđenog niza u druge nizove (tarife), a time se gubi na kontinuitetu
primjene istog niza, te takva situacija otežava utvrđivanje materijalnog
uspjeha proizvodnje.


Nasuprot tome, tabele drvnih masa sastavljene u nizovima imaju tu
prednost, da daju točnije rezultate, jer su obično visinski razredi (»bonitetni
razredi«) kod njih uži. No te razlike nisu znatne, kako se vidi iz
rezultata donijetih u ovoj radnji.


No moramo istaći, da primjena tabela u nizovima zahtijeva vrlo intenzivno
gospodarenje (evidenciju) i dovoljno dobrog stručnog kadra, jer se
može dogoditi, da u gospodarskim jedinicama gotovo svaki odsjek (sastojina)
ima svoj niz.


Tabele drvnih masa na bazi boniteta i prsnog promjera nazivaju se v
našoj stručnoj literaturi jednoulaznim tabelama. Držim, da taj naziv nije
ispravan i da ne odgovara stvarnosti. Da se mogu stabla ili sastojina kubicirati
pomoću tih tabela potrebno je utvrditi bonitet, kojem pripadaju, a
zatim prsne promjere. Dakle, kako vidimo i one kubiciraju na temelju dva
ulaza.


Opis objekta


Zbog štednje s prostorom donosimo samo kratak opis objekta, koji je
služio za sastav novih tabela za kubiciranje stabala poljskog jasena. Taj
objekt bile su sastojine gospodarske jedinice »Posavske šume« fakultetske,
šumarije u Lipovljanima. One predstavljaju tipične nizinske slavonske šumo
u poplavnom području rijeke Save. Podignute su prirodnim putem. Nadmorska
visina iznosi u prosjeku 96 metara. Površina je cea 5.500 ha. Ekološki
uslovi, koji su neobično važni za razvoj šuma, za tu gospodarsku
jedinicu su ovi:


Klima. Prema podacima meteorološke postaje Novska, koje mi je stavio
na raspolaganje prof. Vajda , iznosi prosječna godišnja količina oborina
875 mm. Podaci se odnose za vrijeme od 1925. do 1939. god Srednjs
je godišnja temperatura ll´35n C. Ona je utvrđena na temelju aritmetske
sredine podataka meteoroloških stanica Zagreba i Broda. (Zagreb srednja
godišnja temperatura za vrijeme od 1872. do 1953. god. 11´3° C, a Broda
srednia godišnja temperatura 11´4° C za vrijeme od 1904. do 1944. i 1946,
do 1953.). Prema podacima meteorološke postaje u Lipovljanima bila je u
1952. god. količina oborina 706 mm, a srednja godišnja temperatura 11´6° C
S obzirom na te podatke ovaj kompleks pripada kontinentalnoj klimi, H
s obzirom na razmjenu vode humidnoj klimi, što se vidi iz Langovog kišnog


/875 mm \


faktora. On iznosi 77 U-—= r n ~) , a god. 1952. za Lipovljane 61. Ti kišni


< 11 oo" L> /
faktori prema Schuchtu i Langu (17) označuju humidnu klimu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 14     <-- 14 -->        PDF
Izneseni podaci odnosno klima od značajnog su utjecaja, kako isti&?
Schucht (17), na daljnji važan ekološki faktor, a to je tlo.


Tlo. Osim iznesenih podataka na tlo snažno utječu u »Posavskim šumama
« šumarije Lipovljani i poplave rijeke Save. Tla su u tim šumama
mogu podijeliti uglavnom, prema Z. Gr a č an in u (7), u tri tipa.


Prvi tip su podzoli. Njih čine grede, koje se nalaze izvan područja periodičnih
poplava. Reakcija tla je kisela u cijelom profilu. Taj tip tla ima
manji sadržaj humusa u Ax podhorizontu, nego odgovarajući slojevi drugog
i trećeg tipa.


Drugi tip čine minero-organogena močvarna tla. Ta su tla izvrgnuta
periodičkim poplavama. Voda dugo ne stagnira. Tu spadaju i pliće mikrođepresije,
u kojima poplavna i oborinska voda dulje stagnira nego na drugim
dijelovima toga tipa. Sadržaj humusa u horizontima je veći nego kod
prvog tipa. Reakcija profila je u površinskom sloju slabo kisela, a dublji su
horizonti slabo alkalični.


Treći tip tala čine minero-organogena močvarna tla, u kojima oborinska
ili poplavna voda dugo stagnira. To su dublje depresije. Kod tog tipa
ima najviše humusa u A, podhorizontu u poređenju s ostalim tipovima.
Hidrogenezija je ovdje najjača, a zabareni horizonti počinju već od površine.


Sastojine gospodarske jedinice »Posavske šume«, karakterizirane
ukratko opisanim ekološkim uslovima, sastavljaju fitocenozu, koju je I.
Horva t (8) opisao pod nazivom Querceto-genistetum elate. Ta fitocenoza
nije još ni do danas minuciozno obrađena. Provodeći opsežna istraživanja
u čistim i mješovitim sastojinama nailazio sam na vrlo zanimljive zajednice
stabala i prizemne flore. Tako sam za vrijeme tih istraživanja utvrdio
u nizinskim šumama Lipo vi j ana tri jasenova tipa, koji su posljedica opisanih
ekoloških prilika.


Prvi tip čine mješovite sastojine jasena, hrasta i brijesta s podstojnirn
grabom, koji može ući i u dominantnu etažu, ako se slabo gospodarilo.
Taj se tip sastojina nalazi na suhim tlima, gredama odnosno na prvom
tipu tala( podzolima). On se prema izlaganju I. Horva t a (8) približava
asocijaciji Querceto-carpinetumu. Ova j ti p mogl i bism o
nazvati obzirom na jasen, jasenov suhi tip.


Drugi tip predstavljaju mješovite sastojine jasena, hrasta i brijesta.
Graba u njima nema. Mjesto njega dolazi često joha. U taj tip spadaju i
čiste jasenove sastojine u plićim depresijama sa svojom specifičnom prizemnom
florom. Ovaj tip sastojina dolazi na vlažnijim tlima. Ta su tla
izložena periodičkim poplavama, a spadaju u drugi tip tala, na kojima voda
dugo ne stagnira. Ovaj tip sastojina mogli bismo nazvati,
imajući naumu jasen, jasenov vlažni tip.


Treći tip čine čiste jasenove sastojine u dubljim depresijama sa svojom
specifičnom prizemnom florom. Tu se javlja uz jasen obično i vrba. Tla
toga tipa jasenovih sastojina pripadaju trećem tipu tla. Ta j ti p mogl i
bismo nazvati jasenov mokri tip.


Kad sam pristupio određivanju bonitetnih razreda stoj bine u tim šumama
za poljski jasen na bazi srednje sastojinske visine i starosti, u I. bon.
razred su ušli prvi i drugi jasenov tip. Od tipova tla samo prvi i drugi tip.


U II. bon. razred ušao je samo drugi tip jasenovih sastojina, a od
tipova tla drugi tip. Zanimljivo je istaći, da u »Posavskim šumama« Lipovljana
nisu u drugi bonitetni razred ušle sastojine suhog tipa, t. j . one,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 15     <-- 15 -->        PDF

koje sadrže grab. Sve te sastojine su došle u prvi bonitetni razred. Uzroke
tome stanju iznijet ćemo u drugoj radnji.
U III. bon. razred su došle samo sastojine trećeg ili mokrog jasenovog
tipa, koje se nalaze u dubljim depresijama ili na tlima trećeg tipa.
0 tim tipovima jasenovih sastojina i bonitetnim razredima vodio sam
računa prilikom svih istraživanja, pa tako i prilikom izrade ovih tabela.


Metoda rada i sastav tabela


Ovaj je rad na izradi tabela dio opsežnih istraživanja u sastojinama
poljskog jasena. Tekao je na ovaj način.


Najprije je bilo izabrano deset sastojina na I., dvije na II. i jedna na


III. bonitetnom razredu staništa, na temelju podataka gospodarske osnove
iz 1931. godine.
Najveći broj sastojina sam uzeo na I. bon. raz., jer od ukupne obrasle
površine gospodarske jedinice »Posavske šume« otpada na taj bon raz. oko
92%. Na I. bon. raz. su došle u obzir mješovite i čiste sastojine jasena ii
svim dobnim razredima. Na II. bon. raz. dvije sastojine starosti oko 70
godina, a III. bon. raz. rijetka sastojina u šumskom predjelu Osmanovo
polje starosti oko 35 godina. Da utvrdim, da li stvarno jzabrane sastojine
pripadaju bonitetnom razredu označenom u gospodarskoj osnovi, uporedio
sam njihove srednje sastojinske visine s podacima iz prihodnih tabela za
jasen od Wimmenauera (19), koje sadrže podatke samo za I. i II. bon.
razred. Sastojine su pripadale obzirom na svoju starost i srednju sastojinsku
visinu području, koje predstavlja I. odnosno II. bon. razred. U tima
sastojinama iztraživao je Beni ć neka fizička svojstva srži i bijeli poljskog
jasena. S njime u zajednici izabrana su u svakoj sastojini po 5 do 6
stabala glavne sastojine, koja su svojim dimenzijama odgovarala srednjem
stablu. Stabla su posječena i provedena je visinska analiza na bazi sekcija
dugih 220 met.


Na I. bon. razr. analizirano je 54, na II. 12, a na III. 6 jasenovih stabla
glavne sastojine. Prilikom analiza vodio sam računa o stablima iz čistih i
mješovitih sastojina poljskog jasena. U visinskim rasnim krivuljama nije
međutim bilo nekih značajnijih razlika. Na bazi svih tih analiza nacrtano
su tri visinske rasne krivulje, koje definiraju tri bonitetna razreda stoj bine
(visinska) za poljski jasen, zastupana u »Posavskim šumama« fakultetske
Šumarije Lipovljani.


Te su krivulje, kada se uporede s krivuljama nacrtanim iz prihodnih
tabela Wimmenauera, mnogo položeni je. U mlađim su sastojinama nizinskih
šuma Lipovljana visine više, nego što pokazuju Wimmenauerove tabele, a
u starijim su niže.


Nakon što su na opisani način utvrđeni bonitetni razredi pristupio sam
izmjeri totalnih visina jasenovih stabala u čistim i mješovitim sastojinama.
U obzir su došla stabla s prsnim promjerom od 10 cm na više. Izmiera je
provedena na 77 sastojina različitih starosti. Visine su mjerene Blume-
Leissovim i Kristenovim hipsometrom. Blume-Leissovim hipsometrom izmjerene
su visine u 18 sastojina. U 4 sastojine mjerene su visine na oborenim
stablima s vrpcom. U ostalim sastojinama izmierene su visine Kristenovim
hipsometrom, jer nisam više raspolagao s Blume-Leissovim. Sastojine
su poslije izmjere visina stabla uvrštavane u pojedine bonitetni
razrede stoj bine na temelju njihove starosti i srednje sastojinske visine.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Na taj je način utvrđeno, da I. bon. raz. pripada 38 sastojina, II. bon. raz.


29, a III. bon. razr. 10 sastojina.


Nakon toga su sastojine sa svojim visinama (visinskim krivuljama)


razvrstane na temelju starosti u pojedine dobne razrede širine 10 god., da


se utvrdi utjecaj starosti na visine sastojina. Najmlađa sastojina imala je


37 godina, a najstarija 114 godina. Prilikom proučavanja toga pitanja


utvrdio sam, da na I. bon. raz. kod sastojina poljskog jasena iznad 65 go


dina nema starost znatnijeg utjecaja na visine stabala. Za sastojine na II.


bon. raz. takvo stanje nastupa već nakon 55 godina.


Na I. bon. razr. izmjerene su visine jasenovih stabala u 17 sastojina
starosti do 65 godina, a u 21 sastojini iznad te starosti.
Na II. bon. räzr. izmjerene su visine stabala u 11 sastojina starosti do
55 godina, a u 18 sastojina iznad te starosti.


Sastojine su osim toga grupisane i obzirom na prikazane jasenove tipove.
U I. i II. bon. raz. za svaki pojedini jasenov tip (u III. bon. raz. postoji
samo jedan tip) nacrtana je, na bazi svih izmjerenih visina za dotični
tip i bon. raz. zajednička visinska krivulja. No, iako su se visinske krivulje
pojedinih jasenovih tipova nalazile unutar područja određenog bon. razr.,
ipak je među njima postojala razlika. Na II. bon. raz. je ta razlika između
jasenovih tipova jača nego na I. bon. razredu. Na bazi varijaciono-statističke
obrade došao sam do zaključka, da ti tipovi, iako im se visine razlikuju,
ne predstavljaju samostalne kolektive obzirom na svoje visine, nego
da se mogu zajedno kumulirati. Rezultate tih obračuna donosim u drugoj
radnji (14).


Nakon toga pristupio sam konstrukciji visinske krivulje sastojina za
I., II. i III. bon. razred. Krivulje su izravnane računsko-grafičkim putem na
bazi težina, kako to opisuje Bruce-Schumacher (2). Zbog velike množine
izmjerenih visina bilo je potrebno minimalno izravnanje.


Rezultate izračunatih i izravnanih visina donosim u tabeli 1.


Iz danih podataka vidimo, da na I. i III. bon. raz. postoji znatna nepravilnost
u visini stabala od prsnog promjera 10 do 18 cm, a na II. bon.
raz. od prsnog promjera 10 do 16 cm. Uzrok te nepravilnosti treba tražiti
u činjenici, što najveći broj stabala iz tih debljinskih stepenova pripada
potisnutim stablima. Kao takva ona su imala nepravilan tok razvoja, a taj
se očitovao i na njihovim visinama. Zbog toga kod konstrukcije visinskih
krivulja nisu njihove visine uzimane u obzir, nego su se visinske krivulje
nacrtale obzirom na smjer, koji su definirale visine stabala ostalih debljinskih
stepenova. Ispravnost ovakvog postupka za gore navedene debljinske
stepene opravdale su visine stabala mladih sastojina iz šumskog predjela
Vrbo viti Jarak, koja su se pravilno razvijala.


Isto takav je postupak proveden na I. bon. raz. sa visinama stabala u
dibeljinskim stepenovima od 58 do 64 cm.


Konstruiravši visinske krivulje sastojina za L, II. i III. bon. raz. pristupio
sam izradi tabela drvnih masa za te bonitete na bazi tih visinskih
krivulja i drvnogromadnih tabela od Emrovića (3).1 Osim toga izračunane
su i oblikovisine za svaki pojedini konitetni razred i debljinski stepen. Rezultate
donosim u tabeli broj 2.


1 Izravnanje visina provedeno je na centimetre. Na temelju tih izravnanih visina
određene su drvne mase stabala za pojedine prsne promjere na 4 decimale. Nakon
toga je provedeno zaokruženje visina na decimetre, a drvnih masa na 3 decimale.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Drvne mase za pojedine debljinske stepene, koji ne sadrže podatke za
visine dobivene su grafičkom ekstrapolacijom.
Tabele daju drvnu masu bez panja. Za visinu panja uzeto je, da iznosi
jednu trećinu prsnog promjera.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 18     <-- 18 -->        PDF

558
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 19     <-- 19 -->        PDF

557
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 20     <-- 20 -->        PDF

KONTROLA TABELA


Novo izrađene tabele ispitivane su na terenu, da se dobije uvid, s kojom
točnošću kubiciraju. Ispitivanje je provodilo Šumsko gospodarstvo Poijoprivredno-
šumarskog fakulteta i autor. Ono se nastavlja dalje. Tabele
su do sada ispitivane na 158 oborenih stabala iz 5 sastojina I. bon. razreda.
Dvije su sastojine bile čiste a tri mješovite. Starost sastojina se kretala
od 47 do 110´ godina. Oborena su stabla kubicirana metodom sekcionisanja.
Sekcije su bile različite duljine od 1 do 4 metara. Duljina sekcija zavisila
je o pravnosti debla i o padu promjera. Izmjerena je drvna masa s korom
do 7 cm debljine. Donosimo rezultate te izmjere i rezultate dobivene na
bazi: Emrovićevih, Markovićevih, Schwappachovih i novih tabela, grupjsane
po debljinskim razredima, zbog komparacije.


Tabela br. 3


Debljinski razred cm 10—20 21—30 31—40 41—50 51 — 60 61 — 70 Ukupno


Broj izmjerenih stabala 2 38 58 42 15 3 158


Izmjerena drvna masa m3 0-37 24´06 72-74 91-10 49-88 11-08 249-23


Drvna masa po novim ta


3 0-38 23´70 74-92 92-09 50-17 13´35 25461


belama u m


Razlika prema izmjerenoj


+ 2-6 — 1-5 + 3-0 + ri + 0-6 + 20-5 + 2-2
drvnoj masi u °/0


Drvna masa po tabelama


3 0´41 2373 71´54 89-14 49-11 12-94 246-87


Emrovića u m


Razlika prema izmjerenoj


+ 10´8 — 1-4 — 16 — 2-2 — 1-5 + 16-8 — 095
drvnoj masi u °/0


Drvna masa po tsbelama


3 0´35 21-81 67-32 80-24 — — 16972


od Markovića u m


Razlika prema izmjerenoj


— 5´4 — 9-3 — 7-5 — 119 — — — 99
drvnoj masi u °/0


Drvna masa po tabelama za


0-45 27-41 83-54 106´61 5992 1607 29400


hrast od Schwappacha u m3


Razlika prema izmjerenoj


+ 21-6 + 13-9 + 14-08 + 17-0 + 20-1 + 45-0 + 180
drvnoj masi u °/0


Iz gornjih podataka izlazi da najbolji ukupni rezultat daju Emrovićeve
tabele. Nadalje vidimo, da nove tabele kubiciraju s nešto većim rezultatom
od stvarnog. Pogreška je kubiciranja na ukupnoj drvnoj masi + 2,2%, što
potpunoma zadovoljava. Najveća je pogreška na ispitivanom materijalu u
deblj. raz. od 31—40 cm, a iznosi 3%.


558
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Što se tiče greške od 20,5% u deb. raz. od 61—70 cm, ona je posljedica,
izmjere samo triju stabala, koja su osim toga imala vrlo jak pad promjera
(vrlo malodrvna stabla) i nenormalne krošnje.


Ako se ispuste iz računa rezultati tog debljinskog razreda, onda bi preostali
ispitivani materijal bio kubiciran po novim tabelama samo s pogreškom
od -f- 1,3%. Emrovićeve tabele daju u tom slučaju pogrešku od


— 1,8%.
Vrlo niske rezultate daju tabele Marko vica. Ispitivani materijal kubiciraju
s pogreškom od —9,9%. Ta je pogreška ustvari još nešto veća, jer
one daju drvnu masu iznad 4 cm debljine.


Iz gornjih podataka vidimo, da nastaju znatne pogreške (oko -\- 18%),
ako se za kubiciranje stabala poljskog jasena upotrebe tabele za hrast od
Schwappacha. Zbog toga te tabele ne bi smjele više doći do primjene za
kubiciranje poljskog jasena.


Podatke novih tabela uporedio sam i s podacima Alganovih i Schaefferovih
tabela (16). Tom sam prilikom utvrdio, na bazi jednakosti drvnih
masa u debljinskom stepenu od 45 cm, da podacima I. bon. raz. odgovara
uglavnom 13. niz (tarifa), podacima II. bon. raz. 10. niz, a podacima III.
bon. raz. 7. niz. No kod toga treba imati na umu, da Schaefferove tabele
daju totalnu drvnu masu.


Nizovi iz Alganovih tabela, utvrđeni na bazi jednakosti drvnih masa a
debljinskom stepenu od 45 cm, ne odgovaraju kao Schaefferovi podaci.
Uzrok je tome taj, što se podaci Schaefferovih tabela baziraju na položenijim
visinskim krivuljama, kakve ima upravo poljski jasen, a podaci Alganovih
tabela na strmijim visinskim krivuljama.


Donosimo zbog komparacije podatke Schaefferovih i novih tabela.


Tabela br. 4


Debljinski stepeni cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Schaefferovu m3
niz JV2 13 0,17 0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 2,1 2.6 3,2 3,8 4,5
I. bonitetni razred
Drvna masa u m3 0,135 0,290 0,519 0,816 1,187 1,622 2,117 2,666 3,264 3,934 4,635
Schaefferovn m3
niz N° 10 0,15 0,30,5
0,7 1,0 1,4 1,8 2,2 2,7 — —
II. bonitetni razred
Drvna masa u m3 0,127 0,269 0,464 0,712 1,017 1,375 1,794 2,250 2,760 — —
Schaefferovu m3
niz Ns 7 0,12 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,9 — — —
III. bonitetni razred
Drvna masa u m3 0,116 0,240 0,408 0,616 0,868 1,164 1,505 1,888 — — —


Iz gornjih je podataka vidljivo, da je slaganje najslabije kod I. bon.
razreda. Uzrok tome je visinska krivulja sastojina poljskog jasena za I.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 22     <-- 22 -->        PDF

bon. raz., jer je ona nešto strmija od one, koja bi odgovarala Schaefferovom
13. nizu. Osim toga na bazi danih podataka moglo bi se zaključiti, da
svaki od navedenih bon. razreda obuhvaća zonu od 3 Schaefferova niza.


Izmjerena stabla kubicirao sam i na bazi Schaefferovih tabela. Budući
da je to bio materijal s I. bon. raz., za koji je pretpostavljeno da obuhvaća
12., 13. i 14. niz iz Schaefferovih tabela to sam kubisao sva stabla po podacima
za navedene nizove. Uz uvjet da sva stabla pripadaju samo 14. nizu.
dobiva se drvna masa od 269,58 m3; pogreška prema stvarnoj masi iznosi
-|- 8,2%. Uz isti takav uvjet iznosi masa prema 13. nizu 256,47 m3 ili
4- 2,9% više, a po 12. nizu 248,87 m3 ili za —1,4% niže od stvarne drvne
mase. Podaci dobiveni na temelju 13. niza ne razlikuju se mnogo od podataka
dobivenih po novim tabelama za I. bon. raz. (razlika je -4- 0,7%).


Ispitivanom materijalu koji pripada I. bon. raz., odgovarao bi obzirom
na cjelokupnu kubaturu najbolje niz, koji bi se nalazio između 12. i 13.
niza Schaefferovih tabela.


Ova je komparacija provedena uz pretpostavku, kao da podaci Schaefferovih
tabela daju drvnu masu iznad 7 cm debljine, a da sva stabla potječu
iz jedne, a ne iz više sastojina.


Nove sam tabele ispitivao kako kubiciraju pojedine sastojine I. bon.
raz. u uporedbi s Emrovićevim tabelama. Ispitivanje je provedeno na 15
sastojina, i to: 6 mješovitih i 9 čistih, koje su potjecale iz svih dobnih
razreda (od 37 do 110 god.). Visinske krivulje bile su izravnane na već
spomenuti način, a kubiciranje je provedeno po debljinskim stepenima širine
2 cm.


Razlike u dobivenim kubaturama po Emrovićevim i novim tabelama
kretale su se od —2,2% do-4-3,4%. četiri sastojine dale su negativnu
razliku, koja je iznasila od —0,4% do — 2,2%. Jedanaest sastojina kubicirano
je s pozitivnom razlikom od -4- 0,6% do -4- 3,4%. S tom najvećom
razlikom od 3,4% kubicirana je sastojina starosti 37 godina i masom na
primjernoj plohi od 36 m3. Kod najvećeg broja sastojina kretala se razlika
između + 1,5% do + 2,8%.


U ukupnoj masi svih 15 sastojina iznosila je razlika -f- 1,1%. Dobiveni
rezultati zadovoljavaju.


Zaključujući ovu radnju smatram za dužnost, da se zahvalim Odboru za fakultetske
šume, koji je materijalno omogućio izradu ovih tabela. Direktoru ing. J. Radoševiću,
koji mi je stavio na raspolaganje visine stabala iz nekih sastojina kao i
podatke za kontrolu tabela. Visine je mjerio ing. Z. Gudek, a izmjeru oborenih stabala
ing. B. Prpić. Osim toga se zahvaljujem ing. P. Pačiću i F. Ibrahimpašiću aps.
šumarstva, koji su mi pomagali na terenu i u Zavodu prilikom izradbe tabela.


LITERATURA


1. Beni ć R.: Istraživanja o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži
poljskog jasena. Dizertaeija 1953. u štampi.
2. Bruce-Schumacher: Forest Mensuration, London 1942.
3. Emrovi ć B.: Dvoulazne drvnogromadne tablice za poljski jasen, »Šumarski
list« 1953.
4. Emrovi ć B.: O konstrukciji lokalnih jednoulaznih drvnogromadnih tablica
(tarifa), »Šumarski list« 1953.
5. Fukare k P.: Raširenje poljskog ili lučkog jasena, Godišnjak biološkog
instituta, Sarajevo 1948.
560
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 23     <-- 23 -->        PDF

6. Fukare k P.: Poljski jasen (fraxinus angustifolia Wahl), Dizertacija (u
štampi).
7. Gračani n Z.: Pedološka istraživanja staništa poljskog jasena (Frax.
angustifolia Wahl) u Lipovljanima. Rukopis. 1952.
8. H or vat L: Biljno sociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj, Glasnik za
šumske pokuse br. 6, Zagreb 1938.
9. Klepa c D.: Uređajne tablice, »Šumarski list« 1953.
10. L a er-S p i e c k e r: Massenberechnungstafeln zur Ermittlung von Vorrat u.
Zuwachs von Waidebeständen, Frankfurt a. M., 1951.
11. Levakovi ć A.: Dendrometrija, Zagreb 1922.
12. M a r k o v i ć L j. : Beleške iz Slavonskih šuma, »Šumarski list« 1931.
13. Milojkovi ć D.: Istraživanja oblika i zapremine belog jasena (Fraxinus
«xcelsior) u ravnom Sremu, Glasnik br. 6 Beograd 1953.
14. Plavši ć M.: Prilog komparativnim istraživanjima u mješovitim i čistim
sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Wahl (u štampi).
15. Proda n M.: Messung der Waldbeständen, Frankfurt a. M, 1949.
16. S c h a e f f e r L.: Tarifs rapides et tarifs lents, Revue f orestiere francaise,
1949.
17. S c h u c h t F.: Grundzüge der Bodenkunde, Berlin 1930.
18. Š u r i ć S.: Tabele masa von Laer-Spiecker, »Šumarski list« 1953.
19. Wimmenauer : Wachstum und Ertrag der Esche, Algemeine Forst u.
Jagd-Zeitung, Frankfurt a. M. 1919.
ZUSAMMENFASSUNG


In dieser Arbeit sind die Derbholzmassentafeln der Feldesche der I. der II. und
der III. Standortsklasse dargestellt. Die Daten der genannten Tafeln stammen aus den
Wäldern der Fakultätsforstverwaltung Lipovljani der Universität in Zagreb (Agram).
Die Richtigkeit dieser Tafeln wurde von Verfasser an geschlagenen Bäumen kontroliert.
Sie kubizieren mit einem Fehler von + 2,20/0.


PROBLEM NJEGE MLADOG NARAŠTAJA U PREBORNIM ŠUMAMA


J. Šafar
U
U
brzani razvitak narodne privrede i društvenih potreba u našoj zemlji
zahtijeva, da se povećava proizvodnja u šumama. Redovito namirivanje
potreba pak uvjetuje, da se što više učvršćuju temelji za potraj nost
proizvodnje. Taj uvjet razmjerno je lako postići u visokim šumama sastojinskog
gospodarenja, jer u takvim šumama debljinski razredi stabala
odnosno dobni razredi raspoređeni su na odvojenim površinama. Naprotiv
u stablimičnom gospodarenju t. j . u šumama prebornog tipa, stabla različitih
debljina, visina i starosti nalaze se nepravilno izmiješana na istoj površini,
pa se potrajnost prihoda mnogo teže može regulirati. U vezi s reguliranjem
potrajnosti je i problem podizanja i njege podstojnih stabala te
zastarčivanje stabala u prebornim šumama. Stoga ćemo ovdje ukratko
raspraviti ova pitanja:


1. potrajnost prihoda s obzirom na podizanje mladog naraštaja;
2. razvitak podstojnih stabala;
3. međusoban odnos stabala u mladiku;
4. njega mladog naraštaja.