DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 14     <-- 14 -->        PDF
Izneseni podaci odnosno klima od značajnog su utjecaja, kako isti&?
Schucht (17), na daljnji važan ekološki faktor, a to je tlo.


Tlo. Osim iznesenih podataka na tlo snažno utječu u »Posavskim šumama
« šumarije Lipovljani i poplave rijeke Save. Tla su u tim šumama
mogu podijeliti uglavnom, prema Z. Gr a č an in u (7), u tri tipa.


Prvi tip su podzoli. Njih čine grede, koje se nalaze izvan područja periodičnih
poplava. Reakcija tla je kisela u cijelom profilu. Taj tip tla ima
manji sadržaj humusa u Ax podhorizontu, nego odgovarajući slojevi drugog
i trećeg tipa.


Drugi tip čine minero-organogena močvarna tla. Ta su tla izvrgnuta
periodičkim poplavama. Voda dugo ne stagnira. Tu spadaju i pliće mikrođepresije,
u kojima poplavna i oborinska voda dulje stagnira nego na drugim
dijelovima toga tipa. Sadržaj humusa u horizontima je veći nego kod
prvog tipa. Reakcija profila je u površinskom sloju slabo kisela, a dublji su
horizonti slabo alkalični.


Treći tip tala čine minero-organogena močvarna tla, u kojima oborinska
ili poplavna voda dugo stagnira. To su dublje depresije. Kod tog tipa
ima najviše humusa u A, podhorizontu u poređenju s ostalim tipovima.
Hidrogenezija je ovdje najjača, a zabareni horizonti počinju već od površine.


Sastojine gospodarske jedinice »Posavske šume«, karakterizirane
ukratko opisanim ekološkim uslovima, sastavljaju fitocenozu, koju je I.
Horva t (8) opisao pod nazivom Querceto-genistetum elate. Ta fitocenoza
nije još ni do danas minuciozno obrađena. Provodeći opsežna istraživanja
u čistim i mješovitim sastojinama nailazio sam na vrlo zanimljive zajednice
stabala i prizemne flore. Tako sam za vrijeme tih istraživanja utvrdio
u nizinskim šumama Lipo vi j ana tri jasenova tipa, koji su posljedica opisanih
ekoloških prilika.


Prvi tip čine mješovite sastojine jasena, hrasta i brijesta s podstojnirn
grabom, koji može ući i u dominantnu etažu, ako se slabo gospodarilo.
Taj se tip sastojina nalazi na suhim tlima, gredama odnosno na prvom
tipu tala( podzolima). On se prema izlaganju I. Horva t a (8) približava
asocijaciji Querceto-carpinetumu. Ova j ti p mogl i bism o
nazvati obzirom na jasen, jasenov suhi tip.


Drugi tip predstavljaju mješovite sastojine jasena, hrasta i brijesta.
Graba u njima nema. Mjesto njega dolazi često joha. U taj tip spadaju i
čiste jasenove sastojine u plićim depresijama sa svojom specifičnom prizemnom
florom. Ovaj tip sastojina dolazi na vlažnijim tlima. Ta su tla
izložena periodičkim poplavama, a spadaju u drugi tip tala, na kojima voda
dugo ne stagnira. Ovaj tip sastojina mogli bismo nazvati,
imajući naumu jasen, jasenov vlažni tip.


Treći tip čine čiste jasenove sastojine u dubljim depresijama sa svojom
specifičnom prizemnom florom. Tu se javlja uz jasen obično i vrba. Tla
toga tipa jasenovih sastojina pripadaju trećem tipu tla. Ta j ti p mogl i
bismo nazvati jasenov mokri tip.


Kad sam pristupio određivanju bonitetnih razreda stoj bine u tim šumama
za poljski jasen na bazi srednje sastojinske visine i starosti, u I. bon.
razred su ušli prvi i drugi jasenov tip. Od tipova tla samo prvi i drugi tip.


U II. bon. razred ušao je samo drugi tip jasenovih sastojina, a od
tipova tla drugi tip. Zanimljivo je istaći, da u »Posavskim šumama« Lipovljana
nisu u drugi bonitetni razred ušle sastojine suhog tipa, t. j . one,