DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 15     <-- 15 -->        PDF

koje sadrže grab. Sve te sastojine su došle u prvi bonitetni razred. Uzroke
tome stanju iznijet ćemo u drugoj radnji.
U III. bon. razred su došle samo sastojine trećeg ili mokrog jasenovog
tipa, koje se nalaze u dubljim depresijama ili na tlima trećeg tipa.
0 tim tipovima jasenovih sastojina i bonitetnim razredima vodio sam
računa prilikom svih istraživanja, pa tako i prilikom izrade ovih tabela.


Metoda rada i sastav tabela


Ovaj je rad na izradi tabela dio opsežnih istraživanja u sastojinama
poljskog jasena. Tekao je na ovaj način.


Najprije je bilo izabrano deset sastojina na I., dvije na II. i jedna na


III. bonitetnom razredu staništa, na temelju podataka gospodarske osnove
iz 1931. godine.
Najveći broj sastojina sam uzeo na I. bon. raz., jer od ukupne obrasle
površine gospodarske jedinice »Posavske šume« otpada na taj bon raz. oko
92%. Na I. bon. raz. su došle u obzir mješovite i čiste sastojine jasena ii
svim dobnim razredima. Na II. bon. raz. dvije sastojine starosti oko 70
godina, a III. bon. raz. rijetka sastojina u šumskom predjelu Osmanovo
polje starosti oko 35 godina. Da utvrdim, da li stvarno jzabrane sastojine
pripadaju bonitetnom razredu označenom u gospodarskoj osnovi, uporedio
sam njihove srednje sastojinske visine s podacima iz prihodnih tabela za
jasen od Wimmenauera (19), koje sadrže podatke samo za I. i II. bon.
razred. Sastojine su pripadale obzirom na svoju starost i srednju sastojinsku
visinu području, koje predstavlja I. odnosno II. bon. razred. U tima
sastojinama iztraživao je Beni ć neka fizička svojstva srži i bijeli poljskog
jasena. S njime u zajednici izabrana su u svakoj sastojini po 5 do 6
stabala glavne sastojine, koja su svojim dimenzijama odgovarala srednjem
stablu. Stabla su posječena i provedena je visinska analiza na bazi sekcija
dugih 220 met.


Na I. bon. razr. analizirano je 54, na II. 12, a na III. 6 jasenovih stabla
glavne sastojine. Prilikom analiza vodio sam računa o stablima iz čistih i
mješovitih sastojina poljskog jasena. U visinskim rasnim krivuljama nije
međutim bilo nekih značajnijih razlika. Na bazi svih tih analiza nacrtano
su tri visinske rasne krivulje, koje definiraju tri bonitetna razreda stoj bine
(visinska) za poljski jasen, zastupana u »Posavskim šumama« fakultetske
Šumarije Lipovljani.


Te su krivulje, kada se uporede s krivuljama nacrtanim iz prihodnih
tabela Wimmenauera, mnogo položeni je. U mlađim su sastojinama nizinskih
šuma Lipovljana visine više, nego što pokazuju Wimmenauerove tabele, a
u starijim su niže.


Nakon što su na opisani način utvrđeni bonitetni razredi pristupio sam
izmjeri totalnih visina jasenovih stabala u čistim i mješovitim sastojinama.
U obzir su došla stabla s prsnim promjerom od 10 cm na više. Izmiera je
provedena na 77 sastojina različitih starosti. Visine su mjerene Blume-
Leissovim i Kristenovim hipsometrom. Blume-Leissovim hipsometrom izmjerene
su visine u 18 sastojina. U 4 sastojine mjerene su visine na oborenim
stablima s vrpcom. U ostalim sastojinama izmierene su visine Kristenovim
hipsometrom, jer nisam više raspolagao s Blume-Leissovim. Sastojine
su poslije izmjere visina stabla uvrštavane u pojedine bonitetni
razrede stoj bine na temelju njihove starosti i srednje sastojinske visine.