DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 24     <-- 24 -->        PDF

I. Problem potrajnosti prihoda u daljnjoj budućnosti
U praksi gospodarenja prebornim šumama vrlo često se događa, da se
prigodom gospodarskih zahvata nedovoljno pazi na broj i raspored stabala
nižih i srednjih debljinskih razreda, o kojima ovisi potrajnost prihoda u
daljnjoj budućnosti. Zato se u najnovije doba sve više ističe, da je stvaranje
i održavanje dovoljnog broja srednjestojnih stabala najslabija točka
prebornog gospodarenja. Prvi je to dokumentarno istakao Flur y (1933)
a zatim prema njemu a i neovisno od njega na temelju opažanja i rezultata
gospodarenja i istraživanja drugi autori. U zaključnom dijelu opsežne
rasprave o pitanju prebora Zimmerl e (1937) taj problem još više
produbljuje te ističe, da u stablimičnom gospodarenju podstojni dio sastojine
predstavlja biološki važan, možda najvažniji razred stabala, bez kojih
se preborni karakter ne bi mogao trajno održati, dok sa gledišta iskorišćavanja
šuma važniji su viši nego niži debljinski razredi.


U mnogim prebornim šumama Hrvatske opaža se, da nema dovoljno
stabala nižih i srednjih debljinskih razreda. Razlog je tome taj, što su prigodom
planiranja sječa i pogotovo prigodom obavljanja gospodarskih
zahvata uvažavani zahtjevi eksploatacije i potrebe povećanja prirasta a
premalo se rješavao problem podizanja i njege stabala nižih debljinskih
razreda. U praksi uređivanja šuma malo se pažnje poklanja stablima ispod
taksacione granice (ti se podaci u uređajnim planovima većinom iznose
u formi pribilježaka) ; što je taksaciona granica viša, to pokret odnosa stabala
po debljini i omjeru smjese za podstojni dio sastojine u uređajnim
elaboratima manje dolazi do izražaja. Na tanjim stablima nakuplja se doduše
mali prirast, ali upravo ta stabla za potraj nost prihoda u daljnjoj
budućnosti imaju ogromno gospodarsko značenje.


Podizanje i njega stabala nižih debljinskih razreda mnogo su važniji
danas nego prije, jer je provedbom eksploatacionih sječa izvađeno i uništeno
razmjerno mnogo srednjestojnih i podstojnih stabala. Takvo je stanje
u mnogima prebornim šumama na području svih republika. Stoga se
pitanje podizanja, njege i održavanja tanjih stabala sve više nužno postavlja
u prvi plan uzgoja naših prebornih šuma. Važnost toga problema
podcrtana je napose činjenicom, da preborne šume u našoj zemlji zapremaju
veliki dio šumskog fonda (oko 70% od visokih šuma).


Osim toga u mnogima prebornim šumama vrlo je malo rasprostranjen
mladi naraštaj jele i smreke i u mnoge sastojine sve više prodire bukva.
Zato se pojavljuje i problem omjera četinjača u daljnjoj budućnosti, i to
utoliko više što u našoj zemlji s obzirom na domaću potrošnju i potrebe
izvoza imamo razmjerno premalo četinjača (u FNRJ 30%, u NR Hrvatskoj
20%).


Prema tome problem razvitka mladog naraštaja četinjača
vrlo je akutan, te se nameće potreba, da se otvaranju
i rješavanju toga problema pridaje veća važnost nego do sada. U svojim
pređašnjim radovima mi smo ukazali na taj problem, i ne čekajući rezultate
dubljih istraživanja predložili smo uzgojne postupke za bolju obnovu
i njegu mladog naraštaja jele (1949, 1952, 1953) u vezi sa ciljem gospodarenja.
A u ovom radu iznijet ćemo zapažanja o razvitku mladika s obzirom
na njegov položaj u sastojini.


Naša opažanja i istraživanja obavljena su u Gorskom Kotaru 1949—
1950 u zajednicama Fagetum abieteto. sum Horv. i B 1 e c h n o-´


562