DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 78 NOVEMBAR —DECEMBAR GODINA 1954


PROBLEM ŠUMARSKE TERMINOLOGIJE


Aleksandar Ugrenović


priznanjem treba istaći činjenicu, da je u posljednje vrijeme ponovo


Sa


pokrenuto pitanje šumarske terminologije.1 Ovo je po treći put što se
u posljednjih pedeset godina pokreće pitanje, koje je po šumarsku struku
i važno i aktualno a po svojoj prirodi specifično. Važnost, aktualnost, specifičnost
šumarske terminologije i predvidno dugo trajanje rada oko njenog
izgrađivanja traže, da taj rad bude planski usmjeren, pravovremeno i pravilno
organizovan. Po svemu tome pitanje šumarske terminologije diže se
u nas do problema. Zbog toga smatram da je korisno da se prodiskutira
problem šumarske terminologije kao cjeline prije nego se pristupi utvrđivanju
plana rada. Ta misao dala mi je podsticaj, da kao davni pokretač
jedinstvene odnosno ujednačene šumarske terminologije otvorim diskusiju
u ovom predmetu.


Problem šumarske terminologije javlja se i u drugih naroda. Način i
intenzitet toga javljanja i tok njegova razvijanja nije bio posvuda jednak.
Dvije su grupe zemalja različite po smjeru toga razvoja. U kolijevci najstarijeg
evropskog šumarstva — u Francuskoj i Njemačkoj — problem
šumarske terminologije nije se pojavljivao u jednakoj formi kao u mlađim
oblastima slavenskog, anglosaksonskog, nordijskog i talijanskog šumarstva.
Francuska i-njemačka šumarska terminologija niču na tlu već izgrađenog
književnog jezika. One se razvijaju organski, uporedo sa razvojem šumarstva
u tim zemljama i ubrzo dosižu svoju kulminaciju. Ako u tim zemljama
dolazi do usmjeravanja toga razvoja, onda se radi ili o građenju terminološkog
rječnika, kojemu je cilj da bi se domaća stručna literatura mogla
služiti stranom (Gerschel2) ili se radi o utvrđivanju upravo leksikografskom
preciziranju pojmova, na koje se stručni termini odnose (RoussetBouer3,
Fürst4, Busse5) ili o jezičnoj čistoći termina koji već postoje (Fabric
i us6). Za vrijeme rata izdani su njemačko-ruski i rusko-njemački
šumarski rječnik (Buchholz6*, 6b).


i Zaključak Saveza Šumarskih društava FNRJ od 21., 22. II. 1954.


2 Gerschel, ´Terminologie forestiere Paris et Nancy 1905.


3 Rousset-Bouer, Dictionnaire general des forets, Digne 1894.


4 Fürst, Forst und Jagd-lexikon, Berlin 1904.


5


8 Busse, Forstlexikon, Berlin 1930.


Fabricius, (lično pismeno saopćenje).


*a Buchholz, Deutsch-russisches Forstwörterbuch, Berlin 1942.


"b Buchholz, Russisch-deutsches Forstwörterbuch, Berlin 1943.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Naprotiv, drukčiji je tok razvoja terminologije u privrednim i jezičnim
oblastima, u kojima se šumarstvo razvijalo pod stranim utjecajem. U
tim oblastima nema organskog razvoja šumarske terminologije. Ona je
izgrađivana stihijski, individualno, po stručnjacima pojedincima. Već od
svojih početaka ona dobrim dijelom nosi žig prijevoda i neologizama (kovanica),
koji u pravilu ne odgovaraju duhu narodnoga jezika. Takvo stanje
rodile su dvije potrebe. Na jednoj strani, nastojanje, da se što prije izgradi
terminologija u jeziku neke zemlje i tako njeno šumarstvo osamostali. Na
drugoj strani, želja da bi se struka mogla bez teškoća služiti stranom literaturom
(Krause7, cerny8, Jacobi9, Raber10, Linde11, Sichich12). Nakon
izvjesnog vremena, tačnije kad se na individualan način izgradila prva
stručna copia verborum, pristupa se u nekim naprednim zemljama kolektivnom
radu na širokoj osnovici. Na taj kolektivni i planski način izgrađena
je u novije vrijeme šumarska terminologija u USA13 i u Finskoj14.


Za razvoj šumarske terminologije karakteristična je i njena povezanost
sa naukom i jezikom. Na jednoj strani, nerazvijenost šumarske nauke
u nekoj zemlji ne daje povoljne uslove za razvoj terminologije. Na drugoj
strani, nepostojanje izgrađene terminologije usporava nauku u njenom radu.
Na trećoj strani, teži i polaganiji je razvoj svake pa i šumarske terminologije,
ako književni jezik nekog naroda još nije dosegao svoju visinu.


Nije bez interesa u kratkom osvrtu ogledati razvoj šumarske terminologije
u nas. Iako naše šumarstvo ima za sobom prošlost dužu od jednog
stoljeća, rad oko izgrađivanja šumarske terminologije javio se tek u drugoj
polovini toga vremenskog intervala. Po načinu svoga razvoja naša šumarska
terminologija ide u drugu grupu jezičnih oblasti, o kojima je bila riječ.
U svojim počecima ona je stajala pod utjecajem germanskog — naročito
austrijskog — šumarstva. Sve do 60-tih godina prošloga stoljeća, tačnije
do osnivanja šumarskog učilišta u Križevcima naši su domaći sinovi studirali
šumarstvo u inozemstvu. Dakle, oni su po svom stručnom obrazovanju
bili sputani stranom terminologijom. U službi Vojne Krajine i privatnog
velikog posjednika nalazili su se gotovo isključivo stranci, koji uopće
nišu poznavali našeg jezika. Naš književni jezik nije bio izgrađen sve do
narodnog preporoda u prvoj polovini devetnaestog stoljeća. Međusobni dodir
narodnih skupina, koje su govorile istim jezikom, bio je ograničen gotovo
onemogućen političkim granicama, historijskim događajima i društvenim
uređenjima.


U takvoj situaciji našlo se naše šumarstvo kad je počelo da se kreće.
Posljedice takvog stanja jasno su se odražavale na šumarskoj terminologiji.
Prve naše stručne kniige (šporer15) pisane su njemačkim jezikom.
Najstarije šumarske periodičke publikacije (Trudovi16) pa i prva tri godišta
dvadesetipet godina starijeg »šumarskog lista« (1876—1879) izdani su u


7 Krause, Nemecko-Russkij lesnoj slovar. Riga 1889.


8 Cerny, Nemecko-Sesky slovniček lesnicky. V Praze 1919.


9 Jacobi, Forstwörterbuch, Kopenhagen 1907.


10 Raber, German-English Dictionary for Foresters, Washington 1939.


11 Linde, Ruissko-anglijsko-francusko-nemeckij tehničeskij slovar dlja lesoinženerov,
Moskva 1936.


12 Sichich, Deutsch-italienische Forstterminologie. Trieste 1915.


13 Howley-Munns, Forestry Terminology, Washington 1950.


14 Aro-Laitakari-Ilvessalo-Lindfors, Metsäsanakirja, Helsinki 1944.


15 Šporer, Das Forstwesen oder vollständiges Forstlehrbuch, Zagreb 1841—1843.


10 Trudovi odseka šumarskoga za Hervatsku i Slavoniu godine 1851, Zagreb 1852.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 5     <-- 5 -->        PDF

dva jezika hrvatski i njemački. Stručni članci, što su ih donosila prva godišta
šumarskog lista, bili su stvarno pisani njemački (Wesely, Danhelovsky,
Pausa) i prevođeni. Stručni termini uzajmljivani su od srodnih struka
(botanika, mineralogija, poljoprivreda, tehnika). Iz nužde prilazilo se slijepom
prevođenju stranih ili kovanju novih termina. To u pravilu nije bilo
u duhu našega jezika (Ettinger17). Dešavalo se i to da su u to vrijeme
stručne knjige pisali nešumari (šulek18), kojima hrvatski jezik nije bio
materinji.


Smišljeni inicijativni rad oko izgrađivanja šumarske terminologije za
cijelo područje srpsko-hrvatskog jezika počinje tek u drugom deceniju dvadesetog
stoljeća. On se javlja u tri vala. Svaki od tih talasa vezan je o
velike historijske etape narodnog oslobođenja. Znači, svaki put se misao
slobode odrazila i na jeziku pa i na onome u službi nauke. Istina individualnih
radova oko sabiranja terminološke građe i poticaja za to bilo je razmjerno
rano (Rački, Kesterčanek, Dojković, Jovanović, Kosović). Prvi prijedlog
za izgrađivanje jedinstvene stručne terminologije iznesen je poslije
balkanskih ratova. Ugrenović19 predlaže da Hrvatsko šumarsko društvo,
po primjeru Matice srpske i Matice hrvatske, pristupi radu oko šumarske
terminologije u zajednici sa Srpskim šumarskim udruženjem, i iznosi sabranu
građu20. Drugi je prijedlog učinjen21 po svršetku Prvog svjetskog
rata, tačnije po izvršenom ujedinjavanju srpskog, hrvatskog i slovenackog
šumarskog društva u jedinstveno Jugoslovensko šumarsko udruženje. Ta
je inicijativa poprimila i realne oblike. U krilu JŠU organizovan je odbor
za šumarsku terminologiju, utvrđene su smjernice toga rada i otpočelo se
sa radom22. Nedavna inicijativa Saveza šumarskih društava u Beogradu
treća je po redu u posljednje četrdeset i dvije godine.


Potreba izgrađivanja šumarske terminologije nikad nije bila veća nego
što je danas. Stanje u oblasti našeg šumarstva toliko se izmijenilo poslije
oslobođenja, da je za njegov dalji i uspješni razvoj neophodno prići planskom
sređivanju šumarske terminologije. Na području srpsko-hrvatskog
jezika postoje danas tri šumarska fakulteta sa novim izdiferenciranim nastavnim
planom, sa zasebnim smjerovima ili odsjecima nastave i sa velikim
brojem instituta; postoji šest instituta van fakulteta, devet srednjih
šumarskih i drvno-industrijskih škola. Na rečenom teritoriju djeluje šest
šumarskih udruženja, izdaje se sedam naučnih i sedam stručnih časopisa.
U stanju dovršavanja nalaze se Jugoslavenski standardi za drvo. Obimni
rad Leksikografskog zavoda FNRJ, koji drži u vidu kulturnu i privrednu
snagu cijele nove socijalističke Jugoslavije, obuhvatio je i šumarstvo, šumarska
enciklopedija, koja će izaći u izdanju rečenog zavoda stavila jepored
ostaloga sebi u zadatak da unaprijedi i pitanje šumarske terminologije,
šumarska nauka vlastitom snagom probila si je put i do najviših
naučnih ustanova Akademija nauka u Beogradu i Zagrebu. Pitanje stručnih
terminologija uzima se vrlo ozbiljno u razmatranje u anketi, koju je
pokrenula Matica Srpska u borbi »za zdrav razvitak i pravilnu kulturu
našeg književnog jezika«. Ide se još i dalje, kad se tvrdi »To je možda«,


17 Ettinger, Šumarsko-lovački leksikon, Zagreb 1890. 18 Šulek, Korist i gojenje šumah osobito u trojednoj kraljevini, Zagreb 1866. 19 Ugrenović, Šumarski list 1912, str. 78. 20 Ugrenović, Građa za šumarsku terminologiju, 1913, Prilog. 21 Ugrenović, Šumarska terminologija, »šumarski list«, 1921, str. 44—51. 22 Ugrenović, Terminologija, »Šumarski list«, 1922, str. 26—28.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 6     <-- 6 -->        PDF

najbolnije mesto u našem književnom jeziku«. »Krajnje je vreme da se
sadašnje terminologije izjednače i stvore nove, zajedničke za one oblasti
nauke i tehnike za koje ne postoje«23. Ukratko, današnje stanje šumarstva
u FNRJ i savremeno kretanje u oblasti našeg književnog jezika traže da
se smišljeno pristupi radu oko izgrađivanja Šumarske terminologije.


Prilazeći rješavanju ovoga složenoga zadatka treba držati na umu njegovu
specifičnost i njegov opseg te svemu tome podesiti način rada.


Nije pravilno u terminologiji gledati samo neku vanjsku formu, u koju
nauka odijeva način svoga izražavanja. Naprotiv, svaka naučna terminologija,
dakle i šumarska, jest i mora da bude sredstvo za precizno i koncizno
utvrđivanje naučnih pojmova i definicija neophodnih za naučno točno izražavanje.
Kad ne bi bilo terminologije, nauka bi se bez potrebe zaplitala u
duge i zamršene deskripcije i ponavljanja. Ona bi na taj način izgubila,
kratkoću dokumentacije i jasnoću misaonog izlaganja. Veza između naučne
definicije i naučnog termina mora biti posve određena. Tačnije rečeno, da
bi se terminu mogla dati snaga i sposobnost naučnog izražaja, mora prije
svega da je jasan pojam odnosno definicija koja se na pojam odnosi24. Tek
pravilnim pridavanjem odgovarajućeg termina nekom pojmu on za nauku
postaje tačno određeni element misaonog rađa. Dakle, po toj karakteristici
naučna terminologija nije neka formalnost, već jedan od bitnih dijelova
naučnog rada. Odatle je razumljivo da se rješavanju pitanja svake
terminologije mora pristupati sa naučnim kriticizmom i da se u tom radu
mora primijeniti naučni metod.


često se umjesto samostalnog prethodnog utvrđivanja naučnog pojma
ili definicije može poći od termina, koji u nekom stranom jeziku označava
taj pojam ili definiciju. No pri takvom načinu rada potrebno je u jezičnom
i stručnom smislu perfektno znanje stranoga jezika, čiji se termin uzima
kao ishodište.


Nije pravilno pojam terminologije identificirati sa pojmom nomenklature
i pod ovom posljednjom razumijevati samo neko proizvoljno, bezidejno
i upravo slijepo »etiketiranje« utvrđenih stručnih pojmova. Naučnoj nomenklaturi
uvijek prethodi naučno analitički rad: ona nije drugo već rezultat
toga rada.


Po takvom shvatanju naučna nomenklatura jest dio terminologije. U
sklopu šumarske nauke ona je ograničena na botaniku i zoologiju (za označavanje
rodova, vrsta, varijeteta, forma i t. d.). Služeći se latinskim jezikom
ona je intemacionalizovana; to joj, istina, daje veliku širinu upotrebljivosti.
. No za razliku od nomenklature oblast terminologije znatno je
šira. Da ostanemo na terenu šumarske nauke, terminologija ne obuhvata
samo biologiju već i tehnologiju, tehniku i ekonomiku. Predmet njenoga
rada ne čine samo prirodni oblici pojave i procesi. Ona obuhvata i objekte,
kojima se služi tehnologija, tehnika i ekonomika, njihove dijelove, građu,


23 Letopis Matice Srpske, 1954. Moskovljević, str. 449.


24 Da bi se mogao odabrati i utvrditi kao pravilan na pr. termin »siječenje«,
potrebno je prije svega da se zna, da li se pri tom pomišlja na presijecanje vlakanaca,
koje se izvršava pritiskom oštrice, udarcem sječiva ili pokretanjem naoštrenih
zubića. (Često se bez opravdanja upotrebljava za prvi pojam termin »siječenje« a za
treći termin »rezanje«). Dakle, u prvom redu je potrebno povući granicu između pojmova
»rezanje«, »siječenje«, i »piljenje«, a tek onda pristupati utvrđivanju definitivnih
termina.


,544
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 7     <-- 7 -->        PDF

stanje, kvalitet, način rada, postupanja i upotrebe kao i produkte dobijene
takvim radom.


Svaki naučni termin mora — pored pojmovne tačnosti — imati i pravilnu
jezičnu formu. Tu je formu naročito teško doseći, kad se moraju
stvarati novi termini (neologizmi), koji u jeziku ne postoje. Formiranje
takvih termina mora svagda da se vrši u duhu jezika. Teškoća ovoga formiranja
za naš je jezik naročito velika, jer naš jezik ne podnosi onaj način
»zavarivanja« (kovanja) riječi, koji je lako izvodljiv u njemačkom jeziku.
Taj neprirodni način građenja neologizama ostavio je u toku razvoja naše
ne samo šumarske terminologije brojne negativne tragove i treba ga
odbaciti. Jednako će trebati eliminirati i velik broj termina, koji su odomaćeni
u našoj šumarskoj terminologiji no protivni su duhu našeg jezika.
Ta jezična strana terminologije ne može se pravilno izvršiti bez saradnje
naučne lingvistike.


Ukratko, sav rad oko planskog izgrađivanja šumarske terminologije —
i onaj stručne i onaj jezične prirode — ne može biti kompilatoran. Naprotiv,
on — u oba smjera — mora biti naučni rad.


Za planski rad u oblasti šumarske terminologije važno je pravilno odmjeravanje
njenog opsega. Taj opseg zavisi prije svega o osnovnim karakteristikama
šumarstva zemlje, o kojoj se radi. A ta karakteristika uslovljena
je geografskom regijom, društvenim uređenjem, stanjem šumskoga
gospodarstva, drvne industrije, trgovine drvetom te privrede uopće i —
prirodno — stanjem šumarske nauke. Tako je na pr. finska terminologija
okarakterisana razmjerno velikim brojem termina iz oblasti tipologije, pedologije,
plavljenja i splavarenja, drvne industrije, proizvodnje celuloze i
trgovine drvetom. Za mediteranske zemlje taj je opseg posve drukčiji. Njegovo
je težište na ekologiji, vještačkom podizanju šuma i ekonomici a ne
na iskorišćavanju i uređenju. Za utvrđivanje obima šumarske terminologije
jednako je važno povlačenje pravilne granice između termina, koji su
specifično šumarski i onih, koji to nisu. Tako je na pr. američka šumarska
terminologija obuhvatila i termine, koji po našem shvatanju — spadaju ili
u druge specijalne terminologije ili u obični jezik.


Smatramo, da će za naše prilike odgovarati ako šumarska terminologija
obuhvati materiju, koja se predaje na šumarskim fakultetima. Ipak
ne treba u tom pogledu ići tako daleko, kako je to učinio Linde, bar ne za
prvu etapu rada. To će reći, terminologiju za mašinstvo, elektricitet, mehaniku,
građevinarstvo i kemijsku terminologiju ne treba zasad uzimati u
obzir u cijelom opsegu. U obzir mogu iz tih oblasti ući samo termini važni
za eksploataciju šuma, transport šumskih proizvoda, mehaničku preradu,
kemijsku tehnologiju, drvnu industriju i trgovinu drvetom.


Rad oko izrađivanja šumarske terminologije treba da se razvija u tri
etape: I. sabiranje terminološke građe, II. kritičko ocjenjivanje termina,


III. odabiranje termina i utvrđivanje tačnog značenja pojedinog termina i
njegovih ekvivalenata u stranim jezicima. Pri svemu ovome nama je na
umu rad, koji se odnosi na obim srpsko-hrvatskog jezika. Najprije ćemo
izložiti teorijske elemente toga rada, a zatim njegov tok i rezultate osvijetliti
primjerom.
Ad I. Sabiranju terminološke građe cilj je, da se utvrdi današnje njeno
stanje, tačnije rečeno da se utvrdi copia verborum, sa kojom šumarska
nauka danas raspolaže. Pri tom radu nije odlučan stepen upotrebljivosti


545


v
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 8     <-- 8 -->        PDF

pojedinog termina. Drugim riječima, za prvu etapu sabiranja građe nema
dobrih i loših termina: ima samo termina, koji će biti predmet kritičkog
ocjenjivanja u drugoj i odabiranja u trećoj etapi rada.


Četiri su vrela, na kojima treba vršiti sabiranje terminološke građe:
literatura, živi narodni jezik, toponimi i nelogizmi.


1. Stručnu šumarsku literaturu spominjemo na prvom mjestu iz razloga,
jer je to vrelo po svom obimu najveće a po svom značenju najvažnije.
Iako čedan u svojim počecima, ovaj je izvor u sto godina našeg šumarstva
a naročito u posljednjih 40 godina — toliko ojačao, da on danas obilato
hrani naše stručne i naučne publikacije. Može se reći, upravo razvoj
nauke i struke i potreba publikovanja naučnih i stručnih radova dala je najživlju
pobudu jačanju ovoga izvora. Važnost ovoga međusobnoga odnosa
znaju najbolje šumarski pisci, koji su stajali pred zadatkom da pišu naučne
radove, stručne članke, udžbenike i priručnike. Njima je terminologija često
zadavala više teškoća nego samo pisanje. Za sabiranje terminološke građe
treba, pored šumarske naučne i stručne literature, uzimati u obzir i literaturu
šumarstvu bliskih struka (botanika, zoologija, pedologija, mašinstvo,
tehnologija, ekonomika i t. d.).


Važno je terminološku građu crpsti iz konteksta naučnih i stručnih
publikacija a ne iz izolovanih kazala, indeksa i rječnika. Samo u sklopu
povezanih rečenica moguće je utvrditi tačno značenje nekog već odomaćenog
termina. Ako postoji nejasnoća o značenju termina, treba to istaći prilikom
sabiranja građe. Osvrtanje na struke bliske šumarstvu potrebno je iz
razloga, da se ne bi — bez opravdanja — nekom terminu dalo drukčije ili
čak suprotno značenje. 0 tom, da literaturu kao najjače vrelo sabiranje
terminološke građe treba planski prečistiti, bit će riječ nešto dalje.


2. Drugo vrelo za sabiranje terminološke građe predstavlja živi narodni
jezik. Poznato je, da su šuma, život i rad oko nje bili u našoj prošlosti
tijesno povezani sa životom naroda. Odatle je razumljivo, da je naš jezik
bogat riječima, koje su nikle iz toga odnosa. Uprkos tome, da za najčišći
narodni jezik postoje klasični rječnici (Vuk, Broz-Iveković, Akademijski),
ipak se baš u odnosu na bilje, šumu i drvo osjeća u njima izvjesna praznina.
Takva se praznina jednako osjeća i u rječnicima, koji su crpli svoju građu
iz književnosti. Naša je dužnost da prilikom izrađivanja šumarske terminologije
ispunimo te praznine.
Za šumarsku terminologiju važne su sve riječi koje imaju bilo kakovi:
vezu sa šumarstvom, koje žive u narodu a nisu još zabilježene ni u šumar
skoj ni u drugoj bliskoj literaturi. Njih treba sabirati načinom koji se upotrebljava
u naučnoj obradi velikih rječnika. Trebat će zabilježiti: oblik riječi,
akcent, rod, frazeologiju, sinonime, lokalitet i značenje. Ovo posljednje
trebat će eventualno objasniti crtežom i detaljnim opisom. Bit će korisno
pribilježiti, da li se neka riječ čuje u širim narodnim skupinama ili samo u
govoru ljudi koji rade u šumi i u drvnoj industriji (radnika, vozara, splavara,
majstora, tehničara i t. d.). To je potrebno da se uzmogne etimologijskom
analizom ispitati provenijencija riječi, njena jezična pravilnost i
njen stepen upotrebljivosti kao naučnog termina.


3. I toponimi mogu da posluže pri sabiranju građe za šumarsku terminologiju.
U njima su se često sačuvale pojedine stare već davno zaboravljene
riječi. Istina, ta se starina u prvom redu odnosi na imena drveća
grmlja i bilja. No među njima ima i takvih termina, kojima se označava


ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 9     <-- 9 -->        PDF

neki rad oko šume, tla ili drveta, za koji današnjica nema odgovarajuće
riječi25


4. Nove riječi, koje ne žive u narodu nego su izgrađene po dobrim
poznavaocima narodnog jezika a u njegovom duhu, mogu predstavljati dragocjenu
građu za šumarsku terminologiju. Istina, broj takvih riječi bit će
malen, jer je malen broj lica koja su sposobna da izvrše zadatak građenja
neologizama. Od takvih se lica traži ne samo poznavanje duha narodnoga
jezika, jezičnih zakona i načina po kojima se mogu da grade neologizmi,
već prije svega tačno poznavanje definicije nekog pojma, kojoj nelogizam
treba da odgovori.
Za građenje neologizama korisno je poznavati stranu stručnu terminologiju
i njene etimologijske osnovice. Komparacijom stranih termina u nekoliko
jezika može se doći do pobude za analogiju u građenju neologizama
u našem jeziku.


II — Drugu etapu u radu oko šumarske terminologije predstavlja ocjenjivanje
stepena upotrebljivosti termina. Ishodište toga rada čini građa
sabrana u prvoj etapi. Jasno je da sabrana terminološka građa ne može
da bude sva jednako upotrebljiva. Od svakog termina moraju se tražiti
dvije osnovne osobine: da on što bolje odgovara nekom stručnom pojmu
i da je jezično besprijekoran. Među sabranom građom bit će riječi dobrih,
loših i neupotrebljivih.


Ocjenjivanje termina treba da se izvrši kritičkim načinom. Tačnije
govoreći, u drugoj etapi treba ispitati stručne i jezične kvalitete termina
i na osnovu toga ispitivanja ocijeniti, da li je neki termin dobar, loš ili
neupotrebljiv. Taj rad treba izvršiti bez obzira na to, da li je neka riječ
već ušla u šumarsku terminologiju ili nije. Postupku treba dati i kratko
naučno obrazloženje sa stručne, a prema potrebi i jezične strane. Zbog toga
je pri radu u drugoj etapi neophodna i saradnja lingviste.


III — U trećoj etapi treba: 1. da se preciziraju pojmovi, za koje se
odabire odgovarajući termin; 2. da se utvrdi koje se riječi u kojem nizu
upotrebljivosti mogu usvojiti za označavanje nekog naučnog pojma, a koje
treba odbaciti. Da bi se olakšao rad oko preciziranja pojmova, korisno je
uzeti u pomoć stranu terminologiju, u kojoj su ti pojmovi tačno naučno
fiksirani. Ako za neki pojam postoji u našem jeziku nekoliko riječi, treba
termine nanizati redom počevši od najboljega k najlošijemu. U ovoj etapi
treba prečistiti značenja za one riječi, koje su među sobom slične po formi
no označavaju različite pojmove.


Evo kratkog primjera za sve tri etape rada tačnije rečeno za rezultate rada
u tim etapama. Premier se odnosi na termine niska i visoka šuma.


T. Rezultat sabiranja: Visoka šuma, krupna šuma, šuma iz sjemena, šuma sjemenjača.
Niska šuma, sitna šuma, sitna gora, izdanačka šuma, pridanačka šuma,
šuma panjača, panjača, brgud.
II. Rezultat ocjenjivanja: Visoka i niska šuma doslovni su nekritički prijevod
njemačkih riječi Hochwald i Niederwald. Termin; visoka i niska šuma te krupna i
sitna šuma nisu logički, jer stabla mlade šume nikla iz panja radi bržeg prirašćivanja
u ranoj mladosti mogu biti viša i krupnija od jednako starih stabala šume
uzrasle iz sjemena. Termin krupna šuma izaziva nejasnoću, ako se on upotrebljava
za njem. termin Derbholz. Sitna gora može biti samo lokalna oznaka i to ne samo
za šumu poraslu iz panja već za mladu šumu uopće. Oznaka izdanačka i pridanačka
25 Naš termin »praženje« za staru tehniku iskorišćavanja šumskog tla, koja se
francuski zove essartage, ecobuage, njemački Überlandbrennen, talijanski debbio, mogao
se utvrditi iz toponima Pražnice. (Skok, Slavenstvo i romanstvo, Zagreb 1950).


547
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 10     <-- 10 -->        PDF

dobro upućuje na njen razvoj iz panja. Brgud je lokalna oznaka (Primorje), no riječ
je latinskog podrijetla (od virga f = šiba, dakle od virgultum) što znači šibljak.
Njeno je značenje šire od pojma današnje niske šume.


Biološkoj karakteristici najbolje odgovaraju termini sjemenjača, šuma sjemenjača,
panjača, šuma panjača. Dobra strana termina sjemenjača i panjača jest i u
njihovoj kratkoći i jasnoći. Uporedo s ovim treba napustiti termin »bukva sjemenjača
« u značenju »bukov sjemenjak« (na pr. kod oplodne sječe). Mogao bi se iznijeti
prigovor, da — po analogiji »šuma žirovnjača« i »šuma travnjača« — sjemenjača
znači šumu koja u prvom redu služi proizvodnji sjemena.


III. Rezultat odabiranja i utvrđivanja:
Panjača f, šuma f panjača, D: Niederwald m, E: coppicewood, F: taillis m,
I:
ceduo m, R: HH3KOCTBOJIBHHK m.
Sjemenjača f, šuma f sjemenjača, D: Hochwald m, E: high- forest, F: futaie f,
I: fustaia f. R. BMCOKOCTBOHI,HHK m.
Organizacija rada oko izrađivanja šumarske terminologije treba da w
cijelu oblast srpsko-hrvatskog jezika bude zasnovana na jedinstvenoj osnovi.
To će reći, plan rada treba da bude jedinstven a njegovo rukovodstvo centralizirano.
Tim nije rečeno, da neposredni cilj toga rada mora da bude
jedinstvena terminologija. Istina, ostvarivanje jedinstvene stručne terminologije
treba da ostane krajnji cilj za sve grane nauke pa i za šumarstvo.


Unifikacija stručnih terminologija za oblast srpsko-hrvatskoga jezika
moći će se definitivno ostvariti tek onda, kad se evolucionim putem dosegne
unifikacija jezika. To je problem, u koji nismo nadležni da ulazimo, jer on
nije naučne i stručne već opće kulturne i političke prirode. Ipak vjerujemo
da rad oko ujednačavanja naučne terminologije utire put jedinstvu našeg
književnog jezika.


Iako je krajnji cilj šumarske terminologije njena unifikacija, prvi je
njen neposredni zadatak ujednačavanje. To će reći u prvoj fazi rađa oko
ujednačavanja nije na pr. bitno, đa li ćemo zadržati prvenstveno termin
stanište ili stojbina. Bitno je da se utvrdi, da oba termina predstavljaju
ekvivalentnu oznaku za francusku riječ station ili njemačku Standort. Ipak
već u prvoj fazi rada, uz sarndnju lingviste, moći će se utvrditi, da li je u
duhu jezika bolji termin star´šte ili stojbina. 0 toj će kvalifikaciji zavisiti
nizanje termina u trećoj etapi rađa.


Rad oko šumarske terminologije treba da se — za oblast srpsko-hrvatskog
jezika — vrši na kolektivnoj osnovici. To će reći, na tom zajedničkom
radu treba da se nađu sve ustanove i organizacije, koje predstavljaju
šumarstvo kao nauku i onerativu. Pošto se radi o pitanju naučne prirode,
treba da rukovodstvo bude u rukama centralnog odbora za terminologiju,
u kom učetstvuju i predstavnici nauke. U tom odboru treba đa budu zastupljeni:
Akademije nauka, naučna društva, šumarski fakulteti, šumarski i
drvno-industrijski instituti van fakulteta i šumarska udruženja. Izbor lica
treba prepustiti rečenim ustanovama. Pritom se ne smije previdjeti činjenica,
da članovi centralnog odbora moraju biti ne samo dobri poznavaoci
šumarske struke, tačnije njenih naučnih grana, već da je u njih izrazit
smisao i za jezičnu stranu zadatka. Korisno bi bilo, da pored šumarskog
stručnjaka u centralnom odboru bude bar jedan lingvista, koji se bavio
problemom stručnih terminologija. Takvog lingvistu mogla bi staviti na
raspoloženje jedna od Akademija nauka.


U svakoj Narodnoj Republici treba da bude formiran republički odbor
za šumarsku terminologiju. Taj odbor treba da bude formiran za Narodne
Republike Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Republički
odbori treba da izvrše zadatke iz prve etape rada. Njihov je rad ograničen
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 11     <-- 11 -->        PDF

na teritorij odnosne republike. Republički odbor se brine da se planski izvrši
sabiranje građe za rad spomenut pod toč. I, 2, 3 i 4, o kojima je već bila
riječ. To sabiranje treba da se raspodijeli po naučnim granama. Za svaku
granu sabiranje treba da teče po njenoj naučnoj strukturi (dakle ne alfabetski).
To je potrebno za dalji rad naročito za upoređivanje s ostalim
terminima, koji se odnose na isti pojam ili na srodne pojmove. Izuzetak
čini rad oko sabiranja po tački I-l. Raspodjelu rada u prvoj etapi, koja se
odnosi na stručnu literaturu (tačka I-l.) treba da izvrši centralni odbor.
To iz razloga da se rad oko sabiranja ne bi bez potrebe vršio na dva kolosjeka.
Uostalom, bilo bi korisno da se pored općeg plana rada izradi i naročita
instrukcija (uputstvo).


Rad oko sređivanja šumarske terminologije predvidno će trajati čitav
decenij. Bilo bi korisno da se rezultati rada — prve i druge etape — publikuju
kao »Građa za šumarsku terminologiju«. To publikovanje dalo bi mogućnost,
da sabrana građa bude dostupna širokom krugu čitalaca, u prvom
redu šumarskih stručnjaka. Na taj bi način sabrana građa mogla biti izložena
širokoj diskusiji, a to bi doprinijelo proširivanju opsega šumarske
terminologije, dotjerivanju formi i selekciji termina. Vjerojatno je, da ne
bi bilo teško naći mogućnost za publikovanje sabrane građe. Građa bi se
mogla objaviti ili kao cjelina u izdanjima jedne od Akademija nauka ili
periodički (po granama) u naučnim i stručnim časopisima. Koliko se može
predvidjeti, obim šumarske terminologije iznosit će približno deset hiljada
termina. To znači, sabrana građa obuhvatala bi oko 350 štampanih stranica.


Kad izrađivanje šumarske terminologije prođe prvu i drugu etapu,
moći će se pristupiti trećoj, to jest izdavanju šumarsko-terminološkog rječnika
u najvažnijim evropskim jezicima. Na taj bi se način došlo do izjednačene
terminologije, dakle, do prve stepenice za jedinstvenu terminologiju.
Pored toga, terminološki rječnik uvećao bi mogućnost da se naše
šumarstvo još više služi stranom literaturom i da ono na taj način proširuje
svoje horizonte i unapređuje svoj razvoj. Na kraju, na taj način naša
šumarska nauka bolje bi se afirmirala u inostranstvu. Na putu izgrađivanja
jedinstvene šumarske terminologije mladi će pregaoci naći neku pomoć i u
šumarskoj enciklopediji, koju izdaje Leksikografski zatod FNRJ u Zagrebu.
Na svom kraju šumarska enciklopedija donijet će kratku šumarsku terminologiju
u ovim jezicima: srpsko-hrvatskom, latinskom, njemačkom, engleskom,
francuskom, talijanskom i ruskom.


Pošto sam se problemom šumarske terminologije bavio duže od četiri
decenija i sabrao u toj oblasti neku količinu iskustva, smatrao sam obavezom
prema struci, kojoj sam posvetio život i rad, da svoje gledanje iznesem
pred stručnu javnost. Pritom me je vodila isključivo želja, da bi se u
oblasti šumarske terminologije novo pokoljenje moglo koristiti iskustvom
jednoga od predstavnika stare generacije.