DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 33     <-- 33 -->        PDF

TEMPERATURNE RAZLIKE MINIMALNIH TERMOMETARA
U ZAKLONU I PRI TLU


Ing. Dušan Jedlovski — Split


P
P
oznavanje minimalnih temperatura tokom zimskih mjeseci i u ranom proljeću
koje su karakteristične za pojedina područja ili lokalitete, od neobično
je velike važnosti za poljoprivredu i šumarstvo. Spomenut ćemo
samo neophodnu potrebu poznavanja tog elementa kod studiranja uslova
mogućnosti uvođenja novih biljnih vrsta iz toplijih ili klimatski sličnih
područja. Obrada ekoloških prilika stanovitog areala, osim analize raznih
značajnih faktora kao što su tlo, oborine, vjetrovi i t. d., mora da obuhvati
i razmotri minimalne temperature koje vladaju, naročito kod introdukcije
nekih vrsta, koje su inače osjetljive na niske temperature kao što su to
na primjer eukaliptusi i citrusi.


Temperaturni podaci koji se uzimaju u razmatranje kod obrade klimatskih
prilika, redovno se odnose na podatke termometara iz zaklona
klimatoloških stanica, dakle sa visine od 2 m iznad tla. Na tom mjestu je
otklonjen utjecaj sunčeva i zemljina zračenja. Poznato je međutim, da postoje
stanovite, često i znatne razlike između temperatura koje vladaju u
blizini površine tla i one u zaklonu. ´Osim toga temperature variraju od
površine tla prema gore pa bilo tlo golo ili obraslo. Kod golog tla, koje je
tokom dana grijano sunčanom radijacijom i tokom noći rashlađivano gubljenjem
topline počev od gornjih slova, dobijanje i gubljenje topline djelomično
se regulira iz dubljih slojeva. To reguliranie ovisi o pro vodljivosti
topline i o toplinskom kapacitetu tla, ili drugim riječima, ovisi od njegovim
fizikalnim svojstvima. To nam najbolje ilustrira omjer promiena površinskih
temperatura koji je proporcionalan sa \/KS (K = koeficijent provod-
ljivO´Sti, S = toplinski kapacitet). Pjeskovito će tlo imati znatnu dnevnu
varijaciju površinske temperature, jer sadrži mnogo zraka koji ima mali
toplinski kapacitet i malu provodljivost, tako da će vrijednost l/\/KS biti
velika. Obratno, ako su prostori u tlu ispunjeni vodom, varijacije temperatura
su umanjene uslijed veće provo dlj ivo sti i većeg toplinskog kapaciteta
vode.


Tlo obraslo travnim pokrovom u odnosu na golu površinu, jače utječe
na noćno smanjenje temperature iznad tog biljnog sloja. Ovo se objašnjava
slabom pro vodljivosti zraka u sloju travnog pokrova i slabom provodljivosti
tla u kojem je isprepleteno korijenje.


Kod uzgoja biljaka u rasadnicima, kod direktne sjetve i sadnje na terenu,
tlo uzimamo kao neobrazslu površinu, barem u većini slučajeva.
Biljke u rasadniku ne stvaraju stalnu zapreku strujanju zraka a i tlo nije
u čitavom horizontalnom sloju pod površinom prožeto korijenjem. Biljke
se uzgajaju u stanovitom međusobnom odstojanju, tako da se ne mogu
uporediti sa gustim travnim pokrovom livade ili neke poljoprivredne kulture.
To isto vrijedi i za nezatravljene površine na kojima se vrši sadnja.


U svrhu dobivanja podatka o razlikama u temperaturi između minimalnih
termometara pri golom tlu i u zaklonu, iznosimo podatke mjerenja
vršenih u splitskom rasadniku Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti, kao i Stanice za maslinar
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 34     <-- 34 -->        PDF

572
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 35     <-- 35 -->        PDF

573
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 36     <-- 36 -->        PDF

574
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 37     <-- 37 -->        PDF

stvo i voćarstvo Instituta za jadranske kulture u Kaštel Starom.* Izneseni
se podaci odnose samo na period 16. I. — 28. II. te 10. — 25. IV.
1954. godine, t. j . za jedan zimski i jedan proljetni period kad je nastupilo
zahlađenje (tabela 1 i 2, grafikon 1).


Iz tih podataka jasno su vidljive razlike temperatura, koje su se ispoljile
kod minimalnih termomentara u zaklonu i onih pri tlu. Tako nam je
na primjer termometar u zaklonu registrirao u vremenskom periodu od


16. I. — 22. II. ukupno 13 dana sa temperaturama od 0° i ispod 0° C, dok
je za isto razdoblje termometar pri tlu zabilježio 23 dana (28 u Kaštelu
Starom). Dakle, 10 (15) dana više. Apsolutni minimum u zaklonu iznosio
je —7.9 (—9.0 u Kaštelu Starom), a pri tlu — 9.4° C (—9.6 u Kaštelu
Starom). Znatna je osim toga i maksimalna amplituda temperatura između
jednog i drugog termometra; ova je iznosila 5.5° C, kao što je to bio slučaj
26.
II. u Splitu.
Niske temperature registrirane koncem januara i početkom februara
1954. godine negativno su utjecale na mnoge strane vrste drveća i grmlja,
koje su kod nas unesene; tako na primjer stradali su ili jako oštećeni
mnogi primjerci Brachyhiton populnea, Acacia armata, Bougainvillea, Acacia
cyanophylla, Schinus molle, Casuarina equisetifolia i dr. Nagle promjene
temperature nanijele su velike štete osobito za vrijeme zahlađenja
u aprilu. Tada je 20. aprila zabilježen apsolutni minimum u zaklonu + 5.9°
C (Kaštela + 2.0°), a na otvorenom iznad tla -f 1.5° (Kaštela —1.2° C).
Amplituda je dakle iznosila 3.5 odnosno 3.7 stupnjeva. Baš u ovom periodu
zahlađenja registrirane su veće štete na mnogim domaćim i stranim vrstama
koje su bile u punoj vegetaciji, tim više, što je za to vrijeme duvala
jaka bura. Oštećeni su bili izbojci i lišće cedrova, lovora, bajama, višnje,
košćele, sofore, bagrema i mnogih drugih.
Koliko mogu da se razlikuju podaci termometara u zaklonu od onih
pri tlu, pokazuje nam i izvod iz mjesečnog pregleda vremena za januar
1953. godine stanice u Puli, Splitu i Dubrovniku (tabela 3). Karakteristično
je, da za to razdoblje stanica Split i Dubrovnik nije u zaklonu zabilježila
nijedan dan sa temperaturom od 0° i ispod 0° C, dok je na otvorenom
registrirano 18 odnosno 14 dana. Zapažaju se i visoke amplitude minimalnih
temperatura koje se kreću od 7.0 do 10.0° C.


Tabela 3.
Janua r 195 3
Stanic a Broj dana sa temperaturom
0 i ispod 0 C°
Maksimalna amplituda min.
term, u zaklonu i pri tlu
u zaklonu pri tlu a>
Pula 8 23 100
Split 0 18 7´9
Dubrovnik 0 14 8 9


* Agrometeoerološka stanica Split-Špinut nadmorska visina 22 m, ekspozicija
sjeverna.
Agrometeorološka stanica Kaštel Stari nadmorska visina 20 m, ekspozicija južna.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Iz ovoga što smo dosada izložili proističe nužna potreba poznavanju
minimalnih temperatura ne samo onih registriranih u zaklonu, već i pr;
tlu, jer razlike mogu da budu znatne te prema tome igraju važnu uloga
u životu biljke, naročito u njenim prvim godinama života.


LITERATURA


Brun t D.: Bases of micro-climatology, Nature No 4347, London 1953.


Jacamo n M.: Donnees climatologiques et recherches forestieres, Revue fore
stiere No 4, Nancy 1954.


Vujevi ć P.: Meteorologija, Beograd 1948.


* * Mjesečni pregled vremena u NRH. Izd. Hidrometeorološka služba NR
Hrvatske 1953.


DIFFERENCE IN TEMPERATURE SHOWN BY MINIMUM THERMOMETERS
IN METEOROLOGICAL SCREEN AND ON THE SURFACE OF GROUND


Summary


This article deals with the difference between the minimum temperature shown
by the thermometers posted in a sheltered place (meteorological screen), and that
at a highth of 5 cms over bare ground. There are further produced the data of comparative
measurements made during the months of January, february and april 1954
(table 1, 2); it can be noticed that the difference is sometimes considerable, as much
as 5.5 C°. This difference in 1953 was even 10 C° (table 3). The necessity of knowing
the minimum temperature on the surface of the ground is pointed out. Especially so
when analysing the climatic conditions in occasion of introduction of some species
from warmer areas.


O UREĐIVANJU ŠUMA U SLOVENIJI


Dr. ing. Rudolf Pipan — Ljubljana


I. Opšte primedbe
N
N
akon što je izvršena decentralizacija državne uprave te je ukinut savezni
šumarski resor je stručna povezanost između NR u nekoliko oslabila.
Stručni kadrovi u pojedinim republikama su u glavnome upućeni sami na
sebe i ne mogu očekivati da će iz centralnog nadleštva dobiti uputstva, kako
da se rese pojedini problemi. Na drugoj strani stručnjaci mogu se baviti
baš onim problemima i zadacima, koji su u konkretnoj sredini najvažniji
i najaktualniji. Držim da je ovakav razvoj potpunoma pravilan i da će
mnogo doprineti ka bržem razvitku šumarske struke u svim našim republikama.
Međutim ovakav razvoj traži da se nađu pogodne forme kako bi
se olakšala izmena iskustava i prema potrebi organizovala saradnja, ako se
radi o problemima koji u jednakoj meri interesuju dve ili više narodnih
republika.


S tog gledišta možda ne će biti od štete, ako pokušam našu stručnu
javnost obavestiti o radovima na uređivanju šuma u Sloveniji te o teškoćama
i problemima na koje smo kod toga naišli.