DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Zbog toga smatramo 1935/36. god. kao prvo uređivanje ovih gospodarskih
jedinica, jer je rađeno na isti način kao i 1953. god.


Do godine 1935. bilo je po mome mišljenju dosta lutanja i neizvjesnosti
u načinu uređivanja naših bosanskih šuma. Budući da se ovdje radi o uređivanju
prebornih šuma to nije nikakvo čudo, da su se one tek u to vrijeme
počele uređivati na savremeniji način. Možemo zahvaliti okolnostima, da
su u to vrijeme neki naši stručnjaci počeli prenositi metode uređivanja prebornih
šuma iz švicarske, koja je u to vrijeme, a i danas po svoj prilici
najdalje otišla na proučavanju i uređivanju tih šuma.


Kako znamo, danas u naprednom svjetskom šumarstvu naglo se dolazi
do spoznaje, da je preborna šuma i preborno gospodarenje pretežno gospodarski
tip budućnosti. Ovo gospodarenje je upravo kao stvoreno specijalno
za naše bosanske prilike, gdje se u velikoj većini radi o brdskim šumama
na strmim terenima i apsolutno šumskim tlima, te odgovarajućim vrstama
drveća.


Pojam i značaj Krivajinog Bazena


Navedene 3 gospodarske jedinice sačinjavaju takozvani »Krivajin
Bazen«.
To je jedan od najpoznatijih, najvećih, najkompaktnijih i najvažnijih
šumskih područja naše države.


Mislim, da gotovo nema šumara u našoj zemlji, koji ne bi znao za Krivajine
područje i za pređuzeće drvne industrije »Krivaja«. Ovo pređuzeće promjenilo je
mnogo vlasnika, a sjedište i naziv te renome na drvnom tržištu — ostao je uglavnom
isti. Smatramo, da ne će biti na odmet, ako ovdje ukratko ponovimo kratki historijat
ovoga područja i ovoga preduzeća.


Godine 1899 osnovano je u Zavidovićima javno trgovačko društvo: Bosanska
šumska industrija »Aissler i Ortlieb«, koje je sa državnim erarom sklopilo dugoročni
ugovor za eksploataciju Krivajskog područja.


Godine 1925 likvidiralo je gornje pređuzeće i osnovano novo pod imenom »Krivaja
A. D.«. Ovo je pređuzeće prestalo sa radom 1933 godine i palo pod stečaj.


Godine 1934 raskinut je ugovor sa ovim preduzećem, kome je na čelu bio F.
Regenstreif. Poslije toga ovo pređuzeće prešlo je u vlasništvo bivše Jugoslavije, a od
Oslobođenja 1945. godine ono opet radi pod imenom »Krivaja« i danas je najveće
naše socijalističko pređuzeće drvne industrije u FNRJ.


Teške milione kubika drveta dalo je ovo šumsko područje. Sama firma »Krivaja
« imala je ugovor na godišnje 300.000 m3 drveta. Iza Oslobođenja ovo područje
je davalo godišnje i preko milijon m3 drveta.


Pilana u Zavidovićima imala je ranije 24 puna gatera, a danas ih ima
nešto manje, ali sječa drveta se stalno penjala te je nedavno dostigla svoj
vrhunac i ono se sada spušta na niže. Radi velike ekonomske važnosti,
a sa druge strane radi velike preiskorištenosti drveta u ovome bazenu —
mi smo ´ovdje pristupili reviziji uređajnih elaborata i to prvi put od 1935.
god. baš u ovom području.


Kakvo je stanje šumske površine i šumskog fonda — vidjećemo
kasnije. Ovo je upravo i cilj ovoga izlaganja, da se brojčano dokaže stalno
i naglo opadanje šumovitosti i šumskog fonda u našim šumama. Kasnije
izlaganje će nam pokazati, da mi u buduće moramo budno paziti na potencijal
naših šuma te već sada moramo preduzeti ozbiljne korake ne samo za
sprečavanje smanjenja šuma, nego za njegovo ozdravljenje i poboljšanje.