DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Ranije statistike o površinama u Italiji znatno su varirale: od 75.000 do 140.000
ha (Flores, Piccioli, Marangoni, Giglioli i dr.). Prema podacima pomenutog Instituta,
sadašnja raspodjela šuma plutnjaka izgledala bi, kako je navedeno u tabeli 2.


Tabela 2.
Područj e
P
V
Ukupno
1 u t ni s o kCiste
j
e
akov e šum e H a
0/
/o
Niske Ukupno 10
Ostale kulture
sa plutnjakom
Toscana 1.268 1 261 2 4 9 632 10 900 12 3 —
Lazio 1 434 1.136 2´1 416 1.850 2-1 500
Campania — — — 35 35 — -
Puglie 227 211 0-4 20 247 0-3 4
Calabria 137 96 0 2 1.137 1.274 Vi 120
Sicilia 4.608 3.674 6 9 9.389 13.997 158 524
Sardegna 59.066 46.950 88-0 1.195 60.261 68 1 14.297


Italia 66.740 53.328 100-0 21.824 88.564 1000 15.445


Iz ovih je podataka vidljiv značaj plutnjaka za Sardiniju, koja sama ima 68%
od ukupne površine. U pogledu vlasništva, 4,8°/o površine pripada državi, 19°/o općinama
i ustanovama, 76% privatnicima.


Prvo skidanje pluta (sugherone, sughero maschio) obavlja se u starosti od 30
do 35 godina i otada se svakih 9—12 godina skida kvalitetno pluto visoke komercijalne
vrijednosti (sughero gentile). U običajenom turnusu od 100—120 godina, kvalitetno
se pluto skida u trajanju od 70—90 godina. Svjetska produkcija pluta, prema
podacima iz 1952. kreće se godišnje oko. tri milijuna q i za pojedine zemlje postoje
slijedeći podaci:


Portugal Španija 830.000 28,2%
Alžir 360.000 12,3%
Maroko 69.000 2,3%
Tunis 20.000 0,7%
Francuska 135.000 4,6%
Italija 120.000 4,1%
Ostale zemlje 5.000 0,2%


Ukupno , 2,939.999 100,0%


Vidi se da Italija, iako na skoro posljednjem mjestu po površini, producira
znatno veću količinu pluta u poređenju sa mnogim drugim zemljama. Prema najnovijim
podacima, produkcija pluta dosiže 200.000 q godišnje zahvaljujući znatnom pri


nosu po hektaru osobito u Sardiniji:


Portugal
Španija
Sjeverna Afrika
Francuska
Italija (kopno)


i Sicilija
Sardinija


q 2,15 po ha


,. 2,16 „


„ 0,73 „


„ 0,86 „


„ 1,25 „


„ 2,54 „
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Osim pluta, plutnjaka šume daju znatne nuzprodukte. 157.500 q drva, 6.800 q
slatkog ugljena, i 205.000 q žira. Uslijed svestrane upotrebe pluta, razvila se jaka
industrija za preradu; tako je u 1938. bilo 402 industrijska postrojenja, a 1951. preko


500. Cijene obrađenom plutu 1953. kretale su se za I. i II. klasu do 30.000 lira po q,
a za nebrađenu do 20.000 lira. Izvoz pluta u 1953. godini dosegao je vrijednost od
1.464,000.000 lira, a uvoz 539,100.000 L sa aktivnim bilansom u odnosu na uvoz od
925,000.000 L.
D. Jedlowski
Matjuk I. S., Vlijanie pocvennyh uslovij na razvitie kornevyh sistem drevesnih
i kustarnikovih porod (Utjecaj pedoloških prilika na razvitak korjenovih sistema
drveća i grmlja). Počvovedenie no 5/1953. str. 23—30.


Autor je proučavao ovisnost razvitka korjenova sistema raznih vrsta drveća
U mješovitim šumskim kulturama u sastavu tla i geološke podloge na Oblivskim
pokusnim nasadima u Eostovskoj oblasti u zoni tamnokestenjastih tala.


Otkopavanje korijenja vršeno je istovremeno za dvije vrste drveća razmaknute
prosječno oko l m (0,7—l,5m). Tako su na pr. na nižem dijelu valovitog relijefa
otkopani korjenovi sistemi hrasta kitnjaka (visina 13,7 m, promjer 16 cm) i običnog
bora (v = 13,9, p = 15,5 cm) u 37 godina staroj sastojini. Korijenje bora i hrasta
sezalo je do nivoa donje vode (7m), pri čemu je razvitak korijenja bio veoma nejednak
u slojevima različitog mehaničkog sastava. Jednako stari bor i hrast na povišenom
dijelu terena imali su manje dimenzije i to obični bor promjer 11,0 cm, visinu
8,6 m, a hrast promjer 8,0 cm i visinu 6 m. Korijen hrasta prodro je do dubine od
325 cm, a bora do 270 cm. Na osnovu dobivenih rezultata autor zaključuje, da je
razvitak drveća i grmlja direktno ovisan o svojstvima tla, i to u prvom redu o mehaničkom
sastavu pojedinih slojeva. Najveće razlike u strukturi i razvitku korijenja
javljaju se na prelazu između pojedinih horizonata tla, koji se razlikuju po mehaničkom
sastavu. Da bi se pravilno rasporedile vrste drveća i grmlja pri podizanju šumskih
kultura, potrebno je ne samo poznavati odno^s njihovih nadzemnih dijelova, već
i razvitak korjenovih sistema u različitim tlima.


Ing. Zlatko Gračanin


Dana 11. XI. 1954. god. na Šumarskom fakultetu u Beogradu obranio je svoju
doktorsku disertaciju pod naslovom »Istraživanja smolnog sistema, smolarenja i
smole molike (Pinus peuce, Grisebach) sa osvrtom na smolni sistem ostalih domaćih
borova« ing. Bralnisla v Pejoski , dugogodišnji saradnik našeg Šumarskog
lista. Nas sve veseli uspjeh druga ing. P. Pejoskog, pa novom doktoru šumarskih
nauka najsrdačnije čestitamo!


Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 84     <-- 84 -->        PDF

OGLAS DRAŽBE


Dana 21. studenoga 1954 u 11.30 sati održati će se u uredu šumarije
Lipovljani dražba putem pismenih ponuda za izrađeni drvni materijal
u vlastitoj režiji koji se nalazi na glav. stovarištu u Lipovljanima i to:


Broj
grupe Broj trupaca i vrst drva Sortimenat Količina Isklična
cijena
1.
Složaj br. la i I.-X1I.
hrast
jasen
brijest
Jamsko
drvo
Svega:
97-24
88-45
77-37
269 06 1,584.636-—
hrast od 1-878 složaj
br. [.-IX.
Pilan. trupci
A razreda
B
G
Prag. oblov. .
80-98
110-11
84-84
14-09
Svega : 289 22
Jasen od 1-902 slož.
1.-1X.
AB
razreda !l 76 29
18731
Svega : 263-60
brijest od 1-407
si. 1.-1 V. A/B razred 123´60
2.
3.
.. .
Složaj X1II.-XXV.
hrast
jasen
brijest
Svega :
Jamsko
drvo
Sveja .
67641
7780
143-23
98-37
319-40
5,623.573 —
1 789.435-—


Svaka grupa prodaje se kao samostalni objekat, Nudilac treba položiti
jamčevinu od 5%, isklične cijene grupe, koju drazbuje na tek. rač.
šum. gosp. polj. šum. fakulteta ili izravno na blagajni šumarije, pola sata
prije početka dražbe, Tek. rač. br. 400-T-12.


50% kupovnine imade se naplatiti u roku od 8 dana kao avans, a
ostatak nakon istrošenog avansa u roku od 3 dana po primitku fakture,
jer se u protivnom zaračunava 5% kamata.


Ponude propisno zapečaćene imadu se predati komisiji pola sata prije
početka dražbe. Predstavnici ponuđača moraju imati punomoć za podpisivanje
ugovora.


Drvni materijal koji se iznosi na dražbu može se svakodnevno vidjeti
i pregledati te se uvjeriti o kvaliteti i kvantiteti istoga.


ŠUMARIJA LIPOVLJANI
Šum. gosp. polj. šum. fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 85     <-- 85 -->        PDF

K A TR A N


TVORNICA KATRANSKIH PROIZVODA


ZAGREB


Radnička cesta 27 - Tel. 32356, 32357 -Brzojavi: Katran Zagreb


PROIZVODI:


BRUSNE PROIZVODE


Brusno platno j Šmirkov papir / Granat papir I Flint papir j Stakleni papir


BITUMENSKO-ASFALTNE PROIZVODE


Coule pogače / Mastiks pogače j Lijevani asfalt / Asfalt za parkete /
Masa za zalijevanje reski / Masa za baterije / Masa za kabele j
Masa za akumulatore


KATRANS´KE PROIZVODE


Bestilirani katran / Karbolineum i ulje za impregnacije / Katranska
ulja I Katranske smole iz mrkog ugljena j Tehnički fenol / Ortokrezol
J Tehnički metapara krezol / Ksilenoli i više katranske kiseline /
Naftalin sirovi i sublimat


HLADNE PREMAZE


„Resitol" za temeljne namaze na beton i zid / „Aresit" ljepilo
za izolaciju i premaze / „Aresit" kit za zaštitu izolacionog sloja


Sli


KROVNE LJEPENKE - BITUMEN JUTU ZA
IZOLACIJE - BITUMENIZIRANI NATRON PAPIR
- BITUMENSKE EMULZIJE - „CESTO L"
REZANI BITUMEN - TEHNIČKI FURFUROL
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ŠUMARIJA KOSKA


raspisuje


JAVNO NADMETANJE


Dana 6. XII. 1954. u uredu šumarije Koska u 10 sati,


putem pismenih ponuda, za radove na; gradnji jednokatne stam


bene zgrade u mjestu Koska.


Predračunska svota 4,500.000.— Din.


Tehnički elaborat i uslovi licitacije mogu se dobiti na uvid


svakog dana u uredu šumarije Koska za vrijeme uredovnih sati.


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb
Mažuranićev trg br. 11 — telefon 36-473 — Godišnja pretplata: za članove Šumarskog
društva NRH i članove svih ostalih šumarskih društava Jugoslavije Din 600.— za
nečlanove Din. 840.— za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih
škola Din. 200.— za ustanove Din. 1.200.— pojedini brojevi: za članove
»tudente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih škola Din. 50.—
la nečlanove Din. 70.— za ustanove Din. 100.— Za inozemstvo se cijene računaju
drostruko. — Račun kod NB Zagreb 401-T-236. Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.