DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 35     <-- 35 -->        PDF

od 40—80 godina. Na 1 ha površine kod sastojina mlađih od 40 godina
nalazi se prosječno 30 m3 drvne mase, a kod sastojina starijih od 40 godina
86 m3, t. j . prosječno po 1 ha površine 51 m3. Godišnji prirast po
1 ha iznosi 2.7 m3 borove drvne mase. Godišnji etat predviđen je sa
cea 40.000 m3 borove drvne mase ili prosječno 1.5 m3 po 1 ha, t. j . prosječno
se može godišnje sjeći 3% od postojeće drvne zalihe.


Prednja okolnost je uvjetovala, da se je u Dalmaciji, a naročito na
otoku Hvaru, poslije rata naglo razvilo smolarenje tako, da Dalmacija sada
proizvodi oko 2/T, borove smole iz cijele Hrvatske, odnosno oko 200 tona,
od čega otpada na otok Hvar 100´ tona. Na taj je način Dalmacija, iako
u pogledu drveta pasivna (drvo uvozi), u pogledu smole najaktivnija oblast
u Hrvatskoj. Međutim, postojeće stanje omogućuje, da se smolarenje može
i dalje razvijati, ali je u tu svrhu potrebno prethodno izraditi uređaj ne
elaborate.


Da bismo mogli ustanoviti budući pravac gospodarenja sa borovim
šumama u Dalmaciji, potrebno je razmotriti, koliku ekonomsku korist
imamo od smolarenih borovih šuma, a koliku od nesmolarenih, koje služe
za podmirenje lokalnih potreba, kakav je slučaj danas kod svih takovih
šuma, — a istovremeno ćemo usporediti ekonomsku korist od smolarenih
šuma spram koristi od šuma drugih vrsta drveća i raznog načina eksploatacije.


U tu svrhu razmotrit ćemo jednu borovu gospodarsku jedinicu od
70 ha, obrasta 0,75. Debljinski stepeni su normalno raspoređeni, a starost
sastojina je od 1—70 godina. Naime, prema prof. Dr. Ugrenoviću A.,
ophodnja ne smije biti dulja od 70 godina, jer prinos smole sa većom starošću
stabala opada. Pošto se ovdje smola pojavljuje kao glavni, a ne kao
sporedni prihod, potrebno je, da se gospodarenje sa ovim šumama, a prema
tome i ophodnja, uskladi sa osnovnim zahtjevima racionalnog smolarenja.


Proredama, koje se provode do 48-e godine starosti, svodi se broj
stabala glavne sastojine po 1 ha na 280—300 stabala. U Francuskoj u
Landesu pokazao se je ovoliki broj stabala po ha kao ekonomičan za vođenje
racionalnog smolarenja. Ovako mali broj stabala glavne sastojine
omogućava i postojeća podstojna sastojina (makija).


Predviđa se, da se prosječno godišnje može ukupno sjeći 120 m3. Od
toga otpada 5% na pilanske trupce (brodsku građu), odnosno 6 m3, a na
ostalu oblovinu i seosku građu također 5%, t. j . 6 m3; na ogrijev otpada
70% ili 84 m3, a na otpad 20% t. j . 24 m3. Na ovaj način uslijed skraćivanja
ophodnje od 80 na 70 godina, povećan je prosječni godišnji etat na
1 ha od 1.5 m3 na 1.7 m3 drvne mase.


Vrijednost (brutto-produkt) ove drvne mase prema sadašnjoj cijeni
uobičajenih finalnih proizvoda, ili bolje rečeno vrijednost ovih finalnih proizvoda
iznosi:


4 m3 izrađene brodske i ostale piljene građe na tržištu
a 35.000 dinara 140.000 din
5 m3 seoske građe i rudnog drveta na tržištu, odnosno u
mjestu potrošnje a 10.000 dinara 50.000 din
84 m3, t. j . 140 prm I/II klase ogrijeva postavno mjesto potrošnje
po 1.900 dinara 266.000 din


Sveg a 456.000 din


r


185