DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 38     <-- 38 -->        PDF

daleko veću korist spram koristi, koju im daju borove sastojine uzgajane
samo u svrhu proizvodnje drveta. r


Radi usporedbe ekonomske koristi od smolarenih borovih šuma sa koristima,
koje nam pružaju ostale naše visokovrijedne sastojine, potrebno je
navesti, da svedeni (finalni) brutto-produkt sa 1 ha šumske površine na
kojoj se uzgaja niže navedena vrsta drveća prema ing. Z. Potočiću (7)
iznosi:


— za hrastove šume, 120 godišnja ophodnja . . . 30.000 dinara, a
— za bukove šume, 120 godišnja ophodnja . . . 26.000 dinara,
t. j . šume alepskog bora, koje se smolare daju društvu po 1 ha skoro 70%
veću ekonomsku korist od hrastovih šuma, — a skoro 100% veću korist od
bukovih šuma, premda se u oba slučaja radi o proizvodnji jednih od najvrednijih
drvnih sortimenata koje proizvodimo u našim šumama, kao i o
proizvodnji vrlo vrijednih finalnih proizvoda iz drveta.
Pošto se u posljednje vrijeme dosta radi na tome, da bi se na području
Dalmacije što više podiglo maslinarstvo, potrebno je konstatirati, da prosječni
godišnji brutto-produkt sa 1 ha maslinjaka intenzivnog uzgoja na
području otoka Hvar i Korčula iznosi jedva 30.000 dinara (prema prikupljenim
podacima prosječni godišnji prinos po 1 stablu iznosi jedva 2 kg maslinovog
ulja, a po 1 ha jedva 140 kg). — Neobrađeni maslinjaci, kojih
na otoku Hvaru ima oko 70%, a na Korčuli oko 35%, daju oko polovinu
ovog prinosa. — Svakako bi bilo korisno ustanoviti prinos ekstenzivnih maslinjaka
u Lunu na otoku Pagu radi usporedbe sa gornjim podacima.


Važno je napomenuti također i to, da postoji mogućnost s jedne strane
povećanja prinosa smole pomoću raznih metoda stimuliranja (2, 6 i 4), a
s druge strane znatnog poboljšanja tehnološkog procesa prerade smole, što
sve omogućava povećanje finalnog brutto-produkta smolarenih borovih
šuma. Osim toga postoji mogućnost destilirani a borovih iglica u svrhu proizvodnje
eteričnog ulja, što se u nekim republikama FNRJ već vrši, te se
i na taj način finalni brutto-produkt smolarenih šuma po 1 ha može povećati
sa 49.800 dinara najmanje na 55.000´ dinara, s tim da se iz 100 kg
iglica dobije oko 8.8 kg ulja, čija je cijena 4.000 dinara po 1 kg.


Nesumnjivo nam sve ovo mora biti putokaz kod određivanja smjernica
gospodarenja sa šumama u Dalmaciji. Smjernice toga gospodarenja,
pak, moraju biti usklađene sa općim ciljem našeg šumskog gospodarstva,
prema kojemu se na sveukupno raspoloživim šumskim površinama, uz optimalno
iskorišćavanje danih proizvodnih snaga, ima trajno proizvoditi što
veću vrijednost tako, da s njom prvenstveno što bolje budu podmirene
društven e potreb e (1). što bolje podmirenie društvenih potreba
očituje se u što većoj ostvarenoj vrijednosti finalnih proizvoda, dobivenih
sa dotičnih šumskih površina, i u što većem ostvarenom nacijonalnom
dohotku.


Uz navedene ekonomske koristi od smolarenja borovih šuma, također
je važno i to, da privatni vlasnici borovih šuma, koji su u posjedu više od
50% svih borovih šuma u Dalmaciji, a isto tako i smolarski radnici postepeno
dolaze do spoznaje velike koristi, koju im pružaju te šume, te smolarenje
postaje ekonomsko-psihološki elemenat, koji utječe na pozitivnu promjenu
u odnosu čovjeka (seljaka) prema borovoj šumi, koja dosada u
Dalmaciji nije smatrana naročito korisnom.