DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 17     <-- 17 -->        PDF

F Koti mann t i liolmouist po istraživanje ma


*i- -*-ekstropol/rano
/? Keytvertf) ekstrapoLirano iz hionoskopskin t-zoterma
po 5 tu ra nu u


MGrumach srednja vrijednost između, firaucana


cunninghamii i Eucalyptus reonans
R KeylwertJi: istraz/van/o ooo buhva x « smreka


120 125 130 1H"C


4,0 0,9 qa °? o,6 o,5 0,4-0,5 >f
Temperatura kod ?60mm Ha t net vlaga.


SI. 1. HigToskopska ravnoteža vlage drveta u pregrijanoj pari kod atmosferskog
pritiska (po Kollmannu).


Relativna vlaga. Ret. vlaga definirana je kvocijentom momentanog parcijalnog
pritiska vodene pare (p) kod dane temperature i pritiska zasićenosti
vodene pare kod te temperature (pj .


Ako sušionica radi s vakuumom ili pretlakom, treba za p i p3 uzeti odgovarajuće
vrijednosti. Relativna se vlaga može očitati sa si. 2, koja predstavlja
psihrometričke tablice za temperature do 150° C.


Ako se u komori nalazi samo vodena para, ne može se govoriti 0 rel.
vlazi uzduha, jer njega u komori ni nema, zato se govori 0 rel. vlazi. U komori
se samo teoretski nalazi čista para jer se praktično uvijek nalazi barem
mala količina uzduha. Mokri termometar će stalno pokazivati 100° C, ako se
u komori nalazi samo pregrijana para u dovoljnim količinama, a suhi termometar
pokazivat će temperaturu pare.


Kretanje vode u drvetu. Kad temperatura drveta dosegne ili premaši
vrelište vode (100° C), ona voda, koja se nalazi u drvetu, pretvara se u
vodenu paru. Pritisak pare u drvetu veći je po apsolutnoj vrijednosti od
pritiska pare u komori, koji odgovara atmosferskom. Ova razlika pritisaka
ubrzava difuziju vodene pare kroz drvo. Vodena para brzo napušta drvo,
ako je brzina strujanja sredstva, kojim se suši (pregrijana para ili mješavina
pregrijane pare i uzduha) dovoljno velika, da struja toga sredstva
momentano uklanja vodenu paru s površine drveta. Vanjski slojevi_ drveta
brzo gube vlagu, ali ih u vlažnom stanju održava vodena para, koja zbog
ubrzane difuzije pristiže u velikim količinama iz unutarnjih slojeva u povr