DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Panjač e su rasprostranjene u Francuskoj u krajevima s blagom
klimom i na manjim nadmorskim visinama. Na zapadu i jugu Francuske
ima ih najviše, a na sjeveru i sjeveroistoku daleko manje. Kako je spomenuto
one zapremaju oko 23% šumske površine, što vidno utječe na nisku
proizvodnju drvne mase francuskih šuma. Panjače tvore najčešće kitnjak,
lužnjak, manje grab, kesten i lipa. Na području Mediterana i Submediterana
čine ih crnika i medunać. Bukove panjače nalaze se u prigorju i s
njima se preborno gospodarilo, t. j . sjekla su se samo ona stabla, koja su
postigla određene dimenzije (taillis furete). Ovaj način gospodarenja danas
se skoro potpuno napušta.


Ophodnja panjača je relativno mala. Na zapadu i jugu, napose u izrazito
poljoprivrednim krajevima, gdje se upotrebljava sitno ogrjevno drvo,
ophodnja se kreće od 8—12 godina. U srednjem dijelu Sjeverne Francuske
ona najčešće iznosi 20—30 godina.


U nižim predjelima Mediterana, koji su bliže moru, vrlo je proširen
na vapnenastim tlima alepski bor (Pinus halepensis Mill.) s podstojnom
oštrikom (Quercus coccifera L.) Na svježijim staništima tvori alepskom
boru podstojnu etažu crnika (Quercus ilex L.) koja je na padinama mediteranskih
brda daleko obilnija. Uništenjem takvih šuma požarom ili prekomjernim
sječama formira se na vapnenastim tlima grmolika šumska vegetacija
koju Francuzi zovu garig, (Garrigue), a na silikatnim tlima takvu
vegetaciju zovu makija. Na padinama mediteranskih brda s crnikom se
javlja i medunac (Quercus lanuginosa Thuill.), a zatim maklen (Acer monspessulanum
L.), mukinja, (Sorbus aria Cr.) crni jasen (Fraxinus ornus
L.), crni grab (Ostrya carpinifolia Scop.) i dr.


Pošumljivanje i obnova šuma umjetnim putem.
Goleme površine ogoljelog zemljišta pošumljivane su od pedesetih godina
prošlog stoljeća umjetnim putem. To su Landes-i u Cascogni, Sologne u
dolini rijeke Loire i Centralni Masiv. Površine u Landes-ima i Sologni za