DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 63     <-- 63 -->        PDF

sa restitueijom snimaka, koju vrše spomenuti
instituti, te istovremeno korištenje
podataka kod šum. uređajnih radova.


Program kursa razrađivao je slijedeću
materiju sa odgovarajućim vježbama:
historijat i zadaci fotograme tri je; točnost
i ekonomičnost; monokularno i stereoskopsko
fotogrametrijsko promatranje;
orijentacija snimaka; fotogrametrijsko
stereoskopsko mjerenje; fotografija
— fototeodolit, — aerofotokomora — pomoćni
instrumenti; aero-i geofotogrametrijsko
snimanje s organizacijom terena
za snimanje; fotoplan; optičkomehaničko,
optičko-grafičko redresiranje
i grafičko redresiranje; radijalna triangulacija;
nutarnja, relativna i apsolutna
orijentacija stereoparova; pregled steroinstrumenata
I, II i III vrste; aeroprojektor
multiplex i stereokomparator;
aerofototaksacija. Vježbe su obuhvatale
odgovarajuće zadatke konkretnih snimanja.


Voditelj kursa Dr. Tomašegović
uložio je mnogo truda, da učesnike što
bolje upozna sa zadacima fotogrametrije,
pa mu i ovom prilikom izražavaju posebnu
zahvalnost.


Ing. M. Strineka


NA NEKIM LOVIŠTIMA
ZAPADNE EVROPE


Zapadna Njemačka


Preporukom gosp. Hansa Behrendta
iz Amsterdama omogućeno je našoj delegaciji
pregledati lovište gosp. grofa von
Spe nedaleko Düsseldorfa. Ovo je lovište
namijenjeno za uzgoj visoke divljači, a
tokom II. svjetskog rata prilično je opustošeno,
tako da se danas tu nalazi nešto
srneće i jelenske divljači, divljih svinja, a
vrlo mnogo divljih kunića.


Ako ovo lovište usporedimo sa našim
»Međustrugovimia« onda zaista možemo
biti ponosni u svakom pogledu, i obzirom
na divljač i tehničko uređenje. Tu smo
jedino vrijedno spomena vidjeli jednu žičanu
ogradu, koja nije podignuta za
umjetni uzgoj divljači, nego radi zaštite
mlade šumske kulture.


Vrijedno je spomenuti i to, da nam se
pružila rijetka prilika da smo vidjeli lov
divljih kunića pomoću pripitomljene vretne
a isto tako da u vodenim rukavima ima
ovo lovište nekoliko gotovo polupitomih
divljih pataka, koje su takove radi savršenog
mira u tom lovištu. Od lovačkog osoblja
samo su dva uniformirana »lovca«.


Hoiandiju


Uz pomoć gosp. Behrendta mogao sam
da vidim i najbolje jelensko lovište Holandije
(osim kraljevskih lovišta), a nalazi
se na istočnom dijelu Holandije nedaleko
njemačke granice, u blizini gradića Arnheima.


Ovo je lovište uzeo u zakup bogati privatnik,
koji živi na imanju nedaleko tog
gradića. On nas je lično proveo kroz to
lovište, interesantno s raznih gledišta pa
i sa šumarskog.


Prostire se u području valovite konfiguracije
koja je uzrokovana pješčanim nanosima,
koji su smireni i ukroćeni radom
holanskih šumara. U koliko nisu te površine
pošumljene, obrasle su vrijeskovima,
borovnicom i drugim grmašicama, te su
to odlična područja za nizinskog tetrijeba
ruževca, a prostiru se kao velike valovite
čistine između šuma. Takovih područja
kod nas nema. Nešto slično su vrištine u
Lici, ali im manjka mir u lovištu. I ovdje
su glavne vrste šumskog drveća razni borovi,
no na starijim smirenijim područjima
ima hrasta, breze pa i bukve. U ovome se
lovištu nalazi velik broj jelena, srna, divljih
svinja, divljih kunića pored već spomenutog
letrijeba reževca.


Tehničko je uređenje lovišta na visokom
stepenu. Pored ostalih objekata tu su
i dvije lovačke kuće u kojima stanuju i
lovočuvari. Kućice su praktične, ne prevelike
i bez luksuza, građene od cigle u
posve običnom stilu.


Od lovno tehničkih objekata treba spomenuti,
da su u ovome lovištu građena
hranilistia, solista i pojilista, te kaljužišta
u grupama, a, ne porazbacano po lovištu.
Uz ovakovu jednu grupu tih objekata ima
izgrađeno podzemno skladište za hranu
kuda se sprema zrnata i zeljasta odnosno
gomoljasta hrana, a sijeno se sprema u
posebne nadstrešnice.


Lovište je ograđeno električnom ogradom,
koja je u upotrebi već više godina,
a na divljači nije zapažena nikakova šteta
od udarca struje.


Ograda ima 3 reda žica. Najniža žica
s naponom je iznad zemlje 30 cm i sprečava
prolaz divljih svinja, a eventualno
i srna. Sljedeća je na visini 1 m i treća
na visini 1,6—ljSOm.


Za naše potrebe gradile bi se takve
ograde sa visinom 2 m kod lovišta sa jelenskom
divljači, i to samo tamo, gdje ta
divljač izlazi u poljoprivredne kulture.


Za suviše dugačke poteze nišu ni građene
ovakove ograde, jer baterija ima
akcioni radius u suhoj klimi i suhom terenu
na potezu 3 km a u vlažnim uslovima
na potezu 5 km.


341