DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 176     <-- 176 -->        PDF

OSVRT NA DESETGODIŠNJI RAZVITAK I RAD INSTITUTA
ZA ŠUMARSKA I LOVNA ISTRAŽIVANJA NR HRVATSKE


J. Šafar
D
D
o Oslobođenja u Hrvatskoj vršio je istraživanja u šumarstvu uglavnom
Poljoprivredno-šumarski fakultet. Nakon Oslobođenja, unatoč ogromnih
zadataka na obnovi opustošene i opljačkane zemlje i na njenoj daljoj boljoj
izgradnji, privredni resor šumarstva omogućio je, da se kod njega osnuje
poseban institut. Ali tempo privredne izgradnje bio je mnogo brži nego
razvitak instituta. U tom razdoblju nije se dovoljno ni osjećala potreba za
rezultatima rada ove ustanove. S neiskusnim i neselekcioniranim kadrom
malog broja stručnjaka institut u danim okolnostima nije tada ni mogao
pomoći šumarskoj operativi na brzom ekonomskom uzdizanju zemlje.
Uviđajući takvo stanje rukovodstva šumarske operative nisu tada ni
utjecale na sistematski razvitak ove ustanove. Pokazalo se kasnije, da su
spontano izgrađivani pojedini institutski specijalisti bili u periodu staloženi
j eg razvitka narodne privrede vrlo potrebni i vrlo korisni za unapređivanje
operative.
Ovo je danas prvi pokušaj, da se dade historijski prikaz o radu i razvitku
Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH. Mnogi su razlozi
utjecali, da se to nije učinilo prije. Odazivajući se pozivu uredništva šumarskog
lista nastojat ću da zatraženi osvrt dadem što kraće, izbjegavajući
navođenje mnogih bitnih pojedinosti.
Institut je osnovan odmah nakon Oslobođenja. Do 1. I. 1953. bio je u
sastavu i na proračunu biv. Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (kasnije
Min. šumarstva) i potom Glavne uprave za šumarstvo. Od tada do
1. VI. 1953. on je u sastavu i na proračunu N. 0. grada Zagreba. Od 1. III.
1954. institut 33°/o svojih rashoda mora namirivati vlastitim privređivanjem,
a od 1. VI. 1954. samostalna je ustanova sa 100% vlastitim financiranjem.
Da se može dati prikaz o radu, nastojanjima i rezultatima i tako omogućiti
ocjena o radu i razvitku instituta, potrebno je prije svega iznesti
okolnosti, u kojima se on mogao razvijati. Zato ćemo u ovom napisu prikazati
ovo:


1. materijalna i personalna osnova instituta;
2. unutrašnja organizacija i veze s vanjskim ustanovama;
3. planovi rada, istraživački rad i veze s operativom;
4. publiciranje radova;
5. zaključci.
Materijalna osnova. Institut nema svojih stalnih prostorija
te je u 10 godina svog opstanka bio 7 puta preseljavan iz zgrade u zgradu.
Planom investicija za god. 1947.—1951. bilo je predviđeno osnivanje zgrade
instituta i dviju pokusnih stanica, a god. 1954. osnivanje zgrade instituta
zajedno s Institutom za drvno-industrijska istraživanja. Zbog pomanjkanja
prostorija i zbog selenja nisu se mogli osnovati ni primitivni laboratoriji.
God. 1953. osnovan je pedološki laboratorij u prostorijama pokusne stanice
Vinkovci uz obilnu pomoć šumskog gospdarstva Vinkovci i njegovih
šumarija. Pokusni rasadnik mogli smo osnovati daleko od sjedišta instituta
(22 km) kod Sesveta; on je nakon penzioniranja dvaju stručnjaka i uki