DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 74     <-- 74 -->        PDF

šumske površine mogu se ovi radovi samo djelomično vršiti, a na površini
od 151 hiljade hektara t. j . na 8% obrasle šumske površine ovi se radovi
uopće ne mogu obavljati (Tabela 2).


Tab. 2.


Obrasla površina Inter zitet šumsko g gospodare nj a
N, R. H.


Intenzivno Poluintenzivno Neotvoreno Šikare


000 ba 000 ha °/„ 000 ha ! °/„ 000 ha /. 000 ha 10


1.883
1.034 54,9 191 10,2 ! 151 8 L07 26,9 i
!
Površina šikara od 507 hiljada hektara, t. j . 26,9% obrasle šumske
površine, posljedica je ekstenzivnog gospodarenja (stočarstvo), a dodamo
li tome i 632 hiljade hektara neobraslih šumskih površina, onda nam je
nekadašnji šumski fond ove Narodne Republike umanjen za 1.139 hiljada
hektara, t. j . za 45,3%.


Proizvodne mogućnosti šumske privrede zavisne su u velikoj mjeri
od obima tehnike koja se u privređivanju šumama primjenjuje i od tehničkog
sastava sredstava koja se ulažu u tu proizvodnju. Količina i nivo tih
sredstava funkcija su općeg stanja tehnike u jednoj zemlji, a uslovljene su
prirodnim karakteristikama šumskog fonda. Stupanj tehničke opremljenosti
utječe na stupanj racionalnosti iskorišćavanja drvne mase, a s druge
strane i na visinu reprodukcije same drvne materije. Od njega u krajnjoj
liniji zavisi intenzitet gospodarenja sa šumama.