DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 31     <-- 31 -->        PDF

nj a, a ne do kraja otkaznog roka (Cl,
16).


Radni odnos se inače može razriješiti
i bez otkaznog roka no o tom mora postojati
jasan pismen sporazum (čl. 21).


Ranije smo opširno govorili o postupku
pred arbitražom za odlučivanje o otkazima.
Spomenut ćemo još razloge, kad
se otkaz od strane šumarije ne će moći
pobijati (čl. 23):


— ako radnik neopravdano izostane s
posla duže od 3 dana;
— ako radnik ne ispunjava obaveze
iz ugovora o radu bez opravdanog razloga
i
— ako je radnik prilikom zaključenja
ugovora o radu prikrio tjelesnu ili duševnu
manu uslijed koje ne može vršiti
obaveze iz ugovora;
4. — otpustom ili istupanjem
s posla.
Šumarija može radnika bez otkaza otpustiti
.s posla ´61 i!SV


— ako je radnik zatečen pri vršenju
krivičnog djela,
— ako je pravomoćnom odlukom državnog
organa osuđen na kaznu zatvora
duže od 3 mjeseca i
— ako je falsificirao isprave ili dao
neistinite podatke i time obmanuo šumariju
o činjenicama bitnim za zasnivani
e trajanje i prestanak radnog odnosa
(kvalifikacije i si.).
O svakom ovakvom slučaju šumarija
mora obavezno izvj^stiti nadležnu inspekciju
rada.


Radnik može da istupi s posla bez
otkaza (čl. 26):


— ako ne primi plaću za 15 dana po
isteku roka isplate;
— ako ga se prisiljava na vršenje krivičnih
djela ili prekršaja (prekršaji će
u praksi češće doći u obzir);
— ako ga se prisiljava na nemoralan
život;


— ako poslodavac (misli se na fizičku
osobu) ili članovi njegove porodice, koji
žive s njim u zaiedničkom kućanstvu
boluiu od bolesti koia je opasna po ziß-
vot ili zdravlje radnika i
— ako poslodavac izvrši ili pokuša da
izvrši krivično djelo prema radniku.
Nanominje se da radnik može u svim
slučajevima tražiti od šumarije naknadu
štete u visini plaće za vrijeme koje
odgovara otkaznom roku i to bez obzira
na stvarno nanijetu štetu.


5. — samim nastupanjem činjenica
uslijed kojih prestaje radni odnos, a te
bi bile (čl. 27.);


— ako je radnik pravomoćnom sudskom
presudom osuđen na kaznu zatvora
duže od 6 mjeseci;
— ako je radnik osuđen pravomoćnom
sudskom presudom na kaznu zabranu
bavljenjem određenim zanimanjem,
čije je vršenje predviđeno ugovorom
o radu i
— ako je radnik pozvan na odsluženje
obaveznog redovnog kadrovskog
vojnog roka.
6. — po disciplinskoj presudi, ako je
radnik takvom presudom osuđen na kaznu
otpuštanja s posla (čl. 29).
7. — smrću radnika (i smrću poslodavca
— fizičke osobe — ako njegov
nasljednik ne nastavi s radom u kom
slučaju radnik ima pravo, na otkazni
rok. što međutim u praksi šumarije ne
će biti slučaj, čl. 30).
Napomenut ćemo ovdje, da ugovor o
radu može biti zaključen na pokus i to
najviše za 14 dana i mora biti
izrica n tj. u ugovoru mora izrekom
stajati ,da se radi o ugovoru na pokus.
Radni odnos iz ovog ugovora može prestati
i prije isteka pokusnog roka bez
prethodnog otkaza (čl. 9).


IV.
Na kraju bismo napomenuli još jednu
obavezu propisanu Općim uputstvom o
izmjeni i donuni općeg uputstva za izvršenje
uredbe o materijalnom obezbjeđeniu
i drugim pravima radnika i službenika
koji se privremeno nalaze izvan
radnog odnosa (SI. list FNRJ br. 5/56).


U točci 2 pomenutog uputstva navedeni
su podaci koje valja šumarija da
dostavi nadležnom birou za posredovanje
rada u roku od pet dana po isprazni
enju radnog mjesta (dakle nakon otkaza),
a to su:


1. naziv šumarije, njeno sjedište, šifra
pirvredne djelatnosti i ime i prezime
ovlaštenog službenika koji podnosi
prijavu;
2. podatke o potrebnoj stručnoj spremi
za vršenje poslova na slobodnim
radnim mjestima;
3. potanje podatke o slobodnim radnim
mjestima ´-^odaci o vrsti posla);
4. o uvjetima rada (plaća za radno
mjesto, radno vrijeme, noćni rad, da li
je radno mjesto podesno za žene ili
osobe s umanjenom radnom sposobnošću,
stambeni smještaj i dr.);
5. da li je zaposlenje stalno ili privremeno;
6. rok za popunjavanje slobodnih radnih
mjesta.
237