DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 36     <-- 36 -->        PDF

com (Vaccinum uliginoswm), poviše njega
dolazi smrča a još više bukva sa
jelom i gorskim javorom. Smrča ima
ovdje habitus alpske smrče t. j . kratke,
tanke i guste grane koje sižu sve do zemlje.
Prema navodima ovdašnjeg taksatora
ing. V. Mikuletica, spominje se ovo
mrazište u knjizi »Waldbau auf pflan


G. U. PRED M E J A
Površina u ha


lišćara
Drvna zaliha u m3


četinjara


lišćara
Prosječni sječivi prirast u m3


četinjara


obrast


bonitet i


bukva


jela


Zastupanost drveća po vrsmrča


stama u °/o gorski javor


crni bor


ariš


Ophodnja je kao i kod GU Trnovo
120 godina. I tu se prije gospodarilo
oplodnom sječom, a sada se prema propisima
najnovijeg uređajnog elaborata
primjenjuje postupna sječa u okruzima.
Ukupna površina ove gozdne uprave iznosi
4741,14 ha, od toga je pod šumom
4450,72 ha, poljoprivrednog zemljišta ima
54,28 ha, a neplodnog 230,14 ha. Kako
je već prije spomenuto i tu je šuma podijeljena
u dva gospodarska razreda: A
gospodarska šuma i B zaštitna šuma. Cijela
je šuma podijeljena na 109 odjela,
sa glavnim i sporednim prosjekama,, koje
se uglavnom poklapaju sa konfiguracijom
terena. Slično kao kod GU Trnovo
i tu su korištene, gdje je to moguće, ceste,
putevi i staze za prosjeke, a oznake
su analogne već prije spomenutim. Postoji
šumska karta iz godine 1953. koja
je štampana u 3 boje i 450 primjeraka.
U toku je štampanje karte u mjerilu


1 :20 000.
Na daljnjem putu zaustavili smo se
kod motorne žičare u Mrzloj rupi, gdje


zengeographisch-ökologischer Grundla


ge«, 1950 str. 12.


Bolje ilustracije radi potrebno je, da
dademo još i prikaz stanja GU Predmeja,
na čijem se teritoriju nalazi ovo mrazište.
Kako je uređajni elaborat ove
GU bio baš pred završetkom, dobili smo
iz njega slijedeća podatke:


Gospodarski razred


A B


3619,68 831,04


511,149 83,374


359,826 101,618


4.653 579
4,577 1202


0,6 0,6


4 4


66,87 61.26


20,54 8,08


9,62 28,69


2,16 0,27


0,80 1,70


0,01 —


se upravo izvlačilo ogrevno i celulozno
drvo, a interesantno je napomenuti da
se celulozno drvo izrađuje na samom
stovarištu. Zičara je dugo 2700 m, a ka


pacitet joj je 50 prostornih metara u 8
sati. Opsrkbljena je i sa telefonom, koji
služi za vezu rukovodioca žičare sa
šumskim radilištem.


Uz cestu Mrza rupa — Idrija, vidjeli
smo veoma zanimljiv primjerak smrče,
habitusa sličnog Pančićevoj omorici, koja
još do danas nije determinirana.


Kod mjesta Vojsko razgledali smo
motornu žičaru, dugačku 900 m, sa kapacitetom
60 do 90 prostornih metara za
8 sati rada. Ujedno smo vidjeli osmatračnicu
za šumske požare, a spomena
je vrijedno,, da je na ovom području u
zadnjih 10 godina bio svega jedan šumski
požar, kojom prilikom je izgorjelo
jedva jedan hektar šume, zahvaljujući
veoma dobro organiziranoj šumsko-požarnoj
službi.


Gozdnu upravu Idriju sačinjavaju
dvije gospodarske jedinice, Idrija I i