DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Idrija II. Njezino uređenje analogno je
uređenju GU Predmeja i GU Trnovo.
Novih taksacionih podataka još nema,
jer je prošle godine provedena revizija
samo za jedinicu Idrija I, a uređajni elaborat
je u izradi. Također su štampane
karte od Idrije I i to u pet boja (crvenom
su označene komunikacije, crnom
unutarnje razdjeljenje šume, zelenom
granice, plavom vode i smeđom izohipse.
Donosimo neke podatke o GU Idrija:


Idrija I Idrija II


ha ha
površina pod šumom 3214,98 3931,89
poljopr. površina 56,28 16,59
neplodno zemljište 42,84 87,95


Ukupno : 3314,10 4046,43


&


Kultura crnog bora kraj
sela Njeguši - Crna Gora


Idrija I podijeljena je na 56 odjela,
a Idrija II na 70 odjela. Na putu za samu
Idriju još smo razgledali mlade bukove
jednodobne sastojine, za koje postoji
mišljenje, da su jedne od najljepših
u NR Sloveniji. Stabla su veoma visoka,
pravna, krošnje primjerne a sklop
potpun.


U Idriji smo razgledali zgradu šumarije
i samo mjesto odakle smo produžili
u Logatec. Usput smo razgledali jelove
i smrčeve sastojine na Pevcu. Ove sastojine
su veoma dobro razvijene a odlikuju
se veoma velikim visinama. Na
nekim oborenim stablima i trupcima na
pomoćnim stovarištima, mogli smo utvrditi
da je debljinskim prirast srazmjerno
nizak.


Ove sastojine su uglavnom dvoetažne,
obrasta 0,7 do 0,6 a ponegdje naginju
ka prebornoj strukturi, time da im manjkaju
stabla najjačih debljinskih stepena.


Tendencija je GU Idrije pretvoriti ove
sastojine u preborne.


Iz Logatca krenuli smo u Ilirsku Bistricu,
gdje smo razgledali tvornicu ploča
iz drvnih vlakanaca. Ona je sagrađena
u periodu od 1940. do 1945. godine.
Po oslobođenju ovih krajeva došla je i
ona pod upravu Narodnih vlasti, a budući
da je bila tokom rata oštećena, započela
je sa radom početkom 1946. godine.


Kao sirovina za proizvodnju lesonit
ploča upotrebljavaju se okorci, okrajci i
nešto celuloznog drveta i to uglavnom
jelovi pilanski otpaci sa nešto borovog
celuloznog. drveta. Upoznavajući se sa
procesom proizvodnje lesonit ploča,, koja
se odvija.po Fibroplast postupku, upo


;znali smo se sa radom pojedinih strojeva:
kao što su: sječkalica, sortirer, elevator,
silos, kotao za kuhanje, Bifforovi
mlinovi, zgušćivač, stroj za oblikovanje
ploča, hidraulička preša, cirkular za
obrezivanje ploča i t. d.


Tvornica proizvodi više vrsta ploča,
kojih kvalitet zavisi o tome, dali se dodaju
odnosno u kojem postotku se dodaju
fenolske smole. Za proizvodnju 1
m3 ploča potrebna su tri prostorna metra
drvenih otpadaka, l,7°/o kaustične sode,
9 do 18 litara sumporne kiseline,
l,8°/o parafina te 3 do 12°/o fenolskih smola.
Prosječna težina 1 m2 ploče iznosi
oko 4 kg.


Razgledavanjem tvornice ploča iz drvenih
vlakanaca u Ilirskoj Bistrici završen
je put po NR Sloveniji, te smo
krenuli preko Rijeke za Crnogorsko primorje.


243