DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sto se tiče odnosa između etata i izvršene
sječe, interesantno je istaknuti,
da se u većini evropskih zemalja siječe
više od etata (na pr. Danska, Njemačka,
Nizozemska, Švicarska, Jugoslavija, i t.
d.), dok je u manjem broju zemalja obrnuti
slučaj (Irska, Italija, Luksemburg,
Norveška i Švedska) usprkos općenito
povoljnim uvjetima na drvnom tržištu.


Izvršena pošumljavanja u 1954. godini


TABELA 2


: 0) a


"2 c


´*5 i i c «


i «>"


a > 0) a« 1.5 "8


r->
B


a i II


1o &<


površina u hektarima


Njemačka 8.216 20.0001 — 2 70*429
Austrija 1.381 499 1,20 9.703

Belgija 600 3.5003 600 —


Danska 1.500 2.000 1.000

Španija 90.788 1.000 460 17.758
Finska 33.000 20.000


— —


Francuska 24.000 4.600 13.700 22.000
Grčka 4.800 1.200


—, —


Irska4 4.150
1.250S


— —


Izrael 4 704 140


— —


Italija 15.000 7.000


— —


Luxemburg 42 18 118 106
Norveška 6.426 7.034


—iNizozemska 950 125 250

Portugal 10.8970


— — —


Vel. Britanija 19.200 — 1 4007 16.3008
Sjev. Irska 1.042 6.6

Cipar 668


— —


Švedska 2.000 20.000

Švicarska 170» 201 709 1001
Turska 393 1.335


— —


Jugoslavija 20.000 4.800 2.000 3.000


Ukupno : 212.927 42.495 58.718 196.71510


u 1952.11 223.459 30.720 338.698 191.174


u 1953.11 241.458 39.463 22.946 208.874


1 Ocjena;
2 Nedostaje statistika;
3 Naročito drvoredi;
4 Samo državne šume;
5 Od 1250 ha otpada 829 ha na pošumljava


nje normalnih sjeeina, a 421 ha na pošumljava


nje paljevina i si.;
0 Treba još dodati osnivanje drvoreda, pošu


mljavanje čistina;
7 Samo državne šume;
8 Zajedno sa prirodnim pomlađivanjem;
9 Odnosi se samo na radove, koji su subven


cionirani od confederacije;
10 Uračunato je prirodno pomlađivanje u Vel.
Britaniji;
n Nije uzet u račun Izrael.


2. c) Pošumljavanje u 1954. U toku
1954. pošumljeno je više od 200.000 ha u
23 evropske zemlje (vidi tabelu 2). Velika
pošumljavanja izvršena su u Spaniji
(90.778 ha), u Francuskoj (24.000 ha), u
Jugoslaviji (20.000 ha), u Velikoj Britaniji
(19.200 ha) i u Italiji (15.000 ha).
U 1952. pošumljena je u Evropi površina
od 223.459 ha, u 1953. površina od
241.45« ha, a u 1954. površina od 212.927
ha (dakako uzimajući u obzir zemlje,
koje su komisiji dostavile izvještaje —
vidi tabelu 2). To znači, da je u 1954.
manje pošumljeno nego u prethodnim
godinama, što se pripisuje uglavnom manjem
pošumljavanjem u Spaniji i Italiji
u posljednjim godinama.


Od vrsta drveća kojima se pošumljavalo,
četinjače su bile zastupane sa 75°/o
(naročito bor i ariš), a topola i eucalyptus
sa 5°/o.


Diskusija je bila plodna, a učestvovlo
je mnogo delegata (Francuska, Švicarska,
Švedska, Jugoslavija, Belgija i


t. d.).
Evropska komisija za šume je utvrdila,
da je u toku 1954. iskrčeno 27.689
ha šume i to u Finskoj 23.000 ha, u Francuskoj
1.332 ha, u Grčkoj 1.981 ha, u
Izraelu 550 ha, u Luksemburgu 56 ha, uNizozemskoj 700 ha i u Švicarskoj 70 ha.


Evropska komisija za šume prihva


. tila
je prijedlog radne grupe za pošumljavanje,
da ta grupa održi posebni sastanak
izvan okvira komisije za šume.
Prihvaćen je prijedlog delegata Francuske,
da se radna grupa za pošumljavanje
sastane u 1956. godini u Francuskoj,
gdje bi se organizirala posebna stručna
putovanja za upoznavanje tehnike
pošumljavanja u Francuskoj.


3. Sitni privatni šumski posjed. Delegati
su redom podnosili referate o sitnom
privatnom šumskom posjedu. Nakon
podnesenih referata i diskusije, komisija
je konstatirala, da u gotovo svim
evropskim zemljama država pomaže privatne
male vlasnike šuma bilo direktno
ili indirektno.
U većini evropskih zemalja osjeća se
tendenca za komasaciju sitnog privatnogšumskog posjeda o čemu se najviše diskutiralo,
jer je to bio jedan od glavnih
problema o ovoj točki dnevnog reda. U
mnogim zemljama postoje šumske zadruge,
koje su vrlo dobro organizirane. U
nekim zemljama centralne Evrope šumske
zadruge nalaze se u okviru poljoprivrednih
komora, koje imaju u izvjesnim
slučajevima velik« ovlasti. U mnogim
evropskim zemljama pruža se privatnim
posjednicima malenih šuma stručna
pomoć. Tako je na pr. u Francuskoj
Visoka šumarska škola u Nancy-u organizirala
specijalne kurseve za privatne
vlasnike šuma s obzirom na gospodarenje
i njegovanje njihovih šuma.


4. Ekskurzija. Dne 13. oktobra 1955.
održana je vrlo uspjela ekskurzija na po247