DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 81 JANUAR-FEBRUAR GODINA 1957


POŠUMLJAVANJE NA TERASE U DEGRADIRANOJ ZONI KRŠA


Ing. M. Simunović (Dubrovnik)


Pod utjecajem klime razvile su se zonalne crvenice na sredozemnom području
Krša i zonalna smeđa primorska tla na polusredozemnom području (Gračanin 1942).


Crvenice su obrasle zajednicom šume česmine (Ometo-Quercetum ilicis H-ić)
a smeđa primorska tla zajednicom šume medunca i bijeloga graba (Carpinetumorientalis croaticum H-ić).


Prekomjernom sječom i ekstenzivnim pašarenjem degradirale su se ove asocijacije
i to šuma česmine u makiju i šuma hrasta medunca i bijeloga graba u
šikaru. Daljim procesima regresije vegetacije nastale su i nastaju, u ovim dvijema
asocijacijama, kamenjare. Na njima je u sredozemnom području najznačajnija
zajednica razgranjene kostrike (Brachypodium ramosum) i u polusredozemnom
području zajednica trave rđobrade (Brometo-Chrysopogonetum grylli H-ić) sa pojedinim
izrazito kserofitnim vrstama (Horvat 1949). Na kamenjarama je skeletno
i skeletoidno tlo odgovarajućeg zonalnog tipa tla. Ono se zadržalo uglavnom između
površinskog kamenja, koje najčešće pokriva površinu u velikom postotku.


Radi pravilnog izbora vrsta i tehnike rada pri pošumljivanjima u degradiranoj
zoni Krša prethodno se mora dobro proučiti ekologija staništa, koja obuhvaća
klimatske, edafske, orografske i biotske faktore.


Među klimatskim faktorima je svakako od primarnog značaja godišnja količina
oborina i posebno njen raspored u toku godine, pošto je vlaga, pored topline
i zraka, jedan od osnovnih činilaca u životu biljaka.


Područje degradiranog krša, prema godišnjem rasporedu oborina, ima mari


timni oborinski režim, jer glavniji dio oborina padne u hladnijem dijelu godine


(Škreb 1942). Razlog je u tome, što je ljeti temperatura zraka previsoka, a relativna


vlaga preniska, pa se ne može izvršiti kondenzacija vodene pare. U takvim je uslo


vima redovito pojava ljetne suše, pa kada uzmemo u obzir pored ova tri klimatska


faktora još i apsolutno trajanje inoslacije sa minimumom naoblake, onda dolazimo


do zaključka o zaista nepovoljnim uvjetima u tome godišnjem dobu.


Zbog tog se kod pošumljavanja, a pri tako nepovoljnim klimatskim faktorima


u toplijem dijelu godine, postavlja kao problem što veće očuvanje onoga dijela


vlage koji se gubi evaropacijom.


Svrha je ovoga članka, da se o pošumljavanjima u degradirano! zoni Krša
iznesu stanovita iskustva sa posebnim osvrtom obrade tla na terase. Takav način
pripreme tla za sadnju i sjetvu bio je kod nas primijenjen u Crnoj Gori i Boki
Kotorskoj od 1926 godine (Burlakov 1929). Godine 1940 je istim načinom obrade
tla na terase bila podignuta kultura Orlić a u Župi Dubrovačkoj, a ona se od
1952 godine ponova primjenjuje na području Šumarije Dubrovnik.


Prednosti obrade tla na terase


Ukoliko je viša temperatura zraka, manja relativna vlaga zraka i
jači vjetar, utoliko su veći gubici vode iz tla putem isparavanja. Pored
ovih vanjskih činilaca na isparavanje vlage imaju utjecaja i biljni po


1
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 4     <-- 4 -->        PDF

krov, reljef i ekspozicija. Sila isparavanja je veća od sila kohezije, koje
djeluju u opnenoj i čak kapilarnoj vodi, pa se ono može suzbiti jedino,
ako se iznad površine tla obrazuje zrak zasićen vodenom parom. Dopiranje
kapilara do same površine također pojačava isparavanje. (Stebut
1949).


Kod obrade tla i prašenja prekidaju se kapilari, pa na toj površini
prekopani odnosno razrahljeni sloj tla sprečava isparavanje.


Uobičajenim načinom kopanja rupa za sadnju na Kršu čije su dimenzije
obično 40/40 cm (često i manje), obrađena površina jedne rupe
je svega 0,125 m2. Jasno je, da se biljci, posađenoj u takvoj rupi, ni
pri samoj obradi ni docnijim prašenjem ne može pružiti efikasnija zaštita
protiv gubitaka vode isparavanjem. Voda isparava iz okolnog neobrađenog
tla, a time povlači i isušivanje zemlje oko žilja u obrađenom
tlu same rupe. Sa druge strane korijenje posađene biljke prodire relativno
brzo u neobrađeno tlo, koje se i inače normalno lako isušuje već
na početku ljetnog perioda.


Prema tome treba nastojati kod pripreme tla za sadnju na Kršu
da se obrađuju što veće površine. Najbolja bi bila obrada po cijeloj
površini, ali je to nemoguće na skeletnim i skeletoidnim tlima kraških
kamenjara.


Tako smo jedino u mogućnosti da obrađujemo tlo na ograničenim
dijelovima površina, koje imaju širinu najmanje 1,0 m, duljinu barem
1,5 m, a ne smiju biti prekopane pliće od 80 cm. Ako teren dozvoljava,
onda je svakako bolja obrada površina širih i što duljih a naravno i sa
većom dubij inom.


Na ravnom terenu, što je na području Krša rjeđi slučaj, tako obrađeno
tlo nazivamo »brazda m a«, koje su u stvari, zbog površinskog
kamenja geološkog supstrata, isprekidane pruge. Naprotiv na nagnutim
terenima nužno je kod ovoga načina pripreme tla, sa donje strane podizati
podzide. U tom slučaju upotrebljavamo naziv »t e r a s e«. Kako u
praksi pošumljavamo većinom na nagnutim terenima, to ćemo u daljem
izlaganju upotrebljavati samo naziv »t e r a s a«.


Obrada tla na terase ima svakako svojih prednosti u poređenju sa
uobičajenim načinom kopanja rupa za sadnju.
Pri obradi je tla na terase obrađena površina prije svega najmanje


1.5 do 2,0 m2 sa slojem prosječne dubljine od minimum 80 cm, pa se
u njemu već može povoljno da odrazi povećana poroznost — šupljikavost
tla sa širim nekapilarnim porama. Na taj način otklanjamo nega,
tivne osobine zbijenog tla u pogledu stanovitih faktora, koii su važni
za životne funkcije biljaka.
Tako je obradom tla postignuta rastresitost, čime je omogućeno brže
i bolje upijanje oborinske vode, a ujedno se smanjuje i gubitak vode
uslijed otjecanja po površini.
Postiže se i povoljan kapacitet za zrak, koji je također od važnosti
za razvoj korijenovog sistema.


Voda u širokim nekapilarnim porama obrađenog tla terase istjeruje
zrak, ali, kada se ona izgubi u dubijini ili potroši transoiracijom biljaka,
zrak ponova ispunjava pore. Time je omogućena aeracija, koja je otežana
u kapilarima zbijenog tla.


2
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Pored naprijed pobrojanih prednosti treba posebno podvući i činjenicu,
da se prekidom kapilariteta sprečava isparavanje vode iz obrađenoga
sloja najmanje dubijine od 80 cm, dok on u isto vrijeme onemofgućava
gubljenje vode iz kapilara donjeg neobrađenog sloja. To je od
bitne važnosti za vodni režim tla u ljetnom sušnom periodu.


Terase u šah matskom rasporedu, posebno one koje su podignute
poprečno -na brazdice i jaružice, umanjuju intenzitet spiranja čestica
tla razbijanjem žive sile površinske vode, a to se može jasno uočiti već
za nastupa prvih ekvinokcijalnih kiša nakon obrade tla.


Na terasama je olakšano plijevljenje i prašenje kao i popunjavanja
bez većih materijalnih troškova.


«PC?iY


>-»«
SI. 1. Kultura Golo Brdo


— Visočani. Tlo obrađeno
na terase. Snimljeno
22. X. 1955.
Tehnika obrade tla na terase


U praksi pošumljavamo na terase takve degradirane terene sa
razbijenim vegetativnim pokrovom, koji su pokriveni na više od 50%
sa površinskim kamenjem. Pod takvim prilikama nastojimo da obradimo
barem jednu četvrtinu površine odnosno 2.500 m2 po hektaru. Ako
uzmemo, da su terase prosječne širine 1,5 m, onda je njihova ukupna
duljina po hektaru circa 1.700 m. Kada bi teren dozvoljavao, da se one
izvode kontinuirano odnosno da pošumljavamo na gradone, onda bi međusobni
razmak gradona iznosio nešto ispod 6 m. S obzirom da između
terasa jednoga reda ima neobrađenih međuprostora i to radi površinskog
kamenja, to se smanjuje udaljenost redova u konkretnim slučajevima
na 4 do 5 m. Kod prosječne duljine jedne terase od 2 m i kod
obrade jedne četvrtine površine njihov je ukupan broj 850 po hektaru.


Podizanjem terasa u šah matskom rasporedu, tako da one u slijedećem
redu dođu poviše neobrađene površine prethodnog reda, postižemo
ravnomjerniju obradu u granicama stvarnih mogućnosti, a ta ravnomjernost
je važna i zbog budućeg sklopa kulture.


Terase se podižu po izohipsi. Pošto se rade isprekidano, to za njihovo
trasiranje nije potreban čak ni padomjer, kao što je slučaj kod
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 6     <-- 6 -->        PDF

gradona. Ako se i desi, da je planum terase na jednom kraju niži za
par centimetara, ipak voda ne će nanijeti štete s obzirom na relativno
kratku duljinu terase. Ona će istina nanijeti nešto zemlje na nižem
kraju terase, pa će na taj način biti otklonjena griješka koju je učinio
radnik.


Podizanjem malih humki određuje rukovodilac radova međusobni
razmak redova, a posebnu pažnju obraća na šah matski raspored terasa
obilježavanjem mjesta za kopnje. Po završetku obrade tla na terase
jednoga reda prelazi se na obradu slijedećeg reda idući odozgo na niže.
Kada su radnici i pomoćno osoblje dobro upoznati sa tehnikom rada,
onda se dalje vođenje posla može povjeriti lugaru ili sposobnom predradniku
uz obaveznu kontrolu.


Radnici se razpoređuju u grupama od 2 do 3 čovjeka s time, da se
jačim radnicima dodijele slabiji zbog veće produktivnosti rada. Kod
dužih terasa rade po dvije grupe radnika. Jedna grupa počinje sa kopanjem
i zidanjem podzida na jednome kraju terase a druga na sredini, te
napreduju u istome pravcu. Tako oni ne ometaju jedni druge.


Rad se započinje prekopavanjem zemlje i odstranjivanjem korova
sa vađenjem panjeva i žilja vegetativnog pokrova koji je prethodno
posječen. Krupno kamenje se takođe uklanja iz zemlje, pa se s njim
gradi podzid, koji mora biti dobro ukopan i dovoljno čvrst, da bi izdržao
težinu zemlje. Visina podzida je ovisna o nagibu terena (strruji
teren — viši podzid) i dubliine tla (dublje tlo — niži podzid). Tlo treba
prekopati što dublje imajući u vidu razloge o prednostima obrade tla
na terase. Ako je tlo plitko, onda se nastoji podići podzid sa što krupnijim
kamenjem, međusobno dobro povezanim, jer se na taj način, pošto
podzid mora biti viši, bolje sprečava gubitak vlage u obrađenom dijelu
tla bliže podzidu, odnosno otklanja se mogućnost da on djeluje kao
drenaža.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Kamenje do 10 cm krupnoće ostavlja se u prekopanom tlu. Nakon
prekopavan ja i izgradnje podzida korisno je površinu zasuti sitnim
šljunkom, da bi se spriječilo stvaranje pokorice i pukotina a time i
gubljenje vode iz tla. Međutim, često nailazimo na terene bez šljunka,
jer geološki supstrat nije svugdje podložen procesima jačeg raspadanja.
U tome slučaju se površina terase pokrije krupnijim više pločastim kamenjem,
koje. radnici učvrste u tlu lakim pritiskom noge, pa iznad
kamenja nanesu sloj zemlje debljine od 10 do 15 cm. Pokrivanje sa
krupnijim kamenjem je naročito važno na crvenicama, jer se na njima
lako stvara pokorica i duboke pukotine sa širinom od par centimetara,
pa, pored isparavanja vlage, dolazi i do jačeg zagrijavanja tla naročito
tokom ljeta. (Simunović 1955).


Planum. terase mora imati blagi kontrapad u odnosu na nagib terena,
kako bi se što više omogućilo upijanje onoga dijela oborinske vode,
koji, naročito pri jačim pljuskovima, otiče površinski. O ovome kontra
padu se mora voditi računa prilikom posipanja šljunkom ili oblaganja
površine terase krupnijim pločastim kamenjem.


Pripremu tla za pošumljavanje na terase vršimo od proljeća do
konca ljeta odnosno do početka ekvinokcijalnih kiša. U tome vremenskom
periodu imamo dovoljno vremena za blagovremenu obradu, a pored
toga u ova dva godišnja doba je minimalni gubitak radnih dana
zbog kiša. Kako jesenja sadnja u području česmine i u području hrasta
medunca i bijeloga graba ima, po našenjem mišljenju, prednosti nad
proljetnom (na ovo ćemo se posebno osvrnuti u daljem izlaganju), to
je važno, da tlo bude pripremljeno za sadnju do početka nastupa kišovitog
perioda.


Izbor vrsta


Izbor vrsta je ovisan od mnogih faktora, u prvom redu ekoloških,
ali se ujedno mora voditi računa i o ekonomskim momentima, koji su
posebno važni za zonu degradiranog Krša s obzirom na agrarnu prenaseljenost.


U svakom slučaju treba težiti mješovitim kulturama četinjača i
listača, radi što boljeg zdravstvenog stanja buduće sastojine, smanjenja
opasnosti od šumskih požara i rješavanja problema ispaše stoke.


Od ne manije važnosti je i uzgoj odgovarajućih vrsta voćaka zbog
prihoda od njihovog uroda, ali pod uvjetima, da tlo Dod voćkama ne
bude izloženo procesim aerozije.


Kako se na sredozemnom i polusredozemnom području Krša pretežno
pošumljava na skeletnim i skeletoidnim tlima sa razbijenim vegetativnim
pokrovom, to se kod uobičajene sadnje u rupe prednost mora
dati četinjačama radi njihove otpornosti protivu suše već u prvim
godinama života.


Obradom tla na terase popravlja se vodni režim tla u tolikoj mjeri,
da je moguće proširiti izbor vrsta i na izvjestan broj listača. Ujedno
je moguća i sjetva izvjesnih vrsta četinjača i listača sa sigurnijim
uspjehom.


Prema našem iskustvu ,pored dosadašnjeg najčešćeg pošumljavanja
sa alepskim borom i čempresom, moguće je sa uspjehom koristiti i ove


5
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 8     <-- 8 -->        PDF

vrste: rogač (Ceratonia siliqua), badem (Prunus communis) košćelu (Cel-
tis australis), šipak (Punica granatum), crni jasen (Fraxinus ornus), dud
Morns alba et nigra). Sigurno da ima još vrsta sa kojima bi se moglo
pošumljavati na terase, pa njihov izbor treba proučiti u svakom konkretnom
slučaju.


Vrijeme i tehnika sadnje


Smatramo, da na mediteranskom i submediteranskom području
Krša prednost ima jesenja sadnja.


Premda se biljkama u rasadnicima pruža sva potrebna njega, ipak
one tokom ljeta više manje vegetiraju radi visokih temperatura zraka
i drugih nepovoljnih klimatskih činilaca. To se jasno opaža na četinjačama,
koje, poslije završenog proletnjeg razvoja, nastavljaju rast tek na
jesen nastupom prvih jesenjih kiša.


Prema tome jesen je pravi momenat za presadnju četinjača, koje,
u uvjetima blage zime područja česmine i manje blage no ipak povoljne
zime područja hrasta medunca i bijeloga graba, do nastupa ljetne suše
toliko ojačaju, da u tome periodu mogu odolijevati ekstremno nepovoljnim
faktorima klime. Naprotiv kod proljetne sadnje, u odnosu na nastupajući
sušni period, presađene biljke imaju mnogo kraće vrijeme za
učvršćivanje u tlu i početak vršenja normalnih fizioloških procesa, Sa
druge strane, nismo nikada u mogućnosti predvidjeti početak sušnog
perioda koji u ovim područjima može nastupiti i vrlo rano, pa to može
imati odlučujući upliv na neuspjeh proljetne sadnje četinjača.


Premda su listače tokom zime bez asimilacionih organa, no mi smo
i s njima imali veći postotak primanja kod jesenje sadnje. Ovo objašnjavamo
time, što se zemlja slegne oko žilja tokom zime, a osim toga presađena
sadnica počinje pravovremeno sa listanjem čim toplina dostigne
odgovarajući stupanj.


Konačno kod proljetne sadnje kako četinjača tako i listača može
se desiti da loše vrijeme sprečava sadnju, a zatim da ubrzo nastupe
povoljni uslovi za vegetaciju.


Sadnju jednogodišnjih i dvogodišnjih četinjača i jednogodišnjih
listača vršimo u zasjek koji pravimo željeznim mačem. Dubijina zasjeka
mora biti veća od duljine korijenja, pa se sadnice lijevom rukom stavljaju
što dublje. Radnik desnom rukom zasipa sitnom zemljom i u isto


* vrijeme lijevom rukom postepeno podiže sadnicu sve dotle, dok zasjek
ne bude zasut do polovine dubljine, a korijenov vrat je u tome času
dva do četiri centimetara iznad površine tla. Sada radnik oko sadnice
zbija zemlju sa opruženim prstima, pa nastavlja desnom rukom zasipavanje
i pesnicom zbijanje zemlje oko žilja sve dok ne bude zatrpan
zasjek. Kroz to vrijeme lijevom rukom stalno pridržava sadnicu pazeći
da bude posađena uspravno. Iza toga se zemlja oko sadnice lako pritisne
nogom, pa se površina oko nje obavezno ili pospe zemljom ili razrahli,
radi stvaranja rastresitog sloja. Sadnica se zato stavlja duboko u zasjek
na početku sađenja i postepeno se izdiže prilikom zasipanja zasjeka do
njegove polovine, da bi vrh glavnoga korijena bio okrenut na dolje,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 9     <-- 9 -->        PDF

jer se u protivnom sigurno osuši posađena biljka. Jedan radnik na ovaj
način može da posadi do 160 sadnica.


Sadnju dvogodišnjih sadnica listača sa razvijenim korijenovim
sistemom obavljamo na terasama kopanjem rupa. Njihove dimenzije su
u ovisnosti od razvijenosti korijenja. One se u principu kopaju neposredno
pred sadnju, jer se u protivnom može desiti, ako su ranije iskopane,
da bura osuši pa i odnese zemlju.


Primjenjujemo kitastu sadnju alepskog bora sa 3 do 5 sadnica ili
čempresa sa 2 sadnice. Zbog toga ne razdvajamo sadnice prilikom njihovog
vađenja u rasadniku kao ni pri pakovaniu za transDort. Ostavljajući
isprepletano žilje i zemlju oko njih uvelike se otklanja oštećivan
je korijenovih dlačica.


SI. 3. Kultura Srđ—
Dubrovnik. Kitasta
sadnja alepskog bora
(4 sadnice u zasjeku)
posađenog u IX mjesecu
1955. god. Snimljeno
10. X. 1956.


Kitastom sadnjom sadnica, sa zemljom oko korijenja iz rasadnika,
stvaraju se povoljniji mikropedološki uvjeti za njihov razvoj, a naročito
u slučaju ako su biljke već u rasadniku inficirane sa mikorizom dotične
vrste. Pored toga se bolje razvija i jače prodire u dublji i vlažniji
sloj tla korijenje snažnijih sadnica, a samim tim one mogu lakše podnijeti
sušu, jer su u mogućnosti crpsti vlagu iz dubljih vlažnijih slojeva.


Isto tako se sadnice međusobno zaštićuju u izvjesnoj mjeri od zimske
hladne bure. Naime uočili smo, da su najčešće stradale biljke izložene
direktnim udarcima ovoga vjetra, dok su druge pod zaštitom onih
prvih ostajale u životu.


U kitastoj sadnji se redovito najsnažnije razvija jedna sadnica, pa
ona postaje, obzirom na korelaciju korijenovog sistema i nadzemnog
dijela, najotpornija protivu suše, te mehaničkog i fiziološkog djelovanja
vjetra. Ostale, slabije razvijene biljke, čiste od postranih grana ovu
najsnažniju i štite je od deformacije debla, kojoj je alepski bor inače
jako podložan.


Na 1 m2 terase prosječno sadimo u po tri zasjeka 9 do 15 sadnica
alepskog bora odnosno 6 sadnica čempresa. Tako postižemo zasjenjiva
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 10     <-- 10 -->        PDF

nje tla u relativno kraćem vremenskom periodu u poređenju sa poje


dinačnom sadnjom, a ono je važno zbog zaštite tla od insolacije i bržeg


nestajanja korova, a to sve poboljšava u krajnjoj liniji vodni režim tla.


Nakon tri do pet godina, ovisno od razvoja alepskog bora odnosno


čempresa, pristupa se prvom pažljivom čišćenju odstranjivanjem naj


više potištenih i oštećenih biljaka sa´ pažnjom, da se tlo ne izloži svi


jetlu u jačoj mjeri. Čišćenje se ponavlja prema potrebi, pa po njenom


završetku ostaje u svakom zasjeku,po jedna dobro uzgojena biljka bez


donjih postranih grana, dok je uništen travni pokrov ispod krošanja.


Jednogodišnje i dvogodišnje sadnice listača sadimo po jednu u


svaki zasjek odnosno rupu s time, da je gustina sadnje po dvije biljke


na 1 m2 obrađene površine.


Posebno podvlačimo potrebu redovitog plijevljenja i prašenja obra


đene površine kroz prvih par godina, kako bismo biljkama osigurali što


bolje vlagu u tlu. U protivnom se može desiti i kod pošumljavanja na


terase, da se sadnice osuše zbog pomanjkanja vlage u tlu za vrijeme


sušnog ljetnog perioda. Njega se treba provoditi po istim principima kao


i kod pošumljavanja sadnjom u rupe sve dotle, dok površina ne bude


toliko zasjenjena, da se više ne može razvijati korov.


Analiza troškova pošumjavanja na terase


Obrada tla na terase zahtijeva svakako veći utrošak radne snage u
poređenju sa uobičajenim načinom sadnje u rupe. Zato je od interesa
upoređenje ovih dvaju načina pošumljavanja, da bi se došlo do zaključka,
koliko je prvi skuplji od drugoga ,kao i na kojim terenima
svakako treba pošumljavati na terase s obzirom na materijalne troškove.


Sa druge strane nas interesuju i troškovi pošumljavanja sjetvom
na onim terenima na kojima su edafski i drugi faktori nepovoljni za
sjetvu s obzirom na stepen uništavanja vegetativnog pokrova i degradacije
tla.


U vezi sa naprijed izloženim mi smo izabrali sa područja Šumarije
Dubrovnik tri kulture — Orliću, Srdj i Stranu više Topolog —
na kojima je pošumljavano na terase (v. tab. 1) i dvije kulture — Z a rkovicu
i Nuncijatu — na kojima je vršena sjetva i jednu kulturu
— Grdanji Vrh — pošumljavanu u rupe 30/30 (v. tab. 2).
Napominjemo, da su svi vanjski faktori identični za svih šest kultura.


Nas najviše interesuju potreba radne snage i uspjeh pošumljavanja,
jer su to dva najvažnija elementa.


Za pošumljavanje na terase u navedenim kulturama potrebno je 97
do 145 nadnica ili zaokruženo 100 do 150 nadnica po hektaru (v. tab. 1,
kol. 14). Za pošumljavanje u rupe sa jednim popunjavanjem na kulturi
Grdanj i Vr h trebalo je 62 nadnice ili okruglo 65 nadnica po hektaru


(v. tab. 2, kol. 20). Međutim uspjeh pošumljavanja na terase se kreće
od 85°/o do 95°/o, dok je on pri pošumljavanju sadnjom u rupe svega 60°/o.
Pod pretpostavkom da se i kod sadnje u rupe navedenog primjera
ostvari uspjeh od 85°/o, smatramo, da bi bilo potrebno još najmanje 95
do 105 nadnica po hektaru t. j . isto kao i kod pošumljavanja na terase.
Pored toga treba imati u vidu ,da se zbog ugibanja sadnica prilikom


ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 11     <-- 11 -->        PDF

9
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 12     <-- 12 -->        PDF

10
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 13     <-- 13 -->        PDF

t


prve sadnje gubi na prirastu docnijim popunjavanjima, pa makar ono
i uspjelo.


Za sjetvu na kulturama Zarkovica i N u n c i j a t a (v. tab. 2,
red. br. 1 i 2) bilo je potrebno 55 odnosno 48 nadnica po hektaru, ali
je uspjeh 10% odnosno 18°/o. Kada bismo željeli postići uspjeh od 85°/o,
tada bi bilo potrebno još na Zarkovici 412 nadnica i na Nunucijati 178
nadnica po hektaru. Uzeti primjeri sjetve na ovim dvijema kulturama
upućuju nas na konstataciju, da je pošumljavanje mnogo skuplje od
pošumljavanja na terase, dok je uspjeh probmematičan. Zbog toga smo
već u uvodu podvukli značaj i potrebu proučavanja ekologije, jer neodgovarajuća
metoda- pošumljavanja ne samo da ne daje dobar uspjeh,
nego vodi i ka uzaludnom trošenju materijalnih sredstava.


Iz analize troškova pošumljavanja na terase i poređenja sa pošumljavanjem
sadnjom odnosno sjetvom vidimo, da prvi način nije
skuplji na terenima jako degradiranim na kojima su posve ili najvećim
dijelom uništeni i zadnji ostaci nekadašnje šumske vegetacije.


Ujedno smatramo, da podaci iz tabele 1 mogu korisno poslužiti
operativi kod izrade godišnjeg plana pošumljavanja, ako se na tome
području prvi put ima da primjeni pošumljavanje na terase.


Zaključak


O iznesenim iskustvima i zapažanjima pri pošumljavanjima u zoni
degradiranog Krša možemo izvesti ove zaključke:


a) obradom tla na terase — širine najmanje 1,0 m, duljine barem
1,5 m i dubljine najmanje 80 cm — postiže se:poroznost — šupljikavost tla sa širim nekapilarnim porama na
površini od minimum 1,5 m2,

rastresitost obrađenog sloja tla omogućava brže i bolje upijanje
oborinske vode uz smanjenje gubitaka zbog oticanja po površini,

povoljan kapacitet za zrak i bolja aeracija,

znatno smanjenje isparavanja vode iz tla, što je od bitne važnosti
za vodni režim tla posebno u sušnom periodu,

razbijanje žive sile površinske vode, a time se umanjuje proces
spiranja čestica tla,

veći izbor vrsta za pošumljavanje, te je omogućeno osnivanje
mješovitih kultura četinjača i listača;
b) jesenja sadnja pokazuje uglavnom bolji uspjeh od proljetne, jersadnice četinjača pod uslovima blage zime toliko ojačaju, da za
vrijeme ljetne suše mogu ostati u većem postotku u životu,

kod sadnica se listača zemlja slegne oko žilja tokom zime, a
ujedno je omogućeno i pravovremeno listanje čim toplina dostigne
povoljni stupanj;
c) kitastom sadnjom četinjača u zasjek (3 do 5 sadnica alepskog bora
odnosno 2 sadnice čempresa)


11
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 14     <-- 14 -->        PDF


stvaraju se povoljniji mikrooedološki uvjeti za razvoj korijenja,
naročito ako je korijenov sistem sadnica već u rasadniku inficiran
sa mikorizom dotične vrste,

korijenje snažnijih sadnica brže prodire u dublji i vlažniji sloj
tla,

sadnice se do izvjesne mjere zaštićuju od štetnog djelovanja
hladne bure, a one potištene čiste najsnažniju biljku od donjih
postranih grana,

brže se postiže zasjenjivanje površine, pa je ona zaštićena od
insolacije, a ujedno i korov biva prije ugušen;
d) za 1 ha pošumliavanja na terase potrebno je 100 do 150 nadnica,
te ovaj način pošumljavanja nije skuplji od pošumljavanja sadnjom u
rupe na jače degradiranim terenima na kojima su potpuno ili najvećim
dijelom uništeni i zadnji ostaci nekadašnje šumske vegetacije;


e) uspjeh sadnje na terasama je zadovoljavajući, pa je popunjavanje
rijetko potrebno pod uslovom, da se vrši redovito plijevljenje i prašenje, i


f) pošumljavanje na terase bi trebalo primi enjivati na skeletnim i
skeletoidnim tlima sa razbijenim vegetativnim pokrovom, a nismo
sigurni u povoljan uspjeh uobičajenog pošumljavanja sadnjom u rupe, a
tako isto i u slučajevima, kada se želi da tretirana površina bude što
prije obrasla kao na primjer: na terenima izloženim jakoj eroziji, zatim
pri podizanju zelenih površina oko gradova i turističkih naselja, kod
maskiranja vojnih objekata i slično.


LITERATURA


Bu r lak o v Dj.: Način »suhih kultura« pri pošumljavanju krša i golijeti u


Crnoj Gori i Boki Kotorskoj. Šumarski list, Zagreb 1929.
Gr a ča n in M.: Tla Hrvatske. Zemljopis Hrvatske. Zagreb 1942.
Horva t I.: Nauka o biljnim zajednicama. Zagreb 1949.
Simunovi ć M.: Obični orah na submediteranskom Kršu. Narodni šumar. —


Sarajevo 1955.
Stebu t A.: Agropedologija. Beograd 1949.
Skre b S.: Klima. Zemljopis Hrvatske. Zagreb 1942.


Resume


Apres avoir analyse genese des sols rocheux due ä la regression de la vegetation
dans les associations d´ Orneto-Quercetum ilicis H-ić et de Corpinetumorientalis croaticum H-ić, VA. constate que les boisements par trous effectues dans
les stations qui ont subies une degradation plus forte tres souvent ont ete sans
resultat. L´A pense que c´est pour cette raison parce que les dimensions des trous
pour plants sont trop faibles (ordinairement 40/40 cm) pour ameliorer le regime
hydrologique de sol, qui dans les conditions d´un climat mediterranean ou sousmediterraneen
jour un role important pendant le periode de secheresse d´tete.
Pour cette raison il faut labourer le sol sur une surface plus etendue.


Puisque sur les sols degrades le substratum geologique monte ä la surface
en plus de 50%, le sol n´est labourable que sur les etendues restraintes en lignes
coupees. Puisque en general il s´agit des terrains en pente ou doit du cote inferieur
faire monter un mur. Pour cette raison l´A. appelle ces etendues des »tor-
races«. Elles doivent avoir au moins 1.0 m de largeur, 1.5 m de longueur avec une
eruche du sol labourable 80 cm de profondeur.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Ainsi sur la surface au moins de 1.5 m2 et dans le sol SO cm de profondeur
au moins ou arrive ä la porosite avec des pores plus larges non capillaire et par
la ou facilite la meilleure conservation de l´humidite dans le sol, puis une meilleure
capacite pour l´air et l´aeration ainsi que l´absorption plus forte de l´eau provenant
des precipitations avec une diminution d´ecoulement de surface. Par ce
procede du travail du sol on arrive ä un choix plus varie des essences et par
lä ä Installation des cultures melangees des resineux et des feuillus.


L´ A. donne la preference ä la plantation d´automne. Les plants resineux sons
les conditions de l´hiver doux deviennent tellement forts de pouvoir resister au
secheresses d´ete. La terre sous les plants feuillus s´entasse autour des racines.
Des que la temperature s´eleve ä un degre correspondant la feullaison est facilitee
ä temps.


Par la plantations par touffes recommandee par l´A. on arrive, d´apres son
opinion, aux conditious mineropedologique plus favorables surtout si les racines des
plants dejä dans la pepiniere ont ete infectees par le mycorhize de l´espece en
question. D´une part les racines. des plants plus forts penetrent plus vite dans
le sol et de l´autre les plants domines facilitent l´elagage des branches laterales de
plants plus forts. Aussi on arrive plus vite ä proteger le sol contre le soleil.


Pour les boisements par terraces 100 ä 150 plants son necessaires par luctare.
Le succees de boisement varie de 85% ä 95% sous condition qu´ou y applique un
desherbage et des labours legers ä des intervalles reguliers.


Enfin l´A. conclue que le boisement en terraces doit etre applique sur les sols
squelettiques et squelettoides avec un tapis vegetal morcele ainsi qu´ au cas oü on
desire que la surface traitee soit boisee dans un delai le plus court par ex. sur
terrains exposes ä une erosion forte, aux installations des verdures autour des
villes et habitations, pour masquer des objectifs militaires et autres. (I, B.)


DOTHICHIZA POPULEA SACC. ET BR. KAO UZROČNIK
PROPADANJA TOPOLA S POSEBNIM OSVRTOM NA JAKU ZARAZU
U PROLJEĆE 1956. U HRVATSKOJ


Ing. Aleksandar Böhm
Institut za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb


U posljednje vrijeme javljaju se u rasadnicima i novoosnovanim
kulturama topola velike štete zbog pojave bolesti ugiban ja kore koju
uzrokuje gljiva Dothichiza populea Sacc. et Briand. Razmjeri, koje je
ova zaraza poprimila kod nas u toku ovog proljeća, pokazuju da bolest
može predstavljati ozbiljnu smetnju uspješnom uzgoju topola. U toku
posljednjih godina bolest je izazvala opravdanu zabrinutost među uzgajivačima
topola i u drugim evropskim zemljama. Procjenjuje se (19) da
gubici nastali u proljeće 1955 u Njemačkoj iznose daleko više od milion
topolovih biljaka. Epifitocija, koja je buknula ovog proljeća u većim
rasadnicima i plantažama glavnih uzgojnih centara u NRH, može se reći
da je izazvala ozbiljan-poremećaj u uzgoju topola. Veliki dio rasadničkog
materijala morao je biti spaljen, dok su manje zaražene sadnice
rezane na čep. Veoma ozbiljne štete nastale su i u nešto starijim kulturama
(2—5 god.). Napadnuta stabla u kulturama redovno ne propadaju,
ali se štete očigledno odražavaju u sušenju vršnog izbojka, deformaciji
stabla, i u smanjenom visinskom i debljinskom prirastu. Česti