DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Pojark. — uvrstiti i naše vrste A. obtusatum
i A. monspessulanum.


9. Trifoliata
(Pax) Koidz.
(Vrste iz Manđurije)
10.
A r g u t a Render
(Vrste Dalekog Istoka)
11. Rubra Pax
(A. rubrum i A. sacharinum iz
Sjeverne Amerike)
12. Negundo (Ludw.) C. Koch
(A.
negundo iz Sjeverne Amerike).
Kod pojedinih vrsta dati su dosta kratki
opisi, a podvrste i varijetete su samo
navedene usputno — u tekstu.


Veoma je zanimljiva i obrada porodice
Celastraceae (obrađivao J. I. Prohanov),
koja obuhvata podporodicu Ce


lastroideae (sa dva »koljena« Euonymeae
i Eucelastreae), te rodove Celastrus,
Euonymus i Kolonymus.


Kao što je poznato »beresklioti« (naše
»kurike«) su vrlo važne industrijske vrste
grmova koje u mladoj kori sadrže gutaperču
i stoga se iskorištavaju i plantažnim
putem. Za tako važnu sirovinu kao
što je gutaperča postojalo je veliko interesovanje
u industriji SSSR-a pa nije
ni čudo što se je tom rodu obratila veća
pažnja i sa botaničke strane. Stoga i veliki
broj vrsta koje obuhvaća Flora
SSSR-a.


Međutim, interesantnija je taksonomska
podjela nekadašnjeg roda Euonymus


— na dva posebna roda i to: na rod
Euonymus L.. koji obuhvaća među ostalim
i naše vrste E. verrucosa Scop, i
E. europaea L. i na rod Kalonym,us (G.
Beck) Prokh. sa našom vrstom (koju bi
sada trebalo pisati kao:) Kalonymus latijolia
(Mili.) Prokh. Ranije je to bila
Euonymus latifolia Mili.
Za nas, nadalje ,ima posebno značenje
i nova taksonomija nekadašnjeg roda
Rhamnus.


Porodicu Rhamnaceae obradio je botaničar
V. I. G r u b o v, i u nju unio
i neka svoja shvatanja, koja su, uostalom,
u skladu sa shvatanjima i ranije
već izraženim u radovima nekih drugih
evropskih botaničara. U »tribusu« Rhamneae
treba (osim ostalog )razlikovati kao
posebne rodove: rod Frangula Mili. (sa
dvije sekcije: Eufrangula Grub. i Cascara
Grub.) i rod Rhamnus L. (sa 3 sekcije:
Alaternus DC; Eurhamnus Boiss. i
Cervispina DC. — koji se opet dalje dijeli
na 4 podsekcije).


U rodu Frangula Mili. obuhvaćene su
vrste Frangula alnus Mili. (= Rhamnus
Frangula L.); F. grandifolia (Fisch.


et Mey.) Grub. sa Kavkaza, te F. rupestris
(Scop.) Schur (= Rh. rupestrisScop.). Taj rod ima i poseban ruski naziv
»krušina«.


U rodu Rhamnus L. (ruski naziv »žester
«). osim zimzelene vrste Rh. alaternus
L. (sa Krima), obuhvaćene su vrste:
Rh. cathartica L.; Rh. tinctoria W. et K.
i mnoge druge sa Kavkaza i iz Centralne
i Istočne Azije. Ovamo bi spadale i
naše vrste Rh. saxatilis Jacqu. i Rh. orbiculata
Bornm.


Dr.
P. Fukarek


POVODOM SKUPŠTINE POLJOPRIVREDNO
ŠUMARSKOG FAKULTETA
ZA ŠKOLSKU GODINU 1955—1956


Godišnja skupština održana je 17. XI.
1956. Izvještaj o radu i problemima iznio
je dekan za školsku godinu 1955-56.
dr. N. Šerman. Referat je dao vrlo dobri
i iscrpni pregled stanja na fakultetu.
Pored uspjeha u nizu pitanja, postoji veliki
broj neriješenih problema. Nažalost
među takove spadaju i oni najhitniji kao
na pr. statut, nastavni plan i nastavni
programi. Problemi koji su od osnovne
važnosti za nastavu. Po pitanju statuta
održano je mnogo posebnih sjednica Fakultetskog
Vijeća. Tim pitanjem bavile
su se i studentske organizacije, šumarski
i poljoprivredni odjeli fakulteta, Fakultetski
Savjet i posebne komisije. No
dalje od toga nije se došlo. Glavni problem
statuta predstavlja dioba fakulteta
na šumarski i Doljonrivredni, te pokusna
i nastavna dobra. Organizaciona forma
za ove fakultetu neophodne objekte još
uvijek nije riješena na način kojim bi
fakultet bio zadovoljan. U referatu je
istaknuto da fakultet u ovim za njega
tako važnim pitanjima nije konsultiran
i da se odluke donose mimo njegova
znanja. Stiče se dojam da se posao oko
donošenja fakultetskog statuta i suviše
komplicirao, zbog čega se to pitanje do
sada nije riješilo.


U svakom slučaju vidi se iz referata
da niti drugi osnovni problem fakulteta:
nastavni planovi i programi, nije našao
svoje konačno rješenje. Opširna građa
na oba odjela fakulteta predaje se u 4
godine. Zahtjev da se studij produži na


IX. semestara nije usvojen. Studenti završavaju
studij većinom za 5—6 godina.
Opseg građe i vrijeme trajanja studija
sve više divergiraju. Neophodno je dakle
da se plan uskladi sa tim vremenom, jer
broj studenata koji završavaju studij


ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 47     <-- 47 -->        PDF

2—3 godine poslije apsolutorija pokazuje
da tu nešto nije u redu.


Nama se čini da nisu dovoljno korištene
mogućnosti postdiplomskog studija.
SDecijalna materija struke treba da
se izdvoji iz osnovnog studija i da se
obrađuje u postdiplomskom studiju. Time
bi se broj predmeta umanjio, i odteretio
redovni studij. Zar je na pr. u
šumarstvu potrebno da bujice slušaju
svi studenti, kad će se u praksi time
baviti tek mali broj. Na postdiplomskom
studiju oni bi ioš bolje i temeljitije mogli
da se usavrše za ovo zvanje. A takovih
predmeta ima više. S druge strane


ne pristupa se iz raznih neopravdanih
razloga skraćivanju materije iz pojedine
grupe predmeta koje predstavljaju
zaokruženu cjelinu.


Referat na skupštini, nažalost, pratili
su sa iznimkom predsjednika fakultetskog
Savjeta i drvne industrije samo
nastavnici i studenti kojima su te stvari
i onako dobro poznate. Predstavnici
poljoprivredne i šumarske operative nažalost
nisu došli da dadu ovoj skupštini
širi karakter ili što je važnije, da dadu
svoje sugestije za rješenje pitanja od
zajedničkog interesa.


A-ć


DRUŠTVENE VIJESTI


ING. MIHAJLO MUJDRICA*


Neumoljivi zakon istrgao je 10. studenog
1956. iz naših šumarskih redova,
vrijednog i poštovanog kolegu ing. Mihajla
Mujdricu, višeg šumarskog savjetnika
u miru. Smrću ing. Mujdrice gubimo
eminentnog šumara operatlvca,


koji je i ako u penziji, radio do posljednjeg
časa punim elanom i ljubavi za
struku, koju je gajio kroz cijelo vrneme
svoga službovanja.


Rođen u siječnju 1894. god. u Zagrebu,
gdje je 1912. g. i maturirao, da odmah
nakon toga nastavi studij na šumarskom
fakultetu. U studenom 1914. g. pozivom
u vojsku prekida studij za vrijeme cijelog
Prvog svjetskog rata. U doba rodoljubnog
pokreta u bivšoj austro-ugarskcj
vojsci na ratištu 1916. g. prelazi u Rusiju,
gdje je bio očevidac Oktobarske revolucije
i ostao do prosinca 1918. godine.
Po povratku u domovinu, nastavlja sa
studijem i završava 1921. god. Prvo namješten
je je primio u svojstvu dnevničara
kod Ravnateljstva šuma u Zagrebu,
a u kolovozu slijedeće godine t. j . 1922.
postavljen je za šumarskog pristava, gdje
ostaje do srpnja 1923. kada je premješten
šumskoj upravi u Kostajnicu za režijsku
manipulaciju Majur. Na tom položaju
ostaje sve do godine 1940. Premješten
na kratko vrijeme Direkciji šuma
u Vinkovce, prelazi već 1941. Ministarstvu
šuma i rudnika u Zagreb, gdje
je radio sve do Oslobođenja. Tada već
poznat kao odličan stručnjak, ostaje u
Ministarstvu šuma na raznim rukovodećim
dužnostima do konca 1949. kad je
reorganizacijom šumarske struke premješten
u Ministarstvo drvne industrije
odnosno kasnije Glavnu direkciju drvne
industrije i konačno u Institut za drvno
industrijska istraživanja. Na vlastitu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 48     <-- 48 -->        PDF

molbu radi bolesti umirovljen je 15. VIII.
1952. godine.


Cijelo službovanje ing. Mujdrice istkano
je samoinicijativom i pregalaštvom.
Već u samom početku ističe se kao zagovornik
i veliki pobornik iskorišćavanja
šuma u vlastitoj režiji, stojeći na
stanovištu, da šumar — operativac mora
biti ne samo biolog i uzgajivač, nego i
odličan tehničar i ekonomista. On io
svoje stanovište nije samo teoretski branio,
nego je u punom smislu proveo i
dokazao svojom službom nepunih 17 godina
na režijskoj manipulaciji u Majuru.
Najbolji svjedoci njegovog ispravnog
stručnog rada su sastojine koje je ostavio
iza sebe na tom području, koje i danas
mogu služiti kao uzor novim generacijama
i primjer jednog valjanog i požrtvovnog
rada. Sa istim uspjehom organizirao
je i eksploataciju šuma, otvaranje
pojedinih područja, izgradnju šumskih
prometnih naprava, sve do prodaje
i otpreme. U to doba sudjelovao je svim
sastancima i konferencijama, te vidno
sarađivao pri donošenju propisa, kad se
radilo o režijskom poslovanju. Ing. Mujdricu
možemo punim pravom smatrati
pionirom i osnivačem šumskog režijskog
poslovanja u Hrvatskoj.


Iza oslobođenja na položaju tehničkog
rukovodioca u šumarstvu, ima najviše
zasluga na organizaciji i sređivanju prilika
u šumarstvu. U najteže doba — ratom
i okupacijom porušene zemlje — i
pod najtežim prilikama, ne poznaje teškoća,
prezire zapreke, da se u svakoj
prilici nađe na mjestu gdje je pomoć
potrebna. Njegov vedar nastup, njegov
drugarski odnos prema kolegama i saradnicima,
njegova spremnost da prenese
svoje iskustvo i znanje na mlađe i konačno
njegova požrtvovnost, doprinijeli
su velik udio, da je šumarstvo izvršilo
svoj težak zadatak na obnovi i izgradnji
zemlje.


Nije bilo sastojine ni šumskog odjela,
potoka ni izvoznog puta kojeg ing. Mujdrica
nije poznavao. Njegovo glavno područje
rada bilo je eksploatacija šuma,
ali je i u svim drugim granama šumarske
djelatnosti sudjelovao i sarađivao sa
punim znanjem i razumjevanjem. Kao
najbolji poznavalac šumarskih prilika u
Hrvatskoj, uvijek je sudjelovao pri rješavanju
svakog stručnog problema.


Nema šumara koji nije poznavao našeg
»Miška« ,koga su resili svi epitetoni
lijepih vrlina, nema nikoga koji je s njim


sarađivao a da ne rekne koju lijepu riječ
za njega. Uživao je s pravom nedieljene
simpatije i poštovanje sviju.
Najbolja su ilustracija njegove socijalne
svijesti i odnosa prema čovjeku, njegovi
šumski radnici iz područja Majura,
gdje je najviše djelovao, sa koliko ga
privrženosti spominju i danas nakon 20
godina i koji su na uspomenu njegova
rađa jednokaptirano živo vrelo prozvali
»Miškovo vrelo«.


Ing. Mujdrica bio je aktivan i u stručnoj
literaturi, kao saradnik mnogih stručnih
listova i šumarske enciklopediie. U
društvenom pogledu, kao član Šumarskog
društva Hrvatske, sudjelovao je
povremeno i u upravi društva.


Prerano nas je ostavio. Njegova svježina,
bistar duh i volja za rad još su
nam mnogo obećavali, ali podmukla bolest
podgrizala je postepeno njegovu inače
odličnu fizičku kondiciju. Usprkos
toga radio je neumorno u struci sve dok
ga bolest nije shrvala na postelju, pa i
onda je sa punim interesom pratio do
zadnjeg časa zbivanja i rad u struci.
Dobrobit domovine i prosperitet struke
bio je za njega najviši i jedini postulat,
za kojeg je dao sve od sebe pa i zdravlje.


Ing. Mujdrica kao potpuno izgrađen
stručnjak, sa svojim požrtvovnim i nesebičnim
radom, kao drug i saradnik,
starješina i kolega ostaće kao svjetao
primjer u uspomeni svih šumara i onih
koji su ga poznavali.


Popis radova ing. M. Mujdrice:


1.
Osvrt na šum. skupštinu 1933. — Š.
L., 1939. str. 237—239.
2.
Suvremeni problemi režijskog rada
kod ravnateljstva drž. šuma u Vinkovcima.
S. L. 1942. str. 3—8.
3.
Kontrola kvalitete proizvoda u drvnoj
industriji. S. L. 1—2 1950.
4.
Kako da organiziramo zimsku sječu?
Drv. Ind. 1950. br. 1.
5.
Sanjkanje s jednim konjem umjesto
iznošenja ogreva samarima. Drvna
Ind. 1951. br. 1.´
6.
Prikrajanje i klasifikacija drveta.
Drv. Ind. 1951. br. 2—6.
7.
Kako možemo smanjiti otpatke u
drvnoj proizvodnji. Drv. Ind. 1952. g.
br. 4—6.
A. Šerbetić


ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 49     <-- 49 -->        PDF

IZ ZAPISNIKA DRUGOG PLENUMA
ŠUMARSKIH KLUBOVA ODRŽANOG


23. XI. 1956.
Prisutni su bili slijedeći odbornici
Š. D.: Ing. Ante Lovrić, dr. Milan
Androić, ing. Vjekoslav Cvitovac, ing.
Josip Peternel, ing. Vladimir Vučetić,
ing Milivoj Würth. Gosti su bili: sekretar
Sekr. za šumar. Jovo Sijan, izaslanik
Saveza šum. društava FNRJ ing.
Mato Butković i sekretar Struč. udr.
šum. priv. org. Prisutno je bilo 30 delegata
klubova i 3 predstavnika Društva
lugara.


Predsjednik Šumarskog društva Ing.
Ante Lovrić otvara plenum i pozdravlja
sve prisutne i predlaže dnevni red:


1. Referat o izvršenju plana Šumar,
klubova,
2.
Saradnja Šum. klubova pri osnivanju
lugarskih klubova,
3.
Referat o poboljšanju organizacije
šumarske struke sa diskusijom i
4. Razno.
Dnevni red se prihvaća bez primjedbe
i prelazi se na prvu točku dnevnog
reda.
Dr. Androić Milan, ppredsjednik Šumarskog
društva daje kritički osvrt na
rad šumarskih klubova sa napomenom
da neki klubovi rade bolje drugi slabije.
Aktivnost klubova izražena je u 3 pravca:
u organizaconom, stručnom, društvenom
i političkoideološkom. Naročito je
zapaženo da su gotovo svi klubovi održavali
stručna predavanja i ekskurzije,
što se može smatrati kao uspješna akcija
zbliženja šumarskih stručnjaka međusobno,
a na taj se način mogu zajednički
rješavati neki šumarski stručni
problemi.


Konstatirano je da rad šum. klubova
ometa mnogo pomanjkanje posebnih
prostorija. No, prema mišljenju izlagača,
to se pitanje može riješiti korišćenjem
prostorija drugih organizacija. Ipak mora
se priznati da rad klubova na društvenom
i polit, ideološkom polju nije
uvijek zadovoljavajući.


Što se tiče saradnje u štampi, opaža
se da je saradnja u lokalnoj štampi zadovoljila,
ali saradnja u stručnim časopisima
(Š. list) ne može zadovoljiti.


Naša struka, izgleda, ne tretira se
svagdje kako bi to ona zaslužila. Pošto
ovisi u prvom redu o nama samima potrebno
je da mi radimo na tome, jer
ćemo samo svojom aktivnošću i radom
podići naše zvanje i struku na viši nivo.
Od velikog značenja je također, popularizacija
naše struke putem predavanja i


štampe (naročito u pokrajini), te saradnja
u našim časopisima. Zato se apelira
na članove da pojačaju svoju suradnju
u Šum. listu.


Iza toga slijede izvještaji o radu šum.
klubova, koje podnose delegati i to za
klub: Karlovac, Gospić, Vinkovci, Varaždin,
Split, Koprivnica, Rijeka, Daruvar,
Ogulin, Slav. Požega, Osijek, Kutina,
Slav. Brod, Bjelovar, Nova Gradiška,
Virovitica i Zagreb.


Nakon referata pojedinih klubova drug
Androi ć iznosi ,da će se Šumarsko
društvo posebno osvrnuti na rad kluba
Gospić kako bi se i tamo situacija popravila
obzirom na neaktivnost u klubu.
Obzirom na diskusiju o pisanju uŠumarskom listu, daje do znanja svima
da članci mogu biti pisani na 6—8 stranica.
Što se tiče početničkih radova obzirom
na pisanje u Šumarskom listu ne
postoje strogi kriteriji pa poziva sve
prisutne izaslanike šum. klubova da štoviše
sarađuju u Šum. listu.


Od svih klubova naročito se ističe i
služi kao uzor šum. klub Vinkovci koji
vrlo dobro surađuje sa narodnim vlastima
i drugim organizacijama. Vidimo da
nisu samo prilike koje utječu na rad
klubova već i veliku ulogu imadu aktivni
ljudi koji su našli dobar metod rada.


Prelazi se na slijedeću točku dnevnog
reda t. j . saradnja šumarskih klubova
pri osnivanju lugarskih klubova.


Ing. Würt h iznosi, da je Šumarsko
društvo već prije dvije godine povelo
akciju, da se osnuje samostalno lugarsko
društvo. U ovoj godini uspjelo je inicijativnom
odboru lugara organizirati
osnivačku skuoštinu te oformiti Društvo
lugara.


Na osnivačkoj skupštini koja je održana
dne 21. ´X. 1956. u Zagrebu donijet
je zaključak, da se na terenu osnuju
kao organi Lugarskog društva lugarski
klubovi u centrima NOK. U vezi osnivanja
lugarskih klubova apelira na šumarske
klubove, da pomognu na terenu
lugarima, da formiraju lugarske klubove,
te moli prisutne da iznesu svoja
mišljenja i prijedloge o tom Ditanju.


Grgi ć Joso predsjednik Društva lugara
iznosi, da se je do danas upisalo
200 lugara. Moli prisutne delegate šumarskih
klubova, da pomognu na terenu
formirati lugarske klubove, time da
se što više lugara učlani u društvo. Mišljenja
je, da će se lugari rado odazvati
da se upišu u svoje društvo.


Ujedno moli delegate da podupiru akciju
učalnjivanja šumarija u društvo lugara
kao člana utemeljitelja.


47
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Ing. V u k o v i ć predlaže da se lugarski
klub Rijeka oformi sa pet sekcija
i to u Rijeci, Novom Vinodolu, Senju,
Delnicama i Tršću. Šumarski klub
Rijeka već je poveo akciju da se pomogne
Društvo lugara i voljan je odstupiti
lugarskom klubu stanovit broj knjiga
iz svoje knjižnice.


Ing. Vučetić iznosi da je za područje
Slav. Požege bolje da se ne formiraju
posebne sekcije i predlaže, da se
pošalju pravila lugarskog društva kako
bi se prešlo formiranju lugarskog kluba
u Slav. Požegi.


Ing. Šulentić — Karlovac. Predlaže
da se na tom području formira više
sekcija. Ističe da bi kod lugarskih klubova
trebali formirati sekciju kod svake
šumarije a u sjedištu kotara da bude
Lugarski klub. Traži da se dostavi materijal.


Ing. Č o 1 o v i ć — Split. Predlaže da
se po šumarijama osnuju klubovi. Za
osnivanje lugarskih klubova dat će i
materijalnu pomoć.


Ing. Presečki predlaže da se lugarski
klubovi formiraju po općinama
odnosno po šumarijama.


Ing. Butković, predlaže da lugarsko
društvo zatraži pomoć preko šumarija,
da aktivizira što veći broj lugara.


Ing. Peternel predlaže da se zaduži
jednog ili dvojicu iz Šumarskog
društva koji će razmotriti to pitanje sa
predstavnicima lugara i dati konkretan
prijedlog^


Drug Sijan Jovo, sekretar Sekretarijata
za šum. Aktivnost šumarskih
klubova na terenu ie dobra i treba nastaviti
sa radom. Više pažnje treba posvetiti
našoj stručnoj literaturi koju izdajemo
te vidjeti dali ona pogađa ono
što struka traži. Upada u oči šarenilo
koje vlada na terenu u pitanju obaveza
šumarija spram lugarskog osoblja. Predlaže
da lugarski klubovi osnuju prema
potrebi svoje sekcije na terenu ali da te
sekcije ne budu u okviru šumarije, jer
time ne bi ništa stvorile.


O poboljšanju organizacije šumarske
službe izvješćuje ing. Lovri ć slijedeće:


»Ja bih samo iznio neke stvari! Načelo
toga prijedloga Vam je poznato. Isti prijedlog
predložen je Izvršnom vijeću i
on je u osnovi prihvaćen t. j . da je grana
313 (eksploatacija) i 311 (uzgoj) zajedno
i na toj bazi se radi na organizaciji.
Osnovni prigovor je bio što su zaobiđeni
narodni odbori općina, i što nije
dato ekonomsko opravdanje takvoj organizaciji.
Da smo dali takvu sugestiju


da svi klubovi rješavanju tu organizaciju
bilo bi bolje.


Još nije međutim zauzet jedinstven
stav. Ima drugova koji misle da ne bi
bilo dobro odvojiti upravnu službu od
privredne. Ključnu ulogu će odigrati
ekonomika. Kod nas u šumarstvu je pitanje
mehanizacije i njene primjene na
vrlo niskom nivou. Izvršno vijeće dalo
je sugestiju, da predložimo, da se izvjesna
financijska sredstva odvoje i da nabavimo
mehanizaciju«.


Ing. Babogredac predlaže da se


o tom pitanju nastavi diskusija poslije
podne.
Ing. Šulentić predlaže da ing.
Lov.rić održi referat o tom, jer je
tako predviđeno u dnevnom redu.


Ing. Lovri ć čita »Prijedlog poboljšanja
organizacije šumarstva«.


»Opći zakon o šumama stavlja sve
državne šume pod upravu republičkih i
lokalnih organa. Osnovni organ za
upravljanje je šumsko gospodarstvo.
Ovaj je zakon o pitanju organizacije
šuma toliko zastario, da ga se danas ne
pridržava ni jedna republika.


Tako je u NR Srbiji Zakonom od 1955.
godine određeno, da upravljanje i gospodarenje
šumama i lovstvom vrše narodni
odbori srezova preko šumskih gazdinstava
kao ustanove sa samostalnim
financiranjem. Gazdinstva osnivaju narodni
odbori srezova.


U NR Bosni i Hercegovini po Zakonu
od 1956. godine upravljanje i gospodarenje
šumama vrše republički organi
preko šumskih gazdinstava kao ustanova
sa samostalnim ifnanciranjem. Gazdinstva
osniva Izvršno vijeće.


U NR Sloveniji po zakonu od 1953. g.
upravljanje šumama vrše narodni odbori
kotara -^reko svoje uprave za šumarstvo,
a gospodarenje šumama preko
šumskih gospodarstava kao privrednih
poduzeća. Obje organizacije osniva narodni
odbor kotara. Lovstvo je posebna
organizacija.


U NR Hrvatskoj Uredbom iz 1954. g.
upravljanje i gospodarenje šumama i
lovstvo vrše narodni odbori kotara putem
šumarija kao ustanove sa samostalnim
financiranjem. Nadzor nad radom
Šumarija vrše narodni odbori kotara
putem svoje šumarske inspekcije. Zakonom
o nadležnosti narodnih odbora iz
1955. god. upravni poslovi iz oblasti šumarstva
i lovstva preneseni su na narodne
odbore općina.


Kako se vidi, četiri republike, četiri
različite organizacije u šumarstvu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Smatramo, da o nedostacima za daljnji
razvoj u šumarstvu nije potrebno
govoriti. Oni su nam manje više poznati.
Bolje je pokušati analizirati uzroke samih
nedostataka, koji proizlaze, da se
do danas nismo slagali s organizacijom
šumarske službe.


Još uvijek nemamo jedinstveni stav,
da se u današnjoj fazi razvoja organizacije
šumarstva treba osnivati na principima:


— da je šumarstvo isključivo privredna
grana;
— da su uzgoj i sječa šuma nerazdvojeni
i da su to dvije osnovne djelatnosti
jednog jedinstvenog procesa proizvodnje;
— da pilana sa svojom daljnjom preradom
kao i tvornice za finalne proizvode
predstavljaju posebnu kategoriju
proizvodnje, koje po svom karakteru
ulaze u sklop industrije;
— da upravne poslove u šumarstvu
(šum. politiku i nadzor) treba organizaciono
odvojiti od šumske proizvodnje
(gospodarenja).
Iz priznavanja navedenih principa
proizlazili su razni nedostaci i griješke,
koje su nepotrebno učinjene. Razni pokušaji
i postupci u organizacionom smislu
djelovali su štetno na konsolidaciju
aparata na terenu koji je sa postojećim
snagama — a sa pravilnijom organizacijom
— mogao uraditi mnogo više na
unapređenju šumarstva.


Primjena mehanizacije u šumarstvu
danas je rijetkost. Radovi se još uvijek
obavljaju na način, kako se je to radilo
u davna vremena. Primitivnim alatom
i procesom proizvodnje ne može se povećati
produktivnost rada, pa analogno
tome ne može se polučiti ni sniženje cijena
koštanja. Naglom decentralizacijom
osamostalili smo 187 osnovnih jedinicašumarija
sa razmjerno malim površinama,
koje ne čine takvu ekonomsku cjelinu,
na kojoj bi se mogla racionalno
primjenjivati mehanizacija. Ovo za sobom
povlači niz drugih slabosti, u prvom
redu nepostoianje stalne radne snage.
Poznato je da je fluktuacija radne snage
u šumarstvu i drvnoj industriji najveća.
U doba sječe nastaje utakmica između
drvno industrijskih poduzeća i šumarija
oko radne snage koja se štetno
održava na cijenu proizvoda.


Podizanju i uređivanju rasadnika pristupa
se još uvijek na primitivan način
bez upotrebe osnovnih mehaničkih sredstava.
Isti je slučaj i sa uzgojem šuma


t. j . njegom mladika, čišćenja i proredom
kao i sa zaštitom šuma.
Slabu pažnju poklanjaju šumarije održavanju
šumskih cesta. Samo od Oslobođenja
do danas sagrađeno je preko
1300 km šumskih cesta i puteva. Dobar
je dio ovih komunikacija u tako lošem
stanju, da će uskoro postati obični šumski
putevi i ako su redovno solidno sagrađeni.
Sve su ove ceste i putevi izloženi
opterećenju od kamiona i vododerina,
što iziskuje veliku pažnju i troškove
oko održavanja. U nijednoj šumariji
nema ni jednog valjka ni drobilice,
bez čega je veoma skupo održavati postojeće
komunikacije. Svi su ovi radovi
takove prirode, da u njih treba ulaziti
znatnim novčanim sredstvima, koja se
ne mogu tako brzo amortizirati. Bolje
vrednije i skoncentrirane sječine posijeku
DIP-ovi, a one slabije, šumarije.
DIP-ovi nisu dužni da ulažu novčana
sredstva za njegu šuma kao i za održavanje
komunikacija, dok šumarije sa
svojim slabijim prihodima jedva pokrivaju
troškove za održavanje ne malog
broja osoblja i šumarija. Šumska taksa
većinom odilazi na izgradnju novih šumskih
puteva i ostalih investicija u šumarstvu.


Koliko treba posvećivati pažnje njezi
i uzgoju šuma, najbolje pokazuje ovaj
podatak:


Od čitave površine naše Republike na
šumska zemljišta otpada 31,1%. Od toga
42% topada na degradirane šume (šikare)
i golet, na kojim površinama ne
može ni jedna kultura uspijevati osim
šume. Obzirom na kvalitet naših aktivnih
i vrijednih šuma — sa organizacionom
formom u kojoj bi bio objedinjen
uzgoj sa iskorištavanjem šuma, kao i
stvaranjem takvih ekonomskih jedinica,
na kojima bi se mogla racionalno primijeniti
mehanizacija — moguće je kroz
duži period rada ove ogromne površine
privesti svrsi ,od kojih ne samo da nemamo
sada koristi već štetu. Ovakve
površine goleti ugrožava i ona aktivna
zemljišta, koja su izložena vjetrovima,
suši i vododerinama. Ovo je sada u toliko
lakše rješavati, kad je donesen zakon
o zabrani držanja koza.


Prednost ovakovog rada ne podvlači
se samo na osnovu iskustava iz NR Slovenije
i drugih evropskih zemalja, već
i vlastitog rada. Tako je na pr. NOK-a
Osijek riješio još 1954. g. da šumarstvo
vrši sve sječe na tom području. Iako
njegove šume nisu kvalitetne kao kod
nekih drugih kotareva, on ipak ostvaruie
toliko financijskih sredstava, da
može pokriti troškove za pošumljavanje
sa kanadskom topolom u čemu polučuje


49
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 52     <-- 52 -->        PDF

veoma dobre rezultate. NOK-a Vinkovci
već 2—3 godine siječe preko 60% etata.
Okupio je stalnu radnu snagu, kojoj je
izgradio naselje u Spačvi. U sastavu
ovog naselja izgrađena je škola za djecu
šumskih radnika, kulturno prosvjetni
dom, radnički restoran, trgovina i t. d.
Budući tamošnji drugovi ovim radnicima
poklanjaju dužnu pažnju na političkom
i stručnom odgoju, oni počinju
šumu cjeniti onako kako tvornički radnik
cijeni tvornicu. Mi danas u Spačvi
nemamo samo lugare kao čuvare šuma,
već i nekoliko desetina stalnih šumskih
radnika. Često se zamjerava upraviteljima
šumarija zašto se kao stručnjaci ne
bave dovoljno ovim i drugim problemima
za koje su konačno i svršili šumarski
fakultet. Međutim kad se analizira
čime se sve ovi stručnjaci bave, ne svojom,
već organizacionom krivicom, onda
je svaka zamjerka neobjektivna. Imade
niz interesenata i faktora koji su orijentirani
na šumu i šumske proizvode,
a nemamo izgrađeni aparat koji bi šumu
čuvao. Ovo je u toliko oštrije, kad
se ima u vidu, da je shvatanje naših
liudi takvo, da nije sramota krasti šumu.
Samo za prvih 6 mjeseci ove godine
registrirana je šumska šteta po čovjeku
u visini od preko 50 milijuna dinara.


Stalno se konstatira ,da imamo mnogo
više pilanskih kapaciteta nego što je
sječivi etat. Izdaju se razni propisi, kojima
želimo mnoge pilane likvidirati i
spriječiti podizanje novih, ali nam to
ne uspijeva. Nema ni jednog slučaja, da
ie bilo koja pilana financijski nesposobna.
Kako se god pilana podigne na neki
način dobiva svoie alimentaciono poddručje,
gdie osim pilanske oblovine izrađuje
celulozu, pragovsku oblovinu,
rudno i ogrjevno drvo i time pokriva
troškove pilane, jer su to sve konjunkturni
sortimenti. Kako je Sabor donio
zakon o predaii šuma na upravljanje
NOO, mnogi teže da ^odižu pilane i razvijaju
DIP-ove bez obzira na prevelik
broj pilana i smanjenje sječivog etata.
Ovo veoma ozbiljno dovodi u pitanje
snabdjevanje DIP-ova, koji su razvijeni
i nrilično uhodani u finalnoj proizvodnji.
U Hrvatskoj imamo 451 pilanu
sa kapacitetom samo u jednoj smjeni od
1,358.200 m:i. Mnoge pilane rade u dvije
smjene a neke čak i u tri. Od bruto
mase od 3,451.000 m3 koliko se u prosjeku
godišnje siječe u državnim šumama,
odpada na pilansku oblovinu 910.000
kub. met. Po kojem sječivom etatu se


ovolike pilane snabdjevaju veoma je in


teresantno pitanje, jer sve rade.


Budući mnogi DIP-ovi ne računaju
pilansku oblovinu pilanama po tehničkom
cjeniku, već po cijeni koštanja,
teško je ustanoviti koji je pogon DIP-a
aktivan, a koji pasivan. Smatramo, da
bi mnoge pilane nestale, kad bi im se
zabranilo da kupuju šumu na panju, već
izrađene trupce na pomoćnom stovarištu
ili glavnom stovarištu. Celuloza, pragovska
oblovina, jamsko drvo, krečno i
ogrjevno drvo kao i ostali sortimenti
nisu potrebni nilani i oni ne bi trebali
pokrivati troškove pilana.


U cilju otklanjanja napred navedenih
slabosti a na osnovu izloženih principa
predlaže se slijedeće:


— da NOK-a osnuje svoju upravu za
šumarstvo i lovstvo, koja će u duhu
društvenog plana izrađivati cjelokupne
planove za područje šumarstva na teritoriji
dotičnog kotara;
— da osim toga NOK-a osnuje savjete
za šumarstvo. U ove savjete ušli bi svi
zainteresirani faktori. Savjet bi putem
svojih sjednica predlagao NOK mjere,
koje bi trebalo poduzimati u cilju unapređenja
i zaštite šuma;
— da isto tako NOK osnuje poduzeće
za uzgoj i iskorištavanje šuma. Ovo poduzeće
vršilo bi pošumljavanje, čišćenje,
prorede i melioraciju šuma; sječu
doznačenih stabala i izradu šumskih
sortimenata; uzgoj divljači u državnim
lovištima; suzbijanje bolesti i štetnih insekata;
izgradnju i održavanje šumskih
puteva; podizanje gospodarskih i lovnih
objekata te nabavku i održavanje mehanizacije
za izvršavanje naprijed navedenih
radova.
1. Uprava za šumarstvo i lovstvo
NOK-a imala bi slijedeće referade:
— uzgoj šuma,
— iskorištavanje šuma,
— uređivanje šuma (taksaciju),
— lovstva.
Ona je organ NOK-a i ima svoj budžet.
Prihode bi imala od šumske takse,
glavnih i sporednih proizvoda, od takse
na sječu privatnih i zadružnih šuma i
od šumskih šteta.


Rukovodioca uprave postavlja skupština
NOK-a, a visoko kvalificirane stručne
službenike uprave i upravitelje šumarija
postavlja i razrešuje NOK-a sve
uz suglasnost republičkog organa za šumarstvo.


Na terenu kotara bile bi šumarije; u
pravilu područje jednog NO Općine
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 53     <-- 53 -->        PDF

jedna šumarija. U ovim šumarijama bila
bi 3—4 službenika; zatim lugari u manjem
broju nego danas, jer se njihov
djelokruga rada smanjuje i svodi na
kontrolu i čuvanje šuma.


Uprava za šumarstvo i lovstvo:


— vršila bi upravne poslove iz oblasti
šumarstva i lovstva u šumama općenarodne
imovine i nadzor nad privatnim
i zadružnim šumama;
— sastavljala bi planove u šumarstvu
i lovstvu, koji proistječu iz Saveznog i
Republičkog društvenog plana i povjeravala
bi ih putem ugovora poduzeća za
uzgoj i iskorištavanje šuma;
— vršila bi kontrolu izvođenja ovih
radova, kolaudirala radove i vršila isplate
poduzeću;
— vršila bi obilježavanje i procjenu
stabala;
— brinula bi se za izradu uređaj nih
elaborata;
— vodila bi knjigovodstvenu službu za
sebe i područne šumarije.
Šumarije imaju ove zadatke:


— vrši poslove po propisima o žigosanju
drva i izdaje izvoznice;
— naplaćuje taksu od privatnih i zadružnih
šuma, kao i u šumama općenarodne
imovine s kojima upravljaju druge
ustanove ili poduzeća;
— preispituje i evidentira prijavnice
lugara za šumske štete i dostavlja ih
nadležnim organima na postupak;
— naplaćuje sitne prihode od pojedinih
stranaka, koji ne teku ugovorima
(pašarina, leževina, plodovi, šum. šteta
i si.);
— vrši obilježavanje doznaka i procjenu
stabala radi čišćenja, proreda i
sječe šuma;
— vrši nadzor nad radom poduzeća za
uzgoj i iskorištavanje šuma i njegovih
ljudi na radilištima;
— prati zdravstveno stanje šuma, poduzima
najhitnije mi ere radi suzbijanja
bolesti i štetnih insekata u šumama, te
se brine za zaštitu šuma i drugih elementarnih
nepogoda;
— vrši nadzor nad pilanama.
Lugarije vrše ove poslove:


— čuvaju šumu općenarodne imovine
od bespravne sječe i oštećivanja kao i
od nedozvoljenog korištenja sporednih
šumskih proizvoda;
— čuvaju šumsko zemljište općenarodne
imovine od uzurpacije te granične
znakove od oštećivanja i uklanjanja;
— čuvaju sve gospodarske objekte u
šumi;
— nadziru rad u pritavnim i zadružnim
šumama;
— nadziru kretanje drvnog materijala
po propisima o žigosanju drva i izdavanju
izvoznica za drvo.
Poduzeće za uzgoj i iskorištavanješuma:


Poduzeća osnivaju narodni odbori ko


tara po propisima koji vrijede za pri


vredne organizacije.


Poduzeća se osnivaju u pravilu za po


dručje kotara.


Više narodnih odbora kotara mogu u
sporazumu osnovati zajedničko poduzeće
ili pojedini narodni odbor kotara može
povjeriti poslove uzgoja iskorištavanja
šuma svog područja poduzeću s područja
drugog kotara u suglasnosti tog kotara.


Osim toga poduzeća sklapaju ugovore
s DIP-ovima o izradi (prekrajanju) pilanske
oblovine. Ugovori se sklapaju na
bazi sječe i raspodjele pilanske oblovine.


Obzirom na disproporcije u odnosu na
šumsku masu i pilanske kapacitete, trebalo
bi odrediti alimentaciona područja
iz kojih bi se pojedini DIP-ovi snabdijevali
pilanskom oblovinom. Poduzeća
ne bi smjela prodati nikom drugom pilansku
oblovinu osim onog DIP-a, koji
je predviđen da se tamo snabdijeva.
Osim toga trebalo bi još bolje učvrstiti
tehničke cjenike drvnih sortimenata,
kako ne bi dolazilo do nabijanja cijena.
Ovim mjerama zaveo bi se rad u šumarstvu
,a drvna industrija bila bi osigurana
sirovinom. Na taj bi se način
ujedno eliminirale suvišne pilane bez
direktnog administrativnog puta.


Isto tako DIP-ovi bi bili obavezni da
preuzimaju svu pilansku oblovinu, koju
dotično poduzeće izradi, a koja je po
organima vlasti određena za sječu bez
obzira ima li trenutačnu prođu na tržištu
ili nema (slučaj sada bukovina).


Provođenje ovih mjera ne bi zadavalo
poteškoće, jer DIP-ovi nemaju neka
naročita osnovna sredstva za eksploataciju
šuma, a niti stalne radne snage,
osim određenog broja stručnjaka i mani^
ulanata ,koji DIP-u nisu potrebni, a
poduzeće za uzgoj i iskorištavanje šuma
ne bi moglo bez njih uspješno raditi.
Oni DIP-ovi, koji imaju kamione, mogu
ih zadržati i dalje za prevoz trupaca,
jer ih poduzeće može izrađivati i izvoziti
do pomoćnog stovarišta.


Poznato je, da imamo 9 sekcija za
uređivanje šuma, koje su sad na budže
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 54     <-- 54 -->        PDF

tu republike. Smatramo da sve sekcije
ostanu i dalje u istoj organizacionoj formi
i sastavu kao što su i sada. Ovo zbog
toga, što nemamo dovoljno stručnog kadra
za obavljanje ovih poslova i potrebnih
instrumenata. Kad bi i imali sve to,
NOK ne bi mogli rješiti stambeno pitanje
za ove službenike. Osim toga službenici
ovih sekcija trebat će kroz naredne
2—3 godine izraditi ekonomske
osnove ovih šuma naše Republike. Sve
ovo ne znači, da ovu službu ne treba
uklopiti u upravu za šumarstvo NOK-a,
gdje za to postoje uslovi.


O problemima u šumarstvu održano
je u zadnje vrijeme niz diskusija sa
svim zainteresiranim faktorima stručnim
i političkim. Interesantno je napomenuti,
da je ogromna većina NOK-a i stručnih
organizacija za ovakovu organizaciju.
Jedino su DIP-ovi protiv predložene
organizacije, jer im se sužava djelatnost
rada i usmjeravaju se na finalnu
preradu drvnih sortimenata. Smatra
se, da će ovo pozitivno utjecati na razvitak
drvne industrije i napredak ovih
organizacija u povećanju finalnih proizvoda
i da će pospješiti osjećaj borbe za
rekonstrukciju kaoaciteta i maksimalnom
korištenju u finalnoj preradi pilanske
oblovine.


Osim toga ovakvom organizacijom ili
bolje reći podjelom poslova u šumarstvu
i drvnoj industriji, DIP-ovi će biti bolje
osigurani sa pilanskom oblovinom nego
dosad, jer će se suvišne pilane lakše isključiti
od dodjele pilanske oblovine.


Prema izjavi mjerodavnih faktora u
NR Sloveniji, njihovi DIP-ovi također
su veoma dobro napredovali u povećanju
finalnih proizvoda, od kako se ne bave
proizvodnjom celuloze, pragovske oblovine,
rudnog i ogrjevnog drveta. Istina,
ovi sortimenti imaiu veoma dobru prođu
na trižštu, ali nemaju nikakvu vezu
sa finalnom proizvodnjom.


*


Ing. V u č e t i ć slaže se sa prve tri
točke prijedloga no predlaže da se diskutira
o četvrtoj točki t. j . što je uprava,
a što proizvodnja. Naglašava da ta
definicija u prijedlogu nije dana. U Bjelovaru
je to razmotreno te je mišljenja,
da bi trebalo gospodarstvu odnosno poduzeću
dati i čuvanje i konsignaciju jer
bi inače trebalo za isti posao znatno više
lugara i manipulanata.


Smatra da bi kod uprave trebalo imati
inspekcijsku službu sa najvećim ovlaštenjima.


Ing. O š t r i ć naglašava da se mnogo
govori o organizaciji a malo o specijalizaciii.
Predložena organizacija bi objedinjavala
sve grane i došlo bi do mogućnosti
primjene melioracije. Naročito
je važno da te jedinice budu ekonomske
cjeline. Naglašava da poduzeće i vlast
nije spojivo. Do potrebe većeg broja
osoblja dolazi otuda što se radovi intenziviraju.
Za procjenu i doznaku je poželjno
da se odvoji od poduzeća. Napominje
da je bolje da su poslovi što više
raspoređeni na više lica, jer se na taj
način radovi specijaliziraju i ti radovi
će biti kvalitetniji.


Ing. Babogredac. Slaže se sa postavkom
odvajanja uprave od privrede
no ističe da sadanje šumarije nisu ekonomske
cjeline a što bi morale biti. Postavlja
pitanje što je sa pasivnim šumarijama?
Njihovi gubici morali bi se
pokrivati iz fonda. Predlaže da se uprave
oforme kod NOK a općine da se s time
slože odnosno dadu svoju privolu.
Ovakova kot. uprava trebala bi da bude
isključivo organ upravljanja. U principu
zadatak takove uprave bio- bi u
vođenju šumske privredne politike, dugoročno
planiranje, parcijalno planiranje,
ugovaranje sa poduzećem, čuvanje
šuma i drugo. Naglašava da ne bi trebala
konsignacija biti samo posao uprave
a čuvanje šuma moglo bi se povjeriti
poduzeću. Poduzeće treba da vrši
sve privredne djelatnosti na tom području.


Ing. Šulentić. Poduzeće ne će biti
u stanju da izvrši sječu na udaljenim
mjestima gdje su neznatne drvne mase a
isto tako i pošumljavanja na udaljenim
a na malim površinama.


Slaže se da bude 313 i 311 grana djelatnosti
zajedno samo kod toga se ne
treba prenagliti već treba postepeno
prići k tome. Predlaže da šumarski klubovi
razrade alternativno podjelu poslova
uprave i poduzeća. Svakako je potrebno
da se osigura alimentiranje pilana
a također i maksimalno iskorištavanje
sirovine.


Ing. Lucarić. Poduzeća kako se
predviđaju nisu vezana na područja kao
upravni organi te će biti mnogo bliža
mjestu rada te će se povjereni posao
moći obaviti mnogo lakše i stručnije.
Što se tiče narodnih odbora općina na
iste se ne će moći vezati jer ima slučajeva,
da se sadanja šumarija prostire na
7 općina.


Ing. Lacković. Govori o organizaciji
u Sloveniji te ističe kako tamo poduzeća
obavljaju sav stručni posao u
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 55     <-- 55 -->        PDF

privatnim šumama. Kod njih konsignaciia
ne predstavlja nikakav problem, jer
se stabla za sječu označuju samo čekićem
a naknadnom premjerom se ustanovljuju
tehnički sortimenti. U Bjelovaru
bi trebalo za takovu organizaciju 246
službenika a kadrova nema toliko. Predlaže
da konsignacija spada u nadležnost
uprave.


Ing. Lucarić . Postavlja pitanje sekcije
za uređivanje šuma. Za područje
Vinkovaca nije potrebna sekcija za uređivanje
u takvom sastavu. Nama je potreban
samo jedan dio te taksacije.


Drug Sija n Jovo. Što se tiče taksacüe
treba težiti da se uklaoa u kotar.


Ing. Novakovi ć. Ističe da je grana
311 i 313 jedinstven proces te se slaže
u potpunosti što je takav stav prihvaćen.
Poduzeća će raditi radove grane
311 čisto uslužno bez dobiti.


Lov bi trebao da bude sa šumarstvom.
Što se tiče Krša to je poseban problem
kojega treba i posebno razmotriti. U novu
organizaciju treba ulaziti sukcesivno
a ne naglo da ne dođe do kakvih poremećaja.
O postavcima čuvanja treba
noći od baze tko je vlasnik šume. NO
kotara putem svoje uprave daje u najam
sve poslove. Nakon izvršenih radova
vrši se kolaudacija i superkolauđaciia.
Većina upravnog područja ne treba
da ovisi o kotaru ili općini već o
šumsko gospodarskoj cjelini. To mora
biti u vezi sa budućim komunama jer su
najvažnije gospodarske cjeline.


Drug Sija n Jovo postavlja pitanja
ing. Babogredcu.


1. Tko treba utvrditi šumsku štetu i
obavezati poduzeće da plati tu štetu?
2 Da li ste mislili o tome koliko bi
poduzeće opteretili sa čuvarskim aparatom?
Ne bi li bilo bolje da time teretimo
fond?


3. Da li je svijest sadanjeg šumarskog
radnika na toj visini da je takove kvalitete
kome se može povjerit opće narodna
imovina sa takovom specifičnošću?
Možda bi bilo bolje odgoditi to dok se
kod te radne snage ne formira ta svijest?


Ing. Radovčić. Prijedlog ne odgovara
za Dalmaciju s tog razloga što ne


ma dovoljno kadrova. Stoga je u Dalmaciji
to neprovedivo. U Dalmaciji se
ne bi smjelo dirati u postoieće šumarije
jer one treba da takve ostanu. U Dalmaciji
bi trebalo formirati jedno tijelo
koje bi vršilo inspekciju. Ističe da bi
bilo opasno suziti djelokrug šumarija.


Ing. Lovri ć predlaže da se pitanje
organizacije Dalmacije razmotri na terenu.


Ing. Babogredac odgovara na postavljena
pitanja druga sekretara te iznosi
da bi čuvari poduzeća utvrđivali
šumsku štetu. Svijest šumskih radnika
nije na takvoj visini kao kod drugih industrijskih
radnika. Jezgra šumskih
radnika postoji te bi se oko nje trebali
prikupiti ostali radnici, koji bi mogli
raditi u radničkom savjetu. Potrebno je
postići stalnost radne snage.


Mehanizacna pošto s njom nemamo
iskustva trebala bi da tereti fond šumarstva
dok se ne dođe do iskustva.


Ing. O š t r i ć predlaže da čuvanje i
konsignaciju sa procjenom vrši uprava.


Ing. V u č e t i ć. Predlaže da kalobroj
i čekić bude u jednoj ruci, tada ne treba
biti bojazni i težnje za dobiti.


Prema odvijanju diskusije zajednički
stav svih diskutanata bio je, da su grane
311 i 313 jedinstven proces, da upravne
poslove treba odvojiti od gospodarenja.


Kako se imade provesti poboljšanje
organizacije šumarstva treba prepustiti
nrincipima ekonomike a odluku o tome
će donijeti Izvršno vijeće.


Prelazi se na slijedeću točku dnevnog
reda t. j . na razno.
Ing. Lovrić iznosi da je 10—12. XI.


o. g. održan plenum Saveza šumarskih
društava FNRJ u Zagrebu koji je vrlo
dobro uspio. Nadalje da je održano Savjetovanje
o topolama u Košutnjaku,
te da je akcija pošumljavanja sa topolama
vrlo jaka.
Priprema se Savjetovanje o kršu koje
će se održati početkom ožujka 1957. g.


Pošto je dnevni red iscrpljen ing. Lovrić
zaključuje plenum, te zahvaljuje
svim prisutnim na živoj i plodnoj diskusiji.


Ing. M. Würth
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 56     <-- 56 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Kurtagić M., Pušić B.: POLJOPRIVREDNA
TLA I KRŠ SJEVERNE DALMACIJE.
— Jugoslavensko društvo za
proučavanje zemljišta. 5. pp. 130, pod.
cit. lit. 133, si. 15, tabl. 32, Beograd, 1956.


U toku 1952. godine izvršena su agroekološka
isnitivanja Sjeverne Dalmacije


t. j . područja između Zrmanje-Krke-Ve-
lebita-Dinare i mora. Istraživanja su
vršena na traženje Instituta za Jadranske
kulture sa svrhom izrade šire gospodarske
osnove za ovo područje (Ravni
Kotari, Bukovica i Primorje). Istražena
je klima, tipovi tala i prirodni biljni pokrov.
Istraživanja vegetacije i poglavlje
o biljnom pokrovu su napisali dr. ing.
3. Kovačević i ing. Z. Devetak. Poglavlje
o rendzinama i ekološkim osobinama
tala je napisao ing. I. Juras. Ostalo,
veći dio publikacije su napisali ing. Pušić
i ing. Kurtagić.
Ova publikacija i ako je po naslovu
poljoprivredna je od vanrednoga interesa
i za šumare i to naročito poglavlje o
tipovima tala i klasifikacija krša.


U uvodnom dijelu ovoga rada obrađena
su opća pitanja (geologija, klima,
"biljni pokrov, hidrografija, antropogeni
utjecaji i erozivni procesi).


Najvažniji dio publikacije odnosi se
na tipove tala. Uz pedološku kartu tipova
tala je detaljni opis pedagenoze, dinamike
i svojstava uopće pojedinih tipova
tala. Istraživanja tipova tala vršena
su na poljoprivrednim i šumskim površinama
(šume, šibljaci, makija). Utvrđeni
su slijedeći tinovi tala: 1. Braunizirane,
humizirane i antropogene terasirane
crvenice. 2. Podzolasta tla, 3. Slabo
podzolirane brdske rendzine, 4. Smeđa
karbonatna tla na dolomitu, 5. Smeđa
karbonatna tla na flišu i njegovi erodirani
varijeteti, 6. Smeđa karbonatna
tla na promina laporima, 7. Tla na starim
kvartarnim nanosima, 8. Močvarna
tla, 9. Aluvij alno-deluvijalna tla i 10.
Osnovne mjere za melioraciju tala.


Sa šumarskog gledišta je vrlo značajno
poglavlje o klasifikaciji krša, kako
slijedi: 1. Krš na tvrdim vapnencima,


2. Krš na brečama i konglomeratima,
3. Krš na Promina laporima i drugim
mekšim eocenskim substratima i 4. Gromadni
krš.
Prilozi ove knjige osim pedološke karte
je karta kulturnih vrsta i karta prirodnog
vegetacijskog pokrova. U ovoj
zadnjoj iznesena je zonacija istraživanog
područja na bazi prirodnog biljnog
pokrova i ekoloških faktora (uglavnom
klima).


Publikacija »Poljoprivredna tla i krš
Sjeverne Dalmacije« pruža iscrpni pregled
prirodnih prilika ispitivanog područja,
a što je osnova za obnovu i uređenje
šumskog pokrova i unapređenje


~olioprivrede.
Dr. J. Kovačević


Prof. Dr. 2. Kovačević: PRIM JEN JEN A
ENTOMOLOGIJA, III. knjiga, Šumski
štetnici.


Ova knjiga je III. dio entomološkog
udžbenika, a taj ima poslužiti u prvom
redu studentima šumarstva, a zatim šumarskim
stručnjacima na terenu. Knjiga
predstavlja ujedno priručnik, jer je
materijal u njoj tako obrađen da može
jednako poslužiti studentima kao i šumarskim
stručnjacima, pa i biolozima.


U knjizi su obrađeni štetnici šumskog
drveća iz razreda insekata te prikazana
njihova biologija i štetnost za pojedino
drveće. Korisni insekti također su u
glavnim crtama opisani i prikazan je
njihov značaj za zaštitu šuma. U uvodu
knjige prikazana je zaštita šuma i njen
značaj, a na kraju knjige su prikazane
metode suzbijanja štetnika u šumama,
kemijska sredstva i aparati koji se u
šumama primjenjuju u borbi protiv
štetnika. Da bi pregled štetnika bio što
jasniji nalazi se na kraju knjige i pregledno
kazalo štetnika prema vrstama
drveća.


Pri svom izlaganju i donošenju primjera
autor je s uspjehom nastojao, da
što vjernije prikaže prilike, koje u pogledu
insekata vladaju u našim šumama
tako, da ovo djelo predstavlja velikim
dijelom šumarsku entomologiju koja odgovara
našim potrebama.


Knjiga će obuhvatati oko 500 štampanih
stranica sa oko 500 slika u tekstu,
format 17 X 24 cm, a cijena će biti oko
Din 1.100.—


Polj. nakl. zavod
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 57     <-- 57 -->        PDF

DOMAĆI STRUČNI LISTOVI


Šumarstvo — Beograd


Br. 8/9. 1956. — Ing. Đ. Jović: Novi
problemi eksploatacije šuma i šumske
proizvodnje. — Ing. J. Drakulić: Određivanje
nekih optimalnih uslova rezanja
jedne motorne pile za hrast, jasen,
bukvu i smrču. — Ing. T. Španović:
Važnost i rentabilitet gajenja pletarskih
vrba. — Ing. V. Stipaničić: Bura na kršu
i zaštitni šumski pojasevi. — Mih. Antić:
Sastav i priroda frakcije gline i njen
značaj za osobine zemljišta. — Ing. D.
Panic: Avala kao nacionalni park ili narodno
izletište. — Ing. D. Afanasijev:
Sadašnjost i budućnost ekspresnih šuma.
— Br. 10. 1956. — Dr. N. Pavičević
i ing. P. Stankević: Pedološke osebine
arboretuma »Šuplja stena pod Avalom«.


— Ing. M. Glišić: Planinski javor u Srbiji
s osvrtom na njegovo korišćenje u
šumsko-kulturnim radovima. — Ing. L.
Zufa: Rubna stabla primernih površina.
Drvna industrija — Zagreb


Br. 9/10. 1956. — Dr. ing. Juraj Krpan:
Savijanje masivnog drveta. — Veljko
Auferber: O dielektričnom zagrijavanju
pri lijepljenju drveta. — Prof. dr. Ivo
Horvat: Abura i ramin.


Br. 11/12. 1956. — Ing. Marijan Brežnjak:
Kružne pile s umetnutim zubima.


— Arh. Ante Juraga: O dječjem namještaju.
— Dr. Roko Benić: O odnosima
između nekih drvnih sortimenata.
Narodni šumar — Sarajevo


Br. 1/2. 1956. — M. Dučić: O šumskom
fondu Bosne i Hercegovine. — J. Šafar:
Uzgojni oblici sastojina u prebornim šumama.
— M. Glišić: Prilog poznavanju
areala šume hrastova cera i sladuna u
sjeveroistočnoj Bosni. — P. Fukarek:
Pošumljivanje crnim borom. — P. Fukarek:
Razlike između običnog i poljskog
jasena. — H. Bujukalić: Jedan značajan
jubilej.


LES — Ljubljana


Br. 1/2. 1956. — Ing. Bogdan Zagar:
Institut za šumski uzgoj i drvnu industriju
Slovenije u vlastitoj zgradi. —Ing.
Lojze Žumer: Istraživanja u službi drvne
industrije. — Dr. Šaša Reicher: Ame


ričko tržište i naši finalni proizvodi. —
Fešto — novi strojevi za obradu drveta.


— Ing. Rudolf Cividini: Moj posjet talijanskoj
manufakturi i institutima. —
Dr. ing. Branimir Pejoski: Tehnički centar
za drvo u Parizu. — Danilo Zekelj:
Posjet Forest Products Laboratory-u u
Madison-u (USA). — Franc Uršič: Kako
gospodarimo s drvetom.
Br. 3. — Ing. Rudolf Cividini: O metodama
umjetnog sušenja drveta. — Fr.
Erman-ing. arh. N. Kralj: Što smo vidjeli
i što smo izložili na izložbi pokućstva
u Kolnu. — Ing. Lojze Zumer:
Aktualnost naše stručne terminologije.


Br. 4. — Ing. Lojze Žumer: Ravnoteža
između mehaničke i kemijske prerade
drveta. — Ing. Niko Kralj: Prije savezne
izložbe »Stanovi za naše prilike«. —
Ing. Rudolf Cividini: O metodama umjetnog
sušenja drveta. — Ing. Oskar Jug:
Industrijski pokusi proizvodnje bukovih
lesonit ploča. — Ing. Rudolf Cividini:
Za uvođenje hidrauličkog pokretanja
furnirskih noževa.


Br. 5. — Anton Debeljak: O desetgodišnjici
prve slovenačke tvornice glazbenih
instrumenata. — Dr. Ivan Zobec:
Deset godina rada »Melodije«, tvornice
muzičkih instrumenata u Mengešu. —
Lojze Lep: Iz proizvodne problematike
tvornice glazbala u Mengešu. — Ing. Juru
Hočevar: Resonantno drvo kao sirovina
za izradu glazbenih instrumenata.


— Albin Fakin: Razvitak i proizvodnja
harmonika. — Ing. Franc Flach: Kako
treba da izgledaju prostorije u kojima
se prska lakom i kako se barata s tim.
Br. 6/7. 1956. — Natječaj za racionalno
pokućstvo. — Ing. Lojze Žumer: O
industriji pokućstva sa tehnološkog gledišta.
— Ing. arh. Branka Tancig: Posniešimo
proizvodnju i omogućimo kupnju
savremene kuhinjske opreme. —Ing.
Boris Gaberšek: Drvo u izgradnji stanova.
— Ing. arh. Niko Kralj: Savremeni
materijali u proizvodnji tapeciranog
namještaja. — Ing. Ludvik Puklavec:
Aluminij — zamjena za drvo. — Ing.
Oskar Jug: Zapisi s naučnog putovanja
po zap. Njemačkoj: Izrada i razvitak
iverica. Aktualne novosti za našu drvnu
industriju na velesajmu u Hanoveru. —
Roman Dekleva: Pogreške pri radu sa
glutinskim ljepilima. — Ing. Rudolf Ci
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 58     <-- 58 -->        PDF

vidini: Napetosti i raspukline u drvetu
prije i poslije sječe. — Šumarska i
drvnoindustrij ska terminology a.


Br. 8. — Ing. Jože Lenič: K našoj problematici
industrije lesonitnih ploča u
poredbi sa švedskom i njemačkom industrijom.
— Ing. Lojze Žumer: Tečaj o
uporabi iverastih ploča u tvornici pokućstva
u Novoj Gorici. — Ing. Oskar
Jug: O saharifikaciji drveta. — Zdravko
Pavlin: Rekonstrukcija sušionice »Janka
« u fabrici pokućstva u Novoj Gorici.


— Po K. Blankensteinu: Površinska obrada
u industriji pokućstva. — Franc
Svetelj: Fazna kompenzacija jalovog toka
u drvnoindustrijskim poduzećima.
Br. 9. — Ing. Jože Lemič: K našoj
problematici industrije lesonitnih ploča
u poredbi sa švedskom i njemačkom industrijom.
— Karl Fronius: Uređenje
skladišta za trupce na pilanama. — K.
Blankenstein: Uređenje modernih uređaja
za površinsku obradu pokućstva. —
Ing. Franc Flach: O upotrebi ekshaustora
u drvnoj industriji.


Br. 10. -— Ing. Lojze Žumer: Ravnoteža
između mehaničke i kemijske prerade
drveta. — Ing. Viktor Rebolj: Racionalizacija
pilana u Austriji. — Povišenje
produktivnosti u industriji furnira.


Šumar — Beograd


Br. 1. 1956. — Osvrt na šumarsko tehničku
pomoćnu službu: ing. R. Đekić. —
Desetgodišnjica privredne i društvene
izgradnje Jugoslavije (Iz referata na V.
Kongresu Saveza I T J u Sarajevu). —
Ing. Stjepan Šurić: Šumska privreda Jugoslavije
1945-1954. — Ing. Zlatibor Sekulić:
Šuma Lipovica.


Br. 2/3. 1956. — Ing. Đ. Panic: Deliblatski
pesak. — Ing. Stjepan Šurić:


Šumska privreda Jugoslavije 1945-1954.


— Ing. Zlatibor Sekulić: Zaštita zemljišta
od erozije i bujica u AKMO-u. —
Vlastimir Grujičić: Veštačko pošumljavanje
na parcelice. — Ing. Branko Colic:
Organizacija šumarske službe na području
Autonomne Kosovsko-Metohijske
Oblasti. — M. Milošević-Brevinac: Kakav
je štednjak najpodesniji za selo. —
Dr. ing. Dorđe Jovanović: O ciganima
koritarima. — Velimir Grozdanović: Nešto
o pošumljivanju u Grdeličkoj Klisuri.
— Jovičić Nikifor: Unošenje srneće
divljači na rudnik. — M. Milošević-Brevinac:
Odluka jedne podriniske opštine
— primer za ugled. — Dragomir Bašović:
Šta treba znati i učiniti u borbi
protivu gubara.
Br. 4/5. — Ing. Svetislav Radulović:
Maljen. — Ing. Stjepan Šurić: Šumska
privreda Jugoslavije 1945-1954. — Mate
Rajčić: Izgradnja lugarnica i osposobljavanje
lugara je osnovni uslov obnove
šuma i lovne privrede u Dalmaciji. —
Rad. Dimitrijević: Našta treba paziti pa
da pošumljavanje dobro uspe. — Ing.
Branko Čomić: Uništavanje koza ponovo
na dnevnom redu. — Novica Jevtić:
Užička proizvodnja katrana. — Slavko
Čabrilo: 500 uzurpacija i enklava u jednom
reonu.


Br. 8/9. — Šumarske ustanove i preduzeća
i naše društvo. — Ing. Đorđe Panic:
Semegnjevska Gora. — Stanje šumarsko-
tehničke pomoćne službe na dan


1. I. 1956. god. — Drvni kombinat Sremska
Mitrovica. — Misailović Mihailo:
Osobine šumskog semena. — Mr. M.
Soldatović: Pravila o sakupljanju i čuvanju
lekovitog bilja. — Stoj an Evtimov:
O bujičnom slivu potoka Dobri Dol. —
A.
U.: Šume i šumska privreda Evrope.
Đ. K.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 59     <-- 59 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Reinhold F.: NARAVNA SLIKA ŠUME
PREDJELA BAAR I OKOLNOGA PODRUČJA
— (Das natürliche Waldbild der
Baar und der angrenzenden Landshaften)
Schriften des Vereins für Geschichte
der Baar und der angrenzenden Landesteile
in Donaueschingen. XIV. pp.
224—268. Donaueschingen, 1956.


Područje Baar kod Donaueschingena
(jugoistočni Baden) je s klimatskog i vegetacijskog
gledišta osebujnost. To malo
područje u klimatskom pogledu je kontinentalno-
montani otok usred atlantske
srednjo-evropske regije. Ova osebujnost
je najbolje ispoljena šumskim zajednicama
jela-omorika-obični bor, nasuprot
okolnim šumama bukve. Navedene šumske
zajednice su kao neka oaza unutar
ogromnog područja šume bukve. Dobiva
se dojam skandinavskog landšafta sa
šumskog gledišta.


Ovu vegetacijsku aberaciju od okolnoga
područja autor uglavnom objašnjava
geobotaničkom i klimatskom historijom
od neolitikuma do danas.


Sadanje stanje klime područja Baar
sa gledišta padalina i temperatura je
kontinentalnog tipa (Binnenlandtyp).
Zimske oborine su oskudne, a u proljeće
je nepovoljan režim vlage. Ovo se
još povećava time, što su u proljeće
česte sušne nepogode. Sve ovo uvjetuje,
da je ovo područje ekstremno kontinentalno
montano područje u komparaciji
s istočnim Schwarzwaldom i Albom,
koji imaju vlažnu atlansku klimu.


Osnovna šumska vegetacija jela-omorika-
obični bor je utjecana lokalno klimatskim
i velikoklimatskim faktorima,
raznim drugim flornim elementima, kao
na pr. kontinentalno-alpskim elementima
stepske borove šume, šume bukve na
krečnjaku i subkontinentalnim listopadnim
šumama.


Slične šumske zajednice a uvjetovane
istovjetnim faktorima jela-omorika-obični
bor se nalaze u Thüringiji (Frankenwald),
Pirinejima, Poljskoj i t. d.


Dr. J. Kovačević


LESNICKY A MYSLIVECKV ATLAS


Redaktori: Ing-. dr. K. Čermak,
Ing. J. Hofman, Ing. V. Krečmer, J. Cabart,
Ing. St. Syrovy.


Suradnici : Ing. Dr. A. Bubenik,
Dr. Holovsky, Ing. Dr. A. Kalandra, Ing.


D. Kudler, Ing. Dr. K. Mateju, Ing. K..
Mraz, Dr. J. Nožička, Ing. J. Sekyra,
Prof. Ing. Dr. P. Svoboda, Jiri Tonfar.
Izdanje : Ustredni sprava geodesie
a kartografie, Praha 1955.


Po imenima redaktora i suradnika
ovaj je atlas kolektivno djelo najboljih
čehoslovačkih stručnjaka na polju geologije,
šumarstva i kartografije. Šumsko
privredni i lovno privredni podaci Čehoslovačke,
Eurazije i Sjev. Amerike
prikazani su tu na 120 strana velikog
formata sa preko 200 preglednih karata
i grafikona. Radi boljeg razumijevanja
karata i grafikona tomu je dodana 91
strana teksta.


Čitav taj ogromni materijal razvrstan
je i prikazan ovim redom:


Karte na str. 2—7 prikazuju fizičke
podatke Čehoslovačke, njezina geografska
područja, te pedološke i geološke
karte. Na str. 8 do 16 kartografirani su
meteorološki podaci te zemlje.


Geonomska karta na str. 17 predstavlja
prijedloge za promjenu poljoprivrednih
kultura.


Karte na str. 18 i 19 prikazuju nam
trajanje vegetacijskih perioda u Cehoslovačkoj,
te rasprostranjenost bukve
(Fagus silvatica L) i hrastova (Q. sessilis
Ehrh i Q. robur L).


Fenološki podaci (početak tjeranja
pupova u proljeće, trajanje vegetacijskog
perioda, početak općeg žućenja
lišća) za hrast, bukvu, brezu, jasen i javor
prikazani su kartografski na strani
20—24.


Rasprostranjenost vrsta drveća po Cehoslovačkoj
predočena je u kartama na
str. 25—31.


Rasprostranjenost bukve, hrasta kitnjaka
i hrasta lužnjaka prikazana je na
str. 30—31, gdje su ujedno grafički upoređena
područja poljoprivredne proizvodnje
sa područjima rasprostranjenosti
tih vrsta. Na daljnjih 10 strana, karte
prikazuju prvotni sastav i rasprostranjenost
šuma u Čehoslovačkoj. Iz karata
na str. 42—51 vidimo kako su zastupane
pojedine vrste drveća u šumama
te države. Tri karte na str. 52 prikazuju
procentualno raspodjelu šuma i polja po
okruzima, a one na 53 strani raspodjelu
crnogoričnih, bjelogoričnih i mješovitih
šuma po kotarima.


Iz karata na str. 54 i 55 vidimo koliko
procenata zaprema šumsko zemlji


57
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 60     <-- 60 -->        PDF

šte od ukupne površine pojedinih kotareva
te koliki udio imaju pojedine vrste
drveća na šumskom tlu, koliko zapremaju
pojedine gospodarske forme šuma
kompaktnih šumskih terena u odnosu
prema malim šumskim česticama, te
koliki je prosječni godišnji prirast u m3
po ha šuma.


Nadalje je na str. 56 predočeno koliko
procenata od ukupne površine pojedidinog
kotara zapremaju hrast, bukva i
druge listače, dok su na str. 57 naznačeni
podaci za rasprostranjenost jele,
smrče i ariša.


Na karti na str. 58 i 59 označena su
šumsko uzgojna područja duglazije, pitomog
kestena i crnog oraha.


Šumsko uzgojna područja drveća brzoga
rasta naznačena su u karti na stranici
60.


Opću vrijednost ovog atlasa podiže 60
karata izloženih na str. 63—87, koje prikazuju
rasprostranjenost vrsta drveća u
Europi, Euraziji i Sjevernoj Americi.


Daljnje karte na str. 88—99 prikazuju
rasprostranjenost pojedinih vrsta divljači
po Čehoslovačkoj.


U karti na str. 100 prikazani su vegetacioni
profili u nacionalnom parku
Krkonoše ,dok karta na str. 101 prikazuje
rasprostranjenost vrsta drveća u
nacionalnom parku Visoke Tatre.


Na str. 102 i 103 naznačeni su na 3
karte prirodni rezervati Čehoslovačke.


Karte na str. 104 prikazuju primjerke
šumsko-gospodarskih nacrta i mreže puteva
u mjerilu od 1 : 500© i 1 : 10.000,
dok su na str. 105 izrađena 3 sastojinska
nacrta u mjerilu 1 : 10.000.


Na str. 106 i 107 nalazi se karta, koja
prikazuje vegetacijske zone čitavog svijeta.
Pregled evropskih šumskih područja
prema vrstama drveća, prikazan
je u karti na str. 108, dok karta na str.
109 prikazuje šume evropskog dijela
SSSR-a karta na str. 110 i 111 šume cjelokupne
Ud SSSR. Na daljnjih 5 stranica
nalaze se karte, koje prikazuju
šumska područja 5 narodnih republika:
Ugarske, Rumunjske, Poljske, Bugarske
i Albanije. Karta na str. 118 i 119 prikazuje
raspored najvažnijih drvnih proizvoda
na svijetu (celuloza, kaučuk, tanin,
jestivo ulje, kora, južno voće i t. d..)


Atlas svršava sa kartom, koja prikazuje
rasprostranjenost visoke divljači
(Cervidae) na svijetu (str. 120).


Ovo je djelo velik doprinos šumarskoj
nauci. Ono će biti od posebne koristi
stručnjacima, koji se bave dendrogeografijom.


Dr. Z. Vajda


C. Syrach Larsen: GENETIKA U ŠUMARSTVU
(Genetics in Silviculture)
Izdanje Oliver and Boyd, Edinburgh-
London, 1956.


Knjiga je štampana na engleskom jeziku
i ima 224 stranice. Autor je podijelio
materiju, koju u knjizi obrađuje u
XII poglavlja.


U ovom prikazu iznijeta je u kratkim
crtama glavnija tematika, koju Larsen
u svojoj knjizi obrađuje. Donijeto je dosta
primjera, koje autor u knjizi prikazuje
radi potvrde ispravnosti ideja, na
kojima bazira oplemenjivanje šumskog
drveća. Osim toga ovi primjeri su veoma
vrijedni rezultati naučnih istraživanja
o oplemenjivanju šumskog drveća,
te smatram, da su zanimljivi, da se
prikažu i u ovom obliku.


Kod kontrolne polinacije autor govori
prvo o cvatnji šumskog drveća. Opisuje
značenje dvodomnih biljaka (na pr.
Populus, Juniperus), koje ove imaju kod
umietnog oprašivanja. Kod jednodomnih
je biljaka rad na kontrolnoj polinaciji
mnogo teži, jer se tu često moraju odstraniti
najprije muški cvjetovi, a tek
onda mogu se izolirati ženski cvjetovi.
Kao primjer uzeta je bukva. Dalje opisuje
autor, gdje su kod jednodomnih biljaka
smješteni muški, a gdje ženski
cvjetovi. U vezi s cvatnjom jasena doneseni
su značajni podaci. Za američke
vrste jasena kaže autor, da su pojedini
individuumi muški, a drugi ženski, dok
kod običnog jasena to jače varira. Nađeno
je posve muških ili posve ženskih
stabala ili takvih, koja imaju i muških
i ženskih cvjetova. Pored toga ima primjeraka,
koji imaju i dvospolne cvjetove.


Autor je mišljenja, da je odnos muških
i ženskih cvjetova na jednom stablu
dobrim dijelom nasljedno svojstvo.
Svi podaci u vezi s cvatnjom, koje je
Larsen iznio, vrlo su važni za oplemenjivanje
šumskog drveća.


Iza toga je opisana izolacija ženskih
cvjetova. Također su opisane razne
prskalice, koje služe za rasprašivanje
polena. Zatim se govori o sabiranju
grančica za dobivanje polena kao i o
njegovu čišćenju i spremanju.


Za oplemenjivanje šumskog drveća
važno je ustanoviti, da li su vrste, koje
će se ispitivati, metandrične ili protandrične.
Taj podatak važno je znati kod
osnivanja sjemenskih plantaža.


Autor je proveo prvu kontrolnu polinaciiu
1924. godine i to između Abies
grandis i Abies Lowiana.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Iza toga Larsen govori o vegetativnom
razmnažanju. Stablo s određenim željenim
svojstvima može se na taj način
razmnožiti. Za umjetnu oplodnju poželjna
su malena stabla najbolje kvalitete,


t. j . s dobrim nasljednim svojstvima.
Takva se stabla prema autoru mogu proizvesti
vegetativnim putem.
Larsen opisuje načine vegetativnog
razmnažanja kao na pr. kalemljenje,
razmnažanje putem reznica, okuliranje
i t. d. Takvim radom mogu se dobiti genetski
jednako vrijedna stabla, koja se
koriste u razne svrhe kao na pr. za
umjetno oprašivanje, ispitivanje genotipa,
sjemenskih plantaža i t. d.


Autor opisuje razne načine kalemljenja
šumskog drveća. Donosi crteže s time
u vezi. On nadalje opisuje, kakva
mora biti podloga, a kakva plemka. Zatim
se govori o dobi kalemljenja. Kada
se kalemi, podloga treba da tjera, a
plemka ne. Materijal za kalemljenje
(grančice t. j . plemke) treba sabirati u
kasnu zimu, kada su pupovi u mirovanju.
Takvi se izbojci stave u malenim
svežnjevima u hladnu i ne previše vlažnu
prostoriju. Njihov donji dio stavi
se u pijesak i pokrije se tresetom. Autor
prenoruča kalemljenje napolju, ali je
potrebno kalemiti i u stakleniku, jer se
na taj način može produžiti vremenski
period, u kojem se vrši kalemljenje. Postrani
način kalemljenja u staklenicima
pokazao se dobrim za slijedeće rodove:
Pinus, Picea, Abies, Larix, Pseudotsuga,
Quercus, Fagus, Alnus i Betula. Autor
donosi podatke o starosti podloge kada
se kalemi napolju: ariš 1/1 god. duglazija,
bor, bukva 2/1 smrča 2/2 god. 1942.
i 1943. god. Uspješno je proveden u Danskoj
jedan način kalemljenja pod koru
s jasenom, johom, hrastom, arišem, borom,
smrčom, duglazijom, bukvom i johom.
Okuliranje dolazi u obzir samo
kod jasena. Podloga za taj slučaj mora
biti 3/4 do 2 cm debela, dok izbojak,
s kojeg će se uzeti pup, mora biti zreo
s dobro razvijenim pupovima. Grane,
s kojih će se uzeti pupovi, moraju biti
rezane pred samu okulaciju. Pogodno
vriieme za okulaciju jasena jesu mjeseci-
juli-august.


Larsen govori u daljnjem izlaganju o
reznicama i preporuča, da se ispita mogućnost
razmnažanja šumskog drveća i
na taj način. Kod zakorjenjivanja reznica
veli. da su najbolji oni izbojci, koji
nisu stari još ni punu godinu dana. U
istom poglavlju opisano je spremanje
tla za reznice. Razmnažanje putem korijenja
može se vršiti kod Populos tre


mula, P. tremuloides, P. alba, P. canescens
i P. grandidentata kao i kod bagrema.


Autor opisuje razne načine kalemljenačin
osnivanje sjemenskih plantaža. U
1939. godini posađena su dva klona križanaca
između evropskog i japanskog
ariša. Individuumi su razmnoženi kalemljenjem.
Nakon 10 godina t. j . 1948. g.
oni su dali prosječno češera


klon V 419 2340 kom.


klon V 420 1267 kom.


u 1952. godini
klon V 419 5570 kom.
klon V 420 3600 kom.


U 14. godini klon V 419 dao je oko


220.000 sjemenki, a klon V 420 oko
160.000 sjemenki po stablu. Na osnovu
dobivenih rezultata izračunato je, da bi
jedan klon dao oko 58 kg, a drugi oko
40 kg sjemena po hektaru. Na 1 ha bi
došlo oko 50 stabala. Na temelju toga
autor zaključuje, da 1 ha sjemenske
plantaže može dati u 14. godini oko
900.000 biljaka. U 7—8. godini nakon kalemljenja
može se dobiti 2—3 kg ariševog
sjemena po hektaru, a ako su biljke
posađene bliže jedna drugoj (5X5 m),
onda se može dobiti do 8 kg sjemena.
Drugi primjer, koji autor iznosi u vezi
sa sjemenskim plantažama je obični
bor. Kalemljenje je izvršeno 1936. i 1937.
godine. Prvi češeri dobiveni su 1943. godine.
U 1947. godini, kada su kalemljene
biljke bile 11 odnosno 12 godina stare,
dobiveno je toliko češera, da bi preračunato
na 1 ha dobili sjemena za 2,5
mili ona novih biljaka.


Quercus robur dao je 8 godina nakon
kalemljenja prvi žir. Na osnovu tih rezultata
izračunato je, da bi s 1 ha sjemenske
plantaže dobili 100 kg žira. U
slijedećim godinama produkcija bi bila
veća. Autor veli, da se kod hrasta može
prema istraživanjima očekivati 360 pa i
više kg žira po 1 ha sjemenske plantaže.


S običnim jasenom postignuti su slijedeći
rezultati. U 12. godini nakon kalemljenja
dobiveno je po stablu 20.000
komada perutki. Prosječna veličina stabala
koja su bila na udaljenosti od 2 m
je bila 5,4 m. Kod drugog pokusa s jasenom
dobiveno ie u 11. godini nakon kalemljenja
8.000 sjemenki po stblu.


U Danskoj je 1947. god. podignuta sjemenska
plantaža jasena na površini
3,2 ha i u 1953. godini dobiveno je 77 kg
sjemena. Stabla su sađena na razdaljini
od 4 m. Polovica biljaka na toj površini


59
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 62     <-- 62 -->        PDF

.


su t. zv. polinatori t. j . one biljke koje
oprašuju ženske cvjetove željenih stabala.


Autor je mišljenja, da je potrebno
imati odvojenu sjemensku produkciju
od produkcije drveta. Sjemenska stabla
mogu se uzgojiti putem kalemljenja na
željenoj površini, gdje žive izolirano od
drugih stabala. Na taj način može se
proizvoditi kontrolirano sjeme u potrebnoj
količini. Treba razlikovati sjemenske
plantaže od sjemenskih sastojina. O
sjemenskim plantažama može se govoriti
samo onda, ako je sjeme dobiveno
putem kontrolirane polinacije. Poteškoća
je kod postavljanja sjemenskih plantaža
ta, što može doći do oplodnje sa
strane, t. j . od stabala izvan sjemenske
plantaže. Zbog toga se mora paziti, gdje
će se sjemenska plantaža postaviti. U
blizini sjemenske plantaže ne smije biti
stabala one vrste, kakve je sjemenska
plantaža. Postoje razni načini izolacije
kao na pr. postavljanje plantaže na otoke,
u poljoprivredna područja ili unutar
areala druge vrste. Autor donosi
shemu sjemenske plantaže od 1 ha. Nju
je vrlo važno postaviti, kako bi imali
orijentaciju za daljnji rad, a i zbog proreda,
koje će se na toj površini vršiti.
Autor preporuča sadnju stabala na razmak
4X4 m, da se putem proreda kasnije
dobiju razmaci 8X8 ili 12X12 m.
Dobro je na plantaznoj površini najprije
posaditi podlogu, a kasnije na nju kalemiti.
Klima utječe na cvatnju i rađanje
sjemena. Važno je, da se sjemenska
plantaža postavi u dobre uvjete. Tada
je veća mogućnost za bolji razvoj sjemena.


Nakon razrade problema o sjemenskim
plantažama obrađeno je u knjizi
pitanie komparacija individuuma unutar
vrste. Pod »Tree Shows« (»šumski
nasadi za komparaciju«) autor podrazumijeva
više klona jedne vrste drveća,
posađenih u redove radi njihove međusobne
komparacije.


Autor je na veoma interesantan način
iznio značenje vegetativnog razmnažanja
biljaka. Vrtlari su pojedine grmove
ili vrste drveća, koje je za njih bilo
interesantno po izgledu, vegetativno razmnožavali.
Značajno je, da tako razmnoženi
individuumi na različitim mjestima
i pod različitim ekološkim uvjetima
izgledaju sasvim jednako. Taj se
način rada sada primjenjuje i u šumarstvu.
Tim putem mogu se kod šumskog
drveća ispitati nasljedna svojstva t. j .
pojedini genotipovi. Kada se klonovi
iste vrste postave u redove radi kompa


racije, onda zapanjuje, koliko se mnogo
sitnih detalja može zapaziti. Larsen navodi
razne primjere o ispitivanju genotipa.
Između ostalog interesantno je
ovdje iznijeti primjer sa smrčom. Komparativno
su ispitivana dva klona šmrca.
Prvi klon je od stabla iz gustog
sklopa, a drugi od stabla na osami. Ovaj
drugi klon ima vitkije grane i nije jako
granat kao prvi, što znači, da nam stablo
s osame bolje odgovara, iako to ne
bismo mogli ustanoviti promatrajući samo
matična stabla. Drugi je primjer
s duglazijom. Za komparaciju postavljena
su dva klona. Već nakon prve godine
pokazale su se jasne razlike između
njih.


Uz pomoć »Tree Shows« mogu se
ustanoviti ne samo morfološke razlike
nego i razlike u dobi listanja, cvatnje i
opadanja lišća. Pokušalo se dapače ustanoviti,
da li postoje razlike u drvu između
raznih klonova bukve. Utvrđeno
je, da postoje razlike u sržnim tracima
na tangencijalnom nresjeku, gdje je ispitivana
duljina i širina trakova.


Autor iznosi zatim ideju, na koji se
način mogu ustanoviti pojedini ekotipovi.
Kalemljene biljke treba staviti pod razne
klimatske uvjete, a zatim ih promatrati,
kako će se razvijati. Na taj način
mogu se ustanoviti klimatske rase t. j .
ekotipovi. Da li je oblik stabala u jednoj
sastojini odraz samo njihova fenotipa ili
je to određen genotip može se ispitati
na gore navedeni način. Kada se ustanove
te činjenice, onda će se primjenjivati
drugačije uzgojne mjere u jednom,
a drugačije u drugom slučaju.


Uz pomoć »Tree-Shows« mogu se za
nekoliko godina ustanoviti individualne
varijacije unutar vrste. Klonove pojedinih
varijacija treba unijeti u šumska
područja t. j . sastojine, gdje postoji zaraza,
ili se to sprovede na eksperimentalnoj
stanici, gdje se oni umjetno zaraze.
Nakon izvjesnog vremena pokazat će
se razlike među pojedinim klonovima
s obzirom na otpornost prema dotičnoj
bolesti. Nakon toga se izvrši selekcija
onog materijala, koji je najotporniji.
Autor donosi i primjere, koji su obrađeni
u Insitutu u Danskoj. Komparirana
su tri klona evropskog ariša iz Škotske.
Oni su posađeni u redove jedan pokraj
drugog. Nakon 3 godine jedan je
klon bio naoadnut od jednog moljca, dok
su ostali bili netaknuti.


Dva klona duglazije iz Amerike postavljena
su u redove. Jedan je bio napadnut
od Chermes Cooleyi, dok drugi
nije, što daje indikaciju, da se tu radi


\
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 63     <-- 63 -->        PDF

do izvjesne mjere o nasljednim osobinama
pojedinih klonova.


Dvije duglazije, jedna kalemljena a
druga iz sjemena stoje u Arboretumu
instituta jedna kraj druge. Kalemljena
(selektirano) nije napadnuta od Adelopus
Gäumanni i Rhabdocline, dok je
druga jako napadnuta. Iako je bila mogućnost,
da i druga strada, jer stoji kraj
bolesne (6 godina od početka pokusa),
nije zaražena. U odnosu na Chermes sasvim
je obrnuto. Kalemljena je duglazija
napadnuta, dok druga nije. Također
je napadnuto od Chermesa i matično
stablo u šumi.


Ispitivani su klonovi zelene, plave i
sive duglazije. Ustanovljeno je, da klonovi
plave i sive duglazije stradaju od
Rhabdocline, dok oni zelene ne stradaju.


Daljnji primjer s duglazijom, koji autor
iznosi u svojoj knjizi je slijedeći.
Plava duglazija je kalemljena na zelenu,
koja je ostavljena kao podloga 1 m
visoka. Kroz više godina umjetno je zaražen
i gornji i donji dio stabla. Gornji
dio t. j . plava duglazija zarazila se, dok
je zelena ostala zdrava, ali na plavoj
nije bilo ni jednog primjerka Chermes
Cooleyi, dok je na zelenoj nađen.


Autor dalie iznosi, da su u Americi
pronašli tipove Pinus strobusa otporne
na Cronartium ribicola.


Larsen na kraju ovoga poglavlja veli:
kombinirajući rad u vezi s »Tree-Show«ima,
vegetativnim razmnažanjem i kontrolnom
polinacijom posjedujemo jednu
vrijednu tehniku rada, što se tiče oplemenjivanja
i otpornosti.


Zatim autor govori o križancima i iznosi,
da se i u prirodi našlo križanaca
između evropskog i japanskog ariša. To
se moglo ustanoviti na osnovu boje kore,´
izbojaka i cvjetova. Takva stabla su
viša od čistih vrsta, s kojima su iste
starosti. Kontrolnom polinacijom također
je ustanovljeno, da križanac ariša
raste brže od čistih vrsta. Te činjenice
mogu se koristiti kod rada na povećanju
prinosa šuma. Ako se tome doda,
da kod sjemenskih plantaža stabla ostaju
dugo na životu, te se zbog toga mogu
vršiti razne kombinacije križanja za dobivanje
željenih tipova s luksurirajućim
svojstvima, onda to treba uzeti kao veliku
prednost.


Kao primjer luksuriranja hibrida autor
donosi podatke o takvim istraživanjima,
koja su obavljena u Institutu u
Danskoj. Za ilustraciju iznosimo jedan
primjer:


1949. 1954.
starost 14 g. starost 19 g.


Vrste


Juglans
Sieboldiana 7,03 8,31 9,03 12,88


J. Siebold.
x J. cinerea 10,42 12,21 12,31 17,63
srednja


visina


m


srednji
promj.
cm


srednja


visina


m


srednji
promj.
cm


Slične rezultate dobio je autor i s križancem
Populus tremuloides x P. tremula.
Najbolje rezultate dala je Populus
tremula iz Poljske križana s Populus
tremuloides iz Vancouvera.


U poglavlju o genetici govori autor o
fenotipu i na vrlo slikovit i jednostavan
način objašnjava, da je fenotip = genotip
+ vanjski uvjeti. Dalje se u tom
poglavlju govori o modifikacijama, t. j .


o nenasljednim promjenama a kod biljaka.
No autor dalje kaže, da različiti genotipovi
mogu imati različitu sposobnost
za adaptaciju kod promjene vanjskih
uvjeta. Te razlike u kapacitetu
adaptacije (modifikacije) određene su
kao nasljedne. Larsen dalje govori o
Mendelovim zakonima, genima, mutacijama
i hromosomima.
Nakon objašnjenja tih termina autor
iznosi značenje haploidnog i diploidnog
broja hromosoma kao i poliploidije kod
šumskog drveća. Kao primjer za triploidni
broj hromsoma opisuje Populus tremula
f. gigas, koju je otkrio H. Nilsson
Ehle. U dvije sastojine, koje su jedna
kraj druge, stare 56 ili 57 godina, nađene
su pored diploidne i triploidne trepetljike.
Triploidne biljke bile su za 11%
više, imale su za 10% veći prsni promjer
i za 36% veću drvnu masu. Kasnije
je pronađena u Švedskoj i triploidna
Betula verrucosa, koja je križana
s diploidni mi dobivena je tetraploidna.
U Švedskoj u Institutu u Ekebo bave se
s triploidnom i tetraploidnom Alnus glutinosa.
U Švedskoj su također pronašli
prirodnu tetraploidnu smrču. U Danskoj
je otkriven iedan triploidni hibrid od
Betula pubescens x B. verrucosa.


Autor kaže, da se u Danskoj nije toliko
radilo na otkrivanju poliploidije
kod šumskog drveća kao u Švedskoj. U
Danskoj se išlo za tim, da se dobije više
podataka o šumskom drveću i da se što
više tipova šumskog drveća sakupi u
Arboretum, što za dalji rad može biti
od vrijednosti kao polazni materijal.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 64     <-- 64 -->        PDF

U Danskoj je dobivena triploidna
Alnus subcordata križanjem diploidne
s tetraploidne. Ova triploidna ima luksurirajuće
svoistvo i u 27. godini starosti
ona je imala visinu od 21,1 m, prsni
promjer GO´ cm, a izgleda, da još i sada
prirašćuje intenzivno.


U 1930. god. u Danskoj je provedeno
križanje između Larix decidua x L. occidentalis.
Od tog sjemena uspjelo je dobiti
samo jednu biljku, za koju se ustanovilo,
da je triploidna. U nadi da se
dobije tetraploidni ariš, triploidni se križao
više puta s diploidnim, ali bez
uspjeha.


S obzirom na dobivene rezultate još
se mnogo očekuje od citoloških istraživanja,
kako autor veli. No, za šumarstvo
je to sreća ,da se umjetno proizvedeni
željeni individuumi mogu vegetativno
razmnažati. Tako se za proizvodnju triploidnih
biljaka, tetraploidne mogu vegetativno
razmnožiti i u sjemenskoj
plantaži križati s diploidima.


Larsen opisuje, da se ustanovilo kod
trepetljike, da križanac P. tremula x P.
tremuloides raste brže od triploidne trepetljike,
pa zbog toga veli, da ne smijemo
posvetiti pažnju samo poliploidiji
nego i križancima. Autor opisuje, da se
poliploidija može dobiti upotrebom kemijskih
sredstava kao na pr. kolhicina.
Potrebno se pozabaviti problemom dobij
an ja biljaka s manjim brojem hromosoma
od normalnog, jer bi možda i
ono dalo željene rezultate. Zbog toga
autor opisuje način, na koji je to moguće
postići.


Larsen dalje govori o incestu, t. j . o
uzgoju u srodstvu. Sa samooplodnjom
šumskog drveća izgleda prema dosadašnjim
rezultatima, da će se učiniti napredak.
Možda će se na osnovu samooplodnje
dobiti homozigotni tipovi, koji
će se međusobno razlikovati. Kasnije bi
se križanjem tih tipova postigla pojava
heterosisa t. j . bujnijeg rasta F, generacije.
Na kraju ovog poglavlja autor veli,
da je najvažnije na početku rada s križancima
i onima s heterozisom ustanoviti
dobre genotipove.


U vezi s radom na oplemenjivanju
šumskog drveća, iznosi autor kao primier
ariš. U Danskoj je prva kontrolna
polinacija između evropskog i japanskog
ariša izvršena 1930. godine, a njegovo
vegetativno razmnažanje 1932. godine.
Na osnovu dosadašnjih rezultata pronađena
je najbolja tehnika rada za vegetativno
razmnažanje i umjetno križanje.
Postavljene su površine ariša s »tree
shows« i sjemenske plantaže. Od Dasy


scypha Willkommii u Danskoj nema više
straha. Postoji sada pored diploidnog,
triploidni kao i tetraploidni ariš. Izgleda,
kako veli Larsen, da će se kod ariša
dobiti heterosis uz pomoć incesta.


Autor iznosi jedan vrijedan podatak,,
koji je dobiven putem istraživanja, a
odnosi se na količinu sjemena, nastalu
umjetnim oprašivanjem ariša u dobroj
godini. Od 500 izoliranih grančica u vrećicama
može se dobiti oko 25.000 sjemenki.
On dalje donosi podatke o dobi
cvatnje kod ariša. Larsen predlaže, da
se kod oplemenjivanja ariša putem
umjetne polinacije uzme u obzir što više.
kombinacija, i kod toga treba nastojati,
da se dobije što veća količina sjemena.
Na taj će način biti lakše kasnije izlučiti
onaj sjemenski materijal koji je dobar.
U vezi s vegetativnom razmnažanjem
preporuča kalemljenje napolju na
podlogama starim 2 godine.


Larsen opisuje dalje, kako je u Danskoj
načinjena sjemenska plantaža ariša.
Materijal za sjemensku plantažu dobiven
je kontrolnom polinacijom. Biljke
ili klon posađene su nagusto, a kada su
počele cvasti, onda je izvršena jaka proreda.
Japanski ariš upotrebljen je kao
otac. Od njega je posađen isti broj primjeraka
kao i od evropskog ariša, koji
je uzet kao majka. Kod proreda vadio
se japanski ariš, a ostala su samo ona
stabla tog ariša, koja su se najbolje prilagodila
prilikama i koja su najbolje
odgovarala. Za biljke majke treba uzeti
metandrične primjerke. Sjemenska plantaža
podignuta je 1946. godine s kalemljenim
biljkama i običnim sađenim biljkama,
starim 3 godine. Površina plantaže
je 1 ha, a na njoj ima 242 stabla
klona evropskog ariša. Nakon 9 godina
broj biljaka japanskog ariša pao je na


190. U 1948. godini, t. j . 2 godine nakon
osnutka plantaže, dobiveno je 1,5 kg hibridnog
sjemena, a 1954. godine dobiveno
je 13,7 kg sjemena.
Autor opisuje i drugi način osnivanja
sjemenske plantaže, koji je proveden u
Danskoj. Iz jedne sastojine evropskog
ariša iz Škotske izabrana su tri najbolja
stabla, koja su razmnožena u klone.
Kasnije je između tih klona izvršena
kontrolna polinacija (klon X klon 2 i
klon 1 X klon 3). Osnovane su dvije
sjemenske plantaže, za koje je uzet kao
otac isti japanski ariš. U prvoj je plantaži
posađen japanski ariš između klonova
evropskog ariša, a u drugoj japanski
ariš između potomstva, umjetno dobivenog
križanjem tri klona evropskog.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 65     <-- 65 -->        PDF

ariša. Kod prve je plantaže prednost, da
su u njoj kontrolirani klonovi evropskog
ariša. U drugoj dolazi do izražaja kombinacija
gena između klonova evropskog
ariša. Kod toga đfe putem proreda može
usmjeravati na primjerke, koji su najbolji.


U vezi s ispitivanjem nasljednih svojstava
kod ariša autor donosi slijedeći
primjer. Jedno lijepo stablo imalo je u
šumi malo krivi vrh. ali se mislilo, da
su tome uzrok vanjski utjecaji. Stablo
je razmnoženo kalemljenjem i nakon
nekoliko godina pokazalo se, da sva sta-


Broj stabala
Prsni promjer cm
Visina m
Temeljnica m2
Drvna masa m3


Oblični broj


Autor donosi i druge primjere uhibridizacije, iz kojih se jednako


vidi, da je hibridni ariš bolji t. j . da
raste brže od evropskog. Slijedeća tabela
iz Larsenove knjige to dobro ilustrira.


bla klona imaju krivi vrh, što znači, da
je to svojstvo nasljedno. O tome autor
donosi vrlo zorne fotografije.


Larsen u daljnjem izlaganju prikazuje
na jednom primjeru vrijednost križanca
između japanskog i evropskog ariša. Križanac
japanski X evropski ariš posijan je
na površini od 0,15 ha, a pored njega
čisti evroDski ariš. koji je dobiven iz
sjemena putem slobodne polinacije. Majka
tih biljaka je ista, za oca je uzeta
ista biljka kao u prvom slučaju. Prikazani
rezultati odnose se na te male sastojine,
kada su bile stare 15 godina.


Veljača 1948.


Hibrid
br. S 210


2540/1016/


10,7


8,1


22,8


102


0,550


Evropski
arišbr. S 180


2710/1084/
9,8

20,4
79


vezi
tako


Veljača 1954.


Hibrid
br. S210


1106/442/
16,0
12,4
22,4
156


0,565


Evropski
ariš br. S 180


1219/488/
14,7
11,0
20,7


136


0,600


Larsen dalje objašnjava, da se mogu
dobiti razlike i između hibrida s obzirom
na to, kakve se kvalitete stabla
uzimaju za oca i majku. Križanjem dvaju
specijesa dobivamo heterozis, ali ako
prvotno vršimo incest i zatim križamo
specijese, onda postoji mogućnost pove


ćanja heterozisa. Isto tako postoji mo


Mjerenje u


gućnost da se uz pomoć incesta dobije


1942 g (5


heterozis između tipova iste vrste. Au


god. poslije


tor prikazuje grafikonima, da su kod


sadnje)


samooplodnje biljke ariša


Nakon 2
god. u
rasadniku


3-ćoj godislo


u


Prsni
promj.


cm


ni starosti mnogo manje,
stranooplođene, dok


nego one


Visina Visina


cm m


bodno


kod kri


su


žanaca najveće.


Evropski ariš. Sjeme
od slobodne polinacije
s dobrog


stabla iz dobre
sastojine


Japanski ariš nastao
iz sjemena
umjetnim križanjem


Japanski x
evropski ariš


-22,6 5,4 7,3
32,3 5,2 7,2
37,5 6,2 8,7


Larsen je jedan od glavnih pionira na
području oplemenjivanja šumskog drveća.
On se već više od 30 godina bavi tim
radom. Autor je napisao ovo djelo dobrim
dijelom na osnovu njegovih vlastitih
istraživanja ili pak njegovih suradnika
iz Instituta u Hjersholmu (Danska),
kome je on direktor. Ideje, koje iznosi
veoma su originalne, a mnoge od njih
već su i realizirane u šumarskoj praksi.


Ova knjiga je od velike vrijednosti za
dalji rad na oplemenjivanju šumskog
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 66     <-- 66 -->        PDF

drveća, jer su u njoj iznijeti principi i nja istraživanja na području oplemenji


smjernice za budući rad. Larsen je ovim vanja šumskog drveća.


djelom obogatio šumarsku literaturu. Knjigu najtoplije preporučamo našoj
Praksa će od njega imati koristi, a nau-stručnoj javnosti.
Tca će iz njega crpsti podatke za daljDr.
Mirko Vidaković


ISPRAVAK


U mom članku »Upotreba frekvencijskih krivulja broja stabala pri opisu sastojina
«, Šumarski list br. 11—12 od 1956. uvukla se pogreška.
Na strani 360. iznad slike 4 ispravna formula treba da glasi:


N = q*


U eksponentu nije prsni promjer (d) nego (x), koji označava broj debljinskog
stepena, ali tako da je najviši debljinski stepen označen s nulom.


Molimo čitaoce, da tu grešku isprave.


D. Klepac
ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg br. 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih
škola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—. Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstva i
učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 100—, za ustanove Din 200.—. Za
-inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 40-KB-6-Z-1751. — Tisak:
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb