DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 57     <-- 57 -->        PDF

KONZERVACIJA I LIJEČENJE STARIH STABALA


Ing. Ratko Kevo, Zagreb


U razgranato područje djelovanja zaštite prirode i prirodnih rijetkosti,
službe koja vodi brigu i zaštićuje objekte botaničkog, zoološkog,
geološkog, geološko-paleontološkog, mineraloškog i geografskog karaktera,
naučne ili osobite estetske vrijednosti, spada i zaštita pojedinih značajnih
vrsta dendroflore.


U našoj je Republici stavljen pod zaštitu niz starih stabala, koja
svojim dimenzijama, starošću, historijskim značenjem ili rijetkošću predstavljaju
žive spomenike prirode pa zaslužuju posebnu pažnju i zaštitu.
Međutim pored njih postoji i čitav niz njima sličnih »staraca« i »gorostasa
«, koje treba uvrstiti u spisak naših rijetkih i zaštićenih stabala,
tako da za njih sazna šira javnost i naša nauka. U akcijama na popunjavanju
i proširenju popisa takovih naših »doyena« potrebna je još
šira saradnja službe zaštite prirode i šumarskih organizacija na terenu.
Mnogi primjerci nisu dospjeli ući u takovo društvo, jer su prije toga pali
žrtvom raznih bolesti, elementarnih nepogoda ili su propali pod teretom
godina ,a negdje od ljudske ruke. Neki od njih, još nedovoljno poznati,
i danas su izloženi svim tim nepovoljnim faktorima. Mnogi od tih gorostasa
boluju možda od kakove izlječive bolesti ili dobivene rane, i naša
je dužnost da im pomognemo i produljimo život.


Tome pitanju želi se ovdje posvetiti nekoliko riječi, a šumarskim,
stručnjacima na terenu pružiti najnužnije upute za rad u ovakovim slučajevima.
U takovim akcijama ne moramo se ograničavati samo na oštećeno
stablo naših parkova i drvoreda, koje zaslužuje da se tamo održi.


Prijedlogom za zaštitu ili stavljanjem pod zaštitu nekog stabla izvršen
je tek prvi dio našeg zadatka za očuvanje toga primjerka budućim
generacijama. Daljnji cilj treba da bude njegovo čim dulje održanje prikladnim
načinom konzervacije. Konzervacija stabala se kod nas do sada
provodila u vrlo maloj mjeri, i to jedino u poznatijim gradskim nasadima
i parkovima, a na terenu vrlo malo ili nikada. Vjerojatni razlog za to je
nepoznavanje načina i postupka rada kod konzervacije drveća, a zatim
pomanjkanje sredstava za takove zahvate.


Vrste oštećenja, na drveću


Drveće je izloženo raznim oštećenjima, koje može biti prouzrokovano
po ljudima, mrazu, suncu, gromu, snijegu, vjetru i t. d. Sva ta
oštećenja očituju se u vidu plićih ili dubljih ozlijeda i rana, lomova i svakovrsnih
povreda koje pružaju povoljnu mogućnost prodiranja vode,
gljiva i insekata u unutrašnjost stabla. Na mjestima, na kojima se odlomila
grana ili je nepravilno odsječena ili odpiljena, pojavljuje se vremenom
trula šupljina, duplja, koja predstavlja početak propadanja´debla.
Zato, prigodom rezanja grana, moramo obratiti pažnju na to, da rez bude
izveden uz samo deblo, a rana nakon toga mora biti dezinficirana. Živi
sloj kambijskih stanica, koji se nalazi između kore i drva, pripomoći će
u procesu zacijeljivanja rana.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Česta su oštećenja kore nastala pod uplivom vanjskih faktora, a osobito
pod uticajem direktnih sunčanih zraka. Ovoj t. zv. upali kore izložena
su naročito rubna i osamljena stabla i to pretežno ona glatke kore,
kada, nakon duljeg vremena rasta u sjeni, sječom okolnih stabala, budu
izložena izravnom djelovanju sunčanih zraka. Kod toga kora napukne,
suši se i otpada, čime se otvara put raznim štetnicima, koji nastavljaju
razorno djelovanje na drvu. Ovim oštećenjima može se izbjeći na dva
načina: opreznim otklanjanjem vegetacije oko izloženog dijela debla ili
vještačkim zasjenjivanjem tog dijela debla sadnjom brzorastućih vrsta.


Udarac groma u stablo uzrokuje odkidanje sloja kore i raspucavanje
drvnog tkiva i to vrlo često na čitavoj duljini stabla.


Niske temperature uzrokuju raspukline na deblu, a jaki vjetrovi i
sniježni pritisak uzrokom su prelamanja grana. Ako se k tome imaju u
vidu i oštećenja, koja se na deblu i granama pojavljuju uslijed prirodnog
procesa starenja, što se očituje u trulenju unutarnjih dijelova debla, te
razorno djelovanje insekata i gljiva, onda vidimo kakvim se sve faktorima
treba suprotstavljati u cilju održavanja i zaštićivanja pojedinih vrijednijih
primjeraka naše dendroflore.


Liječenje ozljeda i rana na površini debla


Ozljede na površini debla najčešće su kod stabala koja rastu uz
saobraćajne puteve. Kora se ošteti, a sa njome i jedan dio kambijskih
stanica. Liječenju takove ozljede treba pristupiti odmah, tako da se oštećena
kora izreže do zdravog tkiva, oprezno da se ne oštete drvna vlakna.
Rub rane se izravna kako bi dobila čim pravilniji oblik. Ozljedu treba
zatim pokriti nekim izolacionim materijalom (najbolje vrtlarskom mašću).
Ovim postupkom se spašavaju preostale stanice kambija od nepovoljnog
uticaja atmosferskih faktora. Upotreba karbolineuma ili katranske
smole, kao izolacionog i dezinfekcionog materijala, ne dolazi u obzir u
ovakvim slučajevima radi opasnosti oštećenja kambija.


Ako je kambij, uslijed zakašnjele intervencije, već uništen, uslijed
toga i drvno tkivo na odnosnom mjestu povrijeđeno, liječenju treba pristupiti
na slijedeći način: ozlijeđeni dio ćemo očistiti pomoću četke,
otsjeći ostatke mrtve kore, ali tako da se ne unište same izrasline kalusa


t. j . onog staničja, koje nastaje na ozlijeđenim djelovima uslijed abnormalnog
dijeljenja stanica. Ranu po tome dezinficirati sa 5%-nom rastopinom
galice, a nakon toga što se osuši ovo prvo dezinfekciono sredstvo,
isto mjesto premazati 10%-nom rastopinom karbolineuma, čime se uništavaju
spore gljiva i jajašca kukaca.
U svrhu osiguranja ozljeđenih mjesta od daljnjeg propadanja tkiva,
mogu se premazati lanenim uljem, gustom glinenom kašom ili tankom
naslagom asfalta. Veće se rane mogu izolirati i tankom naslagom cementa
ali tako postavljenom da se kalus, i preko rubova naslage može
razvijati i time učvršćivati postavljenu plombu. Ako je rana veća, prije
stavljanja cementne plombe, treba u drvo zabiti nekoliko čavlića povezanih
tankom žicom, ili pričvrstiti tanku žičanu mrežicu da se plomba
bolje učvrsti.


224
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Povrede, koje su zanemarene dugo vremena i kod kojih je raspadanje
drvnog tkiva duboko zahvatilo unutrašnjost debla,´ potrebno je
prethodno oštrim dlijetom očistiti, odnosno oljuštiti mrtve dijelove i pri
tom udubini dati takav oblik da plomba u njoj stoji što čvršće Donji
dio udubine će se izvesti koso prema vani, da se ispod plombe ne bi
vremenom, sakupljala voda. Nakon toga se udubina dezinficira na već
opisani način, a po tome plombira smjesom cementa i pijeska u omjeru


1 : 3 ili 1 : 4.
Kod rana nastalih dijelovanjem mraza postupamo na sličan način uz
prethodno proširenje pukotine pomoću dlijeta, formirajući njen oblik
tako da se plomba što bolje učvrsti. Čišćenje, dezinfekcija i plombiranje
provodi se istim predstvima i istim postupkom, kao u napred izloženim
slučajevima.


Zahvati i liječenje stabala oštećenih udarom groma


Cesto su stabla izložena udarcima groma, a osobito ona sa hrapavom
korom (hrast, brijest). Vrste drveća glatke kore (bukva, breza, grab) grom
rjeđe oštećuje. Stanovitu ulogu kod toga igra karakter tla i podloge, te
stepen vlažnosti zemljišta. Udarci groma su vrlo često sudbonosni za pogođeno
stablo, jer nije rijedak slučaj da se stablo po cijeloj duljini rasječe
a i upali. Najčešći je slučaj, da se uslijed udara groma odlupi sloj kore
i drva. Prema jačini oštećenja, na stablu mogu nastupiti različiti načini
konzervacije, kojima će se negdje pristupiti a negdje ne, već prema tome,
da li oštećeno stablo predstavlja objekt koji je vrijedan specijalne brige.


Slika 1 — Sekvoje u Malinovom parkujednu
u Zagrebu
sekvoju
i posljedice udara groma na
225
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Često se tako oštećena mjesta površinski dezinficiraju uljenom bojom ili
karbolineumom, koji je u ovom slučaju najjeftiniji najprikladniji.


Veličina štete koju udarac groma može nanijeti stablu, slikovito je
prikazana na slici 1. Slika prikazuje dvije sekvoje (Sequoia gigantea) u
Malinovom parku.u Zagrebu. One su zasađene još 1862. i 1870. godine,
te su, kao nesumnjivo najstariji i najveći primjerci takove vrste kod nas,
zaštićene kao prirodna rijetkost. Značajno je istaknuti da je tek tih godina
ova vrsta unijeta iz Amerike u Evropu, tako da naše sekvoje ujedno
predstavljaju prirodnu rijetkost evropskih razmjera. Svojim habitusom
i dimenzijama (pr. promjer 182 cm) ostavljaju poseban dojam na svakog
posjetioca.


U jednu od ovih sekvoja udario je grom i prouzrokovao veće oštećenje
uslijed prelamanja vrha i raskidanja gornjeg dijela debla. Imajući
u vidu značaj ovog zaštićenog objekta, neophodno je pristupiti nužnim
konzervacionim zahvatima da bi se stablo zaštitilo od naglog propadanja.
U konkretnom slučaju zahvat bi se sastojao u tome, da se gornji kraj
oštećenog debla kosim rezom prikrati do mjesta koje nije oštećeno, nakon
čega će se željeznim sponama ili željeznim prstenom obuhvatiti taj dio
debla i tako spriječiti njegovo daljnje raspucavanje. Ujedno će se pristupiti
čišćenju, skidanju trulih djelova, dezinfekciji i plombiranju udubine.


Preventivna zaštita rijetkih i vrijednih primjeraka stabala, izloženih
udaru groma, sastojala bi se u snabdijevanju takovih stabala prikladnim
gromobranima. Ovakav način zaštite je lakše provediv kod onih stabala
čiji visinski prirast stagnira ili je minimalan. U konkretnom slučaju, u
interesu zaštite druge sekvoje u Malinovom parku, trebalo bi na to pomišljati.


Plombirctnje duplje na deblu i njegovom podnožjp.


Duplje najčešće nastaju na mjestima gdje se je grana otrgnula ili
je tako loše sječena, da zacijeljivanje rane izraslinama kalusa nije bilo
omogućeno. Tako nastaje duplja, koja se trulenjem drva sve više širi i
ugrožava život stabla.


Liječenje manjih duplji provodi se čišćenjem, dezinfekcijom i plombiranjem,
dok je kod srednjih duplji potrebno prethodno rupu formirati
radi uspješnijeg plombiranja. Kao što je već istaknuto, kod svakog je
plombiranja potrebno usmjeriti pažnju na to da oblik udubine bude oblikovan
na način, koji onemogućuje sakupljanje vode (vidi sliku 2).


Slika 3 prikazuje način čišćenja i formiranja udubine kod većih
duplji u vršenju priprema za plombiranje. U ovom slučaju se izvodi novi
otvor na deblu u visini do koje dopire trulež, što omogućuje temeljitije
čišćenje duplje te bolje učvršćivanje plombe. Čišćenje, dezinfekcija i postavljanje
plombe, provodi se po ranije opisanim principima, tako da se
izraslina kalusa može nesmetano razvijati preko plombe.


Kod plombiranja duplje na samom podnožju debla, potrebno je prethodno,
pomoću dlijeta i tvrdih četaka, očistiti sav istruli dio debla, zatim
dezinficirati nutrinu 10%-nom rastopinom karbolineuma. Skoro redovno
će duplja takovim postupkom dobiti znatno veće dimenzije, te je plom
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 61     <-- 61 -->        PDF

biranje potrebno izvesti što pažljivije. U tu svrhu treba ispod duplje iskokati
zemlju nekih 10—15 cm i u taj iskop postaviti temelj od sloja kamenja
ili starih opeka. Prednja stijena duplje može se zatvoriti opekom
ili kamenjem, a preostali dio nutrine ispunjava se sitno tucanom šutom.


SI. 2 SI. 3


U tom slučaju stijenu treba prevući žbukom od1 cementa, pazeći pri tome
da čitava plomba bude nekoliko milimetara niža od kambijskog sloja. Sa
estetske strane potrebno je voditi računa o tome, da vanjski izgled
plombe bude u pogledu forme, pa i boje, čim više prilagođen izgledu
ostalog zdravog dijela debla.


Konzetvacija stabala su istrunulom nutrinom


Trulenje debla nastaje najčešće kao posljedica daljnjeg procesa raspadanja
drvnog tkiva oko nastale duplje, ili kao posljedica prirodnog procesa
starenja stabla. Ako se trulost stabla proteže u većoj duljini debla,


si. 4


proširit će se otvor u gornjem dijelu duplje i formirati novi otvor pri
njenom dnu. Nakon što je temeljito očišćena nutrina stabla, provodi se
dezinfekcija (nabolje pomoću vrtlarske pumpe), a zatim se pristupa
plombiranju donjeg otvora, kako je u prethodnom primjeru navedeno.
Preostali dio duplje ispunjuje se sitno tučenom šutom ili šljunkom, uz
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 62     <-- 62 -->        PDF

zalijevanje cementom. Šupljina se može ispuniti i betonom, što je međutim
skuplje. Gornji otvor zatvaramo slično kao i donji pri čemu se
vanjski izgled plombe može tako izvesti, da bude u skladu sa ostalim
dijelom debla. Stablo, koje pored unutarnje duplje, pokazuje vanjske
pukotine, treba učvrstiti na više mjesta željeznim vijcima (vidi sliku 4),
ili ga obuhvatiti željeznim prstenom. Slika 5 prikazuje detalj istrunulog
dijela debla stare tise u Kaptolskom parku u Zagrebu čija starost se cijeni
na oko 400 godina. Promjera je 84 cm, te je kao jedno od najstarijih
naših stabala zaštićena kao prirodna rijetkost. Da bi se produljio vijek
ovom rijetkom primjerku, u toku ove godine biti će izvršeni nužni konzervacijski
zahvati.


Slika 5 — Detalj natrulog debla 400 god.
stare tise u Kaptolskom parku u Zagrebu


Preventivni zahvati radi osiguranja krošnje stabala


Pojedine grane starog drveća, uslijed sooje težine i starosti toliko se
svijaju da postoji opasnost njihova lomljenja. Redovno se u takovim slučajevima
grane podupru drvenim podpornjima. Najbolje je, ako je ovakav
podporanj okovan i sa gornje strane proviđen željeznim šiljkom, koji će,
zaboden u granu, ovu čvrsto pridržavati. Donji dio podpornja treba smjestiti
na jedan veći plosnati kamen da bi mu se trajnost povećala.


Cesto je potrebno, da se drveće široke i rašljaste krošnje osigura od
vjetra ili snijega koji mogu odlomiti grane ili rašlje. Učvršćenje i osiguranje
takovih krošnji, provodi se pomoću prikladnih spona, prikazanih
na slici 6. Spone naznačene pod a) postavljaju se na mjestima gdje se
krošnja rašlja a one naznačene sa b) redovno se stavljaju iznad rašljanja,
u višim djelovima krošnje. Rašlja, kojoj prijeti opasnost loma, može se
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 63     <-- 63 -->        PDF

uspješno osigurati upotrebom željeznih sipki, savijenih u obliku jarma,
kako je to prikazano na si. 7. Uobičajena je u takovim slučajevima i upotreba
željeznog obruča. Da bi se smanjilo trenje spona o koru stabla,
umeću se podloge od jute, drvenih pločica, pocinčanog lima i t. d. Spone
je potrebno često kontrolirati i regulirati njihovu napetost pomoću vijaka
i djelova za stezanje.


Ostali oblici zaštite stabala


Među ostale oblike zaštite i osiguranja debla vrijednijih stabala na
izloženim mjestima, spada njihovo ograđivanje. Ono se provodi jednostavnom
i prikladnom ogradom od letava ili oblica, postavljenom tako,
da se njome ne naruši harmonija sa okolinom i da služi svojoj svrsi.


Nekada će, uz pojedina stabla koja su izložena oštećenju od vozila,
biti dovoljno postavljanje zaštitnog kamena uz deblo, koji će otkloniti
opasnost od direktnih udaraca.


Njegom tla, čuvanjem prirodne biljne zajednice oko stabla, te povremenim
đubrenjem terena upotrebom prorijeđene gnojnice u omjeru


1 : 6, znatno će se pripomoći održavanju vitalnosti toga stabla. To će
đubrenje biti efikasnije, ako se gnojnica zalije u iskopane rupe načinjene
oko stabla u opsegu krošnje.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Sve zahvate na konzervaciji najbolje je provoditi za vrijeme mirovanja
vegetacije a osobito plombiranje stabala kako bi se uslijed prirašćivanja
drva otklonilo mehaničko djelovanje na plombu.


Zaključak


Šumarsko stručno osoblje koje radi na terenu, često dolazi u situaciju
da je na području kojim upravlja potrebno poduzeti stanovite mjere spašavanja
i konzervacije pojedinih vrijednijih stabala, a često ga konzultiraju
drugi kada treba spašavati oštećeno stablo u javnom parku, drvoredu
ili privatnim nasadima. U takovim slučajevima ovaj prikaz i upute
mogu korisno poslužiti u izvršenju onog zadatka koji prvenstveno popozivu
i kvalifikacijama njima pripada.


LITERATURA


Stefa n Bialobok : O konserwaeji staröch drzew, Krakow 1961.


SUMMARY


The author points out the necessity .to meet the need for healing and preserving
old trees and especially those representing natural rarities or living in
tree sanctuaries. On having enumerated the chief kinds of damages occurring on
living trees, the author pays attention to the individual treatments such as healing
of injuries and wounds, filling of holesi, dressing of thunderstruck trees as well
as the protection of (trees crowns. The executin of all these treatments is the task
in the first place of all forest experts in the field.


SAOPĆENJA


LIK I MJESTO ŠUMARSKOG TEHNInizaciju
šumarstva i nadležnost pojedi


ČARA U ŠUMSKOJ PRIVREDI nih ustanova unutar te organizacije.


Najviša instanca za šumarstvo u NRH


Naše je šumarstvo u proteklom peje
Sekretarijat za šumarstvo u čiju nadriodu
prošlo kroz više organizacionih ležnost spada uprava, organizacija, plaformi,
ali niti u jednoj formi organizaniranje,
statistika i nadzor. Sve stručne
cije nije u cijelosti na zadovoljavajući postove unutar sekretarijata vrše šunačin
bilo riješeno pitanje uposlenja i marski inženjeri sa dužom praksom, vemjesta
šumarskih tehničara. Ti propulikim
stručnim i organizacionim kvalisti
osjećali su se u izvršenju zadataka tetama.
unutar šumarije (svrsishodnija raspoNa
području svakog kotara postoji
djela poslovanja). Za šumare ne smije Inspektorat za šumarstvo i lovstvo, koji


biti svejedno dali šumarski tehničar za područje kotara vrši sve poslove
zauzima mjesto u praksi koje mu ne odkao
i Sekretarijat, ali još pored toga in


govara po školskim kvalifikacijama, da struktaže na terenu. Za vršenje svih
li ie time promašen njegov cilj u šuposlova
unutar inspektorata potrebni su


marstvu i da li zbog toga trpi posao za stariji šumarski inženjeri sa dužom
kojeg se on pripremao. stručnom praksom i istim kvalifikaci


Da bi što bolje razjasnili i pronašli jama kao naprijed.
pravo mjesto šumarskog tehničara u Šumarija je najniži upravni organ u
praksi analizirat ćemo današnju orgašumarstvu
pod nadzorom Inspektorata.


230