DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Sve zahvate na konzervaciji najbolje je provoditi za vrijeme mirovanja
vegetacije a osobito plombiranje stabala kako bi se uslijed prirašćivanja
drva otklonilo mehaničko djelovanje na plombu.


Zaključak


Šumarsko stručno osoblje koje radi na terenu, često dolazi u situaciju
da je na području kojim upravlja potrebno poduzeti stanovite mjere spašavanja
i konzervacije pojedinih vrijednijih stabala, a često ga konzultiraju
drugi kada treba spašavati oštećeno stablo u javnom parku, drvoredu
ili privatnim nasadima. U takovim slučajevima ovaj prikaz i upute
mogu korisno poslužiti u izvršenju onog zadatka koji prvenstveno popozivu
i kvalifikacijama njima pripada.


LITERATURA


Stefa n Bialobok : O konserwaeji staröch drzew, Krakow 1961.


SUMMARY


The author points out the necessity .to meet the need for healing and preserving
old trees and especially those representing natural rarities or living in
tree sanctuaries. On having enumerated the chief kinds of damages occurring on
living trees, the author pays attention to the individual treatments such as healing
of injuries and wounds, filling of holesi, dressing of thunderstruck trees as well
as the protection of (trees crowns. The executin of all these treatments is the task
in the first place of all forest experts in the field.


SAOPĆENJA


LIK I MJESTO ŠUMARSKOG TEHNInizaciju
šumarstva i nadležnost pojedi


ČARA U ŠUMSKOJ PRIVREDI nih ustanova unutar te organizacije.


Najviša instanca za šumarstvo u NRH


Naše je šumarstvo u proteklom peje
Sekretarijat za šumarstvo u čiju nadriodu
prošlo kroz više organizacionih ležnost spada uprava, organizacija, plaformi,
ali niti u jednoj formi organizaniranje,
statistika i nadzor. Sve stručne
cije nije u cijelosti na zadovoljavajući postove unutar sekretarijata vrše šunačin
bilo riješeno pitanje uposlenja i marski inženjeri sa dužom praksom, vemjesta
šumarskih tehničara. Ti propulikim
stručnim i organizacionim kvalisti
osjećali su se u izvršenju zadataka tetama.
unutar šumarije (svrsishodnija raspoNa
području svakog kotara postoji
djela poslovanja). Za šumare ne smije Inspektorat za šumarstvo i lovstvo, koji


biti svejedno dali šumarski tehničar za područje kotara vrši sve poslove
zauzima mjesto u praksi koje mu ne odkao
i Sekretarijat, ali još pored toga in


govara po školskim kvalifikacijama, da struktaže na terenu. Za vršenje svih
li ie time promašen njegov cilj u šuposlova
unutar inspektorata potrebni su


marstvu i da li zbog toga trpi posao za stariji šumarski inženjeri sa dužom
kojeg se on pripremao. stručnom praksom i istim kvalifikaci


Da bi što bolje razjasnili i pronašli jama kao naprijed.
pravo mjesto šumarskog tehničara u Šumarija je najniži upravni organ u
praksi analizirat ćemo današnju orgašumarstvu
pod nadzorom Inspektorata.


230
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Šumarija je izvršna instanca za područje
na kojem djeluje. Da bi lakše izvršavala
sve zadatke šumarija je podijeljena
na lugarije. Takvom podjelom šumarije
direktna na lugarije u praksi se
pokazuju nedostaci. Nedostaje naime
posrednik između šumarije i lugarije,
a to je po našem mišljenju rajon na
čelu sa šumarskim tehničarom. Za nas
je od najvećeg interesa šumarija, jer
u njezin djelokrug rada za izvršenje svih
zadataka spada i šumarski tehničar koji
radi po uputama i nadzorom upravitelja
šumarije (starijeg inženjera). Unutar šumarije
moraju biti potpuno diferencirani
radovi koji su u nadležnosti šumarskog
inženjera, i oni koje riješava šumarski
tehničar. Šumarski inženjer organizira
i planira sve radove u naučnom
smislu, a šumarski tehničar je u većini
slučajeva izvršni organ tih gotovih postavki.


1. Lik šumarskog tehničara
U diskusijama među starijim i iskusnijim
stručnjacima u privredi često se
pita kako i na koij način treba biti osposobljen
šumarski tehničar. Mišljenje je,
da šumarski tehničar treba biti osposobljen
za izvršenje svih radova u šumarstvu,
koji se pred njega postave u izvršnom
smislu kao na pr.: određivanje totalne
mase stabala, računanje prirasta
i si., vladanje tehnikom šumskih premjerbi,
rukovanje instrumentima, izmjera,
izračunavanje poligona, računanje
površina, izrada, umnožavanje i povećavanje
karata, izrada grafikona visina
i drvnih masa, rad u šumskim rasadnicima,
na posumljavanju, čišćenju, zaštiti
šuma, sječi i izradi i općenito administraciji.


Kroz ove radove ocrtava se pravi lik
šumarskog tehničara, a ujedno ti radovi
određuju mu mjesto i djelokrug u praksi.
Iz ovog također proizlazi da tehničar
treba savršeno vladati praktičnom
materijom dok su za njega same naučne
postavke od sporednog značenja. Važnije
je za jednog tehničara da je u stanju
izvršiti kod uređivanja šuma svaki
zadatak kojeg dobije u izvršnom smislu
nego da ga se opterećuje problemima iz
historijata uređivanja šuma, često možda
baš na štetu same tehnike izvođenja.
Da li ćemo dobiti šumarskog tehničara
kakvog traži praksa zavisi od struke, a
kad to već zavisi o struci moramo da
ga odgajamo u onom pravcu koji struci
odgovara a ne tehničara koji ima samo
diplomu i donekle teoretski osposobljenog
a praktički ne. Tehničara koji po


odgoju u školi ne zna niti sam gdje bi
se svrstao, da li među fakultetski obrazovano
ili pomoćno osoblje.


2.
Djelokrug rada i. mjesto šumarskogtehničara u praksi
Već sam naprijed spomenuo da je
glavni djelokrug rada i mjesto tehničara
unutar šumarije i drvno industrijskih
poduzeća, već prema tome ko se je
kako opredjelio poslije završetka školovanja.
Da vidimo sada kojim se poslovima
u šumariji bavi šumarski inženjer
a kojim opet šumarski tehničar: Stručnjak
sa fakultetskom spremom (obično
upravitelj šumarije) je glavni nosioc
svih stručnih problema organizacije i
planiranja za područje šumarije kao
na ~r. raspoređuje rad na tehničko i
ostalo osoblje šumarije; sastavlja sve
planove daje stručne upute za njihovo
izvršenje ;kontrolira rad Osoblja u uredu
i na terenu; surađuje sa narodnim
vlastima te je u pravom smislu organizator
i pokretač cjelokupnog poslovanja
šumarije.


Za izvršenje svih postavljenih zadataka
u operativnom smislu potrebno je
lice koje po stručnoj spremi predstavlja
sredinu i sponu između inženjera i lugara.
To bi u stvari bio srednjoškolac
koji bi djelovao na užem teritoriju šumarije
sa približno slijedećim djelokrugom:


Izvršava plan pošumljavanja, čišćenja,
njege mladika, zaštite šuma, vrši
doznake, izračunava prirast, bavi se
šumskom premjerbom, unutarnjim kao i
vanjskim razdjeljenjem šuma, sudjeluje
kod niveliranja kanala i šumskih
komunikacija, organizira sječu, izradu,
vuču i otpremu drvnih sortimenata, općenito
vodi administraciju, razne očevidnosti
statistike i evidencije. U kratko u
djelovanju šumarije osjeća se pomanjkanje
stručno doraslog operativnog osoblja
a to se može riješiti samo kadrovima
koji će se osposobljavati kroz srednje
stručne škole.


Da bi mogao što bolje izvršiti ove zadatke
šumarski tehničar mora već u
školi dobiti osnovne praktične pojmove,
a na šumariji ih tokom izvršenja pojedinih
zadataka nadopuniti pod nadzorom
i stručnom pomoći upravitelja. Za što
lakše i stručnije izvršenje zadataka šumarski
tehničar mora imati punu stručnu
pomoć upravitelja, obično fakultetski
obrazovanog stručnjaka da ovlada
tehnikom rada kod doznake stabala odabiranja
reprezentanata ,izrade šumskih
sortimenata, izvoza, premjerbe i t. d.


231
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 66     <-- 66 -->        PDF

(pojedinosti koje su više manje lokalnog
terenskog karaktera). Kod doznake, razmjeravanja
i primopredaje potrebna je
u prvo vrijeme česta prisutnost rukovodioca.
Ovako sistematski osposobljenom
i uvedenom tehničaru poslije se na terenu
može povjeriti da svaki posao samostalno
obavlja.


U djelokrug rada šumarskog tehničara
spadaju još neki poslovi taksacije. Napr.
unutarnje i vanjske izmjere šuma, izračunavanje
prirasta, mjerenje visina, polaganje
primjernih pruga, a u uredu izrada
grafikona visina drvnih masa i t. d.


Mjesto šumarskog tehničara podjednako
je i u šumariji i u šumskim rajonima.
Obično bi u šumariji trebali ostajati
mlađi tehničari, a na rajonima stariji
i iskusniji. Podjela rada na tehničare
i ostalo osoblje unutar šumarije
mora biti organizaciono i stručno dobro
raspoređeno. Kad se rad tako podjeli
onda će vladati sklad između inženjera,
tehničara i ostalog osoblja.


3. Šumarski rajoni kao sastavni dio šumarije
i preduvjet za intenziviranješumske privrede


U sadašnjoj organizacionoj formi naše
šumske privrede osjeća se praznina unutar
podjele šumarije direktno na lugarije.
Tu nedostaje kako sam već naprijed
naveo posrednik između šumarija i
lugarija. To bi po našem mišljenju trebao
biti šumski rajon na čelu sa šumarskim
tehničarom, što bi se naročito
povoljno odrazilo u šumskim predjelima
koji su udaljeni od sjedišta šumarija.
Stručna kontrola suzila bi se na manji
teritorij, a pri tome se ne bi povećalo
administrativno! poslovanje.


Osnivanjem šumskih rajona unutar
šumarija naše šumarstvo učinilo bi vrijedan
korak ka intenziviranju šumske
privrede i konačno postiglo ono, što se
kod nas već odavno pokazalo kao nužna
potreba. Stvaranje rajona uslovljava
intenzivniji rad na manjoj površini
a ujedno se postiže i veća operativnost
u radu šumarije. Rajon bi sačinjavalo
više lugarija obično na području jedne
gospodarske jedinice. Kod osnivanja rajona
ne treba gubiti iz vida ekonomičnost
površine koju on obuhvaća. Mišljenja
sam da površina ne bi smjela
preći granicu od 2.500 ha, jer bi preko
te granice trpjela kvaliteta radova koji
se na tom području izvode. Svaki rajon
bi bio pod stručnim nadzorom šumarije,
njime bi upravljao šumarski tehničar
sa dužom praksom. Kod upravlja


nja rajonom on bi morao biti potpuno
samostalan u izvođenju svih radova
s tim da glavne smjernice u radu dobiva
od uprave šumarije. Šef rajona,
šumarski tehničar, sastavljao bi sve
planove i dostavljao ih šumariji na uvid,
učestvovao u njihovu izvršenju uz pomoć
lugarije tog rajona, vodio svu potrebnu
administraciju za svoj rajon i
ostalo.


Da bi mogao izvršavati sve te radove
šumarski tehničar morao bi biti stručno
osposobljen i visokih moralnih kvaliteta.
Za šefa rajona ne bi mogao doći šumarski
tehničar početnik. On bi se u
šumariji najprije trebao osposobiti za
to mjesto. Dobro organizirani rajoni bili
bi u smislu stručne samosalnosti malene
šumarije a to je preduvjet za ostvarenje
veće operativnosti i bolje ekonomike.


Kod nas je u nekim pokrajinama
sprovedena takova rajonska organizacija,
koja je imala i ima i te kako lijepih
rezultata (državno dobro Belje).
Ti su rajoni potpuno osposobljeni za
vršenje svih zadataka koje pred njih postavlja
šumarija na dotičnom terenu pa
bili oni većeg planersko administrativnog,
uzgojnog, eksploatacionof ili drugog
karaktera što dnevna operativa
traži.


U novije vrijeme bilo je pokušaja za
osnivanje šumarskih rajona na pr. na
području Ni O. Kotara Karlovac. Međutim
tu se je stvar pokazala preuranjena
u toliko što nisu izvršene potrebne
predradnje materijalnog karaktera:
stanbene prostorije, uredi, lugarije itd.
Osim toga izgleda da je bila izostala sistematska
priprema tehničara za to mjesto,
kako u stručnom tako i u psihičkom
smislu.


Mnoge zemlje u Evropi koje stoje na
vodećem mjestu u šumarstvu (Švicarska,
Francuska, Austrija, Češka i dr.) takvo
su rajoniziranje već davno sprovele. U
Francuskoj po Dr. Klepcu (Šumar, list
10-11/1952) šumarije se dijele na distrikte
(rajone) a ovi opet na lugarije. Na
čelu svakog rajona nalazi se šumarski
tehničar koji je završio srednju školu
(šumarsku).


Kako vidimo pitanje organizacije rada
po podsumarskom sistemu već je
odavno kod nas postalo aktuelno. Međutim
do sada je nedostojalo zato potrebno
osoblje. Sada pak imamo i tu
stvar riiešenu barem djelomično, pa bi
trebalo pristupiti masovnij em i bržem
provođenju toga u život.