DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Šumarija je izvršna instanca za područje
na kojem djeluje. Da bi lakše izvršavala
sve zadatke šumarija je podijeljena
na lugarije. Takvom podjelom šumarije
direktna na lugarije u praksi se
pokazuju nedostaci. Nedostaje naime
posrednik između šumarije i lugarije,
a to je po našem mišljenju rajon na
čelu sa šumarskim tehničarom. Za nas
je od najvećeg interesa šumarija, jer
u njezin djelokrug rada za izvršenje svih
zadataka spada i šumarski tehničar koji
radi po uputama i nadzorom upravitelja
šumarije (starijeg inženjera). Unutar šumarije
moraju biti potpuno diferencirani
radovi koji su u nadležnosti šumarskog
inženjera, i oni koje riješava šumarski
tehničar. Šumarski inženjer organizira
i planira sve radove u naučnom
smislu, a šumarski tehničar je u većini
slučajeva izvršni organ tih gotovih postavki.


1. Lik šumarskog tehničara
U diskusijama među starijim i iskusnijim
stručnjacima u privredi često se
pita kako i na koij način treba biti osposobljen
šumarski tehničar. Mišljenje je,
da šumarski tehničar treba biti osposobljen
za izvršenje svih radova u šumarstvu,
koji se pred njega postave u izvršnom
smislu kao na pr.: određivanje totalne
mase stabala, računanje prirasta
i si., vladanje tehnikom šumskih premjerbi,
rukovanje instrumentima, izmjera,
izračunavanje poligona, računanje
površina, izrada, umnožavanje i povećavanje
karata, izrada grafikona visina
i drvnih masa, rad u šumskim rasadnicima,
na posumljavanju, čišćenju, zaštiti
šuma, sječi i izradi i općenito administraciji.


Kroz ove radove ocrtava se pravi lik
šumarskog tehničara, a ujedno ti radovi
određuju mu mjesto i djelokrug u praksi.
Iz ovog također proizlazi da tehničar
treba savršeno vladati praktičnom
materijom dok su za njega same naučne
postavke od sporednog značenja. Važnije
je za jednog tehničara da je u stanju
izvršiti kod uređivanja šuma svaki
zadatak kojeg dobije u izvršnom smislu
nego da ga se opterećuje problemima iz
historijata uređivanja šuma, često možda
baš na štetu same tehnike izvođenja.
Da li ćemo dobiti šumarskog tehničara
kakvog traži praksa zavisi od struke, a
kad to već zavisi o struci moramo da
ga odgajamo u onom pravcu koji struci
odgovara a ne tehničara koji ima samo
diplomu i donekle teoretski osposobljenog
a praktički ne. Tehničara koji po


odgoju u školi ne zna niti sam gdje bi
se svrstao, da li među fakultetski obrazovano
ili pomoćno osoblje.


2.
Djelokrug rada i. mjesto šumarskogtehničara u praksi
Već sam naprijed spomenuo da je
glavni djelokrug rada i mjesto tehničara
unutar šumarije i drvno industrijskih
poduzeća, već prema tome ko se je
kako opredjelio poslije završetka školovanja.
Da vidimo sada kojim se poslovima
u šumariji bavi šumarski inženjer
a kojim opet šumarski tehničar: Stručnjak
sa fakultetskom spremom (obično
upravitelj šumarije) je glavni nosioc
svih stručnih problema organizacije i
planiranja za područje šumarije kao
na ~r. raspoređuje rad na tehničko i
ostalo osoblje šumarije; sastavlja sve
planove daje stručne upute za njihovo
izvršenje ;kontrolira rad Osoblja u uredu
i na terenu; surađuje sa narodnim
vlastima te je u pravom smislu organizator
i pokretač cjelokupnog poslovanja
šumarije.


Za izvršenje svih postavljenih zadataka
u operativnom smislu potrebno je
lice koje po stručnoj spremi predstavlja
sredinu i sponu između inženjera i lugara.
To bi u stvari bio srednjoškolac
koji bi djelovao na užem teritoriju šumarije
sa približno slijedećim djelokrugom:


Izvršava plan pošumljavanja, čišćenja,
njege mladika, zaštite šuma, vrši
doznake, izračunava prirast, bavi se
šumskom premjerbom, unutarnjim kao i
vanjskim razdjeljenjem šuma, sudjeluje
kod niveliranja kanala i šumskih
komunikacija, organizira sječu, izradu,
vuču i otpremu drvnih sortimenata, općenito
vodi administraciju, razne očevidnosti
statistike i evidencije. U kratko u
djelovanju šumarije osjeća se pomanjkanje
stručno doraslog operativnog osoblja
a to se može riješiti samo kadrovima
koji će se osposobljavati kroz srednje
stručne škole.


Da bi mogao što bolje izvršiti ove zadatke
šumarski tehničar mora već u
školi dobiti osnovne praktične pojmove,
a na šumariji ih tokom izvršenja pojedinih
zadataka nadopuniti pod nadzorom
i stručnom pomoći upravitelja. Za što
lakše i stručnije izvršenje zadataka šumarski
tehničar mora imati punu stručnu
pomoć upravitelja, obično fakultetski
obrazovanog stručnjaka da ovlada
tehnikom rada kod doznake stabala odabiranja
reprezentanata ,izrade šumskih
sortimenata, izvoza, premjerbe i t. d.


231