DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 67     <-- 67 -->        PDF

4. Uloga i zadatak srednjih šumarskih
škola
u odgoju tehničara onakvog kakovog
traži praksa


Da bi tehničari zadovoljili zadatcima
u praksi u izvršnom smislu, moraju
steći praktično znanje već u školi. Trebalo
bi da tehničari tokom školovanja
praktično rade neke poslove koji im u
privredi poslije završetka školovanja
dolaze na pr. iz geodezije, uzgoja, uređivanja,
iskorištavanja i dr. predmeta.
Važno je na pr. za šumarske tehničare
da u geodeziji steknu veliku rutinu u
rukovanju s instrumentima a za njih
je suvišno da uče izvode raznih formula.
Dosta je da on zna konačni rezultat formule
i da taj rezultat znade u praksi
upotrijebiti.


Kod uređivanja je potrebnije da tehničar
znade rukovati s instrumentima
(hipsometrima, pantografom i svrdlom
za mjerenje prirasta) nego da se previše
bavi s istorijatom uređivanja i raznim
naučno sistematski sređenim metodama
za obračun drvnih masa (Austrijska kamerama
taksa i dr.), jer to dobar dio
nauči bez razumjevanja pa odmah i zaboravi
a ono što se praktično nauči
ostaje za uvijek.


Iskorištavanje bi trebali učiti na terenu
i u pilanama jer se samo učenjem
u praksi stiče mnogo veće znanje
koje je za snalaženje u praksi neophodno.


Iz uzgoja je potrebno što više prakti


čno raditi
u šumskim vrtovima i na te


renu. Teoretsku stranu treba savladati


u školskim klupama.


Sve napred navedeno vrijedi i za


ostale grane šumarske djelatnosti: za


štitu šuma, prometala, građevinarstvo,


botaniku i dr. Međutim za to je potre


bno stvoriti i preduvjete koje mi na


žalost sada nemamo. Naše srednje šu


marske škole osnovane su naprečac, i


stoje u organizacionom pogledu gore čak


nego što je to moglo biti. Sve se te škole


svode na
svega nekoliko tijesnih učio


nica a sve drugo izostaje: zavodi za de


monstracije, pokusni objekti i t. d. Na


ma su u tu svrhu potrebni koledži i tre


ba zapeti
da se to čim prije barem u


program uvrsti.


Radi boljeg stručnog usavršavanja


tehničari
bi trebali tokom ferijalnih


raspusta obavezno ići na praktičan rad


pod rukovođenjem nastavnog kadra.


Nadajmo se da smo se u ovome tre


nutku našli na prekretnici kad je i ina


če postala
aktuelna tema o samoj loka


ciji šumarske škole. Vežimo dakle uz taj
problem i sve ostale napred izložene
probleme, te potražimo što skorije izlaz
iz stanja koje sada nije niti malo ružičasto.


Ing. 1. Mrzljak


STUDIJSKO PUTOVANJE STIPENDISTA
ICA U FRANCUSKOJ


Jugoslavenski šumari: ing. Salko Đikić,
profesor šumarskog fakulteta u Sarajevu,
ing. Mihajlo Mahajlov, načelnik
u Sekretarijatu za šumarstvo N. R. Makedonije,
ing* Slobodan Zivgarević, direktor
Šumskog gazdinstva Priština, ing.
Ante Rađovčić, upravitelj Šumarije
Knin i ing. Milan Šaulić, direktor Šumskog
gazdinstva Kotor — posjetili su u
vremenu od 23. svibnja do 1. srpnja
1956. g. Francusku, sudjelujući u studijskom
putovanju u okviru američke tehničke
pomoći (International. Cooperation
Administration — ICA) po temi »Pošumljivanje
golih terena«.


Program se sastojao od tri glavne
etape:


Prva je obuhvatila sudjelovanje grupe
u radu dviju potkomisija FAO-a: Koordinacione
potkomisije za mediteranska
šumarska pitanja, koja je zasjedala u
Nici od 27. do 29. svibnja, čemu je slijedila
stručna ekskurzija u području
Provanse, i Evropske šumarske komisije,
čija je radna grupa za pošumljavanje
zasjedala u Nimes-u od 3. do 5. lipnja,
dok je stručna ekskurzija ove grupe
u područje južnog dijela Središnjeg Masiva
trajala do 10. lipnja. U ovu etapu
programa spada i sudjelovanje u radu
Kongresa francuskog saveza planinskog
gazdinstva u Perpignanu.


Druga etapa je obuhvatila centralne


oblasti Francuske (područje Sologne,


arboretum Les Barres i pošumljavanja


oko Chalon-sur-Saöne).


Treća etapa obuhvatila je Nanccy,


centar francuske šumarske nauke, sa


Vogezima.


Peto zasjedanje Koordinacione potko


misije za šumarska pitanja Sredozemlja


(Sous-comission de coordination des


questions
forestieres mediterraneennes


FAO — »Sylva mediterranea«) imalo je


kako radni tako i svečani karakter. Sve


čani, jer su se tu. 34 godine nakon osni


vanja Silve mediteranee. sastali emi


nentni šumari koji srjadaju među niene


osnivače (prof. Philibert Guinier. Gon


zales Vazquez, prof. Aleksandar U«re


nović), a radni, jer je na zasjedanju, po
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 68     <-- 68 -->        PDF

red niza organizacionih pitanja i raspravljanja
o izvještajima brojnih radnih
grupa, važno mjesto zauzelo pitanje razgraničenja
mediteranskog područja, pri
čemu su se sukobile dvije teze: ekološka
i ekonomska. Ova je posljednja prevagnula
te je konačno zaključeno da za pripadnost
jedne zemlje Sredozemlju nije
odlučujuće samo da li ona ekološki spada
u tu oblast nego su još bitniji ekonomski
momenti, jer je svrha organizacije
FAO međunarodna suradnja i pomoć
kod rješavanja složenih pitanja
ekonomike degradiranih područja Mediterana.
U zasjedanju je uzelo učešća 3.5
delegata iz 11 zemalja (Francuska, Grčka,
Iran, Izrael, Jugoslavija, Libanon,
Maroko, Portugal, Španija, Tunis i Turska).


Ekskurzija u Provansi kretala se maršrutom:
Nice — Cannes — Antibes —
Agay — šumski masiv Esterel — Sainte
Maxime — masiv Maures — St. Honore


— Lavandou — Otok Port-Cros — Marseille
— Aix-en-Provence — masiv Ventoux
— Avignon — rezervat Camargue
— Nimes.
Vrijedno je istaći nekoliko bitnih točaka
koje su posjećene tokom ove ekskurzije:


— Vila Thuret u Antibes-u sa arboretumom
u kome je zastupljeno mnoštvo
vrsta iz raznih zemalja globusa, među
kojima je naročito zapaženo 36 vrsta
eukaliptusa od kojih su mnogi stradali
za vrijeme vanredno oštre zime siječnjaveljače
1956. godine.
— Šumski masiv Esterel. površine cea
5.8O0 ha državne šume na silikatnom tlu
sa mješovitim sastojinama primorskog
bora i hrasta plutnjaka, dok na vapnenačkoj
podlozi pridolazi alepski bor sa
podstojnom makijom. Uslijed velike
opasnosti od požara, biološka metoda
preventivne borbe protiv požara sastoji
se u potiskivanju makije i održavanju
nadstojnog bora ü gustom sklopu.
— Radi borbe protiv čestih požara,
koji su strašan neprijatelj francuskih
šuma i znaju uništiti stotine i hiljade
hektara u nekoliko minuta, organizirana
je specijalna služba sa izvidnicama,
kamion-cisternama i potrebnim priborom
za gašenje. Takva jedna izvidnica,
na koti Nötre-Dame-des-anses u masivu
Maures (771 m. nadm. vis.), visoka je
20 m i snabdjevena je potrebnim instrumentarijem
za određivanje koordinata
epicentra požara i telefonskim uređajima
koji povezuju čitav sistem izvidnica,
što omogućava brzu intervenciju, a ta je
od neobično velike važnosti obzirom na
intenzitet širenja vatre u uslovima orkanski
jakih vjetrova (mistral, tramontane).


— Klimaksna šuma crnike (Quercusilex) na krečnjacima Ijerskih Otoka
(lies d´Hyeres), koja služi kao primjer
progresivnog razvoja zajednice Quercetum
ilicis u uslovima eliminacije utjecaja
čovjeka. Zanimljiva je teza prof.
Molinier-a prema kojoj alepski bor pripada
genetski istoj geološkoj periodi kojoj
i Q. ilex.


— Šumski masiv planine Ventoux na
vapnenačkoj podlozi sa vrlo jasno izraženim
vertikalnim poredaj em vegetacijskih
etaža. Najdonja etaža (do 400 m) je
mediteranska, sa crnikom kao karakterističnom
vrstom. Iznad nje, 1.200 m vis.,
slijedi etaža niskih mediteranskih planina
sa hrastom meduncem. Od 1.200. do
1.500 m proteže se zona bukve (planinska
etaža). Iznad etaže bukve penje se
do 1.800 m suibalpinska etaža u kojoj
nema vegetacije radi vanredno jakih
vjetrova mistrala koji ovdje dosižu fantastičnu
brzinu od 290 km/h i tek u zaštićenim
položajima ima klekovine. Sam
vrh planine (od 1.880 do 1.912 m) pripada
alpinskoj etaži koja je ustvari beskrajno
more kamenja. Naročito ie vrijedno
zabilježiti veliki uspjeh koji je
ovdje postignut unošenjem atlaskog cedra
u zonu hrasta medunca 1862. g. Danas
je 150 ha cedrove kulture već predmet
eksploatacije.
Sastanak radne grupe za pošumljavanje
Evropske šumarske komisiie (Groupe
de travail du boisement et du reboisement
de la Commission europeenne
des forets FAO) bio je posvećen pitanju
dosadašnjih rezultata na pošumljavanjima
u zemljama-članicama i pitanju racionalnog
korišćenja zemljišta. Prisustvovali
su delegati i posmatrači 11 zemalja
(Francuska, Iran, Italija, Izrael,
Jugoslavija, Luxemburg, Španija, Švedska,
Švicarska, Turska i Velika Britanija).


Stručna ekskurzija kroz područje Languedoc-
a, odnosno Južnog dijela Centralnog
Masiva, odvijala se maršrutom
Nimes — masiv Aigoual — Meyrueis —
Les Causses — Roquefort — Lacaune —
masiv Espinouse — Lamalou-les-bains


— Cassagholes — Sylvetum Grandsagnes
— Mazamet — Faillades — Montagne
Noire — Carcassonne — Perpignan.
Radi pomanjkanja prostora istaći ćemo
samo najvažnije punktove sa ove
ekskurzije.


— Šumski masiv Aigoual, gdje je učesnicima
prikazano životno djelo velikog
francuskog šumara Georgesa Fabre-a.
Do polovine prošlog vijeka degradirano


ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 69     <-- 69 -->        PDF

područje sa svega 9—10.000 ha šikara
bukve, danas je Aigoual masiv od 16.000
šuma u kojima su već izvršene konverzije
iz pionirskih kultura crnog bora i


P. laricio u klimaksne sastojine jele,
smrče, cedra, ariša i bukve. Današnji
radovi na pošumljavanju sadnjom trogodišnjih
prepikiranih sadnica Pinus laricio
i Picea excelsa izvode se u 1 m
širokim preoranim brazdama. George
Fabre osnovao je tamo niz arboretuma,
kao protagonista unošenja egzota u Francusku,
sa 9 vrsta jela, 5 vrsta smrče, 4
vrste bora i 12, ostalih šumskih vrsta,
domaćih i stranih, čime je dao prekrasan
primjer uspjelog unošenja egzota
kao meliorativnih vrsta.
— Vapnenačke visoravni Les Causses,
slične našim kraškim plato-ima, koje se
prostiru u površini od cea 500.000 ha,
predstavljaju degradirane površine sa
ekstenzivnom ispašom ovaca. Tu se sada
vrše zaštitna pošumljavanja crnim
borom, cedrom i arišem.
— Šumski masiv Espinouse, na silikatnoj
podlozi, gdje smo mogli vidjeti
rezultate nekih oblika udruživanja sitnih
posjednika šume radi zajedničkog
pošumljivanja većih površina goleti, koristeći
subvenciju Nacionalnog šumarskog
fonda (FFN). To je ujedno tipično
područje koje stanovništvo napušta. Da
bi se zaustavio taj neželjeni proces emigracije,
nastoji se uspostaviti »agrosilvopastoralna
ravnoteža« putem pošumljavanja
bujadnica, vriština i drugih degradiranih
zemljišta i melioracije pašnjaka.
U kantonu Gazel i Combesalat
prikazani su nam rasadnici i pošumljavanje
primjenom visoke agrotehnike.
Upotrebljavaju se kod sadnje Pinus laricio
corsicana i Picea excelsa na vrištinama,
Piceo excelsa i Picea sitehensis
na tlima obraslim genistom i Pseudotsuga
Douglasii uz Abies grandis na bujadnicama
i uopće terenima obraslim
visokim papratima.
Obje ekskurzije bile su uzorno organizirane
i mogu poslužiti primjerom
kako treba organizirati slična putovanja
u bilo kojoj zemlji. Svaki učesnik dobio
je kartu područja u kome se kretala ekskurzija
(autobusom) u mjerilu 1 : 200´.000
sa ucrtanom maršrutom i stajalištima,
referate o pitanjima koja su predmet
posjete svakog pojedinog stajališta, kojih
je bilo ukupno 32, i priručnik u kojemu
je učesnik mogao naći opis cijelog
područja ekskurzije i u svakom času
imati najvanžije Podatke o lokalitetu u
kom se taj čas nalazi. S vremena na
vrijeme vođa puta je preko mikrofona


u autobusu skretao pažnju učesnicima
na važnije momente.


Kongres Francuskog Saveza planinskog
gazdinstva (Association frangaise
de l´economie alpestre) održan je uPerpignanu
11. lipnja. Izneseni su mnogi
interesantni referati sa područja planinskog
pašnjarstva. Izučavanje ovih referata
može biti od koristi kod primjene
sličnih principa pašnjačkog gospodarenja
u sličnim uslovima kod nas.


Les Barres sa svojim arboreturnom od
40 hektara i Šumarskom školom u kojoj
se obrazuje niži i srednji šumarski
kadar za čitavu zemlju, predstavlja važan
centar šumarske znanosti u Francuskoj.
Ovdje se vrši čitav niz eksperimentalnih
istraživanja kao što su: izbor
vrsta za pojedina staništa kod vještačkih
pošumljavanja, hibridizacija četinjača,
vegetativno razmnožavanje četinjača
radi obezbjeđenja čistih linija
(klonova), upotreba mehanizacije kod
pošumljavanja, ispitivanja svojstava tla
radi odabiranja najsvrsishodnije tehnike
pošumljavanja i t. d. Pored mnoštva
vrta koje smo ovdje upoznali, pokazan
nam je i rasadnik, trušnica, klijalište,
školski objekti i t .d.


U oblasti Sologne grupa je posjetila
nekoliko površina pošumljenih sredstvima
FFN. na privatnim terenima. Upotrebljene
vrste su pretežno borovi, smrče
i ariš na landama. Radi zaštite od zečeva
i divljih kunića kulture se ograđuju
žičanom mrežom. Sadnja se vrši
u 80 cm duboke preorane brazde pa
održavanje nije potrebno. Zapažena je
ogromna razlika između ove nove i stare
metode sadnjom u rupe kod koje je brzo
dolazilo do zakorovljavanja i ima slab
uspjehu


U području općine Givry kod Chalon-
sur-saone priređena je masovna demonstracija
za sve francuske konzervatore
kojom je šumsko-istražiivačka stanica u
Nancy-u prikazala upotrebu mehanizaciie
kod obrade zemljišta za sadnju na
krečnjačkom terenu. Prikazan je rad
dviju vrsta plugova: jedan (decapeuse)
skida travni pokrov sa brazde, a drugi
(sous-soleuse) razbija supstrat čime je
obrada tla dovršena. Napominje se da
ovdje supstrat nije kompaktan i ne izbija
na površinu nego je razbijen u
krupnije česti kamenja ispod gustog travnog
pokrivača. Sadnja trogodišnjih borovih
biljaka vrši se golim žiljern, dok
se sadnja cedra vrši isključivo u lončićima.
Plugove sous-soleuse pokreću trastori
jačine 35—40 k. s. Nadalje je prikazan
rad stroja »polvculteur« koji buši