DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 70     <-- 70 -->        PDF

rupe za sadnju kao i upotreba mina za
kopanje rupa.


Nacionalna šumarska škola u Nancy-u
raspolaže svojim arboretumom Sivrite
u državnoj šumi Haye u blizini Nancy-a.
Ovdje se vrše ogledi sa obogaćivanjem
(očetiinjavanjem) panjača raznim metodama
(sadnja nakon čiste sječe uz ostavljanje
cea 2.000 pričuvaka po ha, sadnja
u pruge odnosno krugove i t. d.), nadalje
ispituje se kako se razne rase i provenijencije
pojedinih vrsta ponašaju na
odabranim staništima. Prikazano nam
je i vještačko čišćenje od grana u sastojinama
duglaziie.


Posjeta Vogezima (Les Vosges) omogućila
nam je da zapazimo jake napade
potkornjaka u smrekovim sastojinama,
opustošenim u ratnim operacijama 1944.
godine kao i tresetišta sa svim svojim
vegetacijskim karakteristikama, predalpinsku
bukvu i autohtone sastojine jele,
bukve i običnog bora.


Razumije se da grupa nije propustila
da upozna, u slobodnom vremenu, barem
mali dio golemog historijskoumjetničkog
blaga kojim obiluje Pariz,
a i ostala područja u kojima se kretala.


Iako se o neposrednoj primjeni francuskih
iskustava u našim uslovima zasada
još jedva može govoriti, korist od
ovog putovanja bila je bez sumnje velika,
jer je nebrojenim opažanjima koja
smo tamo načinili znatno obogaćeno naše
stručno znanje. Svaki će od učesnika sigurno
umjeti da pojedina francuska iskustva,
u koliko se umješno njima posluži
kao principima prilagođenim našim
prilikama, iskoristi u cilju unapređenja
određenih djelatnosti tamo gdje
to bude u njegovoj moći.


Ing. Ante Radovčić


NEKE ŠUMSKE ZANIMLJIVOSTI IZ
BOSNE I HERCEGOVINE


Pod gornjim naslovom održao je dne


26. II. 1957. prof. Dr. Pavle Fukarek
predavanje u dvorani Šumarskog kluba
u Zagrebu.
Na vrlo zanimljiv i pristupačan način
iznio je predavač općeniti prikaz šumske
vegetacije u NR BiH, popraćen brojnim
vrlo uspjelim dijapozitivima u koloru,
koje je sam snimio prilikom svojih
radova na istraživanju i kartiranju šumske
vegetacije Bosne i Hercegovine.


Težište izlaganja odnosilo se je prvenstveno
na prikaz značajnijih šumskih


fitocenoza, a bile su uporedo tretirane
i planinske rudine ,vrištine, paljike, šikare
te ostale degradirane šumske površine
na vapnencima, serpentinu i ostalim
geološkim podlogama i na raznim
nadmorskim visinama unutar naslovljenog
područja.


Tako su između ostalog bile od posebnog
interesa prikazane hrastove šume
na području Krušćice kod Travnika,
šume smreke na Štitu i Vranići planini,
a napose prostrani kompleksi prirodnih
borovih šuma, odnosno zajednice bijelog
bora na vapnencu Semeć planine
kod Rogatice i zajednice crnog bora na
serpentinu kod Višegrađa. Detaljan profil
šumske vegetacije — počam od brdske
bukove šume, preko šuma bukve
s jelom (Veliko Polje) i pretplaninske
šume bukve do klekovine bora — iznio
je predavač za fakultetsko dobro Igman-
Bjelašnica, na kojem su području pod
rukovođenjem predavača u pretežnom
dijelu izvršena kompleksna istraživanja
i vegetacijska kartiranja. Od degradiranih
šumskih površina dotaknute su tokom
predavanja neke planinske vrištine,
šume crnog graba i crnog jasena na
Orjen planini kod Trebinja, slične šume
sa rujevima u okolini Sarajeva, nadalje
goleti Prenza te biljne zajednice velikih
požarišta na Romaniji planini. Osim
spomenutih bili su prisutnima predstavljeni
još brojni drugi šumarski objekti,
među kojima su mnogi, pored naučnog
i praktičnog šumsko-gosDođarskog značenja,
posebno zanimljivi sa stanovišta
zaštite prirode (primjerice: sastojine
Pančićeve omorike na Viogor planini
kod Ustiprače te vodopad Kravice na
rijeci Tihaljini kraj Ljubuškog).


Ne upuštajući se u detalje, što uostalom
nije niti bila svrha predavanja,
predavač je upoznao prisutne na preskok
sa najznačajnijim fitocenozama
Bosne i Hercegovine, njihovim rasprostranjenjem,
glavnim karakteristikama
te šumsko-gospodarskim problemima,
koji su za pojedine vegetacijske tipove
aktuelni.


Ako se u cijelosti rezimira sadržaj
predavanja, način izlaganja popraćen
vrlo lijepim i uspjelim điapozitivima. interes
slušača i naknadna diskusija —
može se zaključiti, da je predavanje
bilo vrlo zanimljivo i korisno te da bi
slična predavanja iz naše. a napose iz
drugih Republika bila i ubuduće u našim
šumarskim krugovima pozdravljena
i dobro došla.


S. Bertović


ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 71     <-- 71 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Zivojinović (S) i Cvijović (M):


MALA TOPOLINA STRIZIBUBA (Saperda
populnea L.), Posebno izdanje Instituta
za zaštitu bilja, Beograd 1956.


Sa sve većim zamahom osnivaju se
topolove kulture u našoj zemlji. Stručnjacima
Zaštite šuma nameće se time
potreba istraživanja najvažnijih štetnika
i bolesti koje ugrožavaju opstanak topolovih
sastojina ili smanjuju tehničku
vrijednost drva. I upravo zato je vrijedan
pažnje rad autora koji su uzeli kao
predmet istraživanja jednog od najznačajnijih
štetnika topole: malu topolinu
strizibubu. Rezultati 4 godišnjih istraživanja
iznjeti su u ovoj knjizi koje sadržaj
možemo rezimirati u slijedećem:


1. Morfološka istraživanja S. populnea.
Autori daju iscrpni ppis imaga, jaja,
larve i kukuljice.
2. Biološki ciklus. Originalni podaci
biologije u našim krajevima (Vršac, Pančevo,
Željeznik) sa nizom novih detalja
predstavljaju vrijedan prilog u svakom
daljnjem istraživanju borbe protiv ovoga
štetočine. Autori su ustanovili da topolina
strizibuba ima u našim uslovima
jednogodišnju generaciju dok je u Srednjoj
Evropi konstatirana dvogodišnja generacija.
Imago se roji maj-juni (traje
oko 20´ dana). Embrionalni razvitak traje
10-16 dana. Prve ličinke se izvale iz jaja
koncem maja a posljednje sredinom juna.
Ličinka je aktivna 5 mjeseci. Od
oktobra do konca marta je u latenci. U
aprilu se zakukulji. Stadij kukuljice
traje 2-4 nedjelje.
3. Štetnost S. populea. Budući gradacija
ove strizibube traje dosta dugo, njena
štetnost je od još većeg značenja za
topolove kulture. U ovome poglavlju opisani
su najvažniji redukcioni faktori i
rezistentnost pojedinih sorta topole.
4. Od velikog praktičnog značenja su
mjere koje autori predlažu za suzbijanje
topolove strizibube i rezultati koji
pokazuju efikasnost pojedinih mi era.
Autori navađaju preventivne mjere (pravilan
izbor staništa .izbor vrsta i mješovite
sastojine), fizičko-mehaničke mjere
suzbijanja: sječa grančica sa galama
i njihovo spaljivanje, uništavanje jaja u
potkovicama gnječenjem; Kemijska metoda
dala je dobre rezultate. Imaga se
uništavaju odmah pri izlasku. Prskanje
stabala insekticidima dul.ieg rezidualnog
djelovanja u vrijeme rojenja odnosno
prije rojenja može da uništi cijelu populaciju-,


Uzgajačima topola ovaj će rad biti od
velike koristi.


Dr. Milan Androić


Stefano vić V.: PRILOG POZNA:
VAN JU NESAMONIKLE DENDROFLORE
SARAJEVA I OKOLINE. Radovi —
Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine.
V. 1. pp. 49-109, Sarajevo, 1955.


Sarajevo s okolicom nije naročito bogato
s nesamoniklom dendroflorom (egzotama).
Autor je ustanovio najveći broj
egzota na ispitivanom području u botaničkom
vrtu Biološkog instituta, kojega
je osnovao pokojni kustos florista K.
Maly. Ovdje je determinirano 150 vrsta
egzota. Na ostalo područje Sarajeva i
okolice otpada 88 vrsta (17 četinara i 71
lišćar). Ovako razmjerno siromaštvo tumači
se kao posljedica burne historije
ovoga kraja.


U uvodnom dijelu iznosi se pregled
proučavanja dendroflore u FNRJ, a zatim
osvrt ma prirodne faktore (klima,
geografija, orografija ,geologija, tipovi
tala, prirodni biljni pokrov) i historijski
pregled introdukcije egzota za Sarajevo
i okolicu.


U specijalnom dijelu u dva dijela (g.olosjemenjače
i kritosjemeniače) iznesen
je sistematski pregled sarajevskih egzota
prema porodicama, odnosno vrstama
unutar porodica.


Za pojedine vrste egzota naveden je
cijeli niz podataka: na pr. latinski i narodni
naziv vrste, ponešto opisa (morfologije),
porijeklo egzota, u kojim ekološkim
uslovima uspijeva, o biologiji uopće
upotreba egzota u hortikulturi i privredi
uopće, lokalitet (Sarajevo, okolica)
i tako dalje.


Na kraju rada autor daje pregled egzota
prema stepenu njihove aklimatizacije:


I. VRLO DOBRO AKLIMATIZIRANE
VRSTE: a) Četinari: Abies concolor,
Abies Nordmanniana, Chamaecyparis
Lawsoniana, Ginkgo biloba, Juniperus
virginiana, Picea pugens, P. omorica,
Pinus nigricans, P. silvestris, P. Heldreichii
var. leucodermis, P. excelsa,
Pseudotsuga taxifolia, Sequoia gigantea,
237
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Taxus baccata, Taxodium distichum,
Thuja orientalis, T. occidentalis, b) L išćari:
Aesculus hippocastanum, A. pa-
via, Ailanthus glandulosa, A. dasycarpum,
A. Heldreichii, Acer Negundo, Be


tula verrucosa, Catalpa bignioides, Corylus
colurna, Eleagnus angustifolius,
Gleditschia triacanthos, Fagus orientalis,
F. jerruginea, Juglans regia, J. nigra,
Liriodendron tulipifera, Morus nigra,
Magnolia Soulangeana, Platanus
orientalis, P. acerifolia, Populus nigra
var. pyramidalis, P. canadensis, P. deltoides,
Padus avium (Prunus Padus),
Quercus borealis var. maxima, Robinia
Pseudoacacia, Salix alba var. tristis, Salix
babylonica, Sorbus torminalis, S.
Mougeoti, Sophora japonica.


II. DOBRO AKLIMATIZIRANE EGZOTE:
a) Četinari: Abies cephalonica,
A. lasiocarpa var. arisonica, Cephalotaxus
drupacea, Larix decidua,
Pinus excelsa, P. cembra, Tsuga canadensis,
b) Lišćari: Castanea sativa,
Carpinus caroliana, Carya Pecan, Cercidyphyllum
japonicum, Gymnocladusdioica, Koelrenteria praniculata, Morus
alba, Magnolia acuminata, Parotia persica,
Phellodendron amurence, Madura
aurantiaca, Quercus macedonica, Zelcowa
carpinifolia.
III. SLABO AKLIMATIZIRANE EGZOTE:
a) Četinari: Abies alba, A.
Pinsapo, A. balsarnea, Chamaecyparisnutkoensis, P. Banksiana, b) Lišćari:
Acer palmatum, Cladrastis Lutea, Celtis
Tournefortii, Ficus carica.
Interesantno je, da autor nije našao
u Sarajevu i okolici uobičajene egzote,
kao na pr. Broussonetia papyrifera, Celtis
occidentalis, Paulownia tomentosa,
Prunus Pissartii i dr.


Vrijednost ovoga rada sastoji se u tome,
da on nije samo inventariziranje
nesamonikle dendroflore (egzoteX nego
i u ekološkim podacima o aklimatizaciji
egzota. Nesamonikla flora (egzota)
je od interesa ne samo za hortikulturu,
nego i za cijeli niz privrednih grana,
na pr. pošumljavanje, poljoprivredu
(medonosno drveće egzota), farmaciju
(oficielne egzote) i dr. Egzote u parkovima,
nasadima i drugdje su prema iz


nesenom kao neke stanice za aklimatizaciju,
te se podaci sa ovakovih lokaliteta
mogu koristiti i za druge svrhe (pošumljavanje
i t. d.).


Dr. J. Kovačević


Jovanović-Dunjić R.: TIPOVI
PAŠNJAKA I LIVADE SUVE PLANINE.
Zbornik radova Instituta za ekologiju
i biogeografiju. Knj. 6. No 2. pp.
104, lit. 43, fot. 7., tabl. 24.


Travnjaci Suve Planine su vrlo malo
poznati. U ovom radu opisani su tipovi
travnjaka s gledišta fitoeenologije, odnosno
ekologije uopće s osvrtom na
eksploataciju i ekonomsku vrijednost.


Prema prilikama staništa razlikujemo
osam grupa travnjaka i to:


I. Termofilne livade i kamenjare submediteranskog
i stepskog karaktera na
plitkoj krečnjačkoj podlozi. Ova grupa
travnjaka zastupana je s tri tipa: 1. Myrsineto-
Isghaemetum, 2. Humileto-Stipetum
Grafianae i 3. Pontentilleto-Caricetum
humilis.
II. Šumske livade na suhim, umjerenokiselim staništima na silikatnoj podlozi,
odnosno na dubljim tlima s krečnjačkom
podlogom. 4. Teucrieto-Chrysopogonetum
li 5. Trifolieto-Agrostidetum.
III. Dolinske livade na vlažnim i umjereno
vlažnim staništima: 6. Poa trivialis-
Cynosurus cristatus.
IV. Subalpski pašnjaci na zaštićenim
staništima, plitkim, skeletnim tlima na
krečnjacima: 7. Lamieto-Brometum erecto,
8. Festucetum xanthianae-variae.
V. Subalpske livade zaštićenih staništa
s dubokim tlom nad krečnjacima:
10. Knautieto-Festucetum spadiceae, 11.
Silenoto-Festucetum fallacis.
VI. Subalpske livade na dubokim ispranim,
kiselim tlima nad krečnjakom:
12. Nardetum stryctae, 13. Plantaginetum
montanae.
VII. Planinski pašnjaci izloženih staništa
na plitkoj krečnjačkoj podlozi: 14.
Anthylleto-Seslerietum rigidae, 15. Cariceto-
Dryadetum.
VIII. Vegetacija krečnjačkih stijena:
16. Erysimeto-Ramondietum Nathaliae,
17.
Potentilletum apenninae.
Dr. J. Kovačević


ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 73     <-- 73 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Rohmeder E. : DAS PROBLEM
DER ALTERUNG LANGFRISTIG VEGETATIV
VERMEHRTER PAPPELKLONE.
(Problem degeneracije klonova
topola radi dugotrajnog vegetativnog
umnožavanja). — Forstwiss. Centralblatt,
75 jg., Heft 9/10, 1956.


U ovoj je radnji autor obradio u naslovu
navedeni problem. Međutim, u
radnji je autor dao i opširan pregled
literature o problemu degeneracije radi
dugotrajnog vegetativnog umnožanja.
Smatramo da je ovo pitanje od interesa
za šumarske stručnjake, pa ćemo prikazati
detaljnije sadržaj ove interesantne
radnje.


U uvodu autor konstatira, da se euroamt.
topole umnažaju isključivo vegetativno
reznicama, a u prirodi dolazi do
takovog umnažanja vrlo rijetko. Generativno
umnažanje je i kod topola u prirodi
pravilo. Naprotiv u rasadnicima se
primijenjuje isključivo veget. umnažanje.
Prednost je veg. umnažanja što prenosimo
sva svojstva na potomstvo nepromijenjeno,
jer se radi o klonu. Kako
se dugo može vršiti to neprirodno umnažanje
bez posljedica? Ne nastupa li tim
slabljenje otpornosti, ne postaju li klonovi
manje otporni na bolest i slabije
vitalni? Pitanje senilnosti klonova često
je postavljeno. Botaničari su za i protiv,
a mnogi praktičari smatraju degeneraciju
kao stvarnu činjenicu. To pitanje
ima i za uzgoj euroam. tooola veliko
značenje. Stoga autor prvo daje prikaz
problema, a zatim rezultate svojih pokusa.
Nabraja opširnu literaturu o problemu
starenja klonova.


Za degeneraciju govore ove činjenice:


1. Mnogobrojne kulturne vrste po lij.
bilja, uzgajane mnogo godina vegetativno,
pokazale sü tokom vremena znakove
degeneracije, te su izbačene iz uzgoja.
Primjer: Sorta jabuka »Crveni štetinac«
— umnažana 500—600 g. isključivo vegetativno,
bila je u Njemačkoj, kao vrlo
kvalitativna i rodna sorta raširena prije
ISO god. Prije nekih 75 g. pokazala je
degenerativne pojave i nema je više u
uzgoju. (Autor zaboravlja na činjenicu,
da danas znamo, da jabuke podliježu viroznim
bolestima i da je moguće, da je
virus uzrokom »degeneracije« te sorte).
Slične poiave poznate su kod sorata
(klonova) krumpira. Sa područja topola
navodi se Populus nigra italica (jablan),
koji je preko Italije donesen u Njemačku
iz Orijenta, te se veg. umnaža već
preko 2O01 i više godina. Povremeno
brojno ugibanje iablana navodi se kao
pojava degeneracije. U Sjev. Americi je
jablan od 18401. gotovo izumro, a i u
Njemačkoj nalazimo na mnogo mjesta
odumrle ili suho vrh e jablane. Međutim,
protivnici degeneracije smatraju propadanje
jablana kao posljedicu jakih zima
i, u manjoj mjeri, suše odn. napada gljiva.
Navodi se, da u toplijoj klimi — oko
Rajne — jablani nisu propali. Tako stoji
mišljenje protiv mišljenja. Autor ne
smatra jablan kao dobro izabran primjer
za degeneraciju.


2. Reznice starog drveća zakorjenjuju
se slabije od reznica, uzetih sa mladih
stabala. M o 1 i s c h je to prvi utvrdio
na Ficus pumila. Mnogobrojni šumarski
instituti proučavaju pitanje veget. umnažanja
šumskog drveća, te je općenito
poznato i utvrđeno, da se reznice sa
mlađih stabala bolje i brže zakorjenjuju.
Heitmüller je preveo niz pokusa
zakorjenjivanja reznica i drveća sa hormonalnim.
sredstvima i zaključio: »Reznice
sa mlađih stabala zakorjenjuju se
bolje i lakše od onih sa starijih«. R u nquist
i Stefansson su to utvrdili
kod smreke i bora. Japanski istraživači
su to utvrdili kod eukaliptusa.
K o m i s a r o v je to utvrdio kod hrasta,
bora i ariša. S a t o o i saradnici su
kod Cryptomeriae utvrdili (uzimajući
reznice sa više stabala različite starosti,
ali koje potječu od jednog klona), da se
sa mlađih stabala i sa donjeg dijela stabla
reznice bolje zakorjenjuju. Seve r
o v a je to utvrdila za bor. Schröck
je utvrdio kod P. berolinensis da 0/o ožiliavanja
reznica pada sa visinom stabla;
reznice sa 12,5 m visine uopće ne
zakorjenjuju. Važno ie, da su se reznice,
uzete sa ožiljenih reznica (biljaka),
i u narednim godinama slabo zakorjenjivale.
ako su uzete reznice potjecale
sa viših dijelova stabla.
3. Isto kao i reznice, olemke sa mladih
stabala bolje se primaju na podlogu,
nego one sa starih. To osobitoi dolazi
do izražaja kod inkopatibilnosti
plemke i podloge. Interesantna je činjenica,
da se »mlazovi« sa plemki, uzetih
sa starih stabala, (ako su se primile na
podlogu i ako mlazovi izbiju) dobro primaju.
Vjerojatno je to uslijed bolje
239
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 74     <-- 74 -->        PDF

ishrane mlazova, ali i pritica.j tvari mlade
podloge ima na to utjecaja.


4. Na listovima mladin i starijih stabala
iste vrste postoje anatomske razlike:
sa starošću su partije između sitnih
rebara sve manje. Benedict je
to prvi konstatirao kod Vitis vulpina.
Ta se karakteristika zadržava i kod cijepljenja
t. j . stare plemke zadrže i dalje
jaku nervaturu i malo zelenih partija.
Osim toga utvrđene su i druge promjene
anat. i morfol. karaktera u tkivu
starijih i mlađih stabala.
5. Postoje i fiziološke razlike između
starijih i mlađih stabala. Benedic t
je utvrdio da sa starošću pada asimilacija
i disanje. Willstätter i Stoll
su utvrdili da mladi listovi jače asimiliraju.
Harde r je to utvrdio kod algi.
Međutim, tu se radi o već izgrađenom
tkivu, bez meristema, a nas interesira,
dali se je meristem kroz stoljeća s vegetativnim
umnažanjem promijenio (degenerirao).
Proti v teorije starenja govore ove
činjenice i opažanja:


1. U prirodi ima mnogo vrsta, koje se
isključivo (ili gotovo isključivo) vegetativno
umnažaju (Poa sp., Festuca sp,
Vinca minor, Ranunuculus ficaria, Elodea
canadensis i t. d.).
2. Mnoge se kulturne biljke stoljećima
umnažaju nespolno, a da nema pojave
starenja (Banana, datula, loza bez
sjemena — grožđica — smokve, Acorus
calamus i t. d). Ipak, moguće je da kod
biljaka, koje se prirodno veget. umnažaju,
koje dakle uopće nemaju organa
za spolni rasplod, leže odnosi posve drugačije
nego kod biljaka, koje se normalno
sjemenom umnažaju. Molisc h je
na to detalnjo upozorio. Pretpostavlja
se, da kod biljaka sa prirodnim veget.
umnožavanjem može doći do degen. pojava
nakon mnogo dužeg perioda, nego
kod biljaka, koje se prirodno sjemenom
umnažaju. — Tko zna, dali ćemo za kojih
lO.O-OO godina brati banane — kaže
pisac.
3. Propadanje kulturnih sorti nije degenerativna
pojava, nego su gljive i virusi
uzrokom propadanja.
4. Neke sorte, koje degeneriraju u određenom
kraju, ne degeneriraju u drugom,
što govori protiv općeg starenja te
sorte.
5. Mnoge su sorte kulturnog bilja pokazale
degen. pojave radi toga, jer su
cijepljene na neodgovarajuću podlogu.
6. Cim ugine matično stablo od degeneracije,
morali bi uginuti i svi potomci,
ako konzekventno prihvatimo teoriju
degeneracije. Međutim tom se opet može
prigovoriti, jer i uzimanje reznica
predstavlja jedno pomlađivanje.


7. Kod jednog drveta — strogo uzevši
— ne možemo govoriti o stogodišnjoj
starosti. Kod 300i-godišnjeg drveta star
je 300 g. samo minimalni dio drvne mase
na bazi debla (koji odgovara volumenu
biljke u prvoj godini), a svi su
ostali dijelovi mlađi (299 do 1 g..). K tomu,
kod stogodišnjeg drveta živu samo
vanjski godovi i zrake srčike. Vegetacioni
vrhovi na završcima grana su mlađi,
njihov meristem stvara stalno nove stanice,
tako da drvo nije staro 300 g., nego
živi od mladih grana sa asimilacionim
organima. Kad ne bi bilo vanjskih faktora
(gljive, kukci, vjetar), drvo bi teoretski
moglo živjeti neograničeno. Drvo
je, dakle »potencijalno besmrtno«, te
prema tomu ne može doći do starenja.
Primjeri potencijalne besmrtnosti navode
se često u botanici (bakterije, jednostanične
alge, mahovine i t, d.).


Budući da sve stanice i organi biljaka
stare od časa kad se više ne mogu dijeliti,
to se problem starenja kod klonova
postavlja da li vegetativni vrhovi ostaju
uvijek u nepromijenjenom svježem stanju
ili i oni podliježu nakon izvjesnog
vremena promjenama i starenju.


Na ovo nam pitanje daje odgovor,
prema autorovom shvaćanju, nauka o
stadijnim fazama. Navode se primjeri
za tu pojavu. Kod mnogih vrsti drveća
nalazimo razlike između listova i izboja,
koji su se razvili u mladosti i u starosti.
Te su razlike morfološke i anatomske.
Bršljan razvija u mladosti puzajuće
izboje sa peterolapnim listovima, a u starosti
rastu izboji uspravno i imaju jajolike
listove. Obje se forme mogu vegetativno
umnažati. Samo »stari« izbojak
cvjeta. Kod Ficus pumila isto postoje
razlike u lišću. Kod Cupressacea su odavna
poznati »mladi«, »prelazni «i »stari«
razvojni stadiji. Kod rodova Chamaecyparis,
Biota i Thuja mladi razv. stadiji
imaju lisne organe poput iglica, a stari
kao ljuske. Cijepljenjem možemo obje
vrste lisnih organa fiksirati. Schaffalitzky
(1954.) je pokazao da i kod bukve
ima razvojnih stadija. Mladi razvojni
stadij je karakteriziran i tim, da mlade
forme zadržavaju preko zime lišće, a
starije ga u jesen odbacuju. To se lijepo
može opaziti kod solitarnih starih bukava,
«koje imaju mnogo mlazova, jer
oni nose lišće i zimi (mlazovi su »mlađi«
stadij). Schaffalitzky je cijepio
»mlade« i stare« plemke, te su one i
dalje zadržale svoja svojstva t. j . na
mladim ie plemkama ostalo zimi lišće,
a na starim je otpadalo (iako ie cijep
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 75     <-- 75 -->        PDF

sam po sebi mlad). To znači, ´da se karakteristike
razvojne faze prenose na
potomstvo kod vegetativnog umnažanja.
Passecker je tu nauku razvio kod
voćaka, davši ovu shemu: pupovi, koji
»u najbliži korjenu pripadaju »mladom«
razvojnom stadiju, nakon toga slijedi
»prelazna« i zatim »staračka« faza. Po
njemu nije važno, kako je staro jedno
drvo, nego s kojeg je dijela stabla (voćke)
uzeta plemka.


Sa ovog gledišta je moguće, da jedan
klon topole zadržimo vrlo dugo u mladoj
fazi, uzimamo li uvijek reznice sa
mladih razvojnih stadija, dakle mlazove
blizu baze stabla, ili jednogodišnje
mladice mladih matičnih stabala. Naprotiv,
uzimanjem grana iz vrha reznice,
.mi prenosimo »staračku« fazu. Prema
tome, nije važno, dali je jedan klon
umnožen 5Ü ili 250 god., nego kak o je
umnožen t. j . da li su uvijek uzimane
reznice mlade ili stare razvojne faze.
Dakako da vanjski faktori utječu na
brzinu starenja, na pr. trajnim zasjenjenjem
možemo mladu fazu duže zadržati,
obratno puno svjetla dovodi brže
do starenja.


Tipično je za mladu razvojnu fazu, da
većinom ne daje cvjetove, a za staru
fazu je obratno. Tu ima i izuzetaka. Prikazane
razvojne faze ne treba smatrati
kao vremenski točno utvrđene stadije
razvitka.


S eh rock je utvrdio kod P. beralinensis
da se reznice to teže zakorjenjuju
što su uzete sa starijih dijelova
stabla. I nove biljke dobivene iz tih reznica,
razvijale su se različito, one iz
»mladih« reznica (sa 4—5 m visine) mnogo
brže.


Fran k-u i Renne r-u je uspjelo


šokovima (hladnoćom, rentg. zrakama)


promijeniti faze t. j. iz stare dobiti mla


du. Vjerojatno dolazi do promjena ke


mijskog sastava meristema. Pomišlja se


upoznati kemizam tih tvari, tako. da bi


mogli utjecati na promjene razvojnih


faza. To je pitanje budućih istraživanja.


Nakon što je dao opširan prikaz pro


blema degeneracije, kojeg smo ovdje


kratko prenijeli, iznosi autor svoje po


kuse sa topolom. I njih ćemo ukratko


prikazati.


A) Odumiranje P. serotinae u 30 god.


plantaži. Blizu Dunava posađene su g.


1924. topole (27X9m), 244 stabla, radilo


se je o različitim euroam. klonovima. 8


stabala P. serotinae nalazilo se ie pomi


ješano s ostalim. Bez simptoma bolesti


ili kojeg drugog uzroka, stabla su se


osušila. Od ostalih klonova nije se osušio


nijedan. (Možda su se osušili radi nepo


znate viroze ili od hladnoće!). Ipak je
upadljivo, đa se osušila samo P. serotina,
dakle najstariji klon, a sva su ostaia
stabla dalje rasla.


B) Sušenje P. serotina u 5 g. nasadu.
Na 4,6 ha dignuta je 1951. plantaža od
5 klonova (P. regenerata, vernirubens,
marilandica, bachelieri i serotina). U jesen
1953. stabla P. serotinae su bila najniža
i najtanja ,odmah za njom P. marilandica.
e. G. 1954. nastupilo je kod P.
serotinae a u 1955. i kod P. marilandicae
ikržljanje, te se u toku 2. g. osušilo
50% stabala P. serotinae a nađeno je
Dothichiza i Cytospora. Ostali su se klonovi
dalje razvijali. U 1956. bile su razlike
u visini i debljini još veće, a sva
stabla jedne i druge topole bila su jako
napadnuta od Dothichizae, tako da će
doskora propasti.


Jasno da ovi primjeri još nisu dokaz
za starenje klona, ali je upadljivo daše
radi baš o klonovima, koji su najstariji.


C) P. canescens se dosta teško umnaža
reznicama iz grana. Ispitao je zakorjenjivanja
reznica sa 85 starih stabala.
Us"^esi su bili slabi, niti jedna reznica
nije dala zakorjenjenu biljku. Tih 85
stabala bilo je oboreno i oko panjeva
razvio se veći broj izdanaka. Uzete su
reznice iz izdanaka od 11 stabala, te je
dobiveno zakorjenjivanje 24-82°´„. Tim
je dokazano staro iskustvo vrtlara, da
se reznice »mladih« razvojnih stadija (a
to su izdanci) zakorjenjuju mnogo lakše
nego reznice iz krošnje.


D) Cijepljene su plemke smreke, te
su se plemke sa 16—18 g. stabala mnogo
lakše i više primile nego one sa starih
(80—100 g.).


E) Slično, kao što je Benedict


utvrdio za Vitis vulpina, utvrdio je i


autor, da kod različito starih klonova


postoje razlike u nervaturi lista. Uspo


redio je 8 klonova, 2 posve nova, 4 sred


nje stara i 2 vrlo stara. Mjerenjem »oto


ka« između nervature biljaka dobivenih


iz reznica pod jednakim uslovima, utvr


dio je, da oba najstarija klona (P. ser.


i P. mar.) imaju znatno užu nervaturu


i sitnije zelene otoke nego mlađi klo


novi.


F) Istražio je asimilaciju i disimilaciju


mladog klona J. 214 i P. serotinae i


utvrdio, da P. serotinae slabije asimili


ra, a jače disimilira.


Na temelju svih ovih pokusa autor


ovako zaključuje:


Ne treba shvatiti, da istovremeno sa


odumiranjem Dolazne biljke klona i nje


zini potomci moraju istovremeno odu


mrijeti, jer i veget. umnažanjem dolazi


bez sumnje izvjesno pomlađivanje. Bu


241
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 76     <-- 76 -->        PDF

dući se najstariji klonovi umnažaju 150
do 200 g., ne može se još tvrditi da su
oni degenerirali. Ipak, morfološke i anatomske,
te fiziološke razlike, koje nastaju
starenjem (a koje je autor utvrdio
i kod topola), govore za to, da vege´t.
vrhovi sa starošću doživljavaju izvjesne
promjene. Sve te pojave daju vjerojatnu
činjenicu, da su evropski klonovi,
umnažani veget. dugo godina, postali i
manje otporni prema bolestima i klimi.
Iz ovog razloga bez sumnje je ispravno
ne osloniti čitav uzgoj topola na nekoliko
najstarijih klonova, nego stvarati
nove križance iz sjemena. Kod tih novih
klonova obratiti veliku pažnju na način
umnažanja t. j . uzimati uvijek reznice
iz mlađeg razvojnog stadija, dakle blizu
korjena. Time ćemo klon održati u mladoj
razvojnoj fazi. Smatra, da bi bilo
dobro provesti »pomlađivanje« P. serotinae
i P. marilandicae uzimanjem reznica
iz panja ili izdanaka.


Autor na kraju sumira u zaključcima
iznesenu literaturu o problemu degeneracije
i starenja, kao i svoje pokuse sa
topolama, zaključujući, da njegov rad
predstavlja samo početak istraživanja
tog pitanja kod topola.


Nastojao sam u ovom prikazu iznijeti
osnovne misli Rohmederovog rada,
jer smatram, da će on biti, i s općenitog
gledišta i s gledišta uzgoja euroameričkih
topola za šum. stručnjake od interesa.
U njemu ima mnogo misli i činjenica,
o kojima je vrijedno razmisliti,
a i mnoge od njih u pokusima provjeravati.
Sa tom sam i mišlju dao ovaj
prikaz.


Prof. dr. Josip Kišpatić


K u r e n o j N. M., Ankinovič G.


B. : PCELY I SEMENYE KACESTVA
ŽELUDEJ. (Pčele i sjemenska svojstva
žira hrasta). 8. Moskva, 1956.
A. J. Ljubavskoj je kod breze i
N. V. Kotelovoj kod bora dokazao,
da sjeme dobiveno samooplodnjorn daje
potomstvo, koje je u nekim svojstvima
zaostalo iza potomstva, koje se je razvilo
iz sjemena dobivenog stranooplodnjom.
Analogne rezultate su dobili autori
kod hrasta: U slobodnoj prirodi pčele
u cvjetu hrasta traže pelud i nektar.
Kurenoj i Akinovič su proizveli
žir hrasta putem samooplodnje i oplodnje
pomoću pčela. Plod (žir) dobiven
samooplodnjorn ie lakši, nego onaj dobiven
oplodnjom DČelama.
Mladi križanci su mnogo bujniji i jače
razvijeniji nego potomstvo (individui),
koje se razvije iz žira dobivenog samooplodnjorn.
Autori su navedeno utvrdili
za sadnice hrasta stare četiri godine.
Mjerili su promjer stabla tik uz tlo, duljinu
korijenovog sistema, visinu stabla,
broj lišća po 1 stablu, i težinu stabla,
Svi navedeni brojevi su veći kod križanaca.


Dr. J. Kovačević


Jacks G. V.: MULTILINGUAL VOCABULARY
OF SOIL SCIENCE, FAO,


Agriculture Division, 1956., Rome, okt.
format, str. 439.


Agrikulturni odjel FAO-a u Rimu izdao
je Pedološki rječnik na 8 jezika. Naslov,
sadržaj i predgovor su na engleskom,
francuskom i španjolskom jeziku.
Obrađeno je u svemu 350 termina, a oni
su razvrstani u 22 sekcije. Sekcije obuhvataju:
fizikalna svojstva, teksturu i
strukturu, vodu u tlu, kemiju tla, organske
tvari, biologiju, ekologiju, plodnost
i gnojenje, morfologiju tla, profile i horizonte,
geologiju i mineralogiju, topografiju,
klasifikaciju, eroziju i dr. Svaki
je termin definiran na engleskom, francuskom,
njemačkom, španjolskom, portugalskom,
talijanskom, nizozemskom i
švedskom jeziku. Sekcije su označene
velikim slovima. Pojedini termin obrađen
je na zasebnoj stranici, a stranice
su označene brojevima i slovom dotične
sekcije, na pr. u sekciji B »Testura i
struktura« ima 27 termina i oni su obrađeni
na 27 strana (B 1 do B 27). Na kraju
je .indeks za svaki jezik. Brzo traženje
termina u stranim jezicima omogućuje
raznobojna oznaka za pojedine jezike.
U indeksu su alfabetskim redom poredani
termini, a kraj njih je oznaka sekcije
s brojem termina. Snalaženje je
vrlo brzo. Ukoliko u pojedinom jeziku
nema termina, ostavljeno je prazno mjesto
za dotični definirani pojam.


Rječnik je debar putokaz za izradu
ostalih :stručnih rječnika. On, dakako,
nije potpun, ali je dobar prilog za početak
izgradnje terminologije. Iz njega
će se lako proširiti obrada na dosad neobrađene
i neobuhvaćene termine Osjeća
se potreba za proširenje ovog rječnika
na još nekoliko važnih jezika u
oblasti pedologije. Ovdje u prvom redu
mislimo na ruski jezik, gdje ie pedološka
terminologija prilično dobro izgrađena
i ustaljena.


M. Anić


ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 77     <-- 77 -->        PDF

MONTI E BOSCHI — rivista mensile
del Touring Club Italiana, Milano 1956.


Broj 1. — Sanmarchi A.: Una
perla del verde Cadore: la Valle Visdende
(Dolina Visdende — biser zelenog
Cadore-a), str. 291-302, si. 6. —
Sos t er P.: Sperimentazione di diserbanti
chimici nei vivai forestall (Opiti sa
kemijskim sredstvima za uništavanje korova
u šumskim rasadnicima), str. 303
do 316, si. 6. Opiti su vršeni u rasadnicima
sa različitim stanišnim prilikama.
Tretirano je 13 vrsta listača i 11 vrsta
četinjara. Korov je bio svagdje veoma
obilan. Za svako upotrebljeno sredstvo
za uništavanje korova autor navodi podatke
o njegovom sastavu, djelovanju i
načinu upotrebe. Tako, Pantax uništava
i korov i šumske sadnice — neupotrebljiv
je. Esso Weed Killer ne šteti biljkama
četinjača, osim čempresu. Fenoxilen
je po djelovanju sličan prethodnom.
Pogodan je za uništavanje trava. Ima
hormonska svojstva. Florwis uništava
samo naklijalo sjeme. Neopasan je za
mikrofloru. Preventivno je sredstvo. —
A rr ig oni P.-P a d u 1 a M.: Sui limiti
altimetrici del loccio e del faggio in
Garfagnana (O visinskoj granici crnike
i bukve u Garfagnana-i), str. 317—332,
si. 9, tab. 2.


Broj 8. — Doriguzzi G.: La Valle
Visdende in Comelica. Inđagini sull´andamento
dei prezzi di macchiatico nel
cinquantennio (Dolina Visdende u Camelico-
u: Ispitivanja o kretanju cijena
drveta na panju tokom pedeset godina),
str. 343—354, si. 4, tab. 1. — Qu a gl iott
i C: Sagge disposizioni in agronomia
montana in un dominio italiana
del´ 500 agli inizi dell´ 800. (Razumne
odredbe u planinskoj privredi u jednom
talijanskom vlastelinstvu od 16-19
stoljeća), str. 355—359, si. 4. — F e r r a i
S.: I boschi degli altopiani trentini —
Folgaria, Lavarone, Vezzena (Šume trentinskih
visoravni), str. 361—367, si. 4,
tab. 1. — Bronchi P.: Origine đel´abetina
pura artificiale nella Foresta Demaniale
di Badia Prataglia in relazione
ai recenti danni da »Fomes anosus« su
»Abies alba« (Podrijetlo umjetnog čistog
jelika u d´rž. šumi Badia Prataglia u odnosu
na nedavne štete od Fomes annosus
« na ob. jeli), str. 368—373, si. 4. —
Gamb i G.: Considerazioni sull´impiego
di metodi statistici nella sperimentazione
forestale (Razmatranja o primjeni
statističkih metoda u eksperimentalnom
šumarstvu), str. 374—381, si. 2,. tab. 5.


Broj 9. — Caldar t F.: Sistemazione
idraulico-agraria in un bacino mon


tano prealpino (Vodno-poljoprivredno
uređenje jednog predalpskog bazena),
str. 391—401, si. 10. — P. A.: Opinioniselvi-
cultura, zootecnia e turismo nella
regione montana (Misli — šumarstvo,
zootehnika i turizam u planinskoj regiji),
str. 402. — Maselli V.: Osservazioni
sul comportamento delle piante
legnose in Liguria al freddo eccezionale
del´inverno 1955-56 (Zapažanja o djelovanju
iznimne hladnoće zimi 1955-56 g.
na drvenaste biljke u Liguriji), str. 403
do 410, si. 6, tab. 1. Najveće štete su
pretrpjele voćke, maslinici, naranče i limuni.
Od šumskih vrsta su stradali:
eukaliptusi, smreka i jela. — Guzz o E.:
Le Valli di Fiemme e di Fassa e le loro
economie (Doline Fiemme i Fassa i njihova
privreda), str. 411—420, si. 4. —
Coron a E.: Pinetum astragalosum in
Val di Sole? (Pinetum astragalosum u
Val di Sole?), str. 421^124, si. 3. Sa gledišta
fitosociologije tipovi šuma ob. bora
(Pinus silvestris L.) mogu se svrstati u
asocijaciju Pinetum astragalosum i asocijaciju
Pinetum ericosum, sa mnoštvom
prijelaznih tipova.


Broj 10. — De Martini M.: Osservazioni
sulle foreste demaniali del Gargano
(Napomene o drž. šumama u području
Gargano), str. 439—444, si. 6. —
Bas s i V.: Osservazioni e considerazioni
sulla coltura dell´eucalitto in alcune
zone dellTtalia Meridionale (Zapažanja
i osvrt na gajenje eukalipta u nekim
zonama Južne Italije), str. 445—457,
si. 7. Sadnja eukalipta je vršena na slanim
tlima u općini Manfređonia i uz
obalu Jonskog Mora. U Manfredoniji je
upotrebljen uglavnom E. rostata. manje


E. globulus. Uz Jonsko More je sađen
pretežno E. globulus. Tu su ekološke prilike
još povoljnije za uzgoj eukalipta.
Autor nam daje niz veoma zanimljivih
podataka i detalja o tehnici uzgoja eukalipta
u rasadniku, o tehnici sadnje na
terenu, kao i o šumsko-uzgojnim odlikama
pojedinih vrsta eukalipta. Uz E.
viminalis, najotporniji na hladnoću se
je pokazao E. rostrata. — Ban ti G.:
Un antico inventario forestale genovese
(Jedan drevni đenovski šumski inventar),
Str. 458—468, si. 7, tab. 1. — Guc i
E.: Contributo alio studio del miglioramento
dei pascoli montani in Campania
(Prilog studiju melioracije planinskih
pašnjaka u Campania-i), str. 469—473,
si. 2, tab. 1.
Broj 11/12. — Numero speciale dedicate
a latifoglie varie {Poseban broj posvećen
raznim listačamal. Sadrži slijedeće
članke: Allegr i E.: I Piopni (Topole),
str. 490—507, si. 26. Navode se


243
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 78     <-- 78 -->        PDF

opće botaničke karakteristike roda. SliPa
var i A.: Spaccasassi o bagolaro
jedi prikaz vrsta: Populus alba L., Po-(Koprivić — Celtis australis L.) str. 560
pulus nigra L., Populus canescens Sm. do 563, si. 4. Podnaslovi: bot. značajke,
i Populus tremula L., sa podnaslovima: fitogeografski, ekološki i šum.-uzgojni
botan. značajke, znaci raspoznavanja, podaci, svojstva drveta, sporedni proiz


geogr. rasprostranjenje, varijeteti, šum-vodi. — Cort i R.-Pavar i A.: Aceri


sko-uzgojni podaci, svojstva drveta, (Javori) str. 564—584, si. 29. Bot. podaci
štetnici. — M a g i n i E.: Šalici (Vrbe), roda. Podnaslovi uglavnom kao za kostr.
508—520, si. 21. Podnaslovi: Opći poprivić
za: Acer monspessulanum L., A.


campestre L., A. plastanoides L., A. Lo


daci i botan. značajke, fitogeograf. i


belii Ten., A. opalus Mili. i A. pseudo


ekološki podaci /uzgojni podaci, drvo i


platanus L. — Gambi G.: I tigli (Li


drugi proizvodi, štetnici. — P a va r i A.:


pe), str. 585—593, si. 14. Podnaslovi: Ti


Betula (Breze) str. 521—530, si. 12. Opi


lia cordata Mili. (bot. značajke), Tilia


suje se botaničke značajke roda. Za ob.


platiphyllos Scop. (bot. značajke), Tilia


brezu. (B. verrucosa Ehrb.) se daju bot.


vulgaris Hayne (bot. značajke), varije


podaci, navode se podvrste i varieteti,


teti, fitogeografski, ekološki i uzgojni


šum.-uzgojni podaci, svojstva drveta,


podaci, svojstva drveta, sporedni proiz


sporedni proizvodi, štetnici. — Susme l


vodi, štetnici). — Magin i E.: I fras-


L.: Gli ontani (Johe), str. 531—548, si. 24.


sini (Jaseni), str. 594—605, si. 15. Opći


Opisuju se botaničke značajke roda. Za


podaci i bot. značajke roda. Slijede pod


vrste: Alnus cordata Dest, A. viridis


naslovi: Fraxinus ornus L. (bot. zna


Vili. A. glutinosa Vili. i A. incana Vili.


čajke), F. excelsior L. (bot. značajke),


se navode: bot. značajke, fitogeogr. i ekol.


F. oxycarpa M. B. (bot. značajke). Za
podaci, šum.-uzgojni podaci, svojstva i pomenute vrste daju se fitogeograf. iunotreba drveta, štetnici. — G a m b i ekološki podaci, opisuju svojstva i upo


G.: Gli olmi (Brijestovi), str. 549—559, treba drveta, sporedni proizvodi i štetsi.
12. Isto kao kod johe za: Ulmus cam-nici.
pestris L. i Ulmus montana With. —


Ing. B. Regent


ISPRAVAK


U članku A. Mušica: — Problemi šumskog rada, oruđe za njegu šuma i njega


mladih sastojina — potkrale su se slijedeće pogreške: Pod skicom br. 4 piše —


nacrtao Mušić a treba — nacrtao i konstruirao Mušić — pod skicom br. 5 mjesto —
. konstruirao i nacrtao Mušić — treba stajati — rekonstruirao i nacrtao Mušić.


U tekstu treba ispraviti slijedeće: str. 107 drugi stupac posljednji odlomak,


treba pisati: — ...za sječu tanjih a ne jačih stabalaca i podrezivanje kupine —


kosijerom, za sječu jačih (a ne tanjih) stabalaca... Na str. 112 predzadnji odlomak


treba da glasi: — kosijerom (a ne sjekirom) sa dvije oštrice.


Molimo čitaoce da ovaj ispravak prime na znanje.


Uredništvo


ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava 1 uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg br. 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva 1 učenike srednjih šumarskih i đrvno-industrijskih
škola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—. Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstva i
učenike srednjih šumarskih i drvno-lnđustrijsklh škola Din 100.—, za ustanove Din 200.—. Za
inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 40-KB-6-Z-1751. — Tisak:
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb