DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 43     <-- 43 -->        PDF

koja je opisana u članku »Tablice postotka prirasta«, Šumarski list broj:
9—10/1954, dobili smo rezultat od 5,7 m3/ha, a po »Meyerovoj diferencijalnoj
metodi«, ponovnom analizom 910 izvrtaka, izračunali smo godišnji prirast
u iznosu od 6,0 m3 jelovine po hektaru.


Komparacija prirasnih tablica sa derivacijama francuskih tarifa


Francuske tarife »tarifs rapides« (4) et »tarifs lents« (5) je L..
Schaeffer analitički izrazio jednadžbama (4) i (5).


V0 = ki (D — 5)

V„ = k D (D — 5) (5)


(VB) je drvna masa srednjeg stabla u debljinskom stepenu (D); kj =


V45 V45


= masa


lAnn ´ ^ ~ onn ´ *5 Je drvna srednjeg stabla u debljinskom
stepenu od 45 cm.
Deriviranjem jednadžbi (4) i (5), došao sam do formula za godišnji volumni
prirast stabla (6) i (7).


A u = k, a (2D —15) (6)


A„ = k a (2D— 5) (7)


U tim jednadžbama (a) označava godišnji debljinski prirast u debljinskom
stepenu (D).


Na temelju formula (6) i (7) konstruirao sam prirasne tablice po istom
principu, kao što sam to učinio za naše preborne šume. Uzeo sam opet
kao bazu godišnji volumni prirast srednjeg stabla u debljinskom stepenu
od 45 cm i to tako, da je u prvom nizu godišnji volumni prirast stabla
0,0110 m3, u drugom 0,0120 m3, u trećem 0,0130 m3 i t. d., i t. d., u četrdesetom
nizu 0,0500 m3.


U tabelama 7, 8, 9 i 10 navedeni su prirasni nizovi, koje smo dobili
deriviranjem Alganovih i Schaefferovih tarifa. Zbog štednje na prostoru
štampani su ovdje samo prirasni nizovi od 1—40, koji su najinteresantniji
za uspoređivanje.


Ako kompariramo moje »prirasne tablice« sa derivacijama Alganovih
i Schaefferovih tarifa, vidimo, da godišnji volumni prirast stabla u sva
tri slučaja ima oblik pravca, s tom razlikom:


1. što pravci mojih prirasnih tablica sijeku apcisu u točki, koja je
udaljena 12´5 cm od ishodišta koordinatnog sistema;
2. što pravci derivacija Alganovih tarifa sijeku apcisu u točki, koja je
udaljena 7´5 cm od ishodišta koordinatnog sistema;
3. što pravci derivacija Schaefferovih tarifa sijeku apcisu u točki, koja
je udaljena 2´5 cm od ishodišta koordinatnog sistema.
Pravci mojih prirasnih tablica bolje odgovaraju prethodnim mjerenjima
u našim prebornim šumama, no u praksi bi se mogle upotrijebitiderivacije Alganovih i Schaefferovih tarifa.