DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 51     <-- 51 -->        PDF

NOMOGRAMI ZA ALGAN-SCHAEFFER-OVE TARIFE


Dr. Borivoj Emrović, Zagreb


1. Schaeffer (1) je Alganove — empirički ustanovljene—
tarife prikazao jednadžbom
V= I40Ô(*_5) (x_10) [1]


Istodobno dao je Schaeffer i jednadžbu za sličnu familiju tarifnih
krivulja


U obje te jednadžbe x = prsni promjer* stabla u centimetrima,
V = volumen stabla tog prsnog promjera u kubnim metrima, a K = volumen
stabla kojem je prsni promjer x = 45 cm. Konstanta K određuje
broj tarife.


Tarife definirane jednadžbom [1] nazvao je Schaeffer brzim tarifama
(tarifs rapides), a one definirane jednadžbom [2] — polaganim tarifama
(tarifs lents), no obično prve zovemo Alganovim , a druge
Schaefferovim tarifama.


O upotrebljivosti tih tarifa kod uređivanja šuma, pisano je dosta u
Šumarskom Listu [vidi: Klepac (3), (4), (5)], a same tarife za x = 15, 20,
25 .. . 100 cm, te za K = 0,9; 1,0; 1,1 ... 2,8 m3 otštampane su u Sum.
Listu 1953. na str. 198 i 199 [Klepac (3)].


Na tri grafikona — u ovom članku — prikazane su te tarife grafički
— u obliku nomograma, sa svrhom:
a) da se demonstrira upotrebljivost takovog načina grafičkog prikazivanja
šumarskih problema, i


b) da se konstruira grafikon pomoću kojeg će se Schaefferove tarife
moći upotrebiti i u slučajevima, gdje su debljinski stepeni formirani drugačije,
a ne baš na 5 cm (t. j . od 12,5 do 17,5 i t. d.).


Sva tri nomograma najjednostavnijeg su tipa t. j . to su nomogrami
sa skalama na tri paralelna pravca, a očitavanje se vrši pomoću četvrtog
pravca, koji siječe sve tri skale.*


2. Prva dva grafikona potpuno su slična, samo se prvi odnosi na
Schaefferov e tarife (t. j . na tarife definirane jednadžbom [2]), a
drugi na Alganove tarife (definirane jednadžbom [1]). Prema tome sve
što bude rečeno za prvi grafikon (Schaefferove tarife) vrijedi i za drugi
(Alganove tarife), uzevši dakako u obzir, da je kod drugog upotrebljena
i druga jednadžba.
* U originalnim Alganovi m tablicama [vidi Algan (2)] govori se o promjeru
stabla na mjestu, gdje je prestao utjecaj žilišta, a to može biti ispod i iznad
prsne visine. No Schaeffer pod promjerom x smatra promjer u 1,3 m iznad tla.
* O principima konstrukcije nomograma vidi: Rašković D.: Praktično računanje,
Tehnička knjiga, Beograd 1952.