DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 61     <-- 61 -->        PDF

u šumi spadaju predstavnici rodova Carduelis
i Chloris, koji su u narodu često
kumulisani pod zajedničkim nazivom »štiglići
« dok ih u nekim krajevima zovu i
»konopljike«. Te ptice mogu biti zaista
opasne po šumsko sjeme, na što nam
skreću pažnju i strani šumari. Od 1953 g.
u SSSR isprobana su mnoga sredstva protiv
glodara i ptica i prema svemu izgleda
da je najefikasniji preparat Cinkov fosfid
Zn5 P2 koji je uz to i relativno jeftin,
jer je dovoljna mala količina, da postignem
ono, što želimo: da ptice ne diraju
ni samo sjeme, a ni ponik, koji je iz njega
nastao.


Zinkov fosfid se može nabaviti i kod
nas. Njegova je cijena 550.— dinara po 1
kg., dakle je neznatno skuplji od miniuma,
kojeg cijena varira između 300 i 350
dinara po kg. Fosfid se prodaje i u malim
zapečaćenim flašicama od 30 gr. po
cijeni 50.— din. Uz te flašice priloženo
je uputstvo za rukovanje s tim otrovom.
Njegova upotreba iziskuje najveći oprez.


Za tretiranje 1 kg sjemena bijelog bora
i smrče potrebno je 60 gr. Zn^ P9. Za
krupnije sjeme — kao što je naš crni bor


— vjerovatno je dovoljno i 50 gr. Ulja
treba približno toliko. Rusi upotrebljavaju
laneno, konoplieno, suncokretno i t. d.
ulje, već prema pokrajini, gdje se sjeme
tretira. Može se uzeti i iirnajs.
U Uilskom stepskom leshozu (Kazahska
SSR) prema podacima ing. A. Gurka uspjeh
je bio potpun ne samo kod prometne
nego i kod jesenske sjetve, koja obično
bude još jače ugrožena. Inače su u Kazahszanu
glodari velike štetočine, dok ptice
dolaze tek na drugo miesto. U uslovima
ruskih stepa prvenstveno dolaze u
obzir kao štetočine vrapci zatim ševe. U
našim šumama štiglići. zelenuše, čišci i
konopljike. Gurko naročito naglašava, da
ptice ne diraju ni već iznikle kotiledone
tretiranog sjemena. Šumarski Institut u
Sarajevu je ove godine prvi put oprobao
to sredstvo i objaviće rezultate vlastitih
-ogleda. A. Panov


BILJEŠKE IZ BAVARSKOG
ŠUMARSTVA


(Neki utisci sa studijskog putovanja)


Bavarska je sa svojih 70.000 km2 površine
za cea 25% veća od NR Hrvatske
(okruglo 56.000 km2), ali joj je procenat
šumovitosti približno jednak (OKO 30°/o).
NO dok naša Republika ima u svojim šumama
89% listača i 11% četinjača, u Bavarskoj
je taj omjer obrnut: 22°/o listača i


78% četinjača. Na samu smreku otpada
preko 50% površine svih četinjača. Bor,
uglavnom obični, zauzima 40%, a ostatak
od 10% otpada na jelu i druge četinjače.


Po vrsti vlasništva na državne šume otpada
tek oko 26%> površine, na općinske
oko 14%, a na ostale nedržavne uglavnom
privatne, 60%.


Po vrsti uzgoja daleko je pretežni dio
visokih šuma (90%), dok je niskih tek 3%
i srednjih 7°/o.


Naše šumarstvo bilo je duži niz godina
pod utjecajem njemačkog, dakle i bavarskog
šumarstva. Ne će biti stoga na odmet,
ako iznesemo neke utiske sa kraćeg
studijskog putovanja po Bavarskoj na temu
»Savremene metode uzgajanja šuma
u evropskim zemljama«. Putovanje je
obavljeno ljeti 1956. godine uz pretežno
financiranje od strane Američke tehničke
pomoći.


Organizacija šumarske službe u
Bavarskoj


Državna šumska uprava u Zap. Njemačkoj
autonomna je u svakoj federalnoj
jedinici. U sjedištu savezne vlade u Bon-
nu postoji Ministarstvo poljoprivrede i
šumarstva, ali državnih šuma saveznog
značaja nema. Centralno ministarstvo ne
može dati federalnim šumarskim organima
naređenja, već samo savjete i preporuke.
Ono ujedno održava vezu s inozemstvom
i koordinira rad među republikama.
U Miinchenu se nalazi bavarsko Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva. Na
čelu šumarskog odjela nalazi se direktor
(Ministerialdirektor), kojemu su podređeni
referenti za pojedine grane šumarstva.
Srednji organi su okružni šumarski uredi
(Regierungsforstamt), kojih ima 6 u čitavoj
Bavarskoj, a obuhvaćaju teritorijalno
više šumarija. Shema i raspored poslova
sličan je kao u ministarstvu: na čelu
okružnog šumarskog ureda je direktor,
koji ima referente za razne poslove šumarstva.
Svaki referent je ujedno i inspekcioni
činovnik za određeno područje
(nekoliko šumarija), ali je u tom slučaju
kompetentan za sve poslove šumarstva, a
ne samo za poslove svoje uže referade.
On ujedno vrši i ocjenjivanje šumarskog
osoblja na svom području. Ocjenjivanje
se vrši svake druge godine. Pojedine referade,
prema značaju i opsegu poslova,
imaju osim glavnog referenta i druge
stručne službenike (kao na pr. referada za
uređivanje šuma). Osnovna upravna jedinica
je šumarija, kojoj je na čelu upravitelj,
obavezno šumarski stručnjak sa fakultetskom
spremom, položenim ispitom


303
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 62     <-- 62 -->        PDF

i višegodišnjom praksom. Šumarije su podijeljene
na revire, kojima rukovodi šumarski
kadar. Ipak ovaj nije samostalan
u vođenju poslova, već je zapravo izvršni
organ upravitelja šumarije, koji snosi punu
odgovornost za čitavo poslovanje šumarije,
te izdaje naloge ne samo revirnicima,
već direktno i nižem, lugarskom
osoblju. U posljednje vrijeme postavlja
se od strane šumarskih službenika sa
srednjom školom zahtjev za većom samostalnošću
i udjelom u odgovornosti pri
upravljanju šumarijom.


Diplomirani apsolventi šumarstva nemaju
naslov »inženjera«. Po završenom
fakultetu, ako stupi u državnu službu, takav
diplomirani šumar postaje najprije
»referendar« t. j . pripravnik. Pripravnička
služba traje tri godine, nakon kojeg
vremena se polaže državni stručni ispit.
Poslije ispita treba ponovno tražiti namještenje,
jer mjesto referendara nije
stalno, već je samo priprava za ispit.
Zbog hiperprodukcije šumarskih stručnjaka,
kriterij na stručnom ispitu je veoma
strog, a i od kandidata, koji polože
ispit, ne dobivaju svi odmah državnu
službu, već moraju čekati ili se zaposliti
kod nedržavnih šumoposjednika. Međutim,
mora se priznati, da je pripravniku
za sta omogućena temeljita priprava za
državni stručni ispit. Referendar dolazi
najprije na šumariju, gdje kroz godinu
dana obavlja sve poslove šumarskog
stručnjaka uz vodstvo upravitelja. Zatim
prelazi u odsjek za uređivanje šuma na
okružnom šumarskom uredu i tu ostaje 9
mjeseci. Poslije toga prolazi kroz 5 mjeseci
druge referade na okružnom šumarskom
uredu. Daljnjih 5 mjeseci omogućeno
mu je, da obiđe razne šumarske ustanove
i urede i upozna se s njihovim ra


dom. Konačno ima pravo na plaćeni dopust
od 5 mjeseci, kroz koje vrijeme se
sprema za ispit, a slobodno mu je posjećivati
i predavanja na fakultetu, da se
upozna s najnovijim tekovinama šumarske
nauke. Državni stručni ispit polaže se
u glavnom pismeno: 7 dana iz raznih disciplina
u Münchenu, a zatim dva dana na
terenu, gdje kandidat obično treba da izradi
gospodarsku osnovu za neku konkretnu
šumu, i konačno samo jedan dan
usmenog ispita na terenu. Predmeti, koji
zasijecaju u drvnu industriju .ne polažu
se na ovom ispitu, već šumari, koji služe
u drvnoj industriji, polažu državni stručni
ispit za sada u Hamburgu. Bujičarstvo
također nije predmet ovog ispita, jer uređenje
bujica ne spada u Bavarskoj u nadležnost
šumara nego hidrotehničara. Šumarski
stručnjaci u Bavarskoj priznaju,


da je to jedna manjkavost njihove organizacije
i da bi trebalo, da kod uređivanja
bujica sudjeluju i šumarski stručnjaci.


Veći privatni šumoposjednici imaju o-
bično svoju vlastitu stručnu upravu, dok
za male seljačke šumo vlasnike stručnu
upravu vrše državne šumarije davanjem
savjeta i uputa za gospodarenje šumom.


Zavod za šumarska istraživanja


Pred gotovo 80 godina osnovan je u
Münchenu Zavod za šumarska istraživanja
(Fortstliche Forschungsanstalt), koji
se danas sastoji iz 10 instituta za razne
grane šumarsko-istraživačkog rada: 1. institut
za šumarsku politiku i šumsko gospodarstvo,
2. za uzgoj i uređivanje šuma,
3. za šumske prihode, 4. za biologiju
drveta, 5´. za šumsko sjemenarstvo i genetiku
6. za izmjeru šuma i otvaranje
šumskih područja, 7. za pedologiju, 8. za
šumarsku botaniku, 9. za primijenjenu
zoologiju, 10. za lovstvo. Upada u oči, da
nema posebnog instituta za zaštitu šuma.
Ta se materija obrađuje djelomice u institutu
za šumarsku botaniku (fitopatologija),
a djelomice u institutu za primijenjenu
zoologiju (entomologija). Predstojnik
svakog instituta ujedno je i profesor
na fakultetu za dotični predmet. Budući
da šumarski odjel gospodarskog fakulteta
sa svojih 150 studenata i 9 profesora takoreći
iščezava pred ukupnim brojem od


13.000 studenata i 150 profesora münchenskog
sveučilišta, to on u financijskom
pogledu dosta slabo prolazi. Naučno-
istraživački rad i vježbe sa studentima
ne mogu vršiti sa skučenim materijalnim
sredstvima, koja fakultet dobiva na
raspolaganje. Zavod za šumarska istraživanja
dobiva za svoje institute više financijskih
sredstava i jedino putem instituta
omogućen je profesorima naučnoistraživački
rad i praktične vježbe sa
studentima.
Predstojniku instituta dodijeljeni su
asistenti, koji obrađuju specijalna pitanja,
te se bave isključivo istraživanjima,
dok predstojnik, kao profesor, ima pregled
čitave materije, kojom se bavi njegov
institut. Broj asistenata određen je
statusom za cijeli zavod (t. j . za svih 10
instituta), a pojedini instituti dobivaju
odgovarajući dio toga broja prema opsegu
i značaju poslova. Prema tomu se broj
asistenata na pojedinom institutu od vremena
do vremena mijenja, kako se razvijaju
teme i zadaci pojedinog instituta.
Na mjesto asistenta ne dolazi se natječajem
već u glavnom na temelju ličnog iz
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 63     <-- 63 -->        PDF

bora predstojnika instituta, koji si već
među studentima izabere kandidata, prema
svojoj, donekle i subjektivnoj ocjeni
o sklonosti i sposobnosti pojedinca za istraživački
rad u šumarstvu.


Jezgru zavoda za šumarska istraživanja
čini institut za uzgoj i uređivanje šuma,
koji je, kao najstariji, osnovan god. 1878.,
i iz kojeg je kasnije nastalo nekoliko samostalnih
instituta. Među direktorima,
odnosno predstojnicima toga instituta
spominjemo poznate naučne šumarske
radnike Heinricha Mayra i đra Fabric´usa,
a danas mu je na čelu prof. Köstler.
Na zavodu djeluju, među ostalima, prof.
Speer (Institut za šum. politiku i šum.
gospodarstvo) te prof. Rohmeder (šum.
sjemenarstvo i genetika).


Briga za uzdizanje kadrova


Pomanjkanje radne snage u šumarstvu
općenita je pojava nakon Drugog svjetskog
rata. Starije generacije šumskih
radnika pomalo izumiru, a mlađe su prešle
u industriju. Donekle je tome krivo i
samo šumarstvo, što ne zna držati korak
s vremenom. Mehanizacija suviše polako
prodire u šumu, te je fizički napor radnika
ostao isti, kao i pred više decenija.
S druge strane n;su se niti uslovi rada
mnogo izmijenili. Duže izbivanje od kuće,
zbog udaljenosti mjesta rada, traži danas
udobniji smještaj i bolju prehranu, nego
što je to uobičajeno. Svi ti momenti utječu
na smanjenje interesa radnika za zaposlenje
na šumskim poslovima .


Uočivši te okolnosti, u Njemačkoj su
poduzeli neke mjere, kojima se želi postojeću
radnu snagu zadržati a po potrebi
i novu pridobiti. Uvođenjem tipiziranog
alata (sjekira i pila), koijm je utvrđen
najbolji efekat, kao i primjenom mehanizacije,
gdjegod je to moguće, nastoji
se šumski mradnicima u prvom redu
olakšati sam rad. No, nova oruđa kao i
motori koji se uvode u šumarstvu, iziskuju
od radnika i veću stručnu spremu.
Zbog toga su osnovane škole za šumske
radnike, koje osposobljuju radnike za rukovanje
modernim alatom. Jedna je takva
škola u Laubau-u u južnoj Bavarskoj,
koja radi na principu tečajeva. Šumski
radnici ne mogu dugo vremena izbivati
od posla radi pohađanja škole, pa oni svoje
znanje usavršuju na kratkim tečajevima
(1—3 tjedna), koji obrađuju pojedine
specijalnosti šumskog rada. Škola u
Laubau-u osposobijuje radnike za šumske
poslove u području bavarskih Alpa,
te su i njezini tečajevi usmjereni na rješavanje
glavnih problema toga područja:


\


izgradnju pogodnih komunikacija u planinama
(šumskih puteva, žičara i t. zv.
vodila), a zatim rukovanje običnim alatom
i motornim pilama, te izvođenje kulturnih
radova.


Nastava na tim tečajevima skroz je
praktična. Preko dana radi se u šumi, a
na večer se drži teoretsko predavanje kao
repeticija i objašnjenje radova izvedenih
toga dana u šumi. Osim predavanja daju
se i filmske predstave, u kojima je pojedini
specijalni posao detaljno i uzorno
prikazan u cijelosti. Uzgajanje i uređivanje
šuma u bavarskim brdima naročito je
ovisno o načinu izvoza šumskih sortimenata.
Traži se takav način iznošenja, koji
će ostaviti najmanje štetnih posljedica na
podmlatku i odraslim stablima, koja ostaju
poslije sječe u sastojini. Među osobite
specijalitete škole u Laubau-u spadaju
tečajevi o gradnji »vodila«. Vodilo je
novija vrst planinske šumske komunikacije,
neka kombinacija drvenog i zemljanog
točila. Ima izvjesnih prednosti pred
točilima: brza i ekonomična izgradnja,
racionalno iskorištenje ugrađenog materijala
mogućnost primanja sortimenata
na svakom dijelu vodila, mogućnost reguliranja
brzine spuštanja i automatskog
sortiranja materijala na pomoćnom stovarištu
(pobliže o vodilima u »Obavijestima
« Instituta za šum. i lovna istraživanja
NRH, br. 4/1957.).


Pojed´ni radnik dolazi i više puta u školu
u roku od nekoliko godina, te na odnosnom
tečaju upotpunjuje svoje znanje
novim dostignućima. Kroz ovakve tečajeve
kvalificirani radnici obavljaju svoj
posao lakše i ekonomičnije, te im je i zarada
bolja nego prije. To se odrazuje i na
njihovu životnom standardu: velik dio
šumskih radnika ne stanuje više u barakama
na radilištu, već dolazi i odlazi s
posla kući vlastitim motociklima. Time je
uklonjen jedan od važnih razloga opadanja
broja šumskih radnika t. j . odvojen
život od porodice.


Konverzija smrekovih monokultura


Kao što je kod nas pitanje pošumliavanje
i melioracija Krša, tako je u Bavarskoj
centralni problem šumarstva konverzija
smrekovih monokultura u mješovite
sastojine. Teško naslijeđe velike zablude
njemačkog šumarstva prošloga stoljeća
o lakom postizanju velike šumske
rente pomoću smreke, toga »Geldbaum-
a«, zadaje bavarskim šumarima
brige već desetke god´na. Lako je bilo
slistiti nekadašnje šume i podići umjetnim
putem smrekove sastojine, a kako je
teško vratiti se natrag prirodi! U bavarskim
brdima bila je nekad prirodna smje
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 64     <-- 64 -->        PDF

sa jela-bukva-smreka. Danas se nastoji
opet povratiti ovu smjesu, no svojedobnom
pretvorbom u smrekove monokulture
razbila se prvobitna biocenoza, te se
sada veoma sporo opet uspostavlja. Naročito
je teško ponovno unošenje jele.
koja u mladosti mnogo stradava od obgrizanja
divljači i stoke. Potrebno je stoga
ograđivanje pomlađenih površina, a i
pojedinačna zaštita biljaka. Kod već podignutih
mješovitih kultura potrebno je
pravovremenom njegom održavati željeni
omjer smjese, pri čemu u pravilu treba
pomagati jelu, jer je ona obično slabija
od smreke (ima i obrnutih primjera, da
jela u mladosti brže raste od smreke, ali
to je izniman slučaj, kad su gornji slojevi
tla siromašni, a dublji bogatiji hranivima,
pa jela svojim dužim korijenjem uzima
hranu iz bogatijih slojeva ,a smreka
se zbog plitkog korijenja hrani iz siromašnih,
površinskih slojeva). Kod smjese
smreka-bukva treba većinom pomagati
bukvu, a pri tom treba paziti i na kvalitetu
mladih bukava, koje će ostati, kako
bi u doba sječe dale vrijedne Sortimente.


Spessartski hrastovi


Furnirski trupci iz spessartske hrastovine
već su dugo na glasu zbog finoće
svoje strukture. Ova potječe od veoma
polaganog prirasta uzrokovanog siromaštvom
tla na mineralnim hranivima. Ophodnja
spessartskih hrastova kreće se od
350—400 godina i toj dobi postižu tamo
kitnjakova stabla oko 70 cm nrsnog promjera.
Godovi su široki oko 0,6 do 1,00
mm i što je najvažnije: jednolike širine.
Područje Spessarta je brežuljkasta visoravan
oko 400—600 m nadmorske visine,
a šume su uglavnom mješovite sastojine
hrasta kitnjaka i bukve. Gospodarenje je
usmjereno u prvom redu na dobivanje
fine furnirske oblovine, te je tom cilju
podešena i ophodnja. S druge strane,
servitutne obaveze, koje država ima kao
naslijeđe iz daleke prošlosti, nametnule
su u gospodarenju šumama do najnovijeg
vremena takove postupke, čija je značajka
krajnji konzervatizam. Još negdje prije
XVII. stoljeća potječe servitutno pravo
okolnog stanovništva na ogrjevno drvo,
šumsku pašu i steljarenje. No taj Servitut
imao je svoje principe, koji su već
davno bili zastarjeli. Na pr. pravo servituta
na ogrjevno drvo bilo je ograničeno
samo na tanje sušce. Da bi se uzmogli
podmiriti ovlaštenici, kojih je iz godine u
godinu bilo sve više, trebalo je i sve više
sušaca. Dakle su se prorede počele odgađati
na kasniju dob, pa se do nedavno u


Spessartu nisu vršile prorede prije 60. godine!
Danas se već ipak vrše prorede normalno,
a proredni materijal daje se, makar
i ne bili šušci, ovlaštenicima za podmirenje
servituta. No seljaci uzimaju za
ogrjev samo bukvu, pa hrastov proredni
materijal ostaje ležati u šumi neiskorišten,
što je za naše pojmove gotovo neshvatljivo.
Isto tako je i Servitut steljarenja
danas već djelomice moderniziran:
državna poljoprivredna dobra daju ovlaštenicima
slamu umjesto stelje, koja ostaje
u šumi. Bit će interesantno u budućnosti
pratiti, hoće li se. bonitet zemljišta
uslijed prestanka steljarenja popraviti i
koliko, i da li će prirast hrasta porasti
(na štetu kvalitete furnira?).


Sjemenske plantaže


Institut za šumsko sjemenarstvo i genetiku
osnovan je godine 1936. Bavi se
istraživanjem sjemena, koje je namijenjeno
prodaji kao i za internu upotrebu
šumarija. Osim toga vrše se pokusi sa raznim
načinima sjetve, te konačno pokusi
s uzgojem i oplemenjivanjem sadnica. Za
sada se institut bavi pretežno četinjačama.
U Grafrathu (oko 25 km zapadno od
Münchena) institut ima svoj rasadnik i
arboretum. U rasadniku se vrše pokusi sa
cijepljenjem i oplemenjivanjem biljaka,
koje se zatim šalju šumarijama radi osnivanja
sjemenih plantaža. Cijepljene biljke
na pr. smreke, daju sjeme već u 4. godini
i to cea 15 kg po 1 ha plantaže.
Pruktifikacija se ubrzava i presijecanjem
žilja. Naglasuje se da sadašnje sjemenje
plantaže, koje postoje ,nisu definitivne za
dobivanje elitnog sjemena, jer matična
stabla nisu još posve ispitana obzirom na
provenijenciju. Naknadno će se izlučiti
stvarno elitna stabla, od kojih će se dobivati
materijal za definitivne plantaže.
Predstojniku instituta za genetiku prof.
Rohmederu uspjelo je odgojiti genotip
smreke, otporan na sušu, te se to smatra
kao velik uspjeh njegovih istraživanja
(opet smreka!). Među ostalim biljkama
rasadnika u Grafrathu naročito je spomena
vrijedna Metasequoia glyptostroboiđes,
koja je vrst otkrivena pred nekih
10 godina u Mandžuriji i smatra se ostatkom
iz tercijara. U ovom rasadniku je
odgojena iz reznice, te se pokazala otporna
na velikoj studeni u veljači 1956.


Arboretum u Grafrathu, koji je osnovan
još 1881. godine, broji danas 86 vrsti
raznih četinjača i 69 vrsti listača. Sastoji
poglavito od egzota, na kojima se vrše
razna ispitivanja pa i ukrštavanja. Pojedine
vrsti nisu izmiješane stablimično,