DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 67     <-- 67 -->        PDF

šumama i kooperacija u programu šumarstvu
državnih i privatnih šuma. Prije
osnivanja uprave za šumarstvo, u sklopu
departmana za poljoprivredu, izučavanje
šumarstva bilo je glavno zaposlenje
samo neznatne ek.pe stručnjaka. Istom
1938. g. počela je radom prva stanica
za šum. naučna istraživanja Fort Valley-
Arizona. Predmet istraživanja bio je: gospodarenje
sa šumama, obrada i prerada
drveta, šum. požari, zaštitni pojasevi itd.
Mnogi instituti za šum. naučna istraživanja
sarađuju sa drž. i priv. sveučilištima.
Mnoga šum. ind. preduzeća i priv. ustanove
vrše šum. naučna istraživanja, a
uprava za šumarstvo sarađuje sa ovima
u mnogim aktuelnim pitanjima.


Prve nacionalne šume izdvojene su iz
državnog posjeda u zap. krajevima. Kasnije
je kongres ovlastio vlade da mogu
kupovati šum. područja u svrhu osnivanja
odn. proširenja nacionalnih šuma i
parkova i njima pravilno i potrajno gospodariti.


Sada postoje 150 nacionalnih šuma i
parkova sa preko 72,250.000 ha površine
i 27, 18 mil. kubika godišnjeg prinosa na
drvetu. Izgradnjom saobraćajnih linija u
dosad nepristupačna područja, unapređenjem,
šum. gospodarstva povećat će se u
buduće i godišnji etati i mogućnost šum.
paše za ishranu stoke preko ljeta, za više
od 8 mil. krupnog i sitnog blaga. Uprava
za šumarstvo upriličila je 4.503 kampova
i uredila 203 terena za zimski šport, tjko
da je prošle godine bilo u tim šumama
oko 40 miliona posjetilaca željnih odmora
i oporavka. Mnogo divljači (skoro jedna
trećina visoke divljači) nalazi skloništa u
tim šumama, koje obuhvaćaju preko 1,01
mil. ha jezera i 130.350 km rijeka i potoka,
podesnih za ribarski šport.


Nacionalne šume zauzimaju uglavnom
visoke položaje i planinske lance, gdje
najviše pada kiša, te time osiguravaju
potrebe pitke vode za 1.800 gradova i potrebnu
vodu za natapanje obradivih polj.
površna od 5,26 mil. ha i pogon 600 hidro-
elektr. centrala i mnogo hiljada ind.
preduzeća. Sa nac. šumama gospodari se
potrajno. Prije 16 godina osnovano je udruženje
šumskih farmi, koje je u prošloj
godini obuhvatalo područje od 16,619.200
ha u 44 razne države.


Uprava za šumarstvo vodi računa, da
se privatne kao i državne šume očuvaju
od požara, da se u šum. rasadnicima proizvedu
dovoljne količine šum. sadnica, da
se one porazdijele privatnicima badava
ili uz neznatnu cijenu u svrhu pošumljavanja
goleti i obnove šuma. U projektu


saradnje uključeni su: tehnička saopćenja
i uputstva privatnim vlasnicima šuma i
prerađivačima drveta te nadzor i savjetovanje
s vlasnicima šum. farma.


Pred pola stoljeća postojao je u USA
malen broj šum. stručnjaka. Do 1898. g.
nije šum. znanost izučavana na nijednom
sveučilištu. Prvo je sveučilište Cornell
zavelo šum. disciplinu, a prvi šumarski
fakultet osnovan je 1900. g. na sveučilištu
Yale.


Danas se na više od 40 sveučilišta i koleža
izučava potpuna šum. znanost. Preko
20.000 studenata završilo je studije za
proteklih pet decenija, a preko 4.000 ih
je diplomiralo i doktoriralo.


Za prva dva decenija bila je većina
šum. stručnjaka zaposlena kod šumarskih
uprava. God. 1912. bilo je namješteno kod
sav. šum. departmana oko 60%>, a kasnije
i 95% svih šum. stručnjaka. Danas je
uposleno mnogo šum. stručnjaka kod drž
i općinskih ustanova, kod naučnih instituta,
trgovačkih preduzeća i privatnih
korporacija. Samo šum. industrija uposluje
oko 6.000 šum. stručnjaka.


Brzom razvitku američkog šumarstva
mnogo je doprinijela činjenica, da su s
početka s njim upravljali stručnjaci ´šumari
izobraženi u Evropi. Međutim američko
šumarstvo treba´o je da krene svojim
putem, obzirom što na zapadnoj hemisferi
vladaju drugčije klimatske, stanišne
prilike i ekonomske prilike. Sve je
to uvjetovalo, da se zasnuje zasebno
amer, šumarstvo, koje će temeljiti naučna
istraživanja na svojim specifičnim
vrstama drveta i tipovima sastojina, stanišnim
i klimatskim uslovima i t. d.


Šumarskih stručnjaka ima USA danas
oko 17.030. Od toga je javnih službenika
7050, privatnih 7.400, a na fakultetima,
školama institutima radi 750 šum. stručnjaka.


Udruženje amer, šumara, koje postoji
već 56 godina izdaje reviju »Forest Science
« sa 1.145 i mjesečni stručni list »Journal
of Forestry« sa 12.000 pretplatnika.


Međutim i u Americi ogromnim površinama
prijeti opasnost erozije. Skoro
50% zemljišta USA izloženo je srednjoj
ili jakoj eroziji. U porječju rijeka Ohio i
Missouri mnogi farmeri morali su stoga
napustiti svoj posjed i preseliti u pitomije
krajeve. Da bi to spriječilo u buduće
osnovalo je Ministarstvo poljoprivrede
ustanovu »Soil Concervation Service« s
mrežom stručnjaka. Sada postoje 2.200
SCS-distrikta, kojima je obuhvaćeno 80%
farmi sa 75% farmerskih površina. Uspo


309