DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 68     <-- 68 -->        PDF

stavljaju se terase, vrše se pošumljavanja,
»vodne livade«, gdje se u dolinama
s padom pregrađuju potoci, izvađaju kanalizacije,
odvodnavanja, osnivanja zaštitn´h
i vjetrobranih pojasa i pretvaranje
ispranih i pustih predjela u ze´ene
krajeve. Do 1948. g. izrađeno je uređajnih
i melioracionih osnova za 680.000 farmi
sa 74 mil. ha površine.


Po obimu sječa i veličini prihoda iz
drž. šuma godina 1955. smatra se među
najboljima. Posječeno je 246,75 miliona
kubika drveta! Preko 45 miliona ljudi posjetilo
je nacionalne šume i parkove, a
sveukupni prihod od prodaja i korištenja
svih šum. izvora popeo se na rekordnu
visinu od 77 664.667.— dolara.


Iako upoređenjem šum. proizvodnje i
porasta pučanstva u vremenu od 1916—
1953. g. između porasta sječa ind. drveta
(12%) i porasta pučanstva (13%) uzev za
1946. g. = 100%, nema kakve razlike, najveći
porast proizvodnje zapaža se na području
izrade celuloznog drveta. Uporedo
sa razvojem svjetske proizvodnje celuloznog
drveta, koje je iznosilo:


god. 1946. 1949. 1952. 1955.


u Evropi 28,1 36,6 49,7 53,0 (mil. m3)
U svijetu 106,5 115,1 149,8 164,8 (mil. m3)


potrošak celuloznog drveta popeo se od


307.700 pr. m. u 1907. god. na 72, 4 mil.
pr. m. prošle godine, a broj tvornica papira
od 4 na 67; proizvodnja drvenjače
porasla je od 50.000 t na 12 mil. tona za
posljednjih 50 godina, a potrošak papira
popeo se na 181, 5 kg po stanovniku u
južnim država USA, gdje se god. sadnjom
od 1 biliona sadnica brzorastućih vrsti
drveta očekuje, da će se narednih decenija
podmiriti potrebe sadanjih i nanovo
planiranih tvornica drvenjača papira
i kartona. Pristupa se uzgoju raznih surogata
drveta (plantažama bambusa, uzgoju
trske i rogoza uz rijeke i jezera,
korištenju bagase šećerne trske itd.\ da
bi se podmirile sve veće potrebe domaće
industrije, mehaničke i kemijske prerade
drveta.
Vrijednost prerađivačke drvne industrije,
koja je u 1930. g. iznosila 1 bi´ion
dolara, ponarasla je u 1954. g. na 5 biliona
s tim, da će se — po ocjeni stručnjaka —
utrostručiti za slijedeća dva decenija!
Razvitkom kemüske industrije porastao
je i značaj iskorišćavanja smole u borovim
sastojinama. U god. 1955. proizvedeno
je za 8,6% više borovine nego u 1954.


g. odn. za 14,7% više nego 1953. g. i osigurana
time sirovina za 27.000 pilana,
koje podmiruju 24% sveukupne domaće
potražnje. Smola je iskorišćavana sa 43,5
mil. stabala i proizvedeno 152.000 baćava
(po 50 galona) terpentina i 450.000 bačava
(233 kg) kolofona u vrijednosti od 33 mil.
dolara. Pri tom je bilo zaposleno 87.003
smol. radm´ka. Proizvodnja terpentina i
kolofona zasniva se sa 65% na ekstrakciji
iz drveta 20°/o na sabiranju smole zarezivanjem
živih stabala i 15% na proizvodnji
iz suifatnog postupka industrije celuloze.


, Oksidacijom terpentina i terpena proizvedeni
su novi spojevi tzv. peroxidi,
koji služe kao katalizatori pri proizvodnji
sintetičnog kaučuka i plastičnih masa,
čija se proizvodnja posljedniih godina popela
na 1,145 miliona tona. U toku su daljna
naučna istraživanja u cilju pronalaska
novih derivata smole za potrebe kemijske
industrije, koja je posljednjih decenija
povećala svoju proizvodnju za dva i po
puta i u 1954. g. dala na tržište 426 novih
kemikalija i kemijskih proizvoda.


I pored svega napretka za posljednjih
50 godina preostaje američkom šumarstvu
mnogo toga da uradi na polju njege
i uzgoja šuma, upotrebe zemljišta i zaštite
šuma, uređenja bujica, korištenja,
sporednih šum. proizvoda te da raspravi
mnoge probleme konserviranja i tehnologije,
prerade drveta i drvnih otpadaka
i si.


Porast pučanstva i daljni razvi+ak narodne
privrede povećati će i u buduće potražnju
za drvetom, a američko šumarstvo
treba da na temelju rezultata naučnih
istraživanja i dalje radi na unapređenju
šum. struke i usavršenju šumarske
prakse.


Ing. Radimir


(Prema: Jour, of Forestry i Unasylva)


GOLEMI ZADACI ŠESTE PETOLJETKE
U SOVJETSKOM SAVEZU


Šesti petogodišnji plan razvitka narodnog
gospodarstva SSSR-a odnosi se
na period od 1956. do 1960. godine. Protekla
peta petoljetka povisila je industrijsku
proizvodnju za 85%, a proizvodnih
sredstava za 91%. Proizvodnja
robe za široku potrošnju povišena je
prema predratnoj za dvostruko, a nacionalni
dohodak povisio se u petoj petoljetki
za 68%. Realna se plaća radnika
i službenika povisila za 39%, a prihodi
kalhoznika za 50%.