DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 69     <-- 69 -->        PDF

U šestoj će se petoljetki obim sjeća
znatno povisiti. Izvoz tvorivog drva doseći
će u 1960. g. 204 miliona kub. met.,
a to je 34°/« više nego 1955. godine.


Proizvodnja piljene robe porast će za
38%, na pilanama će se ispiliti 8© mil.
kub. met. Proizvodnja doseći će 1960. g.
2722 tisuće tona t. j . povisit će se u odnosu
na 1955. g. za 46%.


Traktorski park šumskih gospodarstava
1960. g. udvostručit će se u odnosu
na onaj od 1. januara 1956. g., a količina
automobila porast će za 2,5 puta.


Na 190 mil. ha provest će se uređivanje
šuma i obaviti revizije i to uglavnom
u šumama Sjevera, Sibirije, Dalekog
Istoka i Urala.


Tri miliona ha pošumit će se drvećem
vrijednih i brzorastućih vrsta.


Posebna će se pažnja obratiti zaštitnim
nasadima oko bujioa i pošumljivanju
pijesaka. Posljednjih godma su se
ti radovi vršili na prostranim površinama:
.1954. g. na 26.400 ha, 1955. na 3-5.600
ha. Međutim u ovoj, 6-oj petoljetki pošumit
će se godišnje 74.000 ha takovih
površina t. j . dvostruko više od 1955., a
ukupno od 1956. do 1960. *> 370.000 ha.
To se naročito odnosi na Povolžje, Ukrajinu,
na stepe Zapadne Sibirije i Moldaviju.


Po kolhozhim poljima vršit će se radovi
na podizanju zaštitnih pojaseva.
1955. g provedeni su takvi radovi na površini
od 35—36 tisuća ha. a u uosliednjoi
godini šeste petoljetke posadit će
se i Dosijati 110 tisuća ha t. i. triput
više. Ukupno će se pošumiti tokom 6-te
petoljetke 460 tisuća ha poljozaštitnih
pojaseva na kolhozima.


Kroz čitavu petu 5-ljetku isušeno je
162,6 tisuća ha šumskih površina, a u
6-oj će se isušiti 404,2 tisuće ha t. j . skoro
triput, više.


Prorede će se obaviti 1960. g. na 1,5
puta većoj površini nego 1955. g. a radovi
na izradi dobivenog drva iz proreda
mehanizirat će se 50%, radovi kod
oplodnih sječa 75%, a na izvozu 50%.


Radi zaštite šuma od požara izgradit
će se od 1956.-1960. g. 700 osmatračnica,
15.000 km telefonske linije, 14.000 km
šum. kordona i 200´ požarno-kemijskih
stanica.


Za daljnji porast proizvodnje i standarda
odlučno je povišenje produktivnosti
rada, a taj je faktor Lenjin smatrao
najvažnijim elementom za pobje


du novog društvenog uređenja. Predviđa
se da će taj porast biti za industriju
SO^/o, građevinarstvo 52%. sovhoze i državna
poljoprivredna poduzeća 70%.


Polazeći od zadataka za razvoj soci


jalističke proizvodnje i povišenja pro


duktivnosti društvenog rada, porast na


rodnog dohotka iznosit će 60%. Realna


će zarada radnika i službenika porasti


u srednjem za 30%, a novčani i natu


ralni prihodi kolhoznika — ne manje


od 40*/».


Đ. K.


Nemec A.: Die Steigerung der Fruchtbarkeit
der Buche und der Linde durch
Düngun? mit basischen Gesteinsmehlen.
Za soc. szlskohozjajstvennuju nauku, 1956,


No 3.


Često se u praksi osjeća oskudica na
plodovima domaćih listača a napose bukve.
Slaba produkcija ili produkcija gluhih
nlodova listača česta je pojava na degradiranim
i oboljelim tlima. Degradacija
tla u češkim č;stim bukovima i hrastovim
sastojinama očituju se u tvorbi kiselog
humusa i osiromašenju gornjih slojeva
tla na vapnu, magneziju, kaliju i fosfornoj
kiselini, kao i na mikroelement´ma
(Cu, Zn, B). U iluvijalnim horizontima nagomilani
su željezni, aluminijski i manganski
sloievi, kao i koloidalne humusne
tvari. Bukovi sirovi humus nastaje ili
utiecaiem preobi´nih oborina (humidno
područje) ili zbog oskudice kiša (semiaridno
područje, s 600—700 mm oborina).
U n;žim položajima tvori se na mršavom
supstratu suhi kiseli humus.


U bukovoj sas´toüni u reviru Zehrov (na
pieščenjaku )iznosili su podaci za pH (u
KCl) u A-horizontu 3,5—4,5, a B-honzontu
4,7 a u C-horizontu 5,2. Iz A-ho-izonta
su isprani mikroelementi i djelonrčno
deponirani u B-horizontu. Korijenje
Vaccinium myrtillus proraslo je slojeve
kiselog humusa. U A-horizontu suši
se korijenje bukve, koje ne probija u Bhorizont.
Bukva ondje ne rađa već nekoliko
decenija. I drugdje je u degradiranim
bukovim sastojinama primijećeno,
da nema uroda.


Autor je pronašao da se gnojenjem bazičnim
prahom, osobito prahom bazalta i
dijabaza, može izazvati već nakon 3—4
godine urod. Izvršen je pokus na dvjema
preko 180 g. starim soliternim bukvama,
koje nisu rađale, a rasle su na podjednakom,
vrlo degradiranom tlu.