DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 71     <-- 71 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


IZ ŠUMARSKOG DRUŠTVA NRH


Četvrta sjednica Upravnog odbora održana
je 29. IV. o. g. Prisustvovali su: Šepić,
Potočić, Hajdin, Peternel, Sulentić,
Klepac i Androić. Od Nadzornog odbora:
Butković i Benić. Na ovoj su sjednici razmotreni
problemi oko izdavanja »Šumarskog
lista«. Zaključeno je. da se formira
novi redakcioni odbor u sastavu: Potočić,
Benić, Šafar, Stetić i Peternel. Zatim da
se novčano stimuliraju sažeti i kraći članci,
a dugi da se štampaju petitom ili vraćaju
autorima na skraćivanje; da Šumarski
klubovi izaberu po jedno lice, koje
će pribirati članke sa terena i dostavljati
važnije obavijesti iz rada klubova društvu.
Ta lica imala bi funkciju saradnika
»Šumarskog lista«.


Peta sjednica Upravnog odbora održana
je 20. V. o. g. Prisustvovali su: Šepić,
Potočić Hajdin, Peternei, Sulentić, Cvitovac,
Stetić, Andrašić, Klepac i Lulić. Od
Nadzornog odbora: Butković, Horvat A.,
i Benić. — Najvažnija točka dnevnog reda
ove sjednice odnosila se na »Piijedlog
za unapređenje organizacije šumar, službe
u NR Hrvatskoj«, kolega je sasta ila
Komisija Stručnog udruženja šum. privrednih
organizacija NRH. uprava našeg
Društva trebala je staviti svoje primjedbe
na taj prijedlog. U toku sjednice konstatiralo
se, da je Sekretarijatu za šumarstvo
NRH stigao nacrt Zakona o šumama
FNRJ s tim, da u kratkom roku dads na
njega primjedbe. U vezi s tim postalo je
pretresanje toga nacrta aktuelnije nego
prije spomenutog prijedloga. To tim više,
što je za sutradan bio sazvan širi sastanak:
Sekretarijata za šumarstvo, upravn;
h odbora stručnih udruženja šumskoprivrednih
organizacija i organizacije
drvne industrije te Šumarskog drult´a
NRH. s ciljem, da se zajednički razmotri
najvažniji problem: objedinjavanje uzgoja,
eksploatacije i prerade. Budući da
Upravni odbor našega društva nije bio u
stanju da u toku jedne svoje sjedrice
razmotri opsežni nacrt spomenutog Zakona,
kojega prethodno nije imao na raspolaganju,
a nije bio u staniu niti da
konsultira svoje članstvo, to nije izgrađen
precizan stav Društva kao cjeline. Uprava


se složila sa primjedbama, koje je stavio
na taj nacrt Sekretariat za šumarstvo tj.:
da je nacrt negdje suviše detaljan, a negdje
bi trebao, da obuhvati izvjesnu materiju,
kako bi se ona osigurala u Savez


nom zakonu; da se šumarstvo organizira
na bazi privrednih poduzeća sa radničkim
samoupravljanjem, a ne na bazi specijalnih
poduzeća sa kombinovanim radničkim
i društvenim upravljanjem; da
kod odredaba o objedinjavaju i prerade
sa uzgojem i eksploatacijom treba u tekstu
zakona osigurati postavku »da se u
danim okolnostima može u šumskom gospodarstvu
osnovati i prerađivačka industrija
«; napokon, da se šum. gospodarstvo
osniva kao poduzeće u okviru
šum. gospodarskih i šum. privrednih područja
u pravilu od strane općine koja
ima najviše šuma.


Šesta sjednica Upravnog odbora održana
ie 15. VI. o. g. Prisustvovali su: Šepić,
Potočić, Hajdin, Peternel Stetić, Lulić
i Cvitovac. Od Nadzornog odbora: Butković.
— Na ovoj sjednici usvojene su
teme za Savjetovanje o uzgajanju šuma,
ko´e je izradila prethodno komisra Društva
u sastavu: prof. Anić, Sep´ć, Lovrić,
Ziani, Milas. Stetić i Ha´din. Komisija je
sastavila prijedlog u tome smislu, da se
na spomenutom Savjetovanju u glavnom
referatu iznese stanje našega šumarstva
s gledišta uzgajania šuma, a u 13 koreferata,
da se nadopunjava glavni referat
obradom sneciialne materije kao sjemenarstvo
i rasadničarstvo. pošumljavanje,
obnova šuma Ud — Na ovo Savietovanje
osvrnut ćemo se u daljem prikazu.


XI. Plenum Saveza šumarskih društava
FNRJ održan je 3. i 4. VI. o. g. u Sarajevu.
Delegati našega društva bili su: Šepić.
Potočić i Hajdin. Tome Plenumu prisustvovali
su iz Sekretarijata za šumarstvo
NRH sekretar drug Jovica Sijan i
načelnik A. Lovrić. Prisustvovao je i
predsjednik našega Nadzornog .odbora
Butković kao podpredsjednik Saveza.
Plenum je u dnevni red uvrstio 12 točaka,
važnije obavijesti i zaključci su ovi:


1. III. Kongres Saveza šum. društva
FNRJ održat će se krajem septemb-a o.
g. na Bledu. Uz Kongres će se održati i
Savjetovanje o uzganjanju šuma. Traganje:
oko dan i pol kongres, a dan i pol
savjetovanje.
2. Savezno savjetovanje o Kršu održat
će se u oktobru o. g. u Splitu. Napominjemo,
da je u Zagrebu, poslije plenuma,
održan dana 15. VI. o. g. širi sastanak Inicijativnog
odbora za savezno Savjetovanje
o Kršu, na kojemu je razmotrena situacija
i donijeti zaključci u tome smislu,
da se dovrše sve pripreme na vrijeme.
313