DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 72     <-- 72 -->        PDF

3. Savez šumarskih društava predložio
je plenumu na usvajanje izmjenu Statuta.
Izmjene se uglavnom odnose na promjenu
naziva u: Savez šumarskih inženjera i
tehničara FNRJ. Ovu izmjenu zahtijeva
Savez inženjera i tehničara FNRJ. sa svojim
Statutom. Predložene su i neke druge
izmjene. O svim izmjenama donijet će
odluku III. Kongres.
4. Komisija za štampu Saveza konstatirala
je, da u Jugoslaviji izlazi 27 časopisa,
koji tretiraju isključivo problematiku šumarstva
i drvne industrije. Zbog toga se
nameće potreba spajanja nekih naučnih
publikacija. Osim toga vrlo je mali broj
članaka od saradnika iz prakse, a posebno
ne dostaju kraći članci, koji bi obrađivali
pojedine praktične probleme. Plenum je
ostavio republičkim društvima da do
određenog roka dadu prijedloge, kako da
se regulira pitanje štampe. Problem
štampe iznijet će se na Kongres.
5. U vezi sa nacrtom saveznog Zakona
o šumama i pitanjem objedinjavanja uzgoja,
eksploatacije i prerade delegati pojedinih
republičkih društava iznijeli su
vrlo različita gledišta. Tako je na pr. B.
i H. za totalnu integraciju, ali nikako za
objedinjavanje eksploatacije sa uzgojem,
Makedonija je za spajanje grana 311 i 313
ea radničkim samoupravljanjem na terenima,
gdje su šume produktivne, a na neproduktivnim
površinama za komb:´novano
upravljanje, itd. Po ovom pitanju je
uopće istaknuto, da će Savezni nacrt proći
vjerojatno još 3—4 redakcije. Formirana
je komisija Saveza, koja će dalje razrađivati
teze nacrta.
6. Plenum je razmotrio djelatnost Saveza
u periodu od X. do XI. plenuma, o
korišćenju međunarodne pomoći u šumarstvu,
o jubilarnoj ed´ciji Saveza »Deset
godina šumarstva Jugoslavije«, o radovima
na izradi »Uputstava za uređivanje
šuma« i nacrta »Uredbe o prcrektovanju
u šumarstvu i drv. industriji«,
itd. i donio je odgovarajuće zaključke.
Rad Šumarskih klubova. U zadnjem
broju zamolili smo k´ubove. da nam javljaju
važnije dogođaje iz svo;e djelatnosti.
Do sada nismo naišli na odaziv. Poneki
klub javi o organiziranoj ekskurziji,
a ništa ne javi, da li je ostvarena i kako
je uspjela. Zaista je šteta, da se ne nađe
nitko u klubu, koji bi dao jedan osvrt na
takovu stručnu ekskurziju ili na održano
predavanje i si. Mi se ipak nadamo, da
će se naći za to i ljudi i vrijeme i da
ćemo početi dobivati izvještaje, koje bi u
izvodu iznosili na ovome mjestu.


Sedma sjednica Upravnog odbora održana
je 15. VIII. o. g. Prisustvovali su:
Šepić, Sulentić, Štetić, Haj din, Lulić, Cvitovac,
Peternel i Klepac. Od Nadzornog
odbora: Benić. — Na ovoj sjednici donesena
je odluka, da se 30. IX. održi Plenum
društva. Za taj Plenum usvojen je prijedlog
dnevnog reda. izrada referatazaključak, da se oni dostave Šumar.-kiri
klubovima prije Plenuma ,kako bi ih svaki
klub mogao razmotriti na svom sastanku
i zauzeti određeno stanovište.


Na istoj sjednici data je sug´asnost Savezu
šumarskih društava FNRJ, da se
odgodi III. Kongres Saveza, p aniran za
kraj septembra o. g. Kao razlog odgode
usvojeno je mišljenje Saveza, da je tehnički
nemoguće pripremiti do toga roka i
Savjetovanje o gajenju šuma, koje se treba
održati istovremeno sa Kongresom.
Prisutni su stali na stanovište, da je spomenuti
rok Kongresa u maju 1958 g. prekratak
za jednu solidnu pripremu savjetovanja
ove vrste tim više, što mu se namjerava
dati veliki značaj (sudjelovanje
nekih inozemnih šumarskih stručnjaka).


U toku siednice riješeno je niz predmeta,
od kojih treba spomenuti zaključak,
da se održi ekskurzija u NR Srbiju u roku
6—16. X. o. g. sa 25—30 učesnika s tim
da svaki klub delegira jednog učesnika te
zaključak, da se za štamrjane legitimacije
društva nabave polivinilski omoti.


Osma sjednica Upravnog odbora održana
je 16. IX. o. g. Prisustvovali su: Potoč:
ć, Štetić Lulić, Sulentić, Cvitovac,
Peternel i Haidin. — Ova sjednica b:la
je posvećena konačnom usvajanju referata
za Plenum.


Plenum Šumarskog društva NR Hrvatske
održan je 30. IX. o. g. Prisustvovali
su:


— od Upravnog odbora:
Sepić, Potočić, Hajdin, Peternel (do podne),
Androić, Cvitovac, Štetić i Lulić;


Odsutni: Klepac, Sulentić i Andrašić.
— od strane Nadzornog odbora:
Butković (do podne) i A. Horvat; odsu


tan: Benić R.


— od Šumarskih klubova:


Kasumović ing. Branimir, predsjednik


S. K. Vinkovci, Petrović ing. Franjo, S. K.
N. Gradiška, Hang ing. Ladislav, član Š.
K. Virovitica, Hanzl ing. Drago, tainik
S. K. SI. Požega, Lacković ing. Vinko,
predsjednik Š. K. Bjelovar, Ivković ing.
Stiepan, predsjednik Š. K. Koprivnica,
Tekaić ing. Miloš, tajnik Š. K. Daruvar,