DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Sekalec ing. Zeljko. predsjednik S. K.
Kut´na, Spalj ing. Mirko predsjednik S.


K. Sisak Jurić ing. Pavle, tajnik S. K.
Zagreb, Mrzljak ing. Mladen, član U. o.
S. K. Karlovac, Presečki ing. Franjo, član
U. o. Š. K. Ogulin, Meštrović ing. Rudi,
član U. o. Š. K. Split, Sepić ing. Nikola,
predsjednik Š. K. Rijeka, Žukina ing.
Ivan, predsjednik Š. K. Varaždin,
nisu bili zastupljeni Šumarski klubovi:
Osijek. Đurđevac, SI. Brod. Gospić i Pula.
kao gosti su prisustvovali:


— od Sekretarijata za šumarstvo I. V.
Lovrić ing. Ante, načelnik,


— od Poljoprivredno šumarskog fakulteta
Emrović dr. Boro i Tomašegović dr.
Zdenko,


— od Instituta za šum. i lovna istraživanja
NRH Supek ing. Vlado, direktor,
— od Stručnog udruženja šumsko privrednih
organizacija Hrvatske Novaković
ing. Mladen, sekretar,


— od Društva lugara NRH Grgić Josip,
predsjednik.


Plenum je donio ove zaključke:


I. — U vezi sa radom Šumarskog društva
od vremena godišnje skupštine:
1. — Manji broj šumarskih inženjera i
tehničara struke, koji se nalaze izvan
društva, ne predstavlja problem za posebnu
akciju uključivanja, nego ostaje redovni
zadatak klubova.
Pitanje klupskih prostorija treba da
riješe klubovi u vlastitom djelokrugu.
Preporuča se povezivanje i ugovaranje sa
nekom od polit´čkih ili društvenih organizacija
u mjestu koje imaju prostorije,
a koriste ih povremeno.


2. — Plenum stavlja u dužnost Upravnom
odboru društva, da uspostavi sa Šumarskim
klubovima potrebnu vezu. Za
ostvarenie ovoga zada´ka preporuča: obvezu
dostave zapisnika sjednica ili obavijesti
o radu u našoj štampi, češće plenarne
sastanke, lične posjete odbornika
klubovima, izašiljanje predavača u klubove
i si.
3. — Plenum smatra, da je svaka stručna
ekskurzija vrlo korisna za uzdizanje
stručnog znanja naših kadrova. Konstatira,
da do sada nije bilo jedinstveno regulirano
pitanie odobravanja ekskurzija
i izvora financiranja. Plenum donosi zaključak,
da za svaku ek-kurziju, organiziranu
po šumarskom klubu treba ishoditi
dozvolu nadležnih organa narodne vlasti
za broj učesnika kako ukupni tako i po
mjestima rada, za rok ekskurzije van
područja kluba ili u drugu N. republiku
(i za inozemstvo). Osim navedenoga treba
predhodno pravovremeno poslati putem
nadležne šumarske inspekcije i obavijest
Sekretarijatu za šumarstvo N. republike
i izravno Šumarskom društvu
NR Hrvatske.


Radi boljeg organiziranja ekskurzija u
slijedećoj godini, nanose zbog utvrđivanja
njihovog broia, objekata obilaska, roka
realizacije vremena tra´anja. osiguranja
financijskih sredstava i si., Plenum preporuča
klubovima, da izrade plan i program,
novčana sredstva da nastoje osigurati
u proračunu šumarija u vidu doprinosa
klubu za naznačenu svrhu.


4. — Uvezi sa akcijom na unapređenju
sela klubovima je od strane Upravno?
odbora preporučeno uključivanie u opću
akciiu. Plenum konstatira, da dosadašnji
rad klubova na tome polju nema još karakter
organizirane šire akcije, iako pojedini
klubovi u tome pokazuju izvjesnu
aktivnost. Plenum stoji na stanovištu -da
klubovi u toi akciii treba da budu nosioci
ideja i organizacije konkretnih akcija, a
članovi društva zaposleni na šumarijama
izvršioci. Kao pogodne oblike za ovu akciju
Plenum smatra: sudjelovanje u o~"elenju
mjesta, uređenju parkova, u predavanjima
o privrednom i javnom značaju
šuma i potrebi čuvania i uzgoja šuma,
nanose privatnih, u propagandi za ukliučivanje
lugarskog kadra u rad zborova
birača, seoskih akcija i si.
Plenum preporuča, da svaki Šumarski
klub u zajednici sa organizacijama SSRN
izradi program konkretnih oblika ove
akcije. ´


5. — Društvo lugara NRH i područni
Lugarski klubovi predstavljaju mladu
društvenu organizaciju naše struke. Plenum
smatra, da naše društvo u centru i
na terenu treba i dalje da pruža punu
pomoć toj organizaciji. Pomoć se može
pružati: savjetima, stručnim predavanjima
pa i financijskim sredstvima, gdje ima
za to mogućnosti, kao i u drugim vidovima.
Članovi našeg društva, zaro^lem na
šumarijima imaju najveću mogućnost pomaganja
lugara organiziranih u sekcije
Lugarskih klubova na istim šumarijama,
a osobito prigodom redovitih mjesečnih
ranih sastanaka.
6 — Plenum konstatira, da su neki Šumarski
klubovi kroz svoju pomoć organima
narodne vlasti postali zapaženi društveni
faktor. Plenum smatra, da pomoć


315