DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 74     <-- 74 -->        PDF

organima narodne vlasti treba da postane
jedan od važnih zadataka društva, kao
cjeline. Težiti, da se ta pomoć pruža kroz
društvenu organizaciju (Šumarski klub).


7. — Plenum stoji na stanovištu, da sa
zaključak godišnje skupštine, koji se odnosi
na rad društva po pitanju srednjeg
stručnog školstva može izvršiti ukl umivanjem
delegata našega društva u postojeću
Komisiju za to pitanje, osnovanu u
Stručnom udruženju šum. privrednih organizacija
NR Hrvatske.
Plenum preporuča klubovima, da pomognu
akciju srcomenutog Stručnog udruženja
u prikupljanju novčanih sredstava
u Fond za nabavu učila, instrumenata
i dr. inventara za srednje stručne škole
naše struke.


8. — Plenum je saglasan, da je u sadašnjem
momentu bolje osnivati jednogodišnje
lugärske tečajeve nego lugarske
škole, koie bi kao takve spadale pod resor
prosvjete.
II. — U vezi sa problemima stručne šumarske
štampe u NR Hrvatskog s posebnim
osvrtom na Šumarski list i Šumarske
novine:
1. — Plenum konstatira da u štampi
naše struke u NRH postoji niz problema,
na čijem rješavanju treba sistematski raditi.
Plenum daje u dužnost Upravnom
odboru društva, da osnuje Komisiju, u
koju će ući urednici svi hlistova i predstavnici
Upravnog odbora. Ta komisija
treba da ima zadatak: registraciiu problema,
niihovo razmatranje i prijedloge
za rješenje.
2. — Plenum je razmotrio probleme
oko izdavanja Šumarskom li=ta i konstatirao,
da je redovno izlaženje lista zaostalo,
da ima dovoljno prikupljenog materijala
za štampanje i da za štampanje
obzirom na novčana sredstva za sada nema
smetnji, U vezi s tim zaključuje: treba
odmah pristupiti sređivanju mate-ija´a i
predati na štampanje sve daljnje brojeve
do kraja o. g. odjednom; list treba i dalje
da zadrži nivo koji je imao do sada;
opseg svakog broja u situaciji, kad se u
uredništvu nalaze u većem broju opsežni
članci, ne treba biti u okviru do sada
fiksiranog broja stranica već stranice podesiti
materijalu (za koga se smatra da
treba biti čim prije odštampan) i napokon:
daje saglasnost, da se pronađe lice
za poslove tehničkog urednika.


3. — U vezi sa namjerom Šumarskog
društva da krajem o. g. završi izdavanje
Šumarskih novina i u vezi sa suglasnošću
Društva lugara NRH da od 1. I, iduće
godine preuzme izdavanje toga lista, Plenum
zadužuje Šumarske klubove, da razviju,
odmah akciju, kako u svojim redovima
tako i u redovima lugara, u cilju
stvaranja mreže saradnika i prikupljanja
članaka za ovaj list. Plenum stoji na stanovištu,
da redovno izlaženje lista od
nove godine pod novim uslovima može
biti osigurano jedino tada, ako prethodno
stigne Društvu lugara obilje materijala
za štampanje.
III. — U vezi sa informacijama o najnovijoj
situaciji u radu na organizaciji
šumarstva i prednacrt saveznog Zakona
o šumama:
Plenum izabire delegaciju društva u
sastavu: Šepić, Potočić, Lulić, Šulentić i
Lacković, koja će posjetiti predsjednika
Izvršnog vijeća NR Hrvatske. Ova delegacija
ima zadatak, da zamoli za informacije
o stanovištu Koordinacionog odbora
I. V. obzirom na organizaciju šumarstva
u NRH, a u vezi dosadašnjeg
rada na prednacrtu saveznog Zakona o
šumama.


IV. — U vezi sa ekskurzijom Šumarskog
društva NRH, na područje NR Srbije,
koja je planirana za 7. X, o. g. u
trajanju od 10 dana:
Plenum konstatira, da su prijave i
uplate trebale biti izvršene najkasnije do
dana održavanja ovoga plenuma, ali da
je odziv do toga roka neznatan.


Nakon diskusije Plenum utvrđuje ove
glavne razloge slabog odziva na ovu ekskurziju:
vladajuće vrlo loše vremenske
prilike, vrijeme predizbornih priprema,
neodloživi zadaci na predaji drvnih masa
na iskorištavanje i Domanjkanje novčanih
sredstava obzirom na blizi kraj godine.


U vezi sa iznesenim Plenum zaključuje,
da se ekskurzija odloži za proljeće
iduće godine.


316 0