DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 77     <-- 77 -->        PDF

i u dobrovoljačke redove, gdje učestvuje


kao rezervni oficir zajedno sa ostalim na


prednim jugoslavenskim mladim građa


nima na Solunskom frontu, pridonoseći


svoj udio kod stvaranja Jugoslavenske


države na razvalinama Austro-ugarske.


Iza rata nastavlja studije na Šumar


skom fakultetu u Zagrebu, i završava ih


1921. god. Šumarsku je službu započeo


najprije u Cetingradu na Kordunu. Tu se


brzo ispoljava njegova sposobnost vrsnog,


vrijednog, marljivog i čestitog mladog šu


mara, pa biva odmah nakon kraćeg vre


mena pozvan na službu Brodske imovne


općine na području slavonskih šuma.


Najprije djeluje kao šef šumarije u
Pleternici i Rajevu Selu, pa već 1929. god.
preuzima funkciju taksatora Brodske
imovne općine u Vinkovcima. Biti taksator
B. i. o. značilo je biti šumar, koji
posjeduje kvalitete odličnog poznavaoca
tehničkih, bioloških i ekonomskih odnosa
u šumarskoj proizvodnji. Sve te vrline
ispoljile su se kod druga Smilaja upravo
u početku njegove taksatorske službe,
kad je bilo teško doba krize na drvnom
tržištu, kad je kapitalistička politika podrivala
temelje mnogih šumarskih ustanova
i institucija u težnji za što bržim i
većim bogaćenjem na račun zajednice. U
borbi protiv nadiranja politike iskorišćivanja
u šumarstvu izdržao je ing. Smilaj,
držeći visoko stijeg na obrani i čuvanju
šume; dosljedno je branio interese zajednice
B. i. o. i nikada nije pokleknuo
pred najezdom kapitala.


Radilo se tada o asanaciji Imovne općine,
o finacijskim pitanjima i sve većim
obavezama prema pravoužitnicima,
zatim o zaštiti i uzgoju šuma, o borbi sa
vodnom zadrugom u pitanju opterećenja
doprinosom za izgradnju nasipa, o uređenju
šuma, procjeni slavonskih hrastika
i t. d. Svud se čuo prodorni glas taksatora
Smilaja. Bile su to duge stručne analize
i ekspertize, kojima je sadržaj i karakter
davao lično ing. Smilaj. Ne štedeći sebe
sav se stavio u borbu za unapređenje
svoje ustanove.


On djeluje u Jugoslovenskom šumarskom
udruženju, aktivno istupa u svim
pitanjima, kad se radilo o dizanju ugleda
struke. Još od svoje mladosti godinama
radi u odborima Jug. šum. društva. Za
šire krugove javlja se sa nizom članaka
i rasprava u Šumarskom listu, sastavlja
mnoge opširne uređajne zapisnike za gospodarske
osnove slavonskih brdskih i nizinskih
šuma. Iznad svega poznat je njegov
rad na uređivanju posjeda B. i. o.


Iza Oslobođenja 1945. god. sa puno vo


lje sarađuje s narodnim odborima u Vin


kovcima i SI. Brodu, gdje uporno provodi


intenciju nove šumarske politike zalažući


se za što bržu obnovu zemlje. I na ovoj


je dužnosti brzo bio priznat njegov rad,


pa povučen u biv. Ministarstvo šumar


stva NRH, snažno obuhvaća povremene


zadatke, a napose radi na uređivanju šu


ma. Po reorganizaciji šumarske službe


ostaje najprije u Glavnoj upravi za šu


marstvo u Zagrebu, zatim kasnije u Se


kretarijatu za narodnu privredu, a naj


novije vrijeme u Sekretarijatu za šumar


stvo Izvršnog Vijeća NRH-e.


Tu uspješno radi na organiziranju službe
uređivanja šuma, tumačeći ulogu.
važnost i značaj sastava šumsko-privrednih
planova. Bio je jedan od tvoraca današnje
organizacije Sekcija za uređivanje
šuma, kao budžetskih produktivnih ustanova.


I u novoj Jugoslaviji on aktivno učestvuje
u propagiranju šumarstva i publicira
značajne stručne radove unapređujući
tako šumarsku struku.


Dvije zadnje godine života uložio je u
reviziju dugoročne osnove, zalažući sve
svoje snage da prikaže stvarno stanje šuma
cijele NRH-e na osnovu kojega bi
odredili etatne mogućnosti. Revizijom dugoročne
osnove postavljeni su temelji za
izradbu pravih šumsko-privrednih planova,
kojih se izradba sada odvija po
postavljenom planu.


Prilikom saveznog savjetovanj
a o uređivanju šuma u Beogradu održanog
u veljači o. g. uzima vidnog učešća
u svim debatama i svojim iskustvima pridonosi
stvaranju zajedničkog mjerila na
polju uređivanja šuma cijele FNRJ.


U proljeće 1957. god. napušta aktivnu
službu kao rukovodilac uređivanja šuma
i odlazi u penziju, no ne da uživa plodove
rada i odmor, već se ponovo daje na posao,
da pomogne terenskoj uređajnoj službi.
Tamo ga zatiče zao udes i nestade ga
prerano.


Šumarski redovi su opet proređeni, nestalo
je jednog bistrog šumara — taksatora
i uređivača šuma, ali će njegov elan,
volja i vedri duh ostati primjerom kako
treba u struci raditi. Preko dvije decenije
službe provedene samo u slavonskim šumama
ostavljaju vidnog traga u šumarstvu
tog područja, gdje će ime taksatora
ing. Ivana Smilaja biti zapisano krupnim
slovima u analima šumarstva i služiti,
kao svjetao primjer u sjećanju sviju
šumara.


Ing. Milan Strineka