DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 61     <-- 61 -->        PDF

MJEŠOVITI UZGOJ NIZINSKIH VRSTA DRVEĆA
Ing. Ilija Lončar


U starim prirodnim nizinskim sastojinama prašumskog tipa bili su
stalni pratioci hrasta lužnjaka: jasen, brijest, grab, klen, a na vlažnim mjestima
joha i vrba. Danas je struktura novih nizinskih sastojina, uglavnom
srednjodobnih i starijih, znatno izmjenjena. One Su često čisto hrastove,
pogotovo na staništima, koja su za lužnjak najpovoljnija. Takvo stanje je
postignuto umjetnim potiskivanjem ostalih vrsta. Ranije se mislilo da će
se sa hrastom, kao najviše cijenjenom i traženom vrstom, polučiti i najveća
financijska korist. Potiskivanje se uglavnom vršilo proredom. Sa gledišta
uzgoja i njege hrasta, takav postupak je bio sasvim pogrešan. Naime
hrast lužnjak se povoljno razvija i stvara najvrednije Sortimente, u zajednici,
s ostalim pomenutim vrstama, naročito s onima koje podnose njegovu
zasjenu. Te vrste među koje spada u nizinskom području naročito grab,
klen, brijest i lipa, mogu da se održe i povoljno razvijaju i pod krošnjama
hrasta, a i stiješnjene među njima. U takvoj smjesi ne samo da će se proizvesti
veća drvna masa cijele sastojine, nego i vrednija masa.


U čistim je hrasticima tlo redovito zakorovljeno, ili je na najpovoljnijim
staništima za lužnjak obrašteno raznim grmijem. Uz obilnu primjesu
pomenutih vrsta, u jakoj njihovoj zasjeni, ne može korov ni grmlje usjevati,
već je tlo pokriveno listincem. Humus iz lišća raznih vrsta bogatiji
je i raznolikiji u važnim mineralima prema tome i vredniji od onog u čistim
sastojinama. Ta hraniva pomoću vode sapiru se sve dublje u tlo do najtanjeg
žilja, koje ih upija i provodi dalje sve do lišća drveća. U slučaju
zakorovljenog tla, u sastojini čistog hrasta, u prvom redu razni korovi
koriste proizvode humusa svojim plićim i gustim žiljem u gornjim slojevima
tla, prije nego oni stignu dublje do hrastovog žilja. Uz vrste sjene deblo
hrasta je čisto, nije obraslo živićima, jer je zasjenjeno, pa je i vrednije.
U takvoj smjesi lakše se vrši njega hrasta proredom, bez bojazni da će se
pojaviti živici i time kvariti njegovu kvalitetu. Samo u zajednici s vrstama
sjene i valjanom njegom može se hrast povoljno razvijati i dati one vrijedne
Sortimente, po kojima je poznat još iz doba kada je rastao u prirodnoj
mješovitoj sastojini prašumskog tipa. Ali je sigurno i to, da se uz povoljnu
smjesu i valjanom njegom može uzgojiti razmjerno veća količina
vrijednih sortimenata od one u sastojinama prašumskog tipa. Naime u
prirodnoj šumi prašumskog tipa nije bilo, niti je moglo biti njege, već su
se stabla prirodno razvijala bez utjecaja čovjeka. No priroda pomaže jača
stabla bez obzira na kvalitetu, dok se u njegovanim šumama uklanjaju već
od rane mladosti između jačih stabala ona lošije kvalitete i time daje prednost
razvoju stabala bolje kvalitete i ljepšeg uzrasta.


No i tamo gdje su vrste sjene u povoljnoj smjesi sa hrastom često su
se one potiskivale iz starijih sastojina, a naročito pred njihovu zrelost.
Negdje su i sasvim uklonjene u pogrešnoj nadi, da će se na taj način osigurati
povoljnije zasijavanje hrasta. Katkad se to potiskivanje vršilo u
doba oplodne sječe tako, da je sječa počela uklanjanjem prvenstveno pomenutih
pomoćnih i pridruženih vrsta. Posljedica takovog rada, njegov
uspjeh, redovito je upravo protivan onome što se želilo postići. Pod hrastovim
stablima gusto se razvije mladik vrsta sjene, naročito graba i bri
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 62     <-- 62 -->        PDF

jesta. Mjesto smjese hrasta i ostalih vrsta stvore se čiste sastojine graba,
brijesta, dok hrastu jedva ima traga ili ga uopće nema. Iako se hrast tokom
oplodne sječe naknadno obilno zasije, pomladak ostalih vrsta pogotovo onaj
koji se ranije zasijao, preraste ga i ugrozi. Hrastov ponik koji se i onako
prvih godina sporo razvija, pogotovo ne napreduje u zasjeni pomlatka vrsta
sjene. Loša posljedica pomenutih sječa u potpunom je skladu sa biološkim
osobinama vrsta koje učestvuju u smjesi. Da bude ovo pitanje što jasnije
razmotrit ćemo životna (biološka) svojstva pojedinih vrsta.


Hrast ne rodi svake godine, urod mu izostane često i po više godina,
sjeme mu je krupno i teško, te pada pod stablo na kojem je dozorilo. Ponik
hrasta je osjetljiv na zasjenu, iako izdrži u zasjeni po više godina, ali se ne
razvija. Za povoljan razvoj hrastov pomladak treba mnog o direk tno
g s vij e 11 a, inače ostaje kako je nikao. Ako dugo čeka na obilno
svjetlo ugine ili zastarči. Osim navedenog važno je i to da se hrastov pomladak
prvih godina sporije razvija, nego vrste sjene.


Grab, klen i brijest rode skoro svake godine, naročito grab.
Sjeme ovih vrsta nije teško, a snabdjeveno je krilcima i vjetar ga lako
raznosi daleko od stabala na kojima je dozorilo. Uslijed toga se zasijava i
tamo gdje nema u blizini stabala tih vrsta. Cesto je dosta da ima u hrastovoj
sastojini samo pojedinih odraslih stabala ovih vrsta, pa da´ obilno
zasiju površnu ispod hrastovih stabala. Njihov ponik (naročito grabov) lako
podnosi zasjenu hrasta i brzo se razvija već u prvim godinama. Naprotiv,
u zasjeni odraslih stabala graba i.klena te brijesta, čija je zasjena veća nego
ona hrasta, ne može se njihov vlastiti pomladak razvijati, već obično nakon
nicanja nestane. Ali da hrastov ponik dalje izdrži u zasjeni vrsta sjene,
negoli vlastiti ponik vrsta sjene, razlog leži u tome što krupno hrastovo
sjeme ima mnogo veću zalihu rezervne hrane, nego sitne sjemenke graba,
klena i brijesta.


Uslijed navedenog važno je, u interesu valjane njege i osiguravanja
povoljne obnove mješovitih nizinskih sastojina, imati u vidu:


1) Svojstvo graba, klena i brijesta da se mogu u zasjeni hrasta — koji
propušta mnogo svjetla — ne samo dobro održati, već i dalje razvijati. Da
je tome tako možemo se uvjeriti u svim lužnjakovim hrasticima u kojima
su vrste sjene sasvim ili znatnim dijelom uklonjene iz sastojine tokom
proreda ili pripremnog sijeka. U takvim sastojinama mladik vrsta sjene
razvija se brzo i bujno dok hrast ili nije još urodio ili, ako jest, ne napreduje
već postepeno propada u zasjeni starih hrastova i sve snažnijeg pomlatka
vrsta sjene. U razmjerno kratkom vremenu, kroz nekoliko godina,
pomladak vrsta sjene često zauzme cijelu površinu na štetu hrasta.


2) Svojstvo vrsta sjene da se njihov ponik u njihovoj vlastitoj zasjeni
ne može održati. Ovo svojstvo je naročito važno s gledišta načina valjanog
osnivanja nove sastojine.


Poznajući navedena svojstva trebamo nastojati spriječiti naselenje
vrsta sjene i njihov razvoj prije zasijavanja hrasta. Sredstvo za tu svrhu
naročito nam pruža svojstvo vrsta sjene pod 2). Samo njihovim podržavanjem
dalje, do povoljnog vremena, neće se dati povoda takvom razvoju
njihova pomlatka koji bi prečio razvoj hrasta. Važno je još da se uz podržavanje
vrsta sjene, za oplodnu sječu u starim hrasticima, odabere povoljno
vrijeme, a to je ili jesen one godine u kojoj je hrast urodio ili slijedeća
godina iza toga uroda, ili da se u progalnom sijeku vrši sječa samo onih


t
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 63     <-- 63 -->        PDF

hrastova pod kojima se nalazi povoljan hrastov pomladak iz koje ranije
godine. Provedba oplodne sječe prije zasijavanja hrasta, naročito ako se
takova sječa provede s jačim intenzitetom, svakako je na štetu pomlađenja
hrasta, a u korist vrsta sjene, čiji će ponik uz obilje svjetla naglo porasti
i ugroziti učešće hrasta u budućoj sastojini. Iz pomenutih bioloških osobina
slijedi, da je provedba oplodne sječe prije uroda hrasta u prilog primješanih
vrsta, a na štetu hrasta. U pravilu bi trebalo uvijek sačekati urod
hrasta. Prvim si jekom uglavnom ne bi se vadila stabla vrsta sjene već
hrast. Iznimka bi bile gušće grupe vrste sjene. Uklanjanjem u prvom redu
jačih hrastova, pod kojima se zasijao hrastov pomladak, privelo bi se obilje
svjetla tome pomlatku. U slučaju obilnog zasijanja hrasta nikako se ne bi
smjelo kasniti sa vađenjem i ostalih hrastova. U dugoj umjerenoj zasjeni
hrastov pomladak trpi, ne razvija se povoljno, dok se ponik ostalih vrsta
njome obilno koristi. U gusto zasijanim grupama hrastov ponik često prekrije
tlo tako, da kasnije ponik ostalih vrsta nema dosta svjetla za razvoj,
pa znatnim dijelom propadne. Takove guste grupe hrastova pomlatka
garancija su za održanje hrasta na odnosnoj površini, ali samo ako mu se
čim prije daljom sječom trajno osigurava nesmetano korišćenje direktnog
svjetla. Uporedo sa oslobađanjem hrastova pomlatka od njegovih sjemenjaka
postepeno treba iskorištavati i ostale vrste uz brižljivo pogodovanje
hrastovu pomlatku, koji samo uz obilje direktnog svjetla može da se povoljno
razvija i da pred ostalim vrstama sjene prednjači prirastom u vis.
Svako odgađanje sječe stabala iznad hrastova pomlatka
znači štetu po njega. U cilju prirodnog nadosijavanja
slučajnih praznina, koje bi nastale tokom eksploatacije, može biti korisno
još koju godinu ostaviti nešto stabala vrsta sjene, čije sjeme bi vjetar raznašao
po sječnoj površini.


Nema bojazni da će uz opisani način sječe ostale vrste biti slabo primješane
hrastu. Njihova pomenuta biološka svojstva (čest urod, podnašanje
zasjene hrasta, raznasanje vjetrom) dovoljno su jamstvo za to. Međutim
može postojati bojazan da će vrste sjene ipak u nekom dijelu sječne površine
ugroziti hrastov mladik. Zato je potrebno o toj mogućnosti voditi računa
te u slučaju potrebe na vrijeme pomoći hrastu sječom ili prevršivanjem
stabalaca koja ga ugrožavaju tako, da mu se osigura povoljno učešće
u gornjoj etaži sastojine. Primjetiti je, da se u praksi obično ne vodi ili
razmjerno malo vodi računa o ovom pomaganju hrastu. Njega ovakove
mješovite sastojine naročito je potrebna u prvim njenim godinama, sve
dok hrast ne počne jače prirašćivati u vis. Ali treba pri toj njezi imati u
vidu naročito i to, da je njen cilj stvarati što povoljniju smjesu s ostalim
vrstama. Zato se neće prigodom njege mladika spašavati svaka biljka hrasta,
već uglavnom grupe hrastova pomlatka. Povoljna mješovita struktura
smjese će se stvarati tokom daljnje njege, kada će se vrste sjene nalaziti
i u donjoj etaži. No često će biti i takovih slučajeva da ćemo u prostranim
grupama skoro čistog hrasta, pomagati biljke ostalih vrsta i spašavati ih
od hrasta. To u cilju stvaranja povoljnije smjese, koja će pogodovati lakšoj
njezi hrasta.


Ako je lošim radom u provedbi oplodne sječe već nastalo takvo stanje,
da je hrast na znatnoj površini zamijenjen vrstama sjene: grabom, brijestom,
klenom, dok je hrastov pomladak prerašten po pomenutim vrstama
ili se pod njih naknadno gusto zasijao, potrebno je mnogo napora, da se


» 381
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 64     <-- 64 -->        PDF

hrastov pomladak spasi. Gdje se radi o velikim takvim površinama važno
je da se njega primjeni samo na guste grupe potištenog hrasta i to grubom,
sječom predrasta, koji ga zasjenjuje. Takav rad će se često morati opetovati
kroz više godina, sve dotle, dok se odnosne grupe hrasta ne osamostale.
Pojedine hrastove biljke koje su stješnjene koristi oslobađati samo onda,
ako su vršnim izbojkom u gornjoj etaži.


Prema navedenom nečemu u oplodnoj sječi vaditi hrastu primješane
vrste prije hrasta, kao dosad. Bolji uspjeh oplodne sječe u mješovitim sastojinama
lužnjaka postiže se obrnutim postupkom od ranijeg. Razumno
provedenim postupkom oko prirodne obnove nizinskih sastojina biti će
uspjeh bolji. Osnovat će se sastojine hrasta, jasena sa brestom, grabom i


t. d., koje će predstavljati v; ; jednu i u svakom pogledu otpornu šumu.
ZUSAMMENFASSUNG


Der Verfasser weist auf die Umwandlung der Niederungs-Mischwälder in reine
Eichenbestände als auf ein unzulässiges Verfahren hin. In der Gemeinschaft mit
Schattholzarten gedeiht die Eiche am besten und erzeugt dabei wertvolle Sortimente.
Der Verfasser erläutert ein Verfahren der natärlichen Verjüngung und Pflege del
Niederungswälder, um wertvolle und resistente Mischbestände zu erziehen.