DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1957 str. 77     <-- 77 -->        PDF

»Die natürliche Verbreitung der Lärche in
den Ostalpen« 1935 (recenzija prof. A.
Petračića u Šum. listu 1937., s. 156;
upozorenja Ing. A. Š i v i c a na loše geografske
slovenske nazive u Šum. listu 1937.,
str. 330), sadržani su podaci za Austriju,
Švicersku, Italiju i Jugoslaviju. Usput spominjemo
da je za Jugoslavenske Alpe
prikupio podatke prof. Petrači ć u saradnji
sa šum. savjetnikom Ing. A. Š ivi com.


Prema Fenarolijevom planu u
talijanskim se Istočnim Alpama proučava
ariš zasebno po pokrajinama: Lombardija,
Venezia Tridentina, Venezia Euganea i
Venezia Giulia. Poslije njegove obrade
ariša u planinama Lombardije prikupljeni
su podaci za Venezia Tridentina, gdje je
ariš jedna od glavnih vrsta šumskog drveća.
Na tom su radili Fenaroli, Pavari
i Allegri . Proučavanja je nastavio
i poslije rata dovršio R. Morandini.
Ispitivano područje stere se sjeverno i
sjeveroistočno od Garda Jezera, pa do granice.
Proučena su nova nalazišta, a raniji
podaci nadopunjeni i korigirani s obzirom
na promjene povodom sječa za vrijeme
rata. Daden je ujedno dobar prikaz šumsko-
geografskih i ekoloških odnosa.


Morandin i je proširio geografski
opis pojedinih sekcija, kojih ima 26, i dopunio
analizu areala geografskim crtežima.
U djelu ima 26 kartica u mjerilu 1:200.000,
s oznakom ariševih nalazišta raznih stepena
učešća, i jedna karta u mjerilu


1:500.000 o učešću ariša u čitavoj pokrajini
s oznakama čistih sastojina i sasioiina s
učešćem ariša 0.5—0.1 i ispod 0.1. Tabelarno
su prikazane oborine i stepen kontinentaliteta,
a oborine još i grafički. Na kraju
djela nalazi se tabela najvažnijih 70 ariševih
sastojina. U djelu imade oko 70 vrlo
uspjelih fotografija. Autor je prikupio iz
opsežne literature niz interesantnih podataka,
od kojih neki potječu iz 11. i 12. stoljeća.
Kod obrade pojedine sekcije autor je
primijenio istu shemu. Opisan je geografski
položaj i prikazan areal ariša s raznim
stepenima učešća. Prikazana je geološka
struktura i visinske granice. Opisani su
vegetacijski odnosi, visinski pojasi, fitoklimatske
zone prema P a v a r i u, zone
higricnog kontinentaliteta prema G a m s u,
pluviometrički tip i oborine. Doneseni su
podaci o površini šuma. Specijalni osvrt
učinjen je na ariš. U zaključnom razmatranju
autor je došao do slijedećih zaključaka:


Ariš se stere na površini od cea 200.000
ha (39% od šumske površine). Od te površine
otpada na ariš 31% (62.215 ha ili 12%
od šumske površine). Površina sastojina u


kojima ariš učestvuje s preko 0,7 iznosi


23.620 ha. Areal ariša ne pokazuje u toku
zadnjeg stoljeća nikakve promjene. U prirodnim
nalazištima on se svuda sam od
sebe obnavlja.
U vertikalnom smjeru ariševe se prirodne
sastojine nalaze uglavnom između
900 i 2.000 m. Većina ih je iznad 1.300 m.
Najviša nalazišta su na 2.300 m, a najniža
na 300—500 m. Iznad najviših nalazišta je
limba. Najniža umjetna nalazišta ariševih
sastojina nalaze se u blizini Garda Jezera
na 150 m. Umjetne sastojine u nižim položajima
potvrđuju veliki plasticitet tog
drveta i njegovu mogućnost upotrebe za
pošumljavanje nižih predjela, dakle ispod
granice prirodnog rasprostranjenja, ali na
dovoljno svježim tlima.


Ariš preferira sjeverne i sjeverozapadne
padine. Međutim, kod ekspozicije odlučne
su klimatske prilike i nadmorska visina.
U višim položajima, gdje je veći stepen
kontinentaliteta, susreću se prostrane ariševe
sastojine i na sunčanim padinama.
Gornja granica ariša najviša je na zapadnim
i sjeverozapadnim padinama. U nižim
položajima nalazi se ariš isključivo na
svježim terenima. Ariš pokazuje svuda
tendenciju odabiranja svježih ekspozicija.
Najviše se susreće na sjevernim padinama.
Na odveć strmim terenima ariševa su stabla
obično jače savinutog pridanka. Duboke
uvale imaju odviše vlage u tlu i zraku,
što pogoduie razvoju ariševa raka (Dasvscypha
Willkommii), pa su nepodesne za
ariš.


Ariš raste na različitom matičnom supstratu.
Na granitnim i gnajsnim tlima ipak
je dosta rijedak. U području Alto Adige
ima ga najviše na kristalastom kamenju
i porfirima, a u Trentino na formacijama
vapnenca i dolomita. Prema autoru ne stoji
mišljenje da ariš preferira vapnence i dolomite.
U ovom pogledu potrebno je —
kako i autor predlaže — obratiti veću pažnju
pedološkim istraživanjima, kao što je
to učinio Douchafour (1952.) u arišicima
francuskih Alpa. Važan uslov za
opstanak ariša jest svježina tla. Ona treba
da je mnogo veća nego što to treba smrča.


Ariš najbolje raste u položajima s kontinentalnom
klimom. Podnosi i prilično
visoke temperature, ako je tlo dovoljno
svježe. Najbolje sastojine ariša nalaze se
u predjelima sa stepenom kontinentaliteta
preko 55° (često do 60, pa i do 70°). Donja
mu je granica kod 40°.


Ariš je drvo gorja i planina. Ima ga
počevši od hladnije zone Castanetuma
(Pav.), ako je tlo svježe. Međutim, fitoklimatski
pojas optimalnog uspijevanja prirodnih
ariševih sastojina jest Picetum