DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 34     <-- 34 -->        PDF

SAOPĆENJA


OPLEMENJIVANJE ŠUMSKOG DRVEĆA U DANSKOJ I ŠVEDSKOJ*


Dr. M. Viđaković — Zagreb
Danska


Danska je mala zemlja, s površinom od 43.018 km2 i s oko 4,5 miliona
stanovnika. Od toga na sam glavni grad otpada oko 1,200.000 stanovnika


t. j. preko 1/i ukupnog stanovništva. Najrazvijenija privredna grana je
poljoprivreda, ali i šumarstvu se pridaje znatna pažnja što je vidljivo i
iz slijedećih podataka. Godine 1881. šumska površina Danske iznosila je
4,9%, 1907. 8,3%, 1923. 8.6%, 1950. 10,2%, a 1956. između 11 i 12% od
ukupne površine. Gospodarenje sa šumama je veoma intenzivno. Šumske
uprave su veoma male, često i po 300 ha, a prosječna njihova veličina je
oko 1.000 ha. Šumske komunikacije su veoma razvijene i dobre, a mehanizacija
rada u šumarstvu je na velikoj visini.
U takvim uvjetima, u kojima se dansko šumarstvo nalazi, započeo
je svoj rad pionir šum. genetike C. Syrach Larsen. Njegov je otac bio
vrtlar u šumsko-botaničkom vrtu u Charlottenlundu nedaleko Kopenhagena.
Syrach Larsen je po svršetku fakulteta dobio mjesto direktora toga
vrta. Imajući pred očima unapređenje šuma u Danskoj, došao je Larsen
na jednu novu ideju: unaprijediti proizvodnju šuma umjetnim međusobnim
križanjem vrsta. Kao vrtlarski sin promatrao je radove, koje vrtlari
primjenjuju na ukrasnom drveću i grmlju. Došao je do zaključka, da bi
se i kod šumskog drveća mogle koristiti izvjesne metode iz vrtlarstva i da
bi se proizvodnost šuma mogla poboljšati kontroliranom sjemenskom
produkcijom. Kao direktor šumsko-botaničkog vrta imao je mogućnosti
da provede takve pionirske radove. Njegovi prvi rezultati postignuti
između 1924. i 1935. godine, pobudili su interes kod stručne javnosti ne


.samo u Danskoj nego i u susjednoj Švedskoj.
Kod tako intenzivnog šum. gospodarenja, gdje se vodi računa o svakom
stablu, gdje se nastoji povećati i poboljšati šumski fond, razumljivo
je, da se šumarska javnost veoma zainteresirala za ideje i radove Syrach
Larsena. Godine 1936. osnovan je Institut za oplemenjivanje šumskog
drveća u Horsholmu; za direktora postavljen je Larsen i na toj se dužnosti
i sada nalazi.
Institut u Horsholmu potpada pod Poljoprivredno-veterinarsko-šumarski
koledž u Kopenhagenu. Hersholm je udaljen 23 km od Kopenhagena.
Institut obuhvaća površinu od oko 20 hektara. Na toj površini
nalazi se institut s pomoćnim zgradama, staklenicima, arboretum i pokusne
površine.


* Predavanje održano dne 5. II. 1957. u Šumarskom klubu u Zagrebu.
Preko komisije za kulturne veze s inozemstvom i Poljoprivredno-šumarskog fakuleta
u Zagrebu dobio sam od danske vlade stipendiju za specijalizaciju iz oplemenjivanja
šumskog drveća i šum. genetike. Ta specijalizacija trajala je od 7. listopada
1955. do 25. srpnja 1956. godine.


U Danskoj sam radio najvećim dijelom u Institutu za oplemenjivanje šumskog
drveća u Horsholmu. Pored toga radio sam i na Institutu za genetiku Poljoprivredno
veterinarsko šumarskog koledža u Kopenhagenu. Također sam posjetio na kraće vrijeme
neke institute za oplemenjivanje šumskog drveća u Švedskoj kao i jedan institut
u Njemačkoj.


432
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Broj stručnog osoblja je slijedeći: Direktor, 2 stalna asistenta, 2—6
oompćnih aisstenata (šumarski pripravnici), 2 stalna tehničara (jedan je
šef vrta), 1 činovnica, 8 stalnih radnika.


´ \ i i ´/


Institut obuhvaća: 1 glavna zgrada Instituta, 1 pomoćna zgrada, 1
zgrada za skladište, 2 zgrade za stanovanje (1 za šefa vrta, a druga za 1
asistenta), 2 staklenika za kalemljenje biljaka, 1 staklenik visine 6 m,
1 manji staklenik za pokuse u vezi fotoperiodizma i za ttrušenje polena,
1 manja zgrada, u kojoj je smještena garaža i putnička soba.


Materijalna sredstva


Institut raspolaže s prilično velikim materijalnim sredstvima. Godišnje
dobiva oko 211.000 Kruna t. j . oko 9,073.000 Dinara kredita za naučna
istraživanja, opremu i plaće radnika kao i privremenih asistenata. Glavno
osoblje instituta sastoji se iz 6 osoba, koje su plaćene iz drugog kredita.
Plan rada i svrha Instituta


Institut se isključivo bavi problemima oplemenjivanja šumskog drveća
i šumarskom genetikom. Taj rad mogao bi se podijeliti ovako:


a) sabiranje dendrološkog materijala


Larsen je već u prvim godinama svog rada na oplemenjivanju šumskog
drveća uvidio važnost, koju predstavlja Arboretum za oplemenjivanje.
Zbog toga je odmah s osnutkom Instituta podigao i Arboretum,
koji sada nakon 20 godina ima veoma lijepu kolekciju šumskog drveća.
Sabiru se kako domaće tako i strane vrste. Tako na pr. rod Abies zastupljen
je s 24 vrste, rod Pinus sa 17, rod Picea sa 14, rod Larix sa 8, rod Alnus
sa 8, rod Betula sa 10, rod Celtis sa 5, rod Prunus sa 14, rod Fraxinus sa
11, rod Acer sa 17, rod Notofagus sa 3 i t.d.


Kao primjere važne uloge Arboretuma iznosim slijedeće. Picea
sitchensis s otoka Sitka i Vancouver pokazala se u Danskoj kao vrlo pogodna
vrsta za vjetrobrane pojaseve na pjeskovitim terenima u Jullandu.
U Arboretumu postoje grupe od nekoliko provenijencija te smrče i one
se u vezi s tim radovima kako umjetno tako i vegetativno razmnažaju.
Naša Pančićeva omorika veoma je cijenjena u Danskoj kao parkovno drvo.


433
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 36     <-- 36 -->        PDF

U zadnje vrijeme podižu-se i od nje pokusne površine u vezi s vjetrobranim
pojasevima. Izgleda, da će i ona dati dobre rezultate. 1 kg sjemena
omorike stoji u Danskoj oko 1.000 Kruna t. j . 43.000 dinara. Institut je
prije dvije godine u svom Arboretumu sabrao 13 kilograma sjemena
omorike. Svakako dovoljna količina za pokuse u većem opsegu, dok ih je
sjemenski materijal stajao vrlo malo.


Umjetna križanja između vrsta kao pojedinih provenijencija najčešće
se provode u Arboretumu i tek nakon pokazanih pozitivnih rezultata
prenosi se rad na posebne površine.


b) selekcija


Nakon drugoga svjetskog rata Institut je veoma rigorozno proveo
odabiranje plus stabala ili elitnih stabala kao polazni materijal za svoj
daljnji rad. Odabiranje ili selekcija i dalje se vrši najvećom pažnjom. U
tom radu sudjeluju članovi Instituta u suradnji s jednim drugim Institutom.
Prisustvovao sam jednom takvom radu na terenu. Vršila se selekcija
nekoliko stabala smrče u čistim sastojinama smrče. Prethodno je šumar
toga područja izabrao i označio stabla. Nakon toga je jedan član Instituta
zajedno sa šumarom pregledao te sastojine t. j . stabla. Zatim su išli ponovo
na teren i komisijskim pregledom u sastavu od 5 članova izvršili konačan
izbor. Odabrana stabla se vidljivo označe. Odmah se uzmu njihovi
osnovni podaci i uvode u posebni manual (knjigu). Istovremeno ta se
stabla snime fotografski s više strana. Ako je zimsko vrijeme, odmah se
uzmu grančice s tih stabala, koje se kasnije u Arboretumu vegetativno
razmnože.


SI. 2. Horshlom — Kalem


ljenje japanskog ariša u


rasadniku.


(Foto: M. Vidaković)


c) ispitivanje provenijencija


U Institutu se bave ispitivanjem tipova i provenijencija šumskog
drveća na veoma originalan način. Stabla se vegetativnim putem razmnože.
Na taj način dobiveni klonovi posade se napolju u redove radi
komparacije. Već nakon nekoliko godina mogu se primijetiti razlike, koje
se inače ne bi mogle zapaziti, kada bi stabla bila odvojena. Englezi to zovu
»Tree shows« što bi se moglo prevesti s »drvoredi za komparaciju«.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 37     <-- 37 -->        PDF

d) vegetativno razmnažanje


Iz dosada izloženog moglo se vidjeti, da je za oplemenjivanje bilja
neophodno potrebno razmnažanje šumskog drveća vegetativnim putem.
Institut u Danskoj bavi se pitanjima vegetativnog razmnažanja, ali sada
već ne u tolikoj mjeri kao prijašnjih godina, jer su za vrste, s kojima se
bave, našli za tamošnje prilike zasad zadovoljavajuća rješenja .Sada teže
za tim da poboljšaju svoje metode rada.


SI. 3. Horsholm — 3-godišnji
klon jele s mnôgo muških
cvatova.


(Foto: M. Vidaković)


e) umjetna križanja
Kod oplemenjivanja šumskog drveća spada u najvažnije radove
umjetno križanje i to iz slijedećih razloga:


1. umjetnim oprašivanjem možemo u potpunosti kontrolirati dobivanje
sjemena t. j . Fi generacije.
2. križanjem dviju vrsta, a često i nižih sistematskih jedinica, dapače
i provenijencija postizavamo kod šumskog drveća heterosis, koji se između
ostaloga manifestira u velikom prirastu.
3. umjetno križanje dozvoljava nam, da odgojimo biljke u bliskom
srodstvu tzv. incestu, što kasnije možemo koristiti za povećanje luksurirajućeg
svojstva t. j . heterosisa.
4. pri istraživanju otpornih sorata šumskog drveća igra značajnu ulogu
umjetno oprašivanje.
5. radovi na osnivanju sjemenskih plantaža usko su povezani s umjetnim
oprašivanjem.
Ovo su samo najvažniji razlozi, koji govore o tome, da se kod oplemenjivanja
šumskog drveća mora pridavati velika važnost umjetnom
križanju. Danci kao začetnici toga rada već su daleko u tome uznapredovali.
Mnogi će se pitati, da li je takav rad koristan, kada znamo, koliko
dugo moramo čekati, dok pojedine vrste šumskog drveća počnu rađati
sjemenom.


U tom pogledu rezultati, koje su Danci postigli, govore sasvim pozitivno.
Za otprilike 30 godina rada oni su na osnovi križanja uspjeli proizvesti
nove tipove šumskog drveća, ali ne samo u pokusne svrhe nego i za
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 38     <-- 38 -->        PDF

šumsku proizvodnju. Oni rade veoma mnogo s arišem. Proizvedeni križanac
između evropskog i japanskog ariša ima osim ostalih dobrih svojstava
i veliki prirast. Taj križanac danas se u Danskoj proizvodi na
sjemenskim plantažama za potrebe šumarske operative. Isto se tako za


SI. 4. Horsholm -- Klon
evropskog ariša s izoliranim
ženskim cvjetovima.


(Foto: M. Vidaković)


potrebe operative proizvodi godišnje oko 100.000 sadnica umjetnog križanca
između Populus tremula i Populus tremuloides. Osim navedenih
primjera bave se i s drugim vrstama drveća kao na pv. smrčom, običnim
borom, duglazijom, johom, bukvom i t. d.


SI. 5. Horsholm — Lijevo
(otraga) Juglans Sieboldiana
dobiven iz sjemena slobodnim
oprašivanjem 1936.
godine, desno križanac J.
Sieboldiana X J. cinerea,
oprašivanje izvršeno 1936.
godine. Križanac je viši za
oko 1 m i deblji za 5—10 cm.


(Foto: M. Vidaković)


f) ispitivanje genotipa
Ispitivanje nasljednih svojstava kod šumskog drveća zadavalo je
velikih poteškoća. Često puta se smatralo, da je to nemoguće provesti u
vremenskom razdoblju života jednog čovjeka. Primjenjujući metode vegetativnog
razmnažanja mnogi nerješivi problemi otkrivaju se u drugom
svijetlu. Institut u Danskoj bavi se i tim problemom. Kod toga je osnovna
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 39     <-- 39 -->        PDF

misao slijedeća: ako se jedno stablo određenih karakteristika vegetativno
razmnoži i te primjerke t. j . taj klon posadi na raznim mjestima pod
raznim ekološkim uvjetima, morat će se pokazati nakon izvjesnog broja
godina, da li su karakteristike t. j . svojstva, koja opažamo kod svih primjeraka,
jednaka ili nisu. Ako se pokažu razlike, znači, da ta svojstva nisu
nasljedna, nego ovise o vanjskim faktorima. U protivnom slučaju istraživana
svojstva možemo smatrati nasljednim i taj primjerak odrediti kao
određeni genotip.


g) sjemenske plantaže
Osnivanjem sjemenskih plantaža ne bavi se direktno Institut u Horsholmu,
nego drugi operativni institut, koji je u stvari nastao iz prvog.
Članovi instituta u Horsholmu sudjeluju kod tog rada i rezultate svojih
istratživanja predaju na dalje korišćenje tom institutu.
Sjemenske plantaže postavljaju se na slijedećim principima: kada je
utvrđen jedan tip ili svojta, koja ima željena svojstva, izvrši se selekcija
najboljih stabala. Ta se stabla vegetativno razmnože i prenesu na površinu
određenu za sjemensku plantažu. Nakon 5—10 godina stabla počinju rađati
sjemenom. Kod toga se mora paziti, da ne dođe do stranooplodnje. To se
postizava na više načina kao n´a pr. osnivanjem plantaže u poljoprivrednom
rejonu ili u području rasprostranjenja neke druge vrste i t. d.
Kod osnivanja sjemenske plantaže za dobivanje hibridnog sjemena
postave se u redove u stanovitom omjeru biljke majke i biljke očevi.
Na tim principima osnovana je u Danskoj 1947. godine sjemenska
plantaža običnog jasena na površini od 3,2 ha i u 1953. god. dobiveno je
77 kg. sjemena. Stabalca su sađena na udaljenost od 4 metra.
Isto tako osnovana je sjemenska plantaža za hibridni ariš, koja je
počela rađati sjemenom.


SI. 6. Horsholm — U sre


dini križanac Thuja plica


ta X Th. Standishii, lijevo


uginula Th. plicata. Na sil


ci asistent B. Soegaard.


(Foto: M. Viđaković)


h) oplemenjivanje i bolesti
Ako se pojedine provenijencije jedne vrste vegetativno razmnože i
postave u uvjete, gdje je nakon izvjesnog vremena moguća zaraza, može
se ustanoviti, koje su provenijencije otpornije prema dotičnoj bolesti.


437
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Poboljšanje na tom području može se postići, ako uzmemo u obzir i
kontrolnu polinaciju. Tako su u Horsholmu proizveli hibridni ariš (eurolepis),
koji je otporan na rak. Evropski ariš kao što znamo — strada od
Dasyscypha Willkommti, dok je japanski ariš otporan. Križanac također
ima svojstvo, da je otporan na tu bolest.


Drugi primjer je s Thujom. Thuja plicata raste dobro u Danskoj, ali
strada od gljivične bolesti Didymascella thujina dok je Thuja Standishii
otporna na tu bolest. Križanjem te dvije vrste uspjeli su proizvesti tip,
koji je otporan na gljivičnu bolest, a dobro prirašuje kao i Thuja plicata.


Ostali instituti za oplemenjivanje šumskog drveća u Danskoj


Pored instituta u Harsholmu, osnovan je 1947. godine i proradio 1949.
godine Institut tj. stanica za sjemenarstvo u Humlebaeku. Drugi omanji
institut odnosno stanica za proizvodnju hibridnih biljaka od Populus
tremula i Populus tremuloides osnovan je 1943. god. u Helestrupu. Institut
u Humlebaeku je državni i spada pod Upravu za šumarstvo, dok je stanica
u Helestrupu vlasništvo tvornice šibica. Obadvije ustanove nastale su iz
instituta u Horsholmu i u bliskoj su suradnji s Larsenovim instittutom.
Osnovni zadatak instituta za sjemenarstvo je opskrba šumarija što kvalitetnijim
sjemenom i biljkama. Sve državne šumarije moraju se preko
instituta opskrbljivati sjemenom. Njegov rad osniva se na principima
oplemenjivanja šumskog drveća. Sjeme se još djelomično sabire u šumi
od plus t. j . elitnih stabala, ali se nastoji uspostaviti sjemenske plantaže
za sve značajnije vrste. Radi toga ima institut površinu od 60 ha, na kojoj
su smješteni rasadnici, sjemenske plantaže i pokusne površine. Na sje-


Sl. 7. Stanica za sjeme


narstvo u Humlebaeku.


(Foto: M. Vidaković)


menske plantaže otpada 30 ha, a od toga na plantaže običnog bora 4 ha,
ariša 4 ha, duglazije 4 ha, Pinus montana var. rostrata 1,5 ha, a ostatak
na razne druge vrste. Na površini od 3,2 ha podignuta je, kao što sam već
iznio, plantaža običnog jasena, koja je kod prvog uroda dala 77 kg čistog
sjemena. S te plantaže dobit će više sjemena jasena, nego što je potrebno
za cijelu Dansku. Vrlo lijepo uspijevaju i plantaže od hibridnog ariša.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Prema proračunima instituta potrebno je za Dansku osnovati sjemenskih
plantaža po vrstama, kako slijedi:


jasen 2,5 ha


gorski javor 3,5 «


jela 30,0 «


A. Nord. 10,0 «
A. Nobilis . 7,0 «
Evropski ariš 1—2,0 «
Jap. ariš 10,0 «
smrča 40,0 «
obični bor 7,5 «
Institut za sjemenarstvo veoma je dobro opremljen. Najvredniji su
uređaji sobe hladnjače, u kojima se čuva sjeme. Njih ima pet. Sjeme može
u takvim prostorijama ostati do 10 godina, a da ne gubi na klijavosti, jer
se u njima regulira zrak i vlaga. Kada sam posjetio taj institut, imali su
u hladnjačama na temperaturi od + 1 do 4° C oko 10.000 kg sjemena, od
toga oko 70.000 kg sjemena smrče, 600 kg sjemena duglazije i t. d. Sjeme,
koje institut proda garantirane je kvalitete. Pored tog vodi se o svakom
elitnom stablu i njegovu potomstvu rodoslovlje i najvažniji šumsko-uzgojni
podaci. Država financira Institut, a sada se već skoro sam izdržava. Dobiva
samo malu pomoć od 22.000 Kruna godišnje. Institut ne reflektira
ni u budunosti na novčane prihode, već jedino na proizvodnju što kvalitetnijeg
sjemena, jer smatraju, da će buduće sastojine uzgojene od provjerenog
sjemena dati više prinose od onih sastojina, koje nisu podignute iz
tako kvalitetnog sjemena. Sada, kada je Institut potpuno opremljen nastoje
izjednačiti prihode Instituta s rashodima.


Stanica za proizvodnju križanca topole


Tvornica šibica uvozi topolovinu iz Finske i skoro je potpuno ovisna


o vanjskom tržištu. Da bi sebi u zemlji osigurala izvjestan rezervat u budućnosti
odlučili su, da osnuju stanicu za proizvodnju hibridnih biljaka od
Populus tremula i Populus tremuloides, jer taj križanac raste brže od
>
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 42     <-- 42 -->        PDF

evropske trepetljike, a kvaliteta drva odgovara za proizvodnju šibica. Proizvedene
dvogodišnje biljke prodaju se šumarijama uz povoljnu cijenu
i na taj način propagiraju sadnju topola. Stanicom rukovodi tehničar.
Rad na umjetnom križanju za proizvodnju velike količine sjemena vrši se
u stakleniku i veoma je interesantan. Polen Populus tremuloidesa dobivali
su iz Amerike, a sada već imaju stabla, koja cvatu, te će se uskoro
opskrbljivati samo polenom iz Danske. Godišnje proizvedu oko 100.000
sadnica.


Instituti za oplemenjivanje šumskog drveća u Švedskoj.


Švedska je šumarska zemlja. Kada se putuje, putevi stalno vode kroz
nepregledne šume. Skoro 50*/« izvoza otpada na drvo. Država ima velike
koristi od šumarstva, pa zato ulaže znatna materijalna sredstva za daljnji
napredak te privredne grane. Njihovi šumarski instituti na zavidnoj su
visini.


Prvi insttitut za oplemenjivanje šumskog drveća, koji sam posjetio je
u Ekebo-u u južnoj Švedskoj nedaleko Malmö-a. Taj institut je privatno
vlasništvo zadrugara — posjednika šuma i nekih drvno-industrijskih poduzeća.
Ovaj centralni institut ima još omanje institute u središnjoj t. j .


si. 9. Institut u Ekebo.
(Foto: M. Vidaković)


sjevernoj Švedskoj. Država potpomaže materijalno Ekebo s oko 120.000
šv. kr. godišnje. Sva tri instituta imaju zajedno oko 400 ha pokusnih površina,
od čega otpada na Ekebo 150 ha. Institut je veoma dobro uređen.


U njemu se nalazi:


1. Knjižnica. — 2. Laboratorij za citološka istraživanja. — 3. Laboratorij za
ekstrakciju sjemena. — 4. Laboratorij i tamna komora za mikro i makro fotografiju.
— 5. Jedna prostorija s tri velika ugrađena frižidera za temperature do —50° C.
— 6. Mali staklenik, gdje se temperatura može regulirati od nekoliko stupnjeva ispod
nule do + 30° C. — 7. Staklenik s umjetnim svijetlom od 10.000 W. — 8. Prostorija
za arhivu i kartoteku selekcioniranog materijala. — 9. Običan staklenik. — 10.
Zgrada za radnike, gdje su smješteni tuševi, kupaonice, blagovaonica, garderoba,
mala radionica i t. d.
U Ekebo-u na oplemenjivanju podijeljen je po vrstama drveća među
suradnicima Instituta. Direktor Instituta dr. Johnsson, koji ima dva asistenta,
bavi se borom, topoiom, trepetljikom i brezom. Prvi asistent dr.


C. L. Kiellander bavi se smrčom i arišem, dok se drugi asistent dr. A.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Ljunger bavi listačama i to bukvom, johom i jasenom. Veoma vrijedne
rezultate postigli su sa smrčom, arišem, brezom, johom i jasenom. Glavnu
selekciju stabala u Južnoj Švedskoj obavili su u periodu 1938.—1947.
godine. Sada rade između ostalog na uspostavljanju sjemnskih plantaža.
Do sada imaju u čitavoj Švedskoj oko 200 ha sjemenskih plantaža, a potrebno
im je oko 400—500 ha.


Drugi institut za oplemenjivanje šumskog drveća, koji sam posjetio,
nalazi se u Stockholmu. Direktor instituta je profesor Gustafsson. To je
državni institut, koji je u stvari jedan odio općeg šumarskog instituta.
Krajem prošle godine završena je nova zgrada te ogromne institucije.
Taj institut spada vjerojatno u najveće i najbolje opremljene institute
na svijetu. Između mnogobrojnih laboratorija ima nove laboratorije: 1. za
ispitivanja mutacija nastaHh zračenjem rentgenskim zrakama i raznim
izotopima; 2. kemijski laboratorij; 3. citološki laboratorij i 4. laboratorij
za ekstrakciju sjemena i ispitivanje kvalitete sjemena putem rentgenskih
snimanja. Moram spomenuti, da institut ima i elektronski mikroskop.
Institut ima 35 km sjeverno od Stockholma eksperimentalnu stanicu tzv.
Bokesund, koja obuhvaća 500 ha šumskog zemljišta, gdje su smješteni
rasadnici, staklenici i ostale pokusne parcele. Tamo se vrši vegetativno
razmnažanje šumskog drveća. Prošle godine su razmnožili oko 15.000 primjeraka,
a imaju u planu, da taj broj povise na 100—150.000.


U institutu veoma mnogo se bave običnim borom. Sjeverne rase bora
vrlo su dobre kvalitete, samo što sporo rastu. Zato nastoje taj bor oplemeniti
južnim rasama, koje brže rastu.


Pored navedenih instituta u Danskoj i Švedskoj posjetio sam u
Njemačkoj kraj Hamburga Institut za šumarsku genetiku u Schmalenbecku.
To je ogranak općeg šumarskog instituta u Reinbeku. Ovaj
institut posjeduje glavni naučno-istraživački kadar od osam članova,
a pored toga tamo radi i osam tehničara. U institutu se najviše bave topolama.
Od drugih vrsta postavljaju pokuse s borom, arišem i smrčom.
Nažalost zadržao sam se u ovom institutu nepuni dan, te mogu iznijeti
samo opće dojmove. Institut je još mlad, da bi se mogli vidjeti praktični
rezultati rada, ali vrlo mnogo pokusa u rasadnicima, koji su najrigoroz
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 44     <-- 44 -->        PDF

nije postavljeni, daju naslutiti, da će Nijemci uspjeti da brzo dostignu
ostale napredne nacije u šumarskoj genetici.
Završavajući ovo izlaganje smatram potrebnim istaći, da je ne
ophodno nužno i kod nas što prije započeti s radovima na oplemenjivanju


SI. 11. Bokesund — Uređaj za 7 -zračenje. Na slici prof. A. Gustaf son.
SI. 12. Schmalenbeck — Veća stabalca, križanac Picea sitchensis X P. jesoensis,
i malo stablo P. jesoënsis (starost obiju ista).


(Foto: M. Vidaković)


šumskog drveća. Od naših budućih sastojina možemo sa sigurnošću očekivati
veliki prirast i dobru kvalitetu samo u tom slučaju, ako budu uzgojene
od sjemena željenih svojstava. Prema tome rad na poboljšanju šuma
mora započeti već kod stvaranja klice na staWu, t. j . sjemenke. Ako ne
kontroliramo sjemensku proizvodnju, te je prepustimo stihiji, svi daljnji
napori stručnjaka na poboljšanju kvalitete ne će uroditi onim plodom,
koji bi se u drugom slučaju mogao očekivati. Dosadašnji rad na oplemenjivanju
šumskog drveća pruža nam dokaze, kao što se iz ovog kratkog
prikaza može vidjeti, da se prirast i kvaliteta šumskog drveća mogu tim
putem povećati. Iako nemamo rezultata niti većih iskustava u tom radu
smatram, da bismo bili u mogućnosti — uz solidan rad i sve ostale za to
potrebne uvjete u relativno kratkom vremenskom intervalu postići lijepe
rezultate, koji bi bili od znatne koristi za naše šumarstvo.


SUMMARY


In this article the description of tree breeding work in Denmark is given.
According to the data being at disposal the author also describes in part the work
and organization of several institutes for forest tree breeding in Sweden and
Germany.