DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 45     <-- 45 -->        PDF

NAUČNA EKSKURZIJA POLJSKIH BOTANIČARA I ŠUMARA
FITOSOCIOLOGA U HRVATSKOJ


Sredinom mieseca sronia (13. VII. 1957.I donutovala ie u Zagreb Lrurja istaknutih
botaničara i fitosociologa iz Poljske. Pored prof. dr. Bogumila Pawlowskog,
člana Poljske Akademije nauka i redovnog profesora Prirodoslovno-matematskog
fakulteta, Sveučilišta u Krakowu i njegove supruge prof. đr. Stanislave Pawlowski,
također botaničarke i suradnice PAN — ekskurziji su prisustvovali mgr. ing. Kazimierz
Zarzycky i mgr. Adam Jasiewicz asistenti botaničkog instituta PAN (Instytut
Botaniki PAN) iz Krakowa te mgr. ing. Teofil Wojterski i mgr. ing. Florian Celinski,
članovi instituta za sistematiku i geografiju bilja Univerziteta Adama Mickiewicza
(Zaklad Systematyki i Geografu Roslin Universytetu im Adama Mickiewicza)
u Poznanu.


Prof. dr. B. Pawlowski, koji je svojevremeno predavao i na Šumarskom fakultetu
u Krakowu, jedan je od najistaknutijih botaničara i fitosociologa Poljske, a
smatran je jednim od prvaka i najuglednijih predstavnika biljne sociologije u Evropi.
Prvi posjet prof. Pawlowskog našoj zemlji datira još od prije rata kad je 1938. g.
započeo sa prof. dr. Ivom Horvatom vegetacijska istraživanja na planini Vranići u
Bosni. Grupu asistenata, koji su doputovali pod vodstvom prof. Pawlowskog, sačinjavaju
isključivo mlađi ljudi, među kojima su trojica šumarski inženjeri, a svi se bave
specijalno florističkim te biljnosociološkim istraživanjima.


Poticaj za organizaciju ove ekskurzije potekao je od prof. dr. Ive Horvata, a
cilj ekskurzije bilo je dovršenje započetih istraživanja prof. Horvata i prof. Pawlowskog
na planini Vranići i da gosti, napose mlađi, upoznaju vrlo raznoliku floru, glavne
osebujnosti i značajke vegetacijskog pokrova Bosne, Hrvatske i Slovenije. Ekskurzija
je organizirana na bazi razmjene te je predviđeno, da druge godine grupa naših botaničara,
i šumara fitosociologa posjeti Poljsku sa ciljem, da upoznaju tamošnji vegetacijski
pokrov, rezultate botaničkih i biljnosocioloških naučno-istraživalačkih radova
i da izvrši slične istraživalačke radove kako su kod nas provedeni na Risnjaku.


Ekskurzija kao cjelina održana je dijelom u zapadnoj Bosni, (cea 11 dana), veći
dio u Hrvatskoj (cea 13 dana) i u Sloveniji (cea 8 dana). Za vrijeme istraživanja na
Vranići planini i u Hrvatskoj ekskurzije su predvodili prof. dr. Ivo Horvat i prof. dr.
Frane Kušan, a u Sloveniji dr. Makso Wraber. Od domaćih učesnika sudjelovali su
na ekskurziji u Hrv. Primorju i Gorskom Kotaru pored prof. Ive Horvata i članovi
Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH u Zagrebu ing. Stjepan Bertović i
ing. Zlatko Gračanin te članovi Šumsko pokusnih stanica istituta, sa Rijeke ing.
Zvonko Pelcer, a iz Delnica ing. Dražen Cestar. Od šumarskih stručnjaka iz operative
prisustvovali su dijelu ekskurzije kroz područje Gorskog Kotara, predstavnik Uprave
za šumarstvo u Rijeci ing. Zvonimir Tomac, zamjenik upravitelja šumarije u Fužinama
ing. Josip Movčan, upravitelj šumarije Gerovo ing. N. Lesković te upravitelj
šumarije Klana ing. Veljko Jurdana. Dijelu ekskurzije na području šumarije Lekenik
prisustvovao je zamjenik upravitelja šumarije ing. Zvonimir Gudek.


OPĆENITI OPIS EKSKURZIJE KROZ HRVATSKU


Pod vodstvom prof. dr. Frana Kušana gosti su razgledali botanički vrt Farmaceutskog
fakulteta, koji se, kako je poznato, ubraja među najljepše i naučno najsuvremenije
uređene botaničke vrtove ove vrste u Evropi i ističe naročitim bogatstvom
naüe domaće flore. Prilikom ekskurzije u Samoborskoj Gori studirani su glavni tipovi
šuma i livada brdskog područja kopnenog dijela Hrvatske, a između ostalog: brdska
šuma bukve (Fageium croat. montanum), hrv. šuma kitnjaka i običnog graba (Querceto-
Carpinetum croaticum), šuma kitnjaka i pitomog kestena (Querceto-Castanetum
croat.) i šuma bukve s rebračom (Blechno-Fagetum).


Nakon završenih istraživanja u Bosni, gosti iz Poljske su upoznali kulturne i
historijske znamenitosti Dubrovnika, floru i vegetaciju zimzelenog područja (Quercetum
ilicis) te parkove i prirodnu vegetaciju (Carpinetum orientalis lauretosum)
bliže okolice Opatije i Ike.


´ Pod vodstvom prof. I. Horvata studirali su mgr. ing. T. Wojterski mgr. ing. F.
Celinski šumu johe (Alnetum glutinosae) u okolici Kuplenova, različite subasocijacije
šume hrasta medunca i crnog graba (Querceto-Ostryetum carpinifoliae) u dolini Sutinsko
kod Podsuseda te poplavne šume lužnjaka (Querceto-Genistetum) u okolini
Lekenika. Budući pak, da spomenuti drugovi iz Poljske upravo rade na istraživanjima
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 46     <-- 46 -->        PDF

i kartiranju vegetacije Babje Gore, pokazali su naročito zanimanje za cjelokupnu
organizaciju posla, pa su im sa strane ing. Bertovića detaljno izloženi redosljed, metod
i tehnika terenskog i uredskog rada oko kartiranja i svi pripremni stručno-tehnički
radovi u vezi štampe vegetacijskih karata.


Najzanimljiviji dio ekskurzije u Hrvatskoj predstavljao je obilazak i proučavanje
područja Primorja i Gorskog Kotara, gdje su u poslijeratnom razdoblju pod rukovodstvom
prof. I. Horvata izvršena vegetacijska istraživanja i detaljna fitosociološka
kartiranja. Upoznavanje rezultata ovih i niza ostalih istraživanja sprovedenih u određenim
biljnim zajednicama, te primjena rezultata svih tih istraživnja u praksi, bilo
je za sve učesnike od najvećeg interesa.


GLAVNE ZNAČAJKE KARTIRANOG PODRUČJA I OPIS EKSKURZIJE
KROZ HRVATSKO PRIMORJE I GORSKI KOTAR


Detaljno upoznavanje vegetacije iskartiranog područja, a posebice planinskog,
bilo je za poljske fitosociologe od velikog interesa, radi usporedbe sa biljnim zajednicama
susjedne Slovenije i Alpa, jer se planinska vegetacija Alpa i balkanskih
planina razlikuju u mnogim osebinama. Kako je poznato1, vegetaciju balkanskih
planina izgrađuju endemične asocijacije, značajne po svojim ilirsko-balkanskim
vrstama, dok se Alpe ističu vrstama alpskog i arktičkog podrijetla. Granica između
ta dva različna područja, alpskog i balkanskog, prolazi na Risnjaku i Snježniku, a
iskartirano područje u cjelini predstavlja najzapadniji isječak vegeticije dinarskog
planinskog sustava od mora do kupske doline. Ovdje su obuhvaćene sve vegetacijske
jedinice jugozapadne Hrvatske i prikazan je njihov odnos prema makro-i mikro
klimi, nadmorskoj visini, udaljenosti cd mora, prema geološkoj i petrografskoj građi,
mikroreljefu, antropogenim utjecajima i si.2. U vezi sa nadmorskom visinom i klimom
predstavlja ovo područje najznačajniji primjer visinskog raščlanjenja Hrvatske polazeći
po jednoj strani od mora, a po drugoj od kopnenog dijela dolinom Kupe do
vrhova planinskog masiva Risnjaka i Snježnika.


Na spomenutom području sprovedena su osim detaljnih vegetacijskih također i
pedološka, mikrobiološka, klimatološka, šumarska i poljoprivredna istraživanja. Rezultati
tih istraživanja pokazali su, da jasno obuhvaćene biljne zajednice (asocijacije
i subasocijacije) pružaju ne samo najbolji odraz ekoloških prilika već i najsigurniji
osnov za provedbu najraznolikijih istraživanja kako naučnog tako i čisto praktičnog
značenja.


Cijelo vegetacijski obrađeno područje Gorskog Kotara i Hrv. Primorja od posebnog
je ekonomskog značenja, jer obuhvata u svom sjeveroistočnom dijelu najvrijednije
i najsačuvanije prirodne komplekse visokih šuma, a po drugoj strani u
jugozapadnom dijelu najveća prostranstva slabo produktivnih niskih šuma, šikara i
kamenjara. Dok je za prvo spomenuto područje valjalo ustanoviti najprikladniji i najracionalniji
način gospodarenja čuvajući prirodnu produktivnost šuma, za prostrane
degradirane šumske komplekse Primorja valjalo je pronaći način za što bržu i sigurniju
melioraciju i pošumljenje. Tome je zadatku dijelom zadovoljeno, a dobiveni
rezultati istraživanja, sprovedenih na osnovu jasno omeđenih vegetacijskih jedinica
imaju posebno značenje, jer se kao poredbeni materijal mogu primjeniti na velike
površine našeg Krša, sve dokle sežu iste vegetacijske jedinice.


Na priloženoj karti, izrađenoj u mjerilu 1 : 150.000 prikazane su glavne vegetacijske
jedinice krškog područja, čije je horizontalno i vertikalno raščlanjenje identično
i značajno za Hrvatsku, velike dijelove Bosne i Hercegovine te za kopnene dijelove
Crne Gore. To je raščlanjenje prikazano u isječku, koji je obuhvaćen spomenutim
vegetacijskim kartiranjima. Kako je vidljivo, obrađeno područje zaprema u cijelosti
četiri sekcije mjerila 1 : 25.000, sa ukupnom površinom od cea 520 km2. Na priloženoj
karti su označena radi bolje preglednosti nešto pojednostavljena prirodna područja
raširenja glavnih vegetacijskih tipova šuma, rekonstruirana prema današnjem stanju


1 Prof. dr. Ivo Hrvat: Obrazloženje prijedloga za proglašenje Risnjaka narodnim
parkom (Glasnik biološke sekcije Hrv. prirodoslovnog društva, Zgb. 1953. g.).


2 Prof. Dr. Ivo Horvat: Osam godina istraživanja i kartiranja vegetacije Gorskog
Kotara i Hrv. Primorja (Sum. list br. 11/12, 1955.).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 47     <-- 47 -->        PDF

vegetacije, detaljno kartirane u okviru spomenutih istraživanja*. Osim glavnih vegetacijskih
područja označene su i manje površine onih tipova šuma, koje ne zauzimaju
veće komplekse, ali su zanimljive sa drugog stanovišta, kao primjerice prirodna šuma
crnog bora i sastojina poljskog jasena. Na kartici je označen i središnji dio masiva
Risnjaka, koji je na prijedlog Hrvatskog prirodoslovnog društva i Odjela za zaštitu
prirodnih rijetkosti, Konzervatorskog zavoda NRH u Zagrebu proglašen sa strane
Sabora NR Hrvatske nacionalnim parkom, ujesen 1953. godine4.


Na preglednoj karti područja, unutar kojeg se je održao najveći dio ekskurzije
sa poljskim botaničarima i fitosociolozima, prikazane su klimatogene (zonalne) biljne
zajednice odnosno područja njihovog raširenja. Najniži priobalni dio izgrađuju ovdje
šume bjelograba (Carpinetum orientalis croaticum), na koje se visinski nadovezuje
područje raširenja šume crnograba i šašike (Seslerieto-Ostryetum). Na spomenute
listopadne šikare, izrazite predstavnike šumske vegetacije naših submediteranskih
predjela — nadovezuje se vrlo izražen i značajan pojas primorske šume bukve
(Fagetum croat. seslerietosum), koja obzirom na svoj fitosociološki sastav, a i strukturu
šume predstavlja vrlo oštru i markantnu granicu prema svim ostalim šumama
planinskih i kontinentalnih predjela.


Daljnji viši vegetacijski pojas obilježava svojim obilnim prisustvom jela u posebnom
tipu šume bukve s jelom (Fagetum croat. abietetosum), koja predstavlja
najrašireniji i šumsko-gospodarski najznačajniji tip šuma Gorskog Kotara na vapnenoj
i dolomitnoj podlozi. Prostrane šumske predjele iznad gornje visinske granice
raširenja jele nastava predplaninska šuma bukve (Fagetum croat. subalpinum), prelazeći
na svojoj gornjoj granici raširenja postepeno u klekovinu bukve. Najviše i najizloženije
grebene i vrhunce planinskih masiva obrašćuje i prekriva klekovinu bora
(Pinetum mughi croaticum).


Identično visinsko slojanje vegetacije razvijeno je i prema kopnenom dijelu,
s razlikom, što se ovdje u nižim predjelima nadovezuju prema dolje na šumu bukve
s jelom termofilniji tipovi šuma, primjerice gorska šuma bukve (Fagetum croat.
montanum) i izvan kartiranog područja šuma kitnjaka i običnog graba (Querceto-
Carpinetum croaticum). Pojavljivanje gorske šume bukve te ovdje lokalno uvjetovane
šume crnjuše i crnograba (Ericeto-Ostryetum) proističe iz utjecaja klime toplijih
kopnenih predjela, koji se utjecaj ovdje širi dolinom Kupe i njenih pritoka5.


Osim spomenutih klimatogenih zajednica od velikog su ovdje značenja i šume,
čiji su pridolazak i raširen je tek lokalno uvjetovani. Takove su primjerice šuma jele
s rebračom (Blechno-Abietetum) raširena na silikatima, smrekove šume (Piceetum
croat, montanum i Piceetum croat. subalpinum), koie su raširene redovito u hladnim
vrtačama, ponikvama i dolinama te šuma jele s milavom (Calamagrosteto-Abietetum
piceetosum), koja nastava strma, skeletna i topla staništa planinskog područja.


U okviru ovdje iznesenih glavnih značajki i raširenja šumske vegetacije istraživanog
područja, postoji još niz osobitosti klimatološkog, pedološkog, poljoprivrednog
i šumarskog karaktera u čije se izlaganje ovdje nije moguće upuštati. Neke od tih
osobitosti dotaknut ćemo u daljnjem opisu ekskurzije kroz to područje.


U svom prvom dijelu ekskurzija se je odvijala kroz submediteransko područje
pa su obađena slijedeća mjesta odn. lokaliteti: Riiekp-Svilno-Grobničko Polje-BorjiPonikva-
Skrljevo-Draga-Kamenjak-Melnik-Stipanja-Oštrovice-Gornje Jelenje-Platak
-Snježnik (planinarski dom).


Na tom dijelu ekskurzije upoznata je karakteristična fizionomija naših primor


skih predjela, gdje se u vrlo šarolikom mozaiku isprepliću kompleksi poljoprivrednih


kultura i livada sa ostacima šuma i prostranim površinama šikara, kamenjara i drugih


degradacijskih stadija šume. U okolici Orehovice i Svilna studirane su šume bjelo


graba


8 Prof. dr. I. Horvat i suradnici: »Karta biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske«,
sekcije Sušak 2a i 2c, Zagreb 1954´.
Prof. dr. I. Horvat i suradnici: »Karta biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske«,
sekcije Sušak lb i Id, u pripremi za štampu. 4 Prof. dr. I. Horvat i suradnici: »Karta biljnih zajednica narodnog parka
Risnjak«, Zagreb 1954. god. 5 Prof. dr. I. Horvat: Pregled vegetacije jugozapadne Hrvatske-rukopis.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 48     <-- 48 -->        PDF

(Carpinetum orientalis typicum) i ovdje najrašireniji tip kamenjare rdobrade (Asphodeleto-
Chrysopogonetum) te livadne asocijacije Brometo-Chrysopogonetum i Pseudovino-
Poetum bulbosae. Na Grobničkom Polju studirana je posebna asocijacija kamenjare
Satureio-Edraianthetum, prilagođena plitkom tlu diluvijalnih šljunaka i jakom
vjetru, a na usponu od Grobničkog Polja prema predjelu Borji kamenjarska zajednica
Satureio-Ts"haemetum. Svakako najzanimljiviji objekt ekskurzije toga dana predstavljala
je relik+na. ekstrazonalna šuma crnog bora (Chamaebuxeto-Pinetum), koja
nastava vrlo strme doiomitne obronke Borove Drage (Borji) i koja se je ovdje održala
pod naročitim reljefnim i edafskim prilikama u bitno različitoj klimazonalnoj
vegetaciji.6


Nakon kratkog razgledanja starog grada Grobnika nastavljen je put od Čavala
prema zaseoku Ponikve, gdje je u dnu oko 255 m duboke, povremeno poplavljivane,
ponikve sačuvana lijepa prirodna sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia),
a podno zaseoka Drage studirane su dolinske livade (Molinleto-Peucedanetum i
Horđeetum secalini).


U nastavku ekskurzije proučavane su raznolike šumske i livadne zajednice viših
zona, t. j . područja raširenja šume crnograba i šašike te primorske šume bukve. U
okolini Kamenjaka studirana je šuma Seslerieto-Ostryetum quercetosum sessiliflorae,
na Melniku kod Štipanje subas. Seslerieto-Ostryetum quercetosum pubescentis,
a u dolini nedaleko Oštrovice subas. Seslerieto-Ostryetum carpinetosum betuli. Ova
(zadnje spomenuta subasocijacija mezofilnog karaktera posebnog je šumsko gospodarskog
značenja i u njoj je zabilježeno preko 30 vrsta drveća i grmlja. Pored šuma
pregledani su u nekoliko navrata i tipovi kamenjara i livada tog područja. Prostrane
i obešumljene, vjetru izložene obronke i vrhove ovih predjela prekriva značajna kamenjarska
zajednica crvenog šaša i žute zečine (Cariceto-Centaureetum rupestris),
dok je na ravnijim položajima, u udolicama i na dubljim tlima razvijena bujna
l´vadna zajednica resenca i zmiika (Danthonio-Scorzoneretum). U okolini Gornjeg
Jelenja, studirana je na obroncima Straže primorska šuma bukve (Fagetum croat.
seslerietosum), na koju se u smjeru Rogozna i Lokvarskih Laza nadovezuju šume
bukve i jele.


Goste iz Poljske vrlo su impresionirale dvije stvari. U prvom redu vrlo velike
razlike u biljnom sastavu, ekologiji i raširenju između područja as. Carpinetum
rtrientalis i šuma as. Seslerieto-Ostryetum. a zatim vrlo oštra i kod Gornjeg Jelenja
kao odrezana granica termofilnih šuma i šikara primorskih obronaka prema šumama
bukve i jele u unutrašnjosti.


U drugom dijelu, ekskurzija se je odviiala kroz predplaninsko i planinsko područje
Gorskog Kotara te okolinu izvora Kupe pa su tom prilikom obađena slijedeća
mjesta odn. lokaliteti: Snježnik-Medvrhi-Guslice-Lazac-Vilje-Veliki Risniak-Smrekovac
- Bijela Vodica - Markov Brlog - Razloge - Izvor Kupe-Mrzla Vodica-G. Jelenje-
Platak-Veliko Snježno-Ceclje-Suho-Klana-Rijeka.


Jedan cio dan ekipa se,.je zadržala proučavajući planinsku vegetaciju masiva
Hrv. Snježnika, Medvrha i Guslica. Od šumskih zajednica ovog područja studirana
je pretplaninska šuma bukve (Fagetum croat. subalpinum), klekovina bora (Pinetum
mughi croticum) te šikara velelisne vrbe (Salicetum granđifoliae). Zanimiva je u
ovim predjelima nisko položena granica šume uvjetovana maritimnim karakterom
klime. Posebna pažnja posvećena je detaljnom proučavanju raznolikih tipova planinskih
rudina, koje su ovdje najljepše razvijene i prekrivaju razmierno velike i
homogene površine. I u njihovom sastavu i raširenju očituje se velika zakonitost
obzirom na tip tla, ekspoziciju, nagib, izloženost vjetru, razdoblje ležanja snijega, i
druge ekološke faktore.


Spustivši se sa Snježnika i prošavši slikovita Srebrna Vrata, studirane su na
Lazcu livade Alchemilleto - Trisetetum i Nardetum te gorska šuma smreke (Piceetum
montanum), koja nastava mrazišta i razvijena je na dubokoj naslazi nodzolastog tla.
U području nacionalnog parka Risnjak, na grebenu povrh 200 m duboke Viljske
Ponikve prikazan je u najkraćim crtama vegetacijski fenomen ponikava, koji se
sastoji u tome, da ponikva stvara svoju naročitu klimu, koja se razlikuje od klime


6 Prof. dr. Ivo Horvat: Zanimiv nalaz samonikle borove šume pod Obručem
(Biološki Glasnik br. 9, Zagreb 1956. g.).


446
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 49     <-- 49 -->        PDF

slobodnog obronka pa se s tim u vezi razvija u njoj i naročita vegetacija, čiji je
sastav ovisan pored ostalog o obliku i dubini vrtače te okolnom vegetacijskom području.
Viljsku Ponikvu, u kojoj pored subalpske šume bukve pridolazi pretplaninska
šuma smreke, klekovina bora i u dnu velikolisna vrba (Salis granđifolia) — možemo
smatrati kao značajan primjer o posebnim ekološkim prilikama, koje pruža vegetaciji
ponikva te ekološkim razlikama unutar same ponikve.7 Taj fenomen izražen
u većini vrtača, ponikava i dolina Krša, specifičan je (obzirom na šire vegetacijsko
područje) u pogledu pridolaska određenih biljnih vrsta odnosno zajednica i od neobično
je velikog uzgojnog i šumako-gospodarskog značenja.


Nakon uspona do Šloserovog doma i razgledanja područja nacionalnog parka
sa vrha Risnjaka (1528 m), ekipa se je uputila prema Smjekovcu, zadržavši se usput
u vrlo lijepoj sastojini pretplaninske šume smreke (Piceetum croat. subalpinum),
koja je inače vrlo raširena u dubokim ponikvama viših područja Risnjaka, na zasjenjenijim
položajima i na plitkoj naslazi kiselog crnog humusa. Prolazeći planinskom
stazom od Smrekovca studirana je bitno različita šuma jele i milave (Calamagrosteto-
Abietetum piceetosum), koja nastava redovno strme sunčane padine i golemom


dinamskom snagom obrašćuje velike vapnene blokove pripravljajući put za razvitak
ostalih šumskih zajednica.
Premda je, obzirom na sadržaj i prevaljeni put, ekskurzija tog dana bila vrlo
naporna, veličanstvene šume, netaknuta divljina prirode središnjeg dijela nacionalnog
parka te prekrasni pejsaži Gorskog Kotara ostavili su na sve jak i ugodan dojam.


U nastavku ekskurzije detaljno je proučavana u šumskom predjelu Rebar šuma
bukve s jelom (Fagetum croat. abietetosum), a u okolini Bijele Vodice razni tipovi
gorskih i dolinskih livada, koje zapremaju u ovom području velika prostranstva
protežući se, kako na vapnenoj i dolomitnoj (Brometo-Plantaginetum), tako i na
silikatnoj podlozi (Nardetum, Festuceto-Agrostidetum i dr.). Uspoređujući tipove,
sastav, ekonomsko značenje, te mogućnost melioracije pojedinih livada sa sličnim
livadama Poljske, goste je vrlo impresionirala zakonitost u raširenju naših livadnih
i kamenjarskih zajednica na profilu od mora do planinskih vrhunaca Risnjaka i
Snježnika te koincidencija u pojavljivanju ili nestajanju pojedinih tipova travnjačke
Vegetacije uporedo sa zonacijom i izmjenom glavnih šumskih vegetacijskih područja.


Od ne manjeg interesa bila je usporedba glavnih šumsko-gospodarskih tipova
Gorskog Kotara, t. j . šume bukve s jelom, razvijene povrh vapnenaca i dolomita sa
šumom jele s rebračom (Blechno-Abietetum) razvijene povrh silikata. Velike razlike
u geološkoj podlozi i tipu tla, dolaze kod obiju šuma do punog izražaja i u florističkom
sastavu pa se u tipičnim plohama tih šumskih zajednica može jedva naći koja
zajednička vrsta. Za šumare iz Poljske bili su od naročitog interesa kratko izneseni
rezultati šumarskih istraživanja, koja su izvršili u šumama Gorskog Kotara ing.
Zlatarić, profesori Ugrenović i Horvat te prof. dr. D. Klepac. Istraživanja prof. Klepca
o osnovnim taksacijskim karakteristikama za jelu u raznim asocijacijama (Blechno-
Abietetum i Fagetum croat. abietetosum) pobudila su posebnu pažnju s razloga, što
je sličan tip acidofilne šume sa rebračom (Blechnum spicant) opisan i u Poljskoj.


Učesnici su nadalje razgledali šume nacionalnog parka, provezavsi se novom,
nažalost još nedovršenom cestom preko Markovog Brloga i Kaličaka prema lugarnici
na Vršičku. Nakon toga se je jedan dio učesnika spustio dolinom Krašićevice prema
zaseoku Razloge i izvoru Kupe. U tom su području raširene na podlozi dolomita
termofilne šume i to na razmjerno dubljim i hladnijim položajima as. Fagetum croat.
monlanum, a na plićim tlima i grebenima as. Ericeto-Ostryetum. Na permokarbonu
i rabeljskim naslagama ovog područja razvijena je acidofilna šuma bukve s rebračom.
(Blechno-Fagetum), vriština (Calluneto-Genistetum) ili pak livada tvrdače (Nardetum).


Na kraju su imali učesnici ekskurzije još jednom priliku, da na velikim prostranstvima,
kojim su se provezli vraćajući se u Rijeku, ponovno prožive i upotpune
opću sliku i dojmove o vegetacijskom pokrovu, njegovom sastavu i raširenju. Provezavsi
se kroz prostrane komplekse acidofilne šume jele i rebrače na putu od Bijele
Vodice do Mrzle Vodice i bacivši sa ceste povrh slikovite doline Suhe Rječine posljednji
pogled na risnjački masiv, ekipa je na spustu od Gornjeg Jelenja prema
Kamenjaku i usponu prema Platku ponovo prošla kroz impozantna prostranstva
šikara i kamenjara primorskih obronaka, prodrijevši zatim opet u sjenovite, visoke
šume bukve i jele. Provezavsi se pokraj široke depresije zvane Veliko Snježno
(Snježničko), koja predstavlja tipičan primjer obrata visinskih pojasa, ekipa se je


7 Prof. I. Horvat: Vegetacija ponikava (Geografski glasnik XIV-XV, Zgb. 1953.


447
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 50     <-- 50 -->        PDF

uputila da razgleda veliku ponikvu Ceclje, poznatu po izrazito razvijenom vegetacijskom
fenomenu ponikve. Nakon golemih prostranstava subalpske šume bukve,
snažno se doimlje pogled na pretplaninsku šumu smreke koja obrašćuje ovu ponikvu
prepuštajući najhladnija i naj izloženi ja mjesta klekovini bora sa mjestimice oko
60 cm debelom naslagom maha tresetara (Sphagnum). Osim toga u ponikvi Ceclje
pridolaze za razliku od ostalih ponikava hrvatskog Krša neki visokoplaninski elementi
kao: Dryas octopetala, Salix retusa, Carex capillaris, Campanula cochlearifolia i
Crépis Kerneri7.


Pored iscrpnih izlaganja prof. dr. Ive Horvata tokom cijele ekskurzije i terenskog
obilaska također su aktivno sudjelovali u radu njegovi stalni suradnici sa
istraživanja i vegetaciiskih kartiranja. a sadašnji članovi Instituta za šumarska i
lovna istraživanja NRH ing. Z. Gračanin. ing. S, Bertović i ing. Z. Pelcer, objašnjavajući
učesnicima pedološke značajke područia odnosno pojedinosti i značajke vegetacijskog
pokrova i njegovog tipološkog kartiranja.


Tako je — pored detaljnog uvida u fitosociološke tabele pojedinih šumskih,
livadnih, kamenjarskih i drugih zajednica — prof. I. Horvat pružio učesnicima kroz
iscrpna izlaganja jasan pregled gecbotaničkih, fitosocioloških, florističkih, geografskih,
ekoloških, ekonomskih i drugih značajki pojedinih vegetacijskih tipova odnosno
botaničkih vrsta. Ing. Z. Gračanin je na licu mjesta upoznavao prisutne sa tipovima
tala, njihovim raširenjem, genezom, glavnim svojstvima itd. Hedovito su ta izlaganja
vršena uz iskopane pedološke jame. Ing. S. Bertović je, pored cjelokupne
organizacije ekskurzije, sudjelovao u objašnjavanju pojedinih značajki vegetacijskog
pokrova (napose šumskog), metodike tipološkog kartiranja i mogućnosti primjene
vegetacijskih karata za praktične šumarske i druge svrhe. Sva izlaganja vršena su
uz uvid u detaljne vegetacijske karte mjerila 1 : 12.500. originale karata sekcije Sušak
lb i ld, ili već otštampane sekcije Sušak 2a i 2c u mjerilu 1 : 25.000.


U vezi pojedinih izlaganja vođene su tokom cijele ekskurzije plodne diskusije,
kako naučnog i stručnog, tako i čisto praktičnog karaktera. Nadalje su vršena fitosociološka
snimanja, sabiranje i determiniranje herbarskog materijala, uzimanje
nekih uzoraka tla i slično.


Imajući u vidu po jednoj strani dugu tradiciju i visoka dostignuća na području
zaštite prirode u Poljskoj, a po drugoj strani okolnost, da se je mnogo vremena
posvetilo razgledanju vegetaciiskih značajki područja nacionalnog parka Risnjak —
raspravljalo se je na ekskurziji i o nekim problemima sa područia zaštite prirode.
Tako je između ostalog zaključeno, da ie radi jedinstvenog naučnog i praktičnog
interesa potrebno sačuvati šume nacionalnog parka Risniak u obliku strogog rezervata.
Isto tako trebalo bi staviti vegetaciju užeg područja ponikve Ceclje pod posebnu
zaštitu u obliku prirodnog rezervata.


Prema riječima prof. dr. B. Pawlowskog i njegovih suradnika, ekskurzija je u
cjelosti kod sviju proizvela jak i odličan dojam.


Takovom uspjehu priđonesla je najviše izvanredna raznolikost flore i vegetacije
te njihovo detaljno poznavanje i interpretacija sa strane prof. I. Horvata. Odličan
dojam ostavile su na sve prisutne već otštampane. odnosno za štampu pripremljene
vegetacijske karte Hrv. Primorja i Gorskog Kotara, njihova koncepcija i tehnika
prikazivanja velikog broja zajednica, bez da su time karte preopterećene i izgubile
na preglednosti. Prema riječima prof. Pawlowskog posebnu vrijednost svim izvršenim
radovima daju paralelno izvršena kompleksna pedološka, meteorološka, šumarska,
poljoprivredna i druga istraživanja. Ova široko objedinjena kolektivna suradnja i
postignuti rezultati daju, prema njegovim riječima, poseban značaj i vrijednost radu
kao cjelini.


Sve goste iz Poljske, a napose šumare vrlo je impresionirala činjenica, da je
sva ta istraživanja od samog početka i u najvećoj mjeri financirao resor šumarstva,
da se štampanje karata vrši u okviru rada Instituta za šumarska i lovna istraživanja
NRH u Zagrebu te da u svim tim radovima od samog njihovog početka aktivno
sudjeljuje toliko velik broj šumarskih stručnjaka — kako na specijalno fitosociološkim
istraživanjima i kartiranju — tako i na primjeni tih istraživanja kroz naučnu
obradu za rješavanje aktuelnih, praktičnih šumarskih problema. U takovim okolnostima,
uz već postignute rezultate i pokazati i interes predstavnika šumarske nauke
i operative te u tako uskoj suradnji botaničara i šumara oni vide jednu nesumnjivu
i golemu prednost te sigurnu garanciju za daljnji još uspješniji i plodniji rad.


448