DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 64     <-- 64 -->        PDF

botaničkih vrtova svijeta. Velik je 116 ha. Osnovan je 1760 g. U njem se kultivira
oko 24.000 biljnih vrsta. Tu je herbarij koji pripada među najveće na svijetu i biblioteka
s preko 30.000 svezaka. Postoje staklenici za palme, orhideje, paprati i dr.,
kao i muzeji.


U Engleskoj postoji velik broj vrsta unesenog drveća i grmlja, kao i njihovih
naročito vrtnih svojta, koje su u Evropi rijetke ili ih uopće nema. Ondje postoje
velike mogućnosti za proučavanje dendrološkog parkovnog materijala, a isto tako
i za druga proučavanja iz oblasti vrtne arhitekture slobodnog stila.


Dr. M. Anić


VI.
INTERFAKULTETSKA KONFERENCIJA
ŠUMARSKIH FAKULTETA
(odjela, otsjeka)
Dne 2—5. X. 1957. g. održana je na
Šumarskom fakultetu u Zagrebu VI. Interfakultetska
konferencija šumarskih fakulteta.
Na konferenciji su prisustvovale slijedeće
delegacije:


I.
Šumarski fakultet Beograd
1) Dr. Simeunović Dušan, profesor
2) Dr. Mirković Dragoljub, profesor
3) Ing. Todorović Danilo, profesor
4. Ing. Marinković, asistent
II.
Agronomsko-gozgarsko-veterinarsko
fakulteto Ljubljana
1) Ing. Franjo Rainer, dekan
2) Ing. Turk Zdravko, docent
3) Ing. Sgerm Franjo, docent
4) Ing. Erker Rihard, docent
III.
Poljoprivredno - šumarski
fakultet Sarajevo
1) Dr. Đapić Drago, docent
2) Ing. Emil Georgijević, docent
3) Ing. Karahasanović Alija, asistent
IV.
Zemjedelsko - šumarski fakultet
Skopje
1) Dr. Pejovski Branislav, prodekan
2) Dr. Karaman Zoru, docent
3) Ing. Todorovski Strahu, asistent
V. Poljoprivredno
- šumarski
fakultet Zagreb
1) Dr. Anić Milan, profesor
2) Dr. Plavšić Milenko, profesor
3) Dr. Klepac Dušan, profesor
4) Dr. Androić Milan, docent
5) Ing. Dekanić Ivo, asistent
6) Mavric Miho, student
VI.
Interfakultetski koordinacioni
odbor
1) Dr. Neidhardt Nikola, predsjednik
2) Dr. Krpan Juraj, tajnik
3) Dr. Simenunović Dušan, član
4) Dr. Pejoski Branislav, član
5) Ing. Turk Zdravko, član
Prof. Dr. Kišpatić, dekan Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebu po


zdravio je delegacije, pretstavnike šumarstva,
drvne industrije, Fakultetskog savjeta,
Šumarskog društva, Udruženja proizvođača
i druge.


In^ Lovrić Ante, načelnik Sekretarijata
za šumarstvo NRH, pozdravio je konferen--
iju i zaželio joj uspješan rad.


Konferenciju su također pozdravili
ing. Fašaić Vid, pretstavnik Drvne industrije
i ing. Novaković Mladen, sekretar
Stručnog udruženja šum. privrednih organizacija
NR. Hrvatske.


Na prijedlog Koordinacionog odbora
konferencija je usvojila slijedeći dnevni
red:


1. Otvaranje konferencije
2. Izvještaj o općoj problematici
pojedinih fakulteta s
naročitim osvrtom na provedbu zaključaka
prošlogodišnje interfakultetske konferencije
u Ljubljani.
3.
Nastava
a) Režim studija u vezi s trajanjem
studija (referat: fakultet Ljubljana, koreferati:
ostali fakulteti).


b) Pitanje upisivanje abiturijenata raznih
škola na šumarske fakultete (referat:
Skopje, koreferati: ostali fakulteti).


c) pitanje izbornih i fakultativnih
predmeta (referat: Ljubljana, koreferati:
ostali fakulteti).


d) Izvještaji o interfakultetskim savjetovanjima
(referate podnose pretstavnici
fakulteta na kojima su savjetovanja održana).


e) Postdiplomski studij (referat: Beo


grad,
koreferati: ostali fakulteti).
f) Priznavanje predmeta kod prijelaza
g) Pitanje udžbenika


4. Organizaciona pitanja:
a) Autonomija Šumarskih odjela (referat:
Zagreb, koreferati: Sarajevo, Skopje,
Ljubljana).


b) Zakon o organizaciji naučnog rada
(osvrt daje Sarajevo).


c) Problematika Fakultetskih šumskih
dobara (referat: Beograd, koreferati: ostali
fakulteti).


5. Problematika materijalnih
uvjeta nastavnika i asi


ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 65     <-- 65 -->        PDF

s t e n a t a (izvještaj podnose svi fakulteti
s naročitim obzirom: neuspjeli natječaji,
plaće, stanbena pitanja, honoriranje prekorednog
rada na fakultetu, predavanje
drugih predmeta, ocjena diplomskih radova,
disertacija i t. d.).


6. Odluka o održavanju naredne
interfakultetske konferencij
e i izbor novog koordinacionog
odbora.
7. Razno.
Po svakoj točki dnevnog reda održana
je diskusija. U diskusijama uzeli su učešća
svi delegati; iznesena su brojna mišljenja
i stvoren je osnov za donošenje zaključaka.
Dne 4. i 5. X. 1957. učestvovali su delegati
na stručnoj ekskurziji u Gorski Kotar
i Hrv. Primorje.
Dne 4. X. 1957. krenulo se je autobusom
u 7 sati iz Zagreba preko Karlovca u
Gorski Kotar.
Na fakultetskom objektu Zalesina u
predjelu Tuški Laz tumačio je dr. Klepac
ekološke prilike, osebine sastojina i rezultate
istraživanja. U predjelu Čukov
Laz tumačio je Dr. Tomašegović geodetske
radove i aerofotogrametrijska snimanja.


U Zalesini u fak. šumariji učesnicima
je priređena zakuska od strane Polj. šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Nakon toga
pregledana je park šuma »Golubinjak«
kod Lokava. Zatim su učesnici učestvovali
na ručku, koji je njima u čast priredio
drug Jovica Sijan sekretar Sekretarijata
za šumarstva NRH, u lovačkom
domu u Dslnicama. Ručku je prisustvovao
prorektor Dr. Hrvoje Iveković, predsjednik
fakultetskog Savjeta drug N. Jakšić
predstavnici kotara i drugi uzvanici.


Pod večer se krenulo u Opatiju, gdje
se je noćilo.
Dne 5. X. konferencija je nastavila s
radom. Jednoglasno su usvojeni slijedeći


ZAKLJUČCI


1. Konferencija nakon iscrpne rasprave:
a) jednoglasno ostaje kod opetovanih
ranijih zaključaka, da je za studij šumarstva
potrebno bar 9 semestara;
b) da se za III. sem. položena Matematika,
Botanika i Kemija, a za V. sem. položena
prva godina smatraju samo kao
minimalne barijere. Ovo znači da fakulteti
mogu uvoditi i druge barijere a preporuča
se fakultetima, da razmotre pojačanje
naročito barijere za upis u V semestar.


c) preporuča se, da se glavna selekcija
prve godine studija t. j . polaganje bota


nike, matematike i kemije po mogućnosti
obavlja u obliku grupnog ispita pred komisijom,
ili bar da se kandidati, koji prvi
puta nisu zadovoljili, ispitaju pred komisijom.


d) status studenata da traje još 2 sem.
nakon apsolviranja.


2. Konferencija je razmotrila pitanje
upisivanja abiturijenata raznih srednjih
škola na šumarske fakultete (Odjel) i
smatra da postojeći propisi dovoljno reguliraju
to pitanje i da treba uže regulative
prepustiti pojedinim fakultetima.
3. Po pitanju fakultativnih ili izbornih
predmeta konferencija je mišljenja da fakulteti,
u svojim statutima trebaju koristiti
obje mogućnosti ali preporučuje da
svaki ovakav predmet bude vezan i s obavezom
polaganja ispita.
4. Konferencija smatra, da je znanje
bar jednog stranog jezika veoma važno za
univerzitetski studij. Nažalost studenti dolaze
iz srednjih škola većinom sa posve
oskudnim znanjem.
Apelira se, da svrsishodnijem učenju
stranog jezika srednja škola posveti više
pažnje.


Preporuča se fakultetima da i oni kolikogod
je moguće pomognu učenje stranih
jezika i da to učenje organiziraju prema
svojim mogućnostima. Eventualno propisati,
da student ne može diplomirati, ako
ne zna jedan strani jezik bar toliko, da
se može služiti literaturom na tome jeziku.


5. Konferencija je uzela na znanje izvještaje
o održanim interkatedarskim savjetovanjima
iz ekonomske i zaštitne grupe
predmeta. Interkatedarska i interpredmetna
savjetovanja smatra vrlo korisnim.
Stavlja u dužnost novom koordinacionom
odboru da pokrene takova savjetovanja za
katedre i predmete, za koje još nisu održana..
6. Konferencija je razmotrila potrebu i
problematiku postdiplomskog studiranja
na šumarskim fakultetima. Stavlja u dužnost
koordinacionom odboru da poradi
na sazivanju konferencije saveznog značaja
na kojoj bi se zajedno s operativom
razmotrile potrebe postdiplomskog studiranja,
odnosno za koje je poslove ili grupe
poslova u praksi najhitnije organizirati
ovakve studije. Preporuča se i pojedinim
fakultetima, da to pitanje razmotre
s operativama svojih narodnih republika.
7. Preporuča se fakultetima, da međusobno
izmjenjuju nastavne planove i programe
uz naznaku, što spada u pojedini
širi predmet koji je eventualno nastao
sažimanjem više predmeta, kada je takav
u nastavnom planu. Interkatedarska i
interpredmetna savjetovanja neka raz


ŠUMARSKI LIST 11-12/1957 str. 66     <-- 66 -->        PDF

motre i pitanje međusobnog priznavanja
odslušanih predmeta i položenih ispita za
studente, koji eventualno prelaze s fakulteta
na fakultet.


8. Preporuča se izdavanje udžbenika,
koji bi služili eventualno i za više fakulteta.
Interkatedarska i interpredmetna savjetovanja
neka razmotre i pokrenu i pitanje
pripadnih udžbenika i skripata.
9. Konferencija smatra, da je na fakultetima
u Zagrebu i Sarajevu potpuno
sazrela situacija za neophodno odvajanje
šumarskog odjela u posebne fakultete, a
u Skoplju i Ljubljani treba šumarskim
odjelima dati što jaču samostalnost.
10. Konferencija je razmatrala golemu
važnost, koju fakultetski šumski objekti
imadu za odvijanje praktičnog dijela
nastave i naučna istraživanja. Apelira, da
se donesu savezni i republički propisi,
koji bi dali odgovarajući organizacioni
oblik fakultetskim nastavnim i naučnim
šum. dobrima, (upravljanje i gospodarenje
po posebnim propisima).
DRUŠTVENE VIJESTI


IZ ŠUMARSKOG DRUŠTVA
NR HRVATSKE


Devet a sjednica Upravnog odbora
društva održana je 11. XI. 1957. Prisustvovali
su članovi Upravnog odbora:
Potočić, Štetić, Cvitovac, Andrašić, Lulić,
Šulentić, Peternel, Androić i Hajdin; Nadzornog
odbora: Horvat A. i Benić R.


Na ovoj sjednici izabran je odbornik
Šulentić ing. Ferdo za pretstavnika našeg
društva u Komisiji za kadrove Stručnog
udruženja šum. privr. org. Hrvatske odn.
Polj.-šum. komore. Ovo delegiranje i izbor
izvršeni su u smislu zaključka pod toč. 1/7
prošlog Plenuma društva.


U vezi istih zaključaka i to pod toč.
U/1, koji se odnose na rješavanje problema
stručne šumarske štampe, odbor je
formirao Komisiju za probleme štampe u
sastavu: pretsjednik Komisije Potoči ć
dr. Zvonko , potpredsjednik društva,
članovi Komisije: Androić dr. Milan,
urednik Šum. lista, Cvitovac ing.
V j e k o s 1 a v, urednik Sum. novina,
S t e t i ć ing. Vlado, urednik Biltena,
Francišković ing. Stjepan, urednik
Drv. industrije, Š a f a r ing. Josip,
urednik »Obavijesti«, Spoljari ć dr.
Zvonko , pretstavnik Odjela za šumarstvo
Polj.-šum. fakulteta, odn. šef Zavoda
za šumske pokuse i Bastijančić ing.
Ivo, tehn. urednik »Glasnika za šum.


Stavlja se u dužnost koordinacionom
odboru, da to pitanje hitno pokrene kod
najviših saveznih organa.


11. Konferencija konstatira, da na fakultetima
pretežni broj natječaja ostaje
bez uspjeha, jer su stručnjaci u operativi
bolje materijalno osigurani nego li na fakultetima.
Pitanje je od najveće važnosti.
Krajnje je vrijeme, da se pitanje riješi.
Potrebno je obezbjediti bolje materijalno
i stambeno stanje asistenata i nastavnika.
Pozdravlja se akcija Zajednice univerziteta
za rješavanje tih pitanja.


12. Zaključuje se, da se Interfakultetska
konferencija naredne godine održi u
Sarajevu odnosno u NRB i H.
Predsjednika i tajnika novog koordinacionog
odbora imenovati će fakultet u
Sarajevu odnosno u NRB i H. Ostale članove
izabrat će svaki fakultet po jednog.


13. Dosadašnjem koordinacionom odboru
podijeljuje se razrješnica.
Ing. Mladen Glavač
Ing. Stevo Bojanin


pokuse«. Komisija ima zadatak da prouči
probleme i stavi Upravnom odboru društva
prijedloge za rješenje.


Na istoj sjednici razmotrena je obaveza
iz toč. III. zaključaka Plenuma, koja se
odnosi na posjet delegacije Izvršnom Vijeću.
Zaključeno je, da se prethodno učini
posjet Sekretarijatu za šumarstvo radi
uspostave tješnjeg kontakta.


U prisutnosti pretsjednika Inicijativnog
odbora razmotreno je pitanje roka za
Savezno savjetovanje za Krš, koje se ima
održati u Splitu. Konstatirano je, da štampanje
edicije napreduje, ali ne toliko, da
bi se savjetovanje moglo održati prije
kraja januara odn. početka februara iduće
godine.


Apsolventima šumarstva na fakultetu
odobren je iznos od 50.000.— din kao pripomoć
za zabavu, koja bi se imala održati
istovremeno kad i god. skupština društva.


Da bi lijepo uređena društvena sala u


II. katu šumarskog doma bila iskorištena
za prvenstvenu svrhu, zbog koje je uređivana,
odlučeno je, da se uvede svakog
četvrtka sastanak, koji bi poslužio razvijanju
društvenog života članova društva.
ŠUMARSKI KLUBOVI


Iako smo u istoj rubrici u prošlim brojevima
uputili poziv klubovima da nam
javljaju o svom radu, nismo u_ tome do
sada uspjeli. Pohvalan je odziv Š. K. Va