DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 70     <-- 70 -->        PDF

t


Titularni profesori se biraju na konkursu
koji raspisuje Generalna direkcija. Ako
se radi o profesuri koja je rezervisana za
zvanje generalnog inspektora onda u konkursnom
žiriu učestvuje direktor Generalne
direkcije voda i šuma, šef personala šumarske
administracije« svi generalni inspektori
D´rekcije. direktor škole i 4 profesora
škole. Predavače postavlja direktor
Direkcije voda i šuma bez konkursa.


Asistenata ima vrlo malo. Interesantno
je da nastavnik koji ne radi istovremeno u
Stanici za šumarska istraživanja ne može
imati asistenta. On može, eventualno, samo
povremeno dobijati kao pomoć asistenta iz
ove Stanice.


Funkcije nastavn´ka prestaju u slučaju
dužeg otsustvovanja, premeštajem iz škole,
ostavkom i odlaskom u penziju. Puna
penzija se stiče pod uslovima koji važe za
sve službenike šumarske administracije: za
zvanja inženjera i glavnog inženjera potrebno
je da kandidat ima 57 godina života
i 25 god;na službe a za direktora direkcija
šuma (Conservateur) 60 godina života i 30
god´na službe.


Nastavnici škole su plaćeni kao i ostali
službenici šumarske administracije prema
zvanju koje imaju. Za rad u školi imaju
specijalan dodatak za nastavu, a ako rade
u Stanici za šumarska istraživanja onda
imaju dodatak za istraživanja.


Osvrt na izloženo. — Kao što se
vidi, režim studiranja i način života učenika
u školi u Nansiju je vrlo racionalan i
ekonomičan. Studenti žive u školi, u školskom
internatu koji je u dvorištu škole.
Posećivanje predavanja je obavezno. Vežbe,
ekskurzije i praksa takođe.


Sama nastava je tako organizovana da
se najveći deo nastavne materije nauči na
predavanjima i vežbama. S obzirom na ovo,
a i s obzirom na činjenicu da se u školu
primaju samo najbolji među odličnima, ne
postoji ni padanje na ispitima, niti osipanje
u toku studija. Svi koji se upišu u školu
završe je na vreme. Ovde je težnja za
ekonomičnošću u obrazovanju najviših šumarskih
kadrova došla do punog izražaja.
Novac investiran u obrazovanje kadrova
amortizuje se sigurno i za najkraće moguće
vreme. Ne gube se ni investicije, ni trud,
ni vreme u eventualnom neproduktivnom
produžavanju studija ili još neprođuktivnijem
čekanju za zaposlenje.


Isto je tako značajno i to, da je Nacionalna
škola za vode i šume u Nansiju pod
neposrednim rukovodstvom Generalne direkcije
šuma u Parizu, odnosno da je potpuno
uklopljena u sistem šumarske administracije.
Ovim je postignuto potpuno´ povezivanje
rada škole i njene naučno-is


traživačke službe sa praksom i ostvaren
uzajamni uticaj nauke i nastave na praksu
a ove opet na nauku i nastavu.


Viša škola za drvo


Drvo se i u Francuskoj, kao i u ostalim
zemljama u svetu, vrlo mnogo i neracionalno
upotrebljavalo sve do prvog Svetskog
rata. U prvom Svetskom ratu a i neposredno
posle njega usled sve veće potrošnje drveta
i sve svestranije njegove primene
(upotrebe) pojavila se potreba za što boljim
(racionalnijim) iskor´šćenjem ovoga
zaista dragocenog materijala.


Međut´m, da bi se pristupilo njegovom
racionalnijem iskorišćavanju trebalo je
najpre upoznati drvo, sistematski i naučn´m
metodama ispitati njegova svojstva,
metode obrade i mogućnosti primene. Odmah
u početku je konstatovano da se sistematski
i na š´rem planu ovoj materiji do
tada u Francuskoj nije poklanjala dovoljna
pažnja.


Zato se posle višegodišnjih diskusija u
stručnoj štampi i javnosti najpre osniva
Inst;tut Nacional du Bo´s sa zadatkom da
se bavi proučavanjem svih problema u vezi
sa proizvodnjom, preradom i primenom
drveta. Inst´tut je slobodno udruženje koje
č:ne pretstavnici federac´ja i sindikata, onih
koii se bave eksploatacijom šuma. industrijalaca
i trgovaca drvetom, vlasnika šuma,
zatim oretstavnici Generalne direkcije šuma
i Odeljenja za tehničku nastavu Ministarstva
prosvete.


Institut National đu Bois na svojoj sedme!
od 20 novembra 1934 g. doneo je odluku
da se u Parizu osnuje Ecole Superieure
du Bois, čiji bi zadatak bio da obrazuje
specijaliste za drvo i drvnu industriju
iz redova on´h koji su već završili neku visoku
školu, kao i da Druži potrebno specijalno
obrazovanje nraktičarima iz drvne industrije,
drvno-industriskim sopstvenicima
i treovcima drvetom.


Škola je počela sa radom iste gođ;ne
H934 g.) u nrostornama Ecole Nationale des
Arts et Metiers, 151, Boulevard de l´Höpital.
i docnije je preseljena u Rue de Crenelle.
84.


Kontrolu nađ radom škole vrši Generalna
direkc´ja šuma i Ministarstvo prosvjete.
Dekretom od 26 januara 1935 g. škola je
priznata od strane države.


Učenici. — Nastava u ovoj školi traie
jednu odnosno dve godine, već prema
tome kakve kvalifikacije kandidati imaju,
odnosno da li se upisuju u prvu ili odmah
u drugu godinu studija.


Za upis u prvu god´nu ne traže se nikakve
prethodne školske kvalifikacije. Učenici
se primaju putem konkursa, posle ko