DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 71     <-- 71 -->        PDF

ga polažu primjeni ispit, koji se sastoji iz
dva dela: pismenog i usmenog. Pismeni
ispiti se polažu iz francuskog jezika (pismeni
sastav sa opštom temom), Matematike,
Fizike i Hernije i zatim t. zv. kvalifikacioni
ispiti iz specijalnih poglavlja fizike,
prirodn.h nauka i organske hernije.
Usmeni ispiti se sastoje od obaveznih i fakultativnih.
Obavezni su Matematika, Fizika
i Hernija, Prirodne nauke, Geografija
i jedan strani jezik. Fakultativni su još jedan
strani jezik i tehnički ispit. Učenici
koji se upišu u prvu godinu dobijaju posle
dve godine školovanja diplomu škole (le
diplome de l´Ecole).


U drugu godinu se primaju kandidati,
prvo, koji imaju diplomu ma koje visoke
škole, ali nemaju inženjersku diplomu priznatu
od države. Uslovi studiranja su jednaki
i za jedne i za druge. Razlika je samo
u tome, što oni prvi (bez inženjerske diplome)
dobijaju posle godinu dana studija samo
diplomu škole, kao i oni koji se upisuju
u ´prvu godinu, dok međutim oni drugi
(sa inženjerskom diplomom) dobijaju inženjersku
diplomu Visoke škole za drvo (le
diplome d´Ingenieur d´Ecole Superieur du
Bois).


Škola je privatna, ali je priznata od države.
Izdržava se od školarine i školskih
taksa i od dotacija privrednih organizacija
i sindikalnih organizacija drvne industrije
i trgovine drvetom.


Nastavni plan. — Nastavni plan


škole je vrlo interesantan. Iako škola traje


samo dve godine, i u školu se primaju i


učenici skoro uopšte bez kvalifikacija, ipak


je nastavni plan vrlo specijalizovan i na


prvi pogled izgleda da ima isuviše predme


ta. Od ovoga je došlo zbog toga što se po


šlo od principa da je materija škole skroz


specijalistička. Tako i predmeti koji se na


laze u nastavnom planu nisu predmeti u


smislu predmeta koji se predaju na primer


na fakultetima, već su to manje više speci


jalna poglavlja iz niza materija. Ustvari


škola daje jedno dopunsko znanje, konkret


no potrebno za drvnu industriju i trgovinu


u najužem smislu. (Vidi nastavni plan).


NASTAVNI PROGRAM VISOKE ŠKOLE
ZA DRVO U PARIZU


Prva godina


Br.


časova


pune naučnog i opšteg znanja:


Matematika 42


Mehanika 16


Organska hernija 24


Biologija bilja 11


Jezici (franc, engleski ili nemački) 30


Tehnička znanja:
Tehnologija industrije 42
Tehnologija metala 10
Otpornost materijala 10
Industriske konstrukcije 12
Mašine i motori 40
Elektricitet i elektrotehnika 35
Topograf.ja 10
Ekonomika šumarska 17
Primenjena mehanika kod mašina
za drvo i kod ručnih aparata 12
Tehnologija stolarstva 32
Ekonomska i pravna znanja:
Građansko pravo 22
Trgovačko pravo 26
Fiskalno zakonodavstvo 10
Radno zakonodavstvo 10
Politička ekonomija 36
Računovodstvo 44
Naučna organizacija rada 15


Praktični radovi u prvoj godini
(čas traje 2—4 sata)
Br.


časova
Biologija bilja 9
Industrlsko crtanje 24
Stolarsko crtanje 25
Mašine i motori


5
Elektrotehnika


10


Topografija 4
Obrada drveta


20


Druga godina
Br.
časova


Znanja koja se odnose na drvo i šumu:
Šumarska botanika 60
Struktura i anatomija drveta 13
Greške drveta 5
Fizička svojstva 15
Mehanička svojstva 10
Hernija drveta 18
Drvo u trgovini 30


Proizvodnja i trgovina:
Šumarska ekonomika 16
Merenje drveta 10
Šumarska geografija 20
Eksploatacija šuma i trgovina
oblovinom 30
Trgovina rezane građe 15
Eksploatacija tropskih šuma 15


Tretiranje i zaštita drveta:
Oštećenje od gljiva 10
Oštećenje od insekata 10
Zaštita i melioracija drveta 8
Sušenje drveta 15


Prerada drveta:
Mašine za struganje 15
Mašlnska prerada 11
Organizacija fabrika i sušnica 23